Uchwała Nr 406/LX/2024 Rady Powiatu Skarżyskiego z dnia 15 lutego 2024 roku


Uchwała Nr 406/LX/2024
Rady Powiatu Skarżyskiego
z dnia 15 lutego 2024 roku
 
w sprawie uchwalenia Statutu Powiatowego Urzędu Pracy w Skarżysku-Kamiennej
 

Na podstawie art. 12 ust. 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2023 r. poz. 1270, 1273, 1407, 1429, 1641, 1693 i 1872) oraz § 65 ust. 2 Statutu Powiatu Skarżyskiego (Dz. Urz. Woj. Święt. z 2018 r. poz. 3375 i 4670)
 
Rada Powiatu Skarżyskiego uchwala, co następuje:

§ 1.

Uchwala się Statut Powiatowego Urzędu Pracy w Skarżysku-Kamiennej, stanowiący załącznik nr 1 do niniejszej uchwały.

§ 2.

Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Powiatu Skarżyskiego.

§ 3.

Traci moc Uchwała Nr 359/L/2014 Rady Powiatu Skarżyskiego z dnia 26 czerwca 2014 roku w sprawie uchwalenia statutu Powiatowego Urzędu Pracy w Skarżysku-Kamiennej.

§ 4.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.
      
 
Przewodniczący
Rady Powiatu Skarżyskiego
Jacek Jeżyk
 
 
 
 
UZASADNIENIE


Pismem z dnia 08.12.2023 r. Dyrektor Powiatowego Urzędu Pracy w Skarżysku-Kamiennej zwrócił się do Rady Powiatu Skarżyskiego o zatwierdzenie Statutu Powiatowego Urzędu Pracy w Skarżysku-Kamiennej. Wprowadzone zmiany wynikają ze zmiany siedziby Powiatowego Urzędu Pracy w Skarżysku-Kamiennej oraz potrzebą dostosowania zapisów Statutu do Ustawy z dnia 20 kwietnia 2004 r. o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy (Dz. U. z 2023 r. poz. 735 ze zm.)  W odniesieniu do statutu uchwalonego Uchwałą Nr 359/L/2014 Rady Powiatu Skarżyskiego z dnia 26 czerwca 2014 r. dokonano następujących zmian:
1)   w § 1 ust. 3 zmieniono siedzibę urzędu z ulicy 1-go Maja 105 na ulicę Sikorskiego 20 w Skarżysku-Kamiennej;
2)   dokonano aktualizacji podstaw prawnych działania PUP wymienionych w § 2 Statutu;
3)   w § 3 ust. 2 usunięto pkt 9 w brzmieniu: „Ustala profile pomocy bezrobotnych”, gdyż przepis ten został uchylony w Ustawie z dnia 20 kwietnia 2004 r. o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy (Dz. U. z 2023 r. poz. 735 ze zm);
4)   w § 3 ust. 2 zmieniono brzmienie pkt 25 na: „realizuje projekty w zakresie promocji zatrudnienia, w tym przeciwdziałania bezrobociu, łagodzenia skutków bezrobocia i aktywizacji zawodowej bezrobotnych i osób poszukujących pracy, wynikających z programów operacyjnych finansowanych z udziałem środków Europejskiego Funduszu Społecznego lub programów współfinansowanych ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego Plus i Funduszu Pracy” – zgodnie z zapisem art. 9 ust. 1 pkt 20 Ustawy o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy;
5)   w § 3 ust. 2 zmieniono brzmienie pkt 29 na: „Przetwarza informacje o bezrobotnych, poszukujących pracy i cudzoziemcach zamierzających wykonywać lub wykonujących pracę na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej” – zgodnie z zapisem art. 9 ust. 1 pkt 22 Ustawy o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy;
6)   w § 3 ust. 2 zmieniono brzmienie pkt 30 na: „Współpracuje z ministrem właściwym ds. pracy w zakresie tworzenia rejestru centralnego” – zgodnie z zapisem art. 9 ust. 1 pkt 23 Ustawy o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy;
7)   w § 6 ust. 3 dodano zapis: „lub inna upoważniona osoba” oraz „zgodnie z zakresem upoważnienia” – w celu zapewnienia ciągłości pracy urzędu podczas nieobecności Dyrektora;
8)   w § 8 ust. 2 zmieniono zapis pkt 1 na: „Ministerstwem właściwym do spraw pracy” – ze względu na zmianę nazwy Ministerstwa zajmującego się rynkiem pracy;
9)   w § 12 zmieniono treść pieczęci używanej przez urząd na zawierającą aktualne dane adresowe tj. ul. Sikorskiego 20 oraz EKD: 7513. 

Uchwała Nr 406-LX-2024.pdf (4009kB) pdf        
 

metryczka


Wytworzył: Rada Powiatu Skarżyskiego (15 lutego 2024)
Opublikował: Nina Zolbach (22 lutego 2024, 14:03:12)

Ostatnia zmiana: brak zmian
Liczba odsłon: 112