Uchwała Nr 422/LXII/2024 Rady Powiatu Skarżyskiego z dnia 21 marca 2024 roku


Uchwała Nr 422/LXII/2024
Rady Powiatu Skarżyskiego
z dnia 21 marca 2024 roku
 
w sprawie rozpatrzenia petycji dotyczącej podjęcia uchwały o zakazie pływania łodziami o spalinowym napędzie mechanicznym, w tym skuterów wodnych, na zalewach w Suchedniowie i Mostkach


Na podstawie art. 16a ust. 1 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (Dz. U. z 2024 r. poz. 107), art. 9 ust. 2 ustawy z dnia 11 lipca 2014 r. o petycjach (Dz. U. z 2018 r. poz. 870) oraz § 35 ust. 1 Statutu  Powiatu Skarżyskiego (Dz. Urz. Woj. Święt. z 2018 r. poz. 3375 i 4670)

Rada Powiatu Skarżyskiego uchwala, co następuje:
                                                      
§ 1.

Uznaje się za zasadną petycję dotyczącą podjęcia uchwały o zakazie pływania łodziami o spalinowym napędzie mechanicznym, w tym skuterów wodnych, na zalewach w Suchedniowie i Mostkach, z przyczyn określonych w stanowisku Komisji Skarg, Wniosków i Petycji, stanowiącym załącznik do niniejszej uchwały.
 
§ 2.

Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Powiatu Skarżyskiego.
                                                       
§ 3.
 
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.
 

Przewodniczący
Rady Powiatu Skarżyskiego
Jacek Jeżyk
 
 
UZASADNIENIE


Petycja dotycząca podjęcia uchwały o zakazie pływania łodziami o spalinowym napędzie mechanicznym, w tym skuterów wodnych, na zalewach w Suchedniowie i Mostkach wpłynęła do Rady Powiatu Skarżyskiego 29 stycznia 2024 roku. Przewodniczący Rady, zgodnie z § 35 ust. 3 Statutu Powiatu Skarżyskiego, skierował przedmiotową petycję do Przewodniczącego Komisji Skarg, Wniosków i Petycji w celu jej przeanalizowania, zbadania zasadności i przygotowania przez Komisję Skarg, Wniosków i Petycji stanowiska w sprawie jej rozpatrzenia.
Zgodnie z art. 9 ust. 2 ustawy z dnia 11 lipca 2014 r. o petycjach, petycja złożona do organu stanowiącego jednostki samorządu terytorialnego jest rozpatrywana przez ten organ.
Art. 16a ust. 1 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym stanowi, że rada powiatu rozpatruje: skargi na działania zarządu powiatu i powiatowych jednostek organizacyjnych; wnioski oraz petycje składane przez obywateli; w tym celu powołuje komisję skarg, wniosków i petycji.
Komisja skarg, wniosków i petycji dokonała analizy przedmiotowej petycji i zgodnie z § 35 ust. 1 Statutu Powiatu Skarżyskiego, przygotowała w tej sprawie stanowisko, stanowiące załącznik do niniejszej uchwały.
Wobec powyższego podjęcie przedmiotowej uchwały przez Radę Powiatu Skarżyskiego jest uzasadnione.

Uchwała Nr 422-LXII-2024.pdf (1885kB) pdf

metryczka


Wytworzył: Rada Powiatu Skarżyskiego (21 marca 2024)
Opublikował: Nina Zolbach (29 marca 2024, 10:20:47)

Ostatnia zmiana: brak zmian
Liczba odsłon: 90