Uchwała Nr 417/LXII/2024 Rady Powiatu Skarżyskiego z dnia 21 marca 2024 roku


Uchwała Nr 417/LXII/2024
Rady Powiatu Skarżyskiego
z dnia 21 marca 2024 r.

w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie powiatu na 2024 rok

Na podstawie art. 12 pkt 5 ustawy z dnia 5 czerwca 1998r. o samorządzie powiatowym (Dz.U. z 2024r. poz. 107), art. 211, art. 212 ust.1 pkt 1, 2 i 10, art. 237 ust.2 pkt 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych (Dz.U. z 2023r. poz.1270, 1273, 1407, 1429, 1641, 1693 i 1872)

Rada Powiatu Skarżyskiego uchwala, co następuje:

§ 1. 

W uchwale Nr 395/LIX/2023 Rady Powiatu Skarżyskiego z dnia 21 grudnia 2023r. w sprawie uchwalenia budżetu Powiatu Skarżyskiego na 2024 rok:

1) w §  7 pkt 2 i 3 otrzymują brzmienie:
 
„2. Dochody pochodzące ze środków Funduszu Przeciwdziałania COVID - 19 na realizację Rządowego Funduszu Polski Ład: Programu Inwestycji Strategicznych w kwocie 14 711 107,28zł oraz wydatki na realizację zadań inwestycyjnych finansowanych ze środków Funduszu Przeciwdziałania COVID - 19 w ramach Rządowego Funduszu Polski Ład: Programu Inwestycji Strategicznych w wysokości 12 283 750zł realizowane stosownie do art. 65 ust. 11 i 28 ustawy z dnia 31 marca 2020 r. o zmianie ustawy o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. z 2020 r. poz. 568 ze późn.zm.) oraz Uchwały Nr 102 Rady Ministrów z dnia 23 lipca 2020r. w sprawie wsparcia na realizację zadań inwestycyjnych przez jednostki samorządu terytorialnego (M.P.z 2022r. poz.22).

3. Dochody pochodzące ze środków Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg w wysokości 4 722 319zł oraz wydatki na realizację zadań dofinansowanych ze środków Funduszu w wysokości 12 699 746zł (w tym finansowanie tych wydatków z przychodów wskazanych w załączniku nr 4 w § 905 w wysokości 3 535 460zł) realizowane stosownie do art.4, art.7, art.14-18 i art.29 ust.1 pkt 1 ustawy z dnia 23 października 2018r. o Rządowym Funduszu Rozwoju Dróg (Dz.U. z 2023r. poz.1983).”;

2) Wprowadza się zmiany w planie dochodów budżetowych zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszej uchwały.

3) Wprowadza się zmiany w planie wydatków budżetowych zgodnie z załącznikiem nr 2 do niniejszej uchwały.

4) Załącznik nr 5 „Zadania inwestycyjne roczne w 2024r.” otrzymuje brzmienie zgodnie z załącznikiem nr 3 do niniejszej uchwały.

5) Załącznik nr 6 „Limity wydatków na wieloletnie przedsięwzięcia planowane do poniesienia w 2024 roku.” otrzymuje brzmienie zgodnie z załącznikiem nr 4 do niniejszej uchwały.

6) Załącznik nr 9 „Dochody i wydatki związane z realizacją zadań realizowanych na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego w 2024r.” otrzymuje brzmienie zgodnie z załącznikiem nr 5 do niniejszej uchwały.

§ 2. 

Wykonanie Uchwały powierza się Zarządowi Powiatu Skarżyskiego.

§ 3. 

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa Świętokrzyskiego.Przewodniczący
Rady Powiatu Skarżyskiego
Jacek Jeżyk

Uchwała Nr 417-LXII-2024.pdf (5095kB) pdf         
 

metryczka


Wytworzył: Rada Powiatu Skarżyskiego (21 marca 2024)
Opublikował: Nina Zolbach (28 marca 2024, 14:15:43)

Ostatnia zmiana: brak zmian
Liczba odsłon: 90