Uchwała Nr 425/LXII/2024 Rady Powiatu Skarżyskiego z dnia 21 marca 2024 roku


Uchwała Nr 425/LXII/2024
Rady Powiatu Skarżyskiego
z dnia 21 marca 2024 roku
 
zmieniająca Statut Domu Pomocy Społecznej „Centrum Seniora” w Skarżysku-Kamiennej
 
Na podstawie art. 12 pkt 8 lit. i ustawy z dnia 5 czerwca 1998r. o samorządzie powiatowym (Dz. U. z 2024r. poz. 107), art. 12 ust. 1 pkt 2 i ust. 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2023r. poz. 1270, 1273, 1407, 1429, 1641, 1693 i 1872) oraz art. 19 pkt 10 i art. 57 ust. 1 ustawy z dnia 12 marca 2004r. o pomocy społecznej (Dz. U. z 2023r. poz. 901, 1693, 1938 i 2760)
 
Rada Powiatu Skarżyskiego uchwala, co następuje:
 
§ 1.
 
W załączniku nr 1 do uchwały Nr 338/XLVII/2018 Rady Powiatu Skarżyskiego z dnia 28 czerwca 2018r. w sprawie utworzenia Domu Pomocy Społecznej „Centrum Seniora” w Skarżysku-Kamiennej i nadania mu statutu, wprowadza się następujące zmiany:
 
1)   w § 1 w ust. 4 – 5 otrzymuje brzmienie:
„4. Dom oferuje 60 miejsc stałego pobytu całodobowego oraz 10 miejsc w mieszkaniach wspomaganych.
5. Dom posiada własne rachunki bankowe.”;
 
2)   w § 1 w ust. 6 pkt 1 – 4 otrzymują brzmienie:
„1) ustawy z dnia 12 marca 2004r. o pomocy społecznej (Dz. U. z 2023r. poz. 901, 1693, 1938 i 2760),
2) ustawy z dnia 5 czerwca 1998r. o samorządzie powiatowym (Dz. U. z 2024r. poz. 107),
3) ustawy z dnia 21 listopada 2008r. o pracownikach samorządowych (Dz. U. z 2022r. poz. 530),
4) ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2023r. poz. 1270, 1273, 1407, 1429, 1641, 1693 i 1872),”;
 
3)   w § 2 uchyla się ust. 4;
 
4)   w § 2 ust. 5 otrzymuje brzmienie:
„5. Dom prowadzi mieszkania wspomagane dla osób w podeszłym wieku lub przewlekle chorych.”;
 
5)   w § 3 dodaje się ust. 9-10 w brzmieniu:
„9. Wsparcie w mieszkaniu wspomaganym może być przyznane osobie pełnoletniej, która z powodu wieku lub choroby przewlekłej potrzebuje wsparcia w codziennym funkcjonowaniu, ale nie wymaga usług w zakresie świadczonym przez jednostkę całodobowej opieki.
10. Uprawnienia wynikające z ust. 6-8 mają zastosowanie również dla mieszkańców Domu przebywających w mieszkaniach wspomaganych.”;

§ 2.
 
Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Powiatu Skarżyskiego.
 
§ 3.
 
Uchwała wchodzi w życie z dniem 30 kwietnia 2024 r.
 
 
Przewodniczący
Rady Powiatu Skarżyskiego
Jacek Jeżyk
 
 
 
 Uzasadnienie
 
 
Uchwałą Nr 338/XLVII/2018 Rady Powiatu Skarżyskiego z dnia 28 czerwca 2018 r. w sprawie utworzenia Domu Pomocy Społecznej „Centrum Seniora” w Skarżysku-Kamiennej i nadania mu statutu, utworzono nową jednostkę organizacyjną pomocy społecznej, działającą w formie jednostki budżetowej, jaką jest Dom Pomocy Społecznej „Centrum Seniora” w Skarżysku-Kamiennej przy ul. Ekonomii 7.
Placówka oferuje 30 miejsc pobytu całodobowego w domu pomocy społecznej. Od początku istnienia jednostki, z wyjątkiem okresu pandemii, w domu pomocy społecznej zamieszkiwała maksymalna liczba mieszkańców, a nawet w sytuacjach szczególnych 1 osoba ponad stan. Mieszkańcy Powiatu Skarżyskiego, wymagający pomocy w codziennym funkcjonowaniu muszą oczekiwać na miejsce w placówce od miesiąca nawet do roku.
Reakcją władz samorządowych powiatu skarżyskiego na wyzwania wynikające z procesu starzenia się społeczeństwa oraz wzrost popytu na świadczenia opiekuńcze i pielęgnacyjne jest zwiększenie liczby miejsc w domu pomocy społecznej z 30 na 60. Po analizie obowiązujących domy pomocy społecznej standardów zwiększenie rzeczywistej liczby miejsc nie spowoduje pogorszenia się warunków obecnie zamieszkującym w domu.
Dom prowadzi mieszkania chronione wspierane dla 30 osób. Na mocy art. 9 ust. 1 ustawy o zmianie ustawy o pomocy społecznej oraz niektórych innych ustaw z dnia 28 lipca 2023 r. (Dz. U. z 2023 r. poz. 1693) podmioty prowadzące mieszkania chronione są obowiązane do ich przekształcenia w mieszkania treningowe lub mieszkania wspomagane. Mając na uwadze typ domu prowadzącego mieszkania tj. dla osób w podeszłym wieku lub chorych somatycznie, przekształcone mieszkania wspomagane będą przeznaczone dla osób w podeszłym wieku lub przewlekle chorych, zgodnie z art. 53 ust. 6 pkt 2 ww. ustawy. Na przestrzeni funkcjonowania mieszkań chronionych tj. w latach 2019-2023, mimo usilnych działań promocyjnych nie udało się zapełnić w 100% dostępnych miejsc w mieszkaniach. Aktualnie w mieszkaniach przebywa 9 osób. Mając na uwadze powyższe uzasadnione jest zatem zmniejszenie liczby miejsc w mieszkaniach wspomaganych z 30 do 10 na rzecz zwiększenia liczby miejsc w domu pomocy społecznej.

Uchwała Nr 425-LXII-2024.pdf (1154kB) pdf   

metryczka


Wytworzył: Rada Powiatu Skarżyskiego (21 marca 2024)
Opublikował: Nina Zolbach (29 marca 2024, 11:07:37)

Ostatnia zmiana: brak zmian
Liczba odsłon: 79