Uchwała Nr 53/IX//2015 Rady Powiatu Skarżyskiego z dnia 28 maja 2015 roku w sprawie: ustanowienia nagrody “Powiatowe Dęby”.

Uchwała Nr 53/IX/2015
Rady Powiatu Skarżyskiego
z dnia 28 maja 2015 roku

w sprawie: ustanowienia nagrody “Powiatowe Dęby”.

Na podstawie art. 4 ust. 1, pkt. 21 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (tekst jednolity t.j. Dz. U. z 2013 r., poz. 595 z późn. zm.)

Rada Powiatu Skarżyskiego  u c h w a l a,  co następuje:

§ 1

Ustanawia się nagrodę “Powiatowe Dęby” za szczególne osiągnięcia w dziedzinie kultury, sztuki, kultury fizycznej, działalności społecznej i przedsiębiorczości.

§ 2

Regulamin przyznawania nagrody "Powiatowe Dęby", stanowi załącznik do niniejszej uchwały.

§ 3

Wykonanie uchwały powierza się Przewodniczącemu Rady Powiatu Skarżyskiego.

§ 4

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

§ 5

Traci moc Uchwała Nr 109/XII/2011 Rady Powiatu Skarżyskiego z dnia 17 listopada 2011 r. w sprawie: ustanowienia nagrody "Powiatowe Dęby".


Przewodnicząca
Rady Powiatu Skarżyskiego
Bożena BętkowskaU Z A S A D N I E N I E

Nagroda "Powiatowe Dęby" przyznawana jest przez Samorząd Powiatu Skarżyskiego od 2002 r. Nagroda ta ma na celu wyróżnienie osób za działalność, twórczość, wybitne osiągnięcia, wyniki, efekty pracy polegające na popularyzowaniu pozytywnych wartości, działania, wynikające z osobistego zaangażowania, poświęcenia, wytrwałości, przekraczające etatowe i zawodowe obowiązki, znaczny wkład w promowanie powiatu skarżyskiego, jego rozwój i budowanie dobrego wizerunku. Przyznawana jest w 5 dziedzinach: kultury, sztuki, kultury fizycznej, działalności społecznej i przedsiębiorczości. Zmiany wprowadzone do regulaminu przyznawania nagrody "Powiatowe Dęby", który stanowi załącznik do niniejszej uchwały, związane są przede wszystkim z uszczegółowieniem miejsca i terminu składania wniosków oraz z wprowadzeniem zapisów formalno-organizacyjnych dotyczących obsługi administracyjno-biurowej Kapituły (obecnie sprawy te prowadzić będzie Wydział Promocji, Kultury, Sportu i Turystyki zamiast Biura Rady).


Uchwała Nr 53-IX-2015.pdf (906kB) pdf

metryczka


Wytworzył: Rada Powiatu Skarżyskiego (28 maja 2015)
Opublikował: Łukasz Krawiecki (1 czerwca 2015, 12:07:29)

Ostatnia zmiana: brak zmian
Liczba odsłon: 1112