Uchwała Nr 420/LXII/2024 Rady Powiatu Skarżyskiego z dnia 21 marca 2024 roku


Uchwała Nr 420/LXII/2024

Rady Powiatu Skarżyskiego

z dnia 21 marca 2024 roku

w sprawie określenia zadań powiatu z zakresu rehabilitacji zawodowej i społecznej, na które przeznacza się środki Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych w 2024 roku

Na podstawie art. 35a ust. 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych (Dz. U. z 2024 r. poz. 44)

Rada Powiatu Skarżyskiego uchwala, co następuje:

§ 1.

Określa się zadania z zakresu rehabilitacji zawodowej i wysokość środków finansowych Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych przeznaczonych na ich realizację w 2024 roku, zgodnie z załącznikiem Nr 1 do niniejszej Uchwały.

§ 2.

Określa się zadania z zakresu rehabilitacji społecznej i wysokość środków finansowych Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych przeznaczonych na ich realizację w 2024 roku, zgodnie z załącznikiem Nr 2 do niniejszej Uchwały.

§ 3.

  1. W celu efektywnego wykorzystania środków finansowych PFRON Rada Powiatu upoważnia Zarząd Powiatu do dokonywania w trakcie roku budżetowego przeniesień pomiędzy poszczególnymi zadaniami, w taki sposób by nie powodowało to zmian w ustalonym algorytmie podziału środków przyznanych dla Powiatu Skarżyskiego na realizację zadań.

  2. O dokonanych przeniesieniach środków finansowych pomiędzy poszczególnymi zadaniami Zarząd Powiatu poinformuje Radę Powiatu oraz Powiatową Społeczną Radę ds. Osób Niepełnosprawnych.

§ 4.

Wykonanie Uchwały powierza się Zarządowi Powiatu Skarżyskiego.

§ 5.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.


Przewodniczący

Rady Powiatu Skarżyskiego

Jacek JeżykUZASADNIENIE


W piśmie z dnia 9 lutego 2024 roku Zastępca Prezesa Zarządu PFRON przekazał informację o wysokości środków przypadających wg algorytmu Powiatowi Skarżyskiemu na realizację zadań z zakresu rehabilitacji zawodowej i społecznej osób niepełnosprawnych. Zgodnie z tą informacją plan finansowy Powiatu Skarżyskiego został określony na kwotę 5.676.969,00 zł, w tym 3.369.600,00 zł przeznaczono na dofinansowanie kosztów działalności warsztatów terapii zajęciowej funkcjonujących na terenie powiatu. Pozostała kwota w wysokości 2.307.369,00 zł po uzgodnieniu z dyrektorem Powiatowego Urzędu Pracy i Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Skarżysku-Kamiennej została rozdzielona na zadania z zakresu rehabilitacji zawodowej i społecznej.

Zgodnie z art. 35a ust.3 ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych Rada Powiatu w formie uchwały określa zadania, na które przeznacza się środki przekazane powiatowi przez Prezesa Zarządu PFRON.

Powiatowy Urząd Pracy kierując się racjonalnością i celowością wydatkowania środków finansowych PFRON swoje potrzeby na realizację zadań z zakresu rehabilitacji zawodowej oszacował na kwotę w wysokości 50.000,00 zł, w tym całość przeznacza się na zadanie: zwrot wydatków na instrumenty i usługi rynku pracy na rzecz osób niepełnosprawnych poszukujących pracy i niepozostających w zatrudnieniu.

Na zadania z zakresu rehabilitacji społecznej zabezpieczono środki finansowe w wysokości 2.257.369,00 zł. Zgodnie z zapotrzebowaniem zgłoszonym przez Dyrektora PCPR w Skarżysku-Kamiennej największą pulę środków finansowych przeznacza się na dofinansowanie uczestnictwa w turnusach rehabilitacyjnych osób posiadających orzeczenie o niepełnosprawności wraz z opiekunem (jeżeli jest to wskazane we wniosku o skierowanie na turnus wydanym przez lekarza). Turnus rehabilitacyjny jest formą aktywnej rehabilitacji mającą na celu przywrócenie utraconej sprawności oraz rozwijanie umiejętności społecznych uczestników. W związku z powyższym na realizację tego zadania przeznacza się 1.000.000,00 zł. Drugim zadaniem z zakresu rehabilitacji społecznej będzie dofinansowanie zaopatrzenia w sprzęt rehabilitacyjny, przedmioty ortopedyczne i środki pomocnicze, na które proponuje się zabezpieczyć kwotę w wysokości 972.369,00 zł.

Ponadto przy podziale środków PFRON uwzględniono dofinansowanie likwidacji barier architektonicznych, w komunikowaniu się i technicznych w związku z indywidualnymi potrzebami osób niepełnosprawnych (łącznie z usługą tłumacza języka migowego lub tłumacza – przewodnika). W tym zakresie potrzeby mieszkańców naszego powiatu zostały oszacowane przez PCPR na kwotę 270.000,00 zł.

Wśród zadań z zakresu rehabilitacji społecznej, na które także przewidziano środki jest dofinansowanie sportu, kultury, rekreacji i turystyki osób niepełnosprawnych. Na to zadanie przeznacza się 15.000,00 zł. Dofinansowanie wszystkich zadań wymienionych w załączniku nr 2 do niniejszej uchwały będzie przyznawane w oparciu o ustawę z dnia 31 marca 2020 r. o zmianie ustawy o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych oraz niektórych innych ustaw. Dofinansowanie zadań wymienionych w pkt. 2-5 w załączniku nr 2 do niniejszej uchwały będzie przyznawane zgodnie z regulaminem PCPR. W zadaniach 4-5 wysokość dofinansowania zależna będzie od dochodu wnioskodawcy (w przeliczeniu na osobę w gospodarstwie domowym).

Dzieci oraz młodzież ucząca się i niepracująca w wieku 16-24 lat traktowana jest we wszystkich zadaniach priorytetowo.

Uchwała Rady Powiatu Skarżyskiego w sprawie określenia zadań, na które przeznacza się środki PFRON upoważnia Zarząd Powiatu do dokonywania w ciągu roku budżetowego przesunięć środków pomiędzy zadaniami, w taki sposób, aby nie powodowało to zmian w ustalonym algorytmie środków przyznanych na realizację zadań ustalonych dla Powiatu Skarżyskiego w 2024 r. Dotychczasowa praktyka wskazuje, iż w ciągu roku zachodzi potrzeba wielokrotnego dokonywania zmian w podziale środków.

Projekt uchwały w sprawie określenia zadań powiatu z zakresu rehabilitacji zawodowej i społecznej, na które przeznacza się środki Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych w 2024 roku, został pozytywnie zaopiniowany przez Powiatową Społeczną Radę ds. Osób Niepełnosprawnych.


Uchwała Nr 420-LXII-2024.pdf (2428kB) pdf

metryczka


Wytworzył: Rada Powiatu Skarżyskiego (21 marca 2024)
Opublikował: Nina Zolbach (28 marca 2024, 14:57:28)

Ostatnia zmiana: brak zmian
Liczba odsłon: 92