Deklaracja dostępności

Deklaracja dostępności

Starostwo Powiatowe w Skarżysku-Kamiennej zobowiązuje się zapewnić dostępność swojej strony internetowej zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych. Oświadczenie w sprawie dostępności ma zastosowanie do podmiotowej strony internetowej BIP - Starostwo Powiatowe w Skarżysku-Kamiennej.

Data publikacji strony internetowej: 2013-12-19.

Data ostatniej istotnej aktualizacji: 2023-01-30.

Strona internetowa jest częściowo zgodna z ustawą z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępnościstron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych z powodu niezgodności lub wyłączeń wymienionych poniżej:

 • filmy zostały opublikowane przed wejściem w życie ustawy o dostępności cyfrowej
 • mapy są wyłączone z obowiązku zapewniania dostępności.

Oświadczenie sporządzono dnia: 2020-09-09

Deklarację sporządzono na podstawie samooceny przeprowadzonej przez podmiot publiczny.

Na stronie internetowej można korzystać ze standardowych skrótów klawiaturowych.

Informacje zwrotne i dane kontaktowe:

W przypadku problemów z dostępnością strony internetowej prosimy o kontakt. Osobą kontaktową jest Ewelina Gluza, ewelina.gluza@skarzysko.powiat.pl. Kontaktować można się także dzwoniąc na numer telefonu 41 395 30 52. Tą samą drogą można składać wnioski o udostępnienie informacji niedostępnej oraz składać żądania zapewnienia dostępności.

Zarządzenie nr 2/2021 Starosty Skarżyskiego z dnia 5 stycznia 2021 w sprawie wyznaczenia koordynatora do spraw dostępności

Plan działania na rzecz poprawy zapewnienia dostępności osobom ze szczególnymi potrzebami w Starostwie Powiatowym w Skarżysku-Kamiennej na 2023 rok

Wniosek o zapewnienie dostępności informacje

Wniosek o zapewnienie dostępności architektonicznej

Wniosek o zapewnienie dostępności cyfrowej

Raport o stanie zapewniania dostępności podmiotu publicznego

Każdy ma prawo do wystąpienia z żądaniem zapewnienia dostępności cyfrowej strony internetowej, aplikacji mobilnej lub jakiegoś ich elementu. Można także zażądać udostępnienia informacji za pomocą alternatywnego sposobu dostępu, na przykład przez odczytanie niedostępnego cyfrowo dokumentu, opisanie zawartości filmu bez audiodeskrypcji itp. Żądanie powinno zawierać dane osoby zgłaszającej żądanie, wskazanie, o którą stronę internetową lub aplikację mobilną chodzi oraz sposób kontaktu. Jeżeli osoba żądająca zgłasza potrzebę otrzymania informacji za pomocą alternatywnego sposobu dostępu, powinna także określić dogodny dla niej sposób przedstawienia tej informacji.

Podmiot publiczny powinien zrealizować żądanie niezwłocznie, nie później niż w ciągu 7 dni od dnia wystąpienia z żądaniem. Jeżeli dotrzymanie tego terminu nie jest możliwe, podmiot publiczny niezwłocznie informuje o tym wnoszącego żądanie, kiedy realizacja żądania będzie możliwa, przy czym termin ten nie może być dłuższy niż 2 miesiące od dnia wystąpienia z żądaniem. Jeżeli zapewnienie dostępności cyfrowej nie jest możliwe, podmiot publiczny może zaproponować alternatywny sposób dostępu do informacji.

W przypadku, gdy podmiot publiczny odmówi realizacji żądania zapewnienia dostępności lub alternatywnego sposobu dostępu do informacji, wnoszący żądanie możne złożyć skargę w sprawie zapewniana dostępności cyfrowej strony internetowej, aplikacji mobilnej lub elementu strony internetowej, lub aplikacji mobilnej. Po wyczerpaniu wskazanej wyżej procedury można także złożyć wniosek do Rzecznika Praw Obywatelskich.

Link do strony Rzecznika Praw Obywatelskich.

Dostępność architektoniczna:

1. Starostwo Powiatowe w Skarżysku-Kamiennej ul. Konarskiego 20

 • Do budynku prowadzą 2 wejścia: od ul. Górniczej oraz od ul. Konarskiego i ul. Kochanowskiego.
 • Budynek dostępny dla osób z niepełnosprawnością.
 • Na parkingu wokół budynku wyznaczonych jest 5 miejsc parkingowych dla osób niepełnosprawnych.
 • Do wejścia od ul. Górniczej prowadzą schody.
 • Do wejścia od ul. Konarskiego i ul. Kochanowskiego prowadzą schody oraz platforma dla osób niepełnosprawnych. Wejście wyposażone jest w drzwi otwierające się automatycznie.
 • Wejścia nie są zabezpieczone bramkami.
 • Budynek wyposażony jest w windę dla osób niepełnosprawnych z opisami pięter w języku brajla.
 • Budynek wyposażony jest w multimedialny terminal tyflograficzny wyposażony w system nawigacji beacon, który informuje dźwiękowo o rozmieszczeniu pomieszczeń w budynku starostwa. Posiada ekran dotykowy i łącze internetowe oraz możliwość powiększenia druku dla osób słabowidzących jak również dla osób bez dysfunkcji wzroku. Terminal znajduje się na parterze budynku starostwa powiatowego.
 • Na ścianach każdego piętra budynku starostwa umieszczono plany tyflograficzne naścienne z nadajnikami mikronawigacyjnymi beaconami emitujące fale bluetooth, komunikujące się ze smartfonami za pomocą aplikacji. Plany tyflograficzne to, dotykowe mapy z opisami brajlowskimi w kontrastowych kolorach wykonane są z tworzywa PMMA.
 • W Biurze Obsługi Interesanta i Sali konferencyjnej znajdują się pętle indukcyjne. Pętla to systemem wspomagania słuchu, z którego w tym samym czasie może korzystać nieograniczona liczba osób. Takie rozwiązanie eliminuje wszelkie zakłócenia akustyczne i osoba słabo słysząca słyszy tylko sygnał pożądany.
 • Toaleta dla osób niepełnosprawnych znajduje się na parterze.
 • Istnieje możliwość umówienia spotkania z klientem na parterze.

2. Starostwo Powiatowe budynek przy ul. Plac Floriański 1

 • Do budynku prowadzą 3 wejścia: główne od ul. Kochanowskiego, od ul. Górniczej bezpośrednio do Powiatowego Zespołu ds. Orzekania o Niepełnosprawności oraz od parkingu z tyłu budynku do Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie.
 • Do wejścia od ul. Kochanowskiego i ul. Górniczej prowadzą schody.
 • Do wejścia od parkingu prowadzą schody oraz podjazd dla osób niepełnosprawnych.
 • Na parkingu wyznaczone jest jedno miejsce parkingowe dla osób niepełnosprawnych.
 • Wejścia nie są zabezpieczone bramkami.
 • Nad wejściami nie ma głośników systemu naprowadzającego dźwiękowo osoby niewidome i słabowidzące.
 • Budynek jest wyposażony w windę.
 • Budynek wyposażony jest w multimedialny terminal tyflograficzny wyposażony w system nawigacji beacon, który informuje dźwiękowo o rozmieszczeniu pomieszczeń w budynku starostwa. Posiada ekran dotykowy i łącze internetowe oraz możliwość powiększenia druku dla osób słabowidzących jak również dla osób bez dysfunkcji wzroku. Terminal znajduje się na parterze budynku starostwa powiatowego.
 • Na ścianach każdego piętra budynku starostwa umieszczono plany tyflograficzne naścienne z nadajnikami mikronawigacyjnymi beaconami emitujące fale bluetooth, komunikujące się ze smartfonami za pomocą aplikacji. Plany tyflograficzne to, dotykowe mapy z opisami brajlowskimi w kontrastowych kolorach wykonane są z tworzywa PMMA.
 • W Powiatowym Zespole ds. Orzekania o Niepełnosprawności, znajduje się pętla indukcyjna. Pętla to systemem wspomagania słuchu, z którego w tym samym czasie może korzystać nieograniczona liczba osób. Takie rozwiązanie eliminuje wszelkie zakłócenia akustyczne i osoba słabo słysząca słyszy tylko sygnał pożądany.
 • Toaleta dla osób niepełnosprawnych znajduje się na parterze.

Dodatkowe informacje oraz opis skrótów klawiaturowych

Podmiotowa strona BIP została zaprojektowana tak, aby jak największa liczba użytkowników mogła z niej swobodnie korzystać na różnych systemach operacyjnych i różnych przeglądarkach.

Dla osób słabowidzących przeznaczona jest wersja tekstowa oraz wersja o zwiększonym kontraście. Możliwa jest też zmiana wielkości czcionki tekstu w opublikowanych artykułach.

Oprócz myszki po witrynie można poruszać się także za pomocą klawiatury poprzez użycie klawisza tabulacji (Tab).

Wytworzył: Ewelina Gluza

Opublikował: Cezary Przeworski

Data wytworzenia: 2020-09-09

Data aktualizacji: 2023-01-30