Uchwała Nr 187/XXVII/2016 Rady Powiatu Skarżyskiego z dnia 28 listopada 2016 roku

Uchwała Nr 187/XXVII/2016
Rady Powiatu Skarżyskiego
z dnia 28 listopada 2016 roku


w sprawie: przyjęcia „Kompleksowego planu rozwoju szkół w Powiecie Skarżyskim na lata 2016-2023”.

Na podstawie art. 12 pkt 9ca ustawy z dnia 5 czerwca 1998 roku o samorządzie powiatowym (tekst jednolity: Dz. U. z 2016 roku poz. 814 z późn. zm.) oraz art. 19 ust. 3a ustawy z dnia 6 grudnia 2006 roku o zasadach prowadzenia polityki rozwoju (tekst jednolity: Dz. U. z 2016 roku poz. 383 z późn. zm.)

Rada Powiatu Skarżyskiego u c h w a l a, co następuje:

§ 1

Przyjmuje się „Kompleksowy plan rozwoju szkół w Powiecie Skarżyskim na lata 2016-2023”, który stanowi załącznik do niniejszej uchwały.

§ 2

Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Powiatu Skarżyskiego.

§ 3

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.


Przewodnicząca
Rady Powiatu Skarżyskiego
Bożena BętkowskaU Z A S A D N I E N I E


Do zadań Rady Powiatu Skarżyskiego należy m.in. przyjmowanie programów rozwoju w trybie określonym w przepisach o zasadach prowadzenia polityki rozwoju. Opracowanie przez Zarząd Powiatu Skarżyskiego „Kompleksowego planu rozwoju szkół w Powiecie Skarżyskim na lata 2016-2023” umożliwi aplikowanie o środki finansowe z programów zewnętrznych. W celu rozbudowy i poprawy infrastruktury oraz warunków kształcenia uczniów szkół prowadzonych przez Powiat Skarżyski po dokonaniu szczegółowej analizy określono główne cele i priorytety w zakresie edukacji. Zgodnie z Uchwałą Nr 121/XVIII/2016 Rady Powiatu Skarżyskiego z dnia 29 lutego 2016 roku w sprawie zasad i trybu przeprowadzania konsultacji społecznych z mieszkańcami Powiatu Skarżyskiego, w terminie od 16 listopada 2016 roku do 23 listopada 2016 roku przeprowadzono konsultacje społeczne z mieszkańcami Powiatu Skarżyskiego. W dniu 15 listopada 2016 roku Rada Pożytku Publicznego pozytywnie zaopiniowała projekt „Kompleksowy plan rozwoju szkół w Powiecie Skarżyskim na lata 2016/2023”. W związku z powyższym podjęcie przez Radę Powiatu Skarżyskiego niniejszej uchwały jest w pełni zasadne.

Uchwała Nr 187-XXVII-2016.pdf (345kB) pdf

Załacznik do uchwały Nr 187-XXVII-2016 - Plan Rozwoju Szkół.pdf (5682kB) pdf

metryczka


Wytworzył: Rada Powiatu Skarżyskiego (28 listopada 2016)
Opublikował: Łukasz Krawiecki (30 listopada 2016, 11:47:12)

Ostatnia zmiana: Łukasz Krawiecki (1 grudnia 2016, 12:02:24)
Zmieniono: dodano załącznik

rejestr zmian tej informacji »


Liczba odsłon: 1103