Uchwała Nr 421/LXII/2024 Rady Powiatu Skarżyskiego z dnia 21 marca 2024 roku


Uchwała Nr 421/LXII/2024

Rady Powiatu Skarżyskiego

z dnia 21 marca 2024 roku

w sprawie rozpatrzenia skargi na działalność Starosty Skarżyskiego

Na podstawie art. 16a ust. 1 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (Dz. U. z 2024 r. poz. 107), art. 229 pkt 4 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. Z 2023 r. poz. 775 i 803) oraz § 35 ust. 1 Statutu Powiatu Skarżyskiego (Dz. Urz. Woj. Święt. z 2018r. poz. 3375 i 4670)

Rada Powiatu Skarżyskiego uchwala, co następuje:

§ 1.

Uznaje się za bezzasadną skargę na działalność Starosty Skarżyskiego, z przyczyn określonych w stanowisku Komisji Skarg, Wniosków i Petycji, stanowiącym załącznik do niniejszej uchwały.

§ 2.

Wykonanie uchwały powierza się Przewodniczącemu Rady Powiatu Skarżyskiego.

§ 3.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.


Przewodniczący

Rady Powiatu Skarżyskiego

Jacek Jeżyk


UZASADNIENIE


Skarga na działalność Starosty Skarżyskiego wpłynęła do Rady Powiatu Skarżyskiego w dniu 26 lutego 2024 roku.

Art. 16a ust. 1 ustawy z dnia 5 czerwca 1998r. o samorządzie powiatowym wskazuje, że rada powiatu rozpatruje: skargi na działania zarządu powiatu i powiatowych jednostek organizacyjnych; wnioski oraz petycje składane przez obywateli; w tym celu powołuje komisję skarg, wniosków i petycji.

Zgodnie z art. 229 pkt 4 Kodeksu postępowania administracyjnego rozpatrywanie skarg dotyczących zadań lub działalności zarządu powiatu oraz starosty, a także kierowników powiatowych służb, inspekcji, straży i innych jednostek organizacyjnych należy do właściwości rady powiatu.

Przewodniczący Rady Powiatu Skarżyskiego, zgodnie z § 35 ust. 3 Statutu Powiatu Skarżyskiego, skierował skargę do Przewodniczącego Komisji Skarg, Wniosków i Petycji w celu wyjaśnienia przez komisję zarzutów podnoszonych w skardze.

Komisja Skarg, Wniosków i Petycji przeprowadziła postępowanie wyjaśniające, dokonała analizy przedmiotowej skargi i zgodnie z § 35 ust. 1 Statutu Powiatu Skarżyskiego, przygotowała w tej sprawie stanowisko, stanowiące załącznik do niniejszej uchwały.

Wobec powyższego podjęcie przedmiotowej uchwały przez Radę Powiatu Skarżyskiego jest uzasadnione.


Uchwała Nr 421-LXII-2024.pdf (1541kB) pdf

metryczka


Wytworzył: Rada Powiatu Skarżyskiego (21 marca 2024)
Opublikował: Nina Zolbach (29 marca 2024, 10:13:48)

Ostatnia zmiana: brak zmian
Liczba odsłon: 78