Uchwała Nr 408/LX/2024 Rady Powiatu Skarżyskiego z dnia 15 lutego 2024 roku


Uchwała Nr 408/LX/2024
Rady Powiatu Skarżyskiego
z dnia 15 lutego 2024 roku

w sprawie przyjęcia planu pracy Rady Powiatu Skarżyskiego oraz Komisji Stałych Rady na 2024 rok


Na podstawie art. 17 ust.2 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 roku o samorządzie powiatowym (Dz. U. z 2024r. poz. 107) oraz § 4 ust. 3 pkt 2 Statutu Powiatu Skarżyskiego (Dz. Urz. Woj. Święt. z 2018 r. poz. 3375 i 4670)

Rada Powiatu Skarżyskiego uchwala, co następuje:

§ 1.

Uchwala się plan pracy Rady Powiatu Skarżyskiego na 2024 rok, stanowiący załącznik Nr 1 do niniejszej uchwały.
 
§ 2.

Uchwala się plany pracy na 2024 rok: 
1) Komisji Budżetu, Rozwoju Gospodarczego, Infrastruktury i Porządku Publicznego, stanowiący załącznik Nr 2 do niniejszej uchwały, 
2) Komisji Oświaty, Zdrowia i Pomocy Społecznej, stanowiący załącznik Nr 3 do niniejszej uchwały.

§ 3.

Wykonanie uchwały powierza się Przewodniczącemu Rady Powiatu Skarżyskiego.

§ 4.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.


Przewodniczący
Rady Powiatu Skarżyskiego
Jacek JeżykUZASADNIENIE


W świetle § 4 ust. 3 Statutu Powiatu Skarżyskiego, rada powiatu działa zgodnie z uchwalonym planem pracy. Ponadto komisje rady, w myśl art. 17 ust. 2 ustawy o samorządzie powiatowym, podlegają radzie powiatu, przedkładając jej swoje plany pracy. 
Przyjęte plany pracy pozwolą ukierunkować i usystematyzować pracę rady i jej komisji. W związku z powyższym podjęcie niniejszej uchwały jest zasadne.

Uchwała Nr 408-LX-2024.pdf (4425kB) pdf   

metryczka


Wytworzył: Rada Powiatu Skarżyskiego (15 lutego 2024)
Opublikował: Nina Zolbach (22 lutego 2024, 15:03:00)

Ostatnia zmiana: brak zmian
Liczba odsłon: 126