Uchwała Nr 407/LX/2024 Rady Powiatu Skarżyskiego z dnia 15 lutego 2024 rokuWojewoda Świętokrzyski rozstrzygnięciem nadzorczym Znak:PNK.I.4131.49.2024 z dnia 18.03.2024 roku stwierdził nieważność uchwały Nr 407/LX/2024 Rady Powiatu Skarżyskiego z dnia 15 lutego 2024 roku, w części dotyczącej § 3 ust. 2 i 5 uchwały oraz załącznika do uchwały

Rozstrzygnięcie nadz. dot. uchwały Nr 407_LX_2024 RP Skarżyskiego z 15.02.2024r (1).pdf (106kB) pdf    


Uchwała Nr 407/LX/2024
Rady Powiatu Skarżyskiego
z dnia 15 lutego 2024 roku
 
w sprawie dofinansowania doskonalenia zawodowego nauczycieli w roku 2024

Na podstawie art. 70a ust. 3 ustawy z dnia 26 stycznia 1982 roku – Karta Nauczyciela (Dz. U. z  2023 r. poz. 984, 1234, 1586, 1672 i 2005), § 5 i 6 rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 23 sierpnia 2019 r. w sprawie dofinansowania doskonalenia zawodowego nauczycieli, szczegółowych celów szkolenia branżowego oraz trybu i warunków kierowania nauczycieli na szkolenia branżowe  (Dz. U. z 2023 r. poz. 2628)

Rada Powiatu Skarżyskiego uchwala co następuje:

§ 1.

1.     Ustala się na rok 2024 plan dofinansowania form doskonalenia zawodowego nauczycieli szkół i placówek, dla których Powiat Skarżyski jest organem prowadzącym, dokonuje się podziału środków na dofinansowanie doskonalenia zawodowego nauczycieli, ustala maksymalną kwotę dofinansowania opłat pobieranych przez uczelnie, placówki doskonalenia nauczycieli oraz inne podmioty, których zadania statutowe obejmują doskonalenie zawodowe nauczycieli oraz formy i specjalności kształcenia, na które dofinansowanie jest przyznawane.
2.     Środki na dofinansowanie doskonalenia zawodowego nauczycieli dzieli się w następujący sposób:
a)   koszty udziału nauczycieli w seminariach, konferencjach, wykładach, warsztatach, szkoleniach, studiach podyplomowych oraz innych formach doskonalenia zawodowego nauczycieli prowadzonych odpowiednio przez placówki doskonalenia nauczycieli, uczelnie oraz inne podmioty, których zadania statutowe obejmują doskonalenie zawodowe nauczycieli - 100 000,00 zł,                                              
b)   koszty udziału nauczycieli w formach kształcenia nauczycieli prowadzonych przez uczelnie  i placówki doskonalenia nauczycieli - 100 000,00 zł,                              
c)   wspomaganie szkół oraz sieci współpracy i samokształcenia dla nauczycieli prowadzonych przez placówki doskonalenia nauczycieli, poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne i biblioteki pedagogiczne – 46 757,60 zł,                                
d)   koszty udziału nauczycieli w szkoleniach branżowych – 46 757,60 zł,
e)   koszty konsultacji i innych form doskonalenia zawodowego nauczycieli, o których mowa w art. 70a ust. 3a pkt 5 ustawy Karta Nauczyciela – 50 000,00 zł.                 

§ 2.

1.  W porozumieniu z dyrektorami szkół i placówek oświatowych, dla których Powiat Skarżyski jest organem prowadzącym ustala się na rok 2024:
a) maksymalną kwotę dofinansowania opłat pobieranych przez placówki doskonalenia nauczycieli, uczelnie oraz inne podmioty, których zadania statutowe obejmują doskonalenie zawodowe nauczycieli:
- w wysokości 80% opłat w przypadku jednolitych studiów magisterskich, studiów pierwszego i drugiego stopnia oraz studiów podyplomowych, jednak nie więcej niż 4 000 zł dla jednego nauczyciela w roku budżetowym,
 - w wysokości 80% opłat w przypadku szkoleń, kursów kwalifikacyjnych i doskonalących, jednak nie więcej niż 2 000 zł dla jednego nauczyciela w roku budżetowym;
 b) formy kształcenia nauczycieli, które będą objęte dofinansowaniem:
studia pierwszego i drugiego stopnia, jednolite studia magisterskie, studia podyplomowe – nadające kwalifikacje do nauczania dodatkowego przedmiotu lub do prowadzenia dodatkowych zajęć, kursy kwalifikacyjne uprawniające do prowadzenia określonego rodzaju zajęć, kursy doskonalące, szkolenia branżowe, szkolenia, seminaria, wykłady oraz konferencje, warsztaty przedmiotowe i metodyczne;
c) specjalności kształcenia zgodne z potrzebami szkoły lub placówki, na które przysługuje dofinansowanie ze środków przeznaczonych na doskonalenie zawodowe nauczycieli: etyka, wychowanie fizyczne, informatyka, matematyka, język angielski, pedagogika, psychologia, psychoterapia, nauczanie przedmiotów zawodowych w ramach branży elektroniczno-mechatronicznej, spektrum autyzmu i Zespół Aspergera – diagnoza, terapia, edukacja, oligofrenopedagogika, logopedia, edukacja i rehabilitacja osób z niepełnosprawnością słuchową lub wzrokową (surdopedagogika i tyflopedagogika), specjalistyczny kurs branżowy; podstawy kosztorysowania robót budowlanych – przygotowanie do pracy z programem NormaPro/NormaExpert, teologiczno-katechetyczne z przygotowaniem pedagogicznym do nauczania religii, kurs instruktora - narciarstwa, kurs instruktora – snowboardu,  kurs instruktora -  strzelectwa, kurs instruktorski -  ratownik pola walki, szkolenie kwalifikacyjne dla psychologów nadające uprawnienia do posługiwania się Stanford-Binet 5, szkolenia specjalistyczne - uzależnienia chemiczne i behawioralne, praca z klientem z zaburzeniami odżywiania oraz psychologiczna i pedagogiczna diagnoza dyskalkulii.
 
§ 3.
 
1.  Decyzję w sprawie przyznania dofinansowania doskonalenia zawodowego nauczyciela podejmuje na wniosek nauczyciela dyrektor szkoły lub placówki oświatowej.
2.  Wzór wniosku o przyznanie dofinansowania stanowi załącznik do uchwały.
3.  Wniosek składa się w terminie do 10 kwietnia lub do 10 września 2024 roku.
4.  Dyrektor rozpatruje wniosek nauczyciela odpowiednio w terminie do 30 kwietnia lub do 30 września 2024 roku.
5.  W przypadku, w którym nauczyciel realizuje więcej niż jedną formę indywidualnego doskonalenia, dofinansowaniu podlega tylko jedna wskazana przez nauczyciela forma doskonalenia zawodowego.
6.  Dofinansowanie obejmuje formy i specjalności ujęte w planie dofinansowania doskonalenia zawodowego nauczycieli na rok 2024.
 
§ 4.

Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Powiatu Skarżyskiego.
 
§ 5.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.
 
 
 
Przewodniczący
Rady Powiatu Skarżyskiego  
Jacek Jeżyk


 
UZASADNIENIE
 
Na podstawie art. 70a ust. 1 ustawy z dnia 26 stycznia 1982 roku Karta Nauczyciela (Dz.U. z 2023r. poz. 984, 1234, 1586, 1672 i 2005, dalej jako „k.n.”), w budżetach organów prowadzących szkoły wyodrębnia się środki na dofinansowanie doskonalenia zawodowego nauczycieli z uwzględnieniem szkoleń branżowych – w wysokości 0,8% planowanych rocznych środków przeznaczonych na wynagrodzenie osobowe nauczycieli. Rada Powiatu Skarżyskiego w uchwale Nr 395/LIX/2023 z dnia 21 grudnia 2023 roku sprawie uchwalenia budżetu Powiatu Skarżyskiego na 2024 rok wyodrębniła środki na dofinansowanie doskonalenia zawodowego nauczycieli z uwzględnieniem szkoleń branżowych w wysokości 0,8% planowanych rocznych środków przeznaczonych na wynagrodzenia osobowe nauczycieli. Zgodnie zaś z treścią art. 70a ust. 3 k.n. podziału środków dokonuje się po zasięgnięciu opinii związków zawodowych zrzeszających nauczycieli.
W oparciu o treść § 3 ust. 1 i 2 rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 23 sierpnia 2019 roku w sprawie dofinansowania doskonalenia zawodowego nauczycieli, szczegółowych celów szkolenia branżowego oraz trybu  i warunków kierowania nauczycieli na szkolenia branżowe (Dz.U. z 2023r. poz. 2628, dalej jako „rozporządzenie”), dyrektor szkoły na każdy rok szkolny określa potrzeby w zakresie doskonalenia zawodowego nauczycieli, uwzględniając warunki określone w rozporządzeniu. Uwzględniając treść § 3 ust.1 i 2 rozporządzenia dyrektorzy szkół do dnia 31 października danego roku  składają  do organu prowadzącego wnioski o dofinansowanie doskonalenia zawodowego nauczycieli w następnym roku kalendarzowym. Organ prowadzący do dnia 31 stycznia danego roku opracowuje na dany rok kalendarzowy plan dofinansowania form doskonalenia zawodowego nauczycieli biorąc pod uwagę wnioski dyrektorów szkół (§ 5 rozporządzenia). Natomiast w myśl § 6 rozporządzenia organ prowadzący, w porozumieniu z dyrektorami szkół, ustala corocznie maksymalną kwotę dofinansowania opłat pobieranych przez podmioty, o których mowa w art. 70 a ust. 3a pkt 1 i 2 k.n. oraz formy i specjalności kształcenia, na które dofinansowanie jest przyznawane.
Niniejsza uchwała określa plan dofinansowania zawodowego nauczycieli w szkołach i placówkach, dla których organem prowadzącym jest Powiat Skarżyski, z uwzględnieniem okoliczności, o których mowa w § 5 rozporządzenia. W uchwale dokonuje się, po zasięgnięciu opinii związków zawodowych, podziału środków wyodrębnionych w uchwale budżetowej na dofinansowanie doskonalenia zawodowego nauczycieli. W porozumieniu z dyrektorami szkół ustalono maksymalną kwotę dofinansowania opłat pobieranych przez podmioty, o których mowa w art. 70 a ust. 3a pkt 1 i 2 k.n., a także formy i specjalności kształcenia, na które dofinansowanie będzie przyznawane w 2024r.
Zgodnie z dotychczasowym stanowiskiem doktryny i orzecznictwa kompetencje do podjęcia przedmiotowej uchwały przysługiwały organowi wykonawczemu jednostki samorządu terytorialnego. Zmiana linii orzeczniczej w zakresie organu posiadającego kompetencje do podjęcia działań, o których mowa w §5 i 6 rozporządzenia wymusiła podjęcie niniejszej uchwały przez organ stanowiący, czyli radę powiatu.
Wobec powyższego podjęcie niniejszej uchwały jest zasadne.

Uchwała Nr 407-LX-2024.pdf (2600kB) pdf   
 

metryczka


Wytworzył: Rada Powiatu Skarżyskiego (15 lutego 2024)
Opublikował: Nina Zolbach (22 lutego 2024, 14:44:28)

Ostatnia zmiana: Nina Zolbach (21 marca 2024, 08:41:34)
Zmieniono: dodano informację o stwierdzeniu nieważności części uchwały

rejestr zmian tej informacji »


Liczba odsłon: 130