Uchwała Nr 405/LX/2024 Rady Powiatu Skarżyskiego z dnia 15 lutego 2024 roku


Uchwała Nr 405/LX/2024
Rady Powiatu Skarżyskiego
z dnia 15 lutego 2024 r.

w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie powiatu na 2024 rok

Na podstawie art. 12 pkt 5 ustawy z dnia 5 czerwca 1998r. o samorządzie powiatowym (Dz.U. z 2024r. poz. 107), art. 211, art. 212 ust.1 pkt 1, 2, 3, 4 i 10, art.214 pkt 1, art.215, art. 217  ust. 1 i 2 pkt  8 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych (Dz.U. z 2023r. poz.1270, 1273, 1407, 1429, 1641, 1693 i 1872)

Rada Powiatu Skarżyskiego uchwala, co następuje:

§ 1. 

W uchwale Nr 395/LIX/2023 Rady Powiatu Skarżyskiego z dnia 21 grudnia 2023r. w sprawie uchwalenia budżetu Powiatu Skarżyskiego na 2024 rok:

1) w § 2 pkt 2 otrzymuje brzmienie:
 
„2. Określa się wydatki na programy i projekty realizowane ze środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz innych źródeł zagranicznych, niepodlegających zwrotowi realizowane w roku budżetowym w wysokości 2 765 061,46zł ,
a) wydatki bieżące 2 765 061,46zł.”;

2) § 3 otrzymuje brzmienie:
 
„1. Ustala się deficyt budżetu powiatu w wysokości 2 998 058,99zł, który zostanie  sfinansowany przychodami pochodzącymi z:
a) niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu 2023 roku wynikających z rozliczenia środków określonych w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy i dotacji na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem tych środków w kwocie 631 577,87zł,
b) niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu 2023 roku, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach w kwocie 2 366 481,12zł.

2. Ustala się łączną kwotę planowanych przychodów budżetu w wysokości 5 261 258,99zł zgodnie z załącznikiem nr 4.

3. Ustala się łączną kwotę planowanych rozchodów budżetu w wysokości 2 263 200zł zgodnie z załącznikiem nr 4.”.;

3) § 7 otrzymuje brzmienie:
 
„W ramach ogólnej kwoty dochodów i wydatków określonej w § 1 i § 2 ustala się następujące dochody i wydatki finansowane z tych dochodów związane ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu wynikającymi z niżej wskazanych ustaw:
 
1. Dochody z tytułu opłat za korzystanie ze środowiska i administracyjnych kar pieniężnych w kwocie 32 000zł oraz wydatki na finansowanie systemu ochrony środowiska w kwocie 36 227,02zł (w tym finansowanie tych wydatków z przychodów wskazanych  w załączniku Nr 4 w § 905 w wysokości 4 227,02zł) realizowane stosownie do art. 402 ust. 4-6 i art. 403 ust. 2 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001r. Prawo ochrony środowiska (Dz. U. z 2022r. poz. 2556 z późn. zm.).
2. Dochody pochodzące ze środków Funduszu Przeciwdziałania COVID - 19 na realizację Rządowego Funduszu Polski Ład: Programu Inwestycji Strategicznych w kwocie 14 711 107,28zł oraz wydatki na realizację zadań inwestycyjnych finansowanych ze środków Funduszu Przeciwdziałania COVID - 19 w ramach Rządowego Funduszu Polski Ład: Programu Inwestycji Strategicznych w wysokości 12 649 003zł realizowane stosownie do art. 65 ust. 11 i 28 ustawy z dnia 31 marca 2020 r. o zmianie ustawy o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. z 2020 r. poz. 568 ze późn.zm.) oraz Uchwały Nr 102 Rady Ministrów z dnia 23 lipca 2020r. w sprawie wsparcia na realizację zadań inwestycyjnych przez jednostki samorządu terytorialnego (M.P.z 2022r. poz.22).
3. Dochody pochodzące ze środków Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg w wysokości 4 722 319zł oraz wydatki na realizację zadań dofinansowanych ze środków Funduszu w wysokości 12 905 040zł (w tym finansowanie tych wydatków z przychodów wskazanych w załączniku nr 4 w § 905 w wysokości 3 535 460zł) realizowane stosownie do art.4, art.7, art.14-18 i art.29 ust.1 pkt 1 ustawy z dnia 23 października 2018r. o Rządowym Funduszu Rozwoju Dróg (Dz.U. z 2023r. poz.1983).
4. Dochody pochodzące z Funduszu Pomocy w wysokości 106 781,30zł oraz wydatki związane z pomocą obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa w wysokości 140 775,40zł (w tym finansowanie tych wydatków z przychodów wskazanych w załączniku 4 w § 905 w wysokości 33 994,10zł) realizowane na podstawie ustawy z dnia 12 marca 2022r. o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa (Dz.U. z 2023r. poz.103 z późn.zm.).”;

4) Wprowadza się zmiany w planie dochodów budżetowych zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszej uchwały.

5) Wprowadza się zmiany w planie wydatków budżetowych zgodnie z załącznikiem nr 2 do niniejszej uchwały.

6) Wprowadza się zmiany w planie przychodów budżetowych zgodnie z załącznikiem nr 3 do niniejszej uchwały.

7) Załącznik nr 5 „Zadania inwestycyjne roczne w 2024r.” otrzymuje brzmienie zgodnie z załącznikiem nr 4 do niniejszej uchwały.

8) Załącznik nr 6 „Limity wydatków na wieloletnie przedsięwzięcia planowane do poniesienia w 2024 roku.” otrzymuje brzmienie zgodnie z załącznikiem nr 5 do niniejszej uchwały.

9) Załącznik nr 9 „Dochody i wydatki związane z realizacją zadań realizowanych na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego w 2024r.” otrzymuje brzmienie zgodnie z załącznikiem nr 6 do niniejszej uchwały.

10) Załącznik nr 10 „Dotacje celowe w 2024 roku” otrzymuje brzmienie zgodnie z załącznikiem nr 7 do niniejszej uchwały.

11) Załącznik nr 11 „Dotacje podmiotowe w 2024 roku” otrzymuje brzmienie zgodnie z załącznikiem nr 8 do niniejszej uchwały.

§ 2. 

Wykonanie Uchwały powierza się Zarządowi Powiatu Skarżyskiego.

§ 3. 

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa Świętokrzyskiego.Przewodniczący
Rady Powiatu Skarżyskiego
Jacek Jeżyk

Uchwała Nr 405-LX-2024.pdf (8192kB) pdf

metryczka


Wytworzył: Rada Powiatu Skarżyskiego (15 lutego 2024)
Opublikował: Nina Zolbach (22 lutego 2024, 13:40:55)

Ostatnia zmiana: brak zmian
Liczba odsłon: 105