Uchwała Nr 404/LX/2024 Rady Powiatu Skarżyskiego z dnia 15 lutego 2024 roku


Uchwała Nr 404/LX/2024
Rady Powiatu Skarżyskiego
z dnia 15 lutego 2024 roku
 
w sprawie zmiany wieloletniej prognozy finansowej Powiatu Skarżyskiego na lata 2024-2035

 
Na podstawie art. 12 pkt 11 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym  (Dz. U. z 2024r. poz. 107), art. 226, art. 227, art.229, art.231 ust.1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych (Dz.U. z 2023r. poz.1270, 1273, 1407, 1429, 1641, 1693 i 1872)

Rada Powiatu Skarżyskiego uchwala, co następuje:

§ 1

W uchwale nr 396/LIX/2023 Rady Powiatu Skarżyskiego z dnia 21 grudnia 2023 roku w sprawie przyjęcia wieloletniej prognozy finansowej Powiatu Skarżyskiego na lata 2024-2035 wprowadza się następujące zmiany:
1.      Załącznik nr 1 „Wieloletnia Prognoza Finansowa na lata 2024-2035” otrzymuje brzmienie zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszej uchwały.
2.      Wprowadza się zmiany w załączniku nr 2 „Wykaz przedsięwzięć wieloletnich” zgodnie z załącznikiem nr 2 do niniejszej uchwały.
3.      Wprowadza się zmiany do załącznika nr 3 „Objaśnienia wartości przyjętych w wieloletniej prognozie finansowej na lata 2024 - 2035 Powiatu Skarżyskiego” zgodnie z załącznikiem nr 3 do niniejszej uchwały.

§ 2

Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Powiatu Skarżyskiego.

§ 3

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.Przewodniczący
Rady Powiatu Skarżyskiego
Jacek Jeżyk
 
Uchwała Nr 404-LX-2024.pdf (7932kB) pdf                                                                                                

metryczka


Wytworzył: Rada Powiatu Skarżyskiego (15 lutego 2024)
Opublikował: Nina Zolbach (22 lutego 2024, 13:18:23)

Ostatnia zmiana: brak zmian
Liczba odsłon: 113