Uchwała Nr 419/LXII/2024 Rady Powiatu Skarżyskiego z dnia 21 marca 2024 roku


Uchwała Nr 419/LXII/2024

Rady Powiatu Skarżyskiego

z dnia 21 marca 2024 roku

w sprawie wyrażenia zgody na nabycie nieruchomości gruntowej na rzecz Powiatu Skarżyskiego

Na podstawie art. 12 pkt 8 lit. a ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (Dz. U. z 2024r. poz.107 ), art. 13 ust. 2 w związku z art. 6 pkt 1 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (Dz. U. z 2023r. poz. 344, 1113, 1463, 1506, 1688, 1762, 1906 i 2029) oraz § 1 ust. 1 Uchwały Nr 128/XVI/2000 Rady Powiatu Skarżyskiego z dnia 29 maja 2000 r. w sprawie zasad nabywania, zbywania, obciążania oraz wydzierżawiania lub wynajmowania nieruchomości stanowiących mienie powiatu

Rada Powiatu Skarżyskiego uchwala, co następuje:

§ 1.

Wyraża się zgodę na nabycie na rzecz Powiatu Skarżyskiego nieruchomości gruntowej oznaczonej w ewidencji gruntów i budynków miasta Skarżyska-Kamiennej numerem 57/50 o powierzchni 0,0068 ha (obręb 0003 Place, arkusz mapy nr 21) stanowiącej pas drogowy drogi powiatowej Al. Marszałka Józefa Piłsudskiego w Skarżysku-Kamiennej, dla której w Sądzie Rejonowym w Skarżysku-Kamiennej w V Wydziale Ksiąg Wieczystych urządzona jest księga wieczysta nr KI1R/00003941/1, z przeznaczeniem na drogę publiczną – powiatową, przy czym:

1) udział 6018/23616 w części nieruchomości nabyty zostanie w formie darowizny od Gminy Skarżysko-Kamienna,

2) udziały 6935/23616, 5525/23616 oraz 5138/23616 w części nieruchomości nabyte zostaną w formie umowy kupna sprzedaży od osób fizycznych.

§ 2.

Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Powiatu Skarżyskiego.

§ 3.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.


Przewodniczący

Rady Powiatu Skarżyskiego

Jacek Jeżyk


UZASADNIENIE


Działka oznaczona w ewidencji gruntów miasta Skarżyska-Kamiennej numerem 57/50 o powierzchni 0,0068 ha (obręb 0003 Place, arkusz mapy nr 21) powstała w wyniku podziału działki nr ewid. 57/15. Podział działki nr 57/15 dokonano na wniosek Gminy Skarżysko-Kamienna celem uregulowania stanu prawnego pasa drogowego drogi powiatowej nr 2048T Al. Marszałka Józefa Piłsudskiego. Gmina Skarżysko-Kamienna jest współwłaścicielem w części 6018/23616 nieruchomości gruntowej, natomiast pozostałe udziały są własnością osób fizycznych. Rada Miasta Skarżyska-Kamiennej Uchwałą Nr LXXVI/606/2024 z dnia 28 lutego 2024 r. wyraziła zgodę na dokonanie darowizny na rzecz Powiatu Skarżyskiego udziału 6018/23616 w części tej nieruchomości gruntowej, natomiast pozostali właściciele wyrazili zgodę na sprzedaż swoich udziałów.

Wyrażenie zgody na nabycie nieruchomości gruntowej na rzecz Powiatu Skarżyskiego umożliwi przekazanie nieruchomości w trwały zarząd Zarządowi Dróg Powiatowych w Skarżysku-Kamiennej w celu wykonywania zadań statutowych przez tą jednostkę. Wartość rynkowa nieruchomości zgodnie z operatem szacunkowym z dnia 06 czerwca 2023 roku wynosi 18 540 zł.

Zgodnie z art. 13 ust. 2 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami nieruchomość może być przedmiotem darowizny na cele publiczne, a także przedmiotem darowizny dokonywanej między Skarbem Państwa, a jednostką samorządu terytorialnego, a także między tymi jednostkami. W umowie darowizny określa się cel, na który nieruchomość jest darowana. W art. 6 pkt 1 tej ustawy, ustawodawca wskazał, że celami publicznymi w rozumieniu ustawy są: „wydzielanie gruntów pod drogi publiczne, drogi rowerowe i drogi wodne, budowa, utrzymywanie oraz wykonywanie robót budowlanych tych dróg, obiektów i urządzeń transportu publicznego, a także łączności publicznej i sygnalizacji”.

Stosownie do art. 12 pkt 8 lit. a) ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym do wyłącznej właściwości rady powiatu należy podejmowanie uchwał w sprawach majątkowych powiatu dotyczących między innymi wyrażenia zgody na dokonanie czynności zbywania nieruchomości stanowiących mienie powiatu.

Mając powyższe na uwadze, podjęcie niniejszej Uchwały należy uznać za zasadne.


Uchwała Nr 419-LXII-2024.pdf (938kB) pdf

metryczka


Wytworzył: Rada Powiatu Skarżyskiego (21 marca 2024)
Opublikował: Nina Zolbach (28 marca 2024, 14:48:38)

Ostatnia zmiana: brak zmian
Liczba odsłon: 82