Uchwała Nr 418/LXII/2024 Rady Powiatu Skarżyskiego z dnia 21 marca 2024 roku


Uchwała Nr 418/LXII/2024
Rady Powiatu Skarżyskiego
z dnia 21 marca 2024 roku
                                                                    
w sprawie przyjęcia „Kompleksowego planu rozwoju szkół w Powiecie Skarżyskim na lata 2024-2030”

Na podstawie art. 19 ust. 3a ustawy z dnia 6 grudnia 2006 roku o zasadach prowadzenia polityki rozwoju (Dz. U. z 2024 r. poz. 324)

Rada Powiatu Skarżyskiego uchwala, co następuje:

§ 1.

Przyjmuje się „Kompleksowy plan rozwoju szkół w Powiecie Skarżyskim na lata 2024-2030”, który stanowi załącznik do niniejszej uchwały.

§ 2.

Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Powiatu Skarżyskiego.

§ 3.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.
 
 
Przewodniczący
Rady Powiatu Skarżyskiego
Jacek Jeżyk
 
  
 
 
UZASADNIENIE
 
Do zadań Rady Powiatu Skarżyskiego należy m.in. przyjmowanie programów rozwoju w trybie określonym w przepisach o zasadach prowadzenia polityki rozwoju.
Opracowanie przez Zarząd Powiatu Skarżyskiego „Kompleksowego planu rozwoju szkół w Powiecie Skarżyskim na lata 2024-2030” umożliwi aplikowanie o środki finansowe z programów zewnętrznych. W celu rozbudowy, modernizacji i poprawy infrastruktury szkół i placówek oświatowych oraz poprawy warunków kształcenia uczniów szkół prowadzonych przez Powiat Skarżyski, po dokonaniu szczegółowej analizy określono główne cele i priorytety w zakresie edukacji.
Na podstawie Uchwały Nr 121/XVIII/2016 Rady Powiatu Skarżyskiego z dnia 29 lutego 2016 roku w sprawie zasad i trybu przeprowadzania konsultacji społecznych z mieszkańcami Powiatu Skarżyskiego podjęto Uchwałę Nr 8/24/2024 Zarządu Powiatu Skarżyskiego z dnia  21 lutego 2024 roku w sprawie przeprowadzenia konsultacji projektu „Kompleksowy plan rozwoju szkół  w Powiecie Skarżyskim na lata 2024-2030”.
Konsultacje społeczne z mieszkańcami Powiatu Skarżyskiego zostały przeprowadzone w terminie od dnia 1 marca 2024 roku do dnia 8 marca 2024 roku.
W związku z powyższym podjęcie przez Radę Powiatu Skarżyskiego niniejszej uchwały jest w pełni uzasadnione.

Uchwała Nr 418-LXII-2024.pdf (617kB) pdf

KOMPLEKSOWY PLAN ROZWOJU SZKÓŁ.pdf (2939kB) pdf  

metryczka


Wytworzył: Rada Powiatu Skarżyskiego (21 marca 2024)
Opublikował: Nina Zolbach (28 marca 2024, 14:31:26)

Ostatnia zmiana: brak zmian
Liczba odsłon: 87