Uchwała Nr 409/LX/2024 Rady Powiatu Skarżyskiego z dnia 15 lutego 2024 roku


Uchwała Nr 409/LX/2024
Rady Powiatu Skarżyskiego
z dnia 15 lutego 2024 roku

w sprawie rozpatrzenia petycji dotyczącej podjęcia przez Radę Powiatu Skarżyskiego uchwały w sprawie reparacji od Niemiec

Na podstawie art. 16a ust. 1 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (Dz. U. z 2024 r. poz. 107), art. 9 ust. 2 ustawy z dnia 11 lipca 2014 r. o petycjach (Dz. U. z 2018 r. poz. 870) oraz § 35 ust. 1 Statutu Powiatu Skarżyskiego (Dz. Urz. Woj. Święt. z 2018 r. poz. 3375 i 4670)

Rada Powiatu Skarżyskiego uchwala, co następuje:

§ 1.

Postanawia się nie uwzględnić wniosku zawartego w petycji, dotyczącej podjęcia przez Radę Powiatu Skarżyskiego uchwały w sprawie reparacji od Niemiec, z przyczyn określonych w stanowisku Komisji Skarg, Wniosków i Petycji, stanowiącym załącznik do niniejszej uchwały.

§ 2.

Wykonanie uchwały powierza się Przewodniczącemu Rady Powiatu Skarżyskiego.

§ 3.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.Przewodniczący
Rady Powiatu Skarżyskiego
Jacek JeżykUZASADNIENIE

Petycja dotycząca podjęcia przez Radę Powiatu Skarżyskiego uchwały w sprawie reparacji od Niemiec wpłynęła do Przewodniczącego Rady Powiatu Skarżyskiego 17 listopada 2023 roku. Przewodniczący Rady, zgodnie z § 35 ust. 3 Statutu Powiatu Skarżyskiego, 24 listopada 2023 roku skierował przedmiotową petycję do Przewodniczącego Komisji Skarg, Wniosków i Petycji w celu jej przeanalizowania, zbadania zasadności i przygotowania przez Komisję Skarg, Wniosków i Petycji stanowiska w sprawie jej rozpatrzenia.
Zgodnie z art. 9 ust. 2 ustawy z dnia 11 lipca 2014 r. o petycjach, petycja złożona do organu stanowiącego jednostki samorządu terytorialnego jest rozpatrywana przez ten organ. 
Art. 16a ust. 1 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym stanowi, że rada powiatu rozpatruje: skargi na działania zarządu powiatu i powiatowych jednostek organizacyjnych; wnioski oraz petycje składane przez obywateli; w tym celu powołuje komisję skarg, wniosków i petycji. Komisja skarg, wniosków i petycji dokonała analizy przedmiotowej petycji i zgodnie z § 35 ust. 1 Statutu Powiatu Skarżyskiego, przygotowała w tej sprawie stanowisko, stanowiące załącznik do niniejszej uchwały. 
Wobec powyższego podjęcie przedmiotowej uchwały przez Radę Powiatu Skarżyskiego jest uzasadnione.
STANOWISKO KOMISJI SKARG, WNIOSKÓW I PETYCJI 
w sprawie rozpatrzenia petycji dotyczącej podjęcia przez Radę Powiatu Skarżyskiego uchwały w sprawie reparacji od Niemiec  

         W dniu 17 listopada 2023 roku do Przewodniczącego Rady Powiatu Skarżyskiego wpłynęła petycja, dotycząca podjęcia przez Radę Powiatu Skarżyskiego uchwały w sprawie reparacji od Niemiec. 
      Stosownie do zapisu art. 9 ust. 2 ustawy z dnia 11 lipca 2014 roku o petycjach (Dz. U. z 2018 r. poz. 870), petycja złożona do organu stanowiącego jednostki samorządu terytorialnego jest rozpatrywana przez ten organ. W związku z powyższym, zgodnie ze Statutem Powiatu Skarżyskiego, Przewodniczący Rady Powiatu Skarżyskiego 24 listopada 2023 roku skierował przedmiotową petycję do rozpatrzenia przez Komisję Skarg, Wniosków i Petycji.
Zgodnie z art. 2 ust. 3 ustawy z dnia 11 lipca 2014 roku o petycjach przedmiotem petycji może być żądanie, w szczególności, zmiany przepisów prawa, podjęcia rozstrzygnięcia lub innego działania w sprawie dotyczącej podmiotu wnoszącego petycję, życia zbiorowego lub wartości wymagających szczególnej ochrony w imię dobra wspólnego, mieszczących się w zakresie zadań i kompetencji adresata petycji.
Po przeanalizowaniu przedmiotowej petycji, Komisja Skarg, Wniosków i Petycji na posiedzeniu 4 i 12 stycznia 2024 roku uznała, że petycja nie może zostać pozytywnie rozpatrzona i uwzględniona, ponieważ brak jest podstawy prawnej do podjęcia przez Radę Powiatu uchwały dotyczącej reparacji od Niemiec. Podejmowanie uchwał w sprawie reparacji od obcych państw leży poza ustawowymi kompetencjami samorządu powiatowego. Zatem Rada Powiatu Skarżyskiego nie jest organem właściwym do podjęcia uchwały w sprawie reparacji od Niemiec. Należy zauważyć, że stosowne uchwały zostały podjęte przez Sejm Rzeczypospolitej Polskiej, który przyjął 14 września 2022 roku Uchwałę w sprawie dochodzenia przez Polskę zadośćuczynienia za szkody spowodowane przez Niemcy w czasie II wojny światowej oraz przez Radę Ministrów, która podjęła 18 kwietnia 2023 roku Uchwałę w sprawie konieczności uregulowania w stosunkach polsko-niemieckich kwestii reparacji, odszkodowania i zadośćuczynienia z tytułu strat, jakie Polska i Polacy ponieśli z powodu bezprawnej napaści Niemiec na Polskę w 1939 r. oraz późniejszej okupacji niemieckiej.
Biorąc pod uwagę powyższe, Komisja Skarg, Wniosków i Petycji rekomenduje Radzie Powiatu Skarżyskiego nieuwzględnienie wniosku zawartego w petycji.
Niemniej jednak, pomimo braku podstaw prawnych do uznania przez samorząd powiatowy petycji za zasadną, Komisja Skarg, Wniosków i Petycji, mając na uwadze intencję wnioskodawcy i przede wszystkim słuszność zabiegów organów Państwa Polskiego w zakresie uzyskania od Państwa Niemieckiego stosownych odszkodowań, uznała za zasadne przyjęcie w tej sprawie stanowiska Rady Powiatu w formie oświadczenia.                                                                                     


Przewodniczący
Komisji Skarg, Wniosków i Petycji
Jerzy Żmijewski

metryczka


Wytworzył: Rada Powiatu Skarżyskiego (15 lutego 2024)
Opublikował: Nina Zolbach (22 lutego 2024, 15:12:08)

Ostatnia zmiana: brak zmian
Liczba odsłon: 133