Uchwała Nr 392/LVIII/2023 Rady Powiatu Skarżyskiego z dnia 30 listopada 2023 roku


Uchwała Nr 392/LVIII/2023
Rady Powiatu Skarżyskiego
z dnia 30 listopada 2023 roku
 
w sprawie wyrażenia zgody na ustanowienie odpłatnej służebności przesyłu na nieruchomości Powiatu Skarżyskiego
 

Na podstawie art. 12 pkt 8 lit. a ustawy z dnia 5 czerwca 1998r. o samorządzie powiatowym (Dz. U. z 2022r. poz. 1526 oraz z 2023r. poz. 572), art. 13 ust. 1 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997r. o gospodarce nieruchomościami (Dz. U. z 2023r. poz. 344, 1113, 1463, 1506, 1688, 1762, 1906 i 2029) oraz § 1 ust. 1 Uchwały Nr 128/XVI/2000 Rady Powiatu Skarżyskiego z dnia 29 maja 2000r. w sprawie zasad nabywania, zbywania, obciążania oraz wydzierżawiania lub wynajmowania nieruchomości stanowiących mienie powiatu
 
Rada Powiatu Skarżyskiego uchwala, co następuje:
 
§ 1.

1. Wyraża się zgodę na ustanowienie na rzecz Polska Spółka Gazownictwa Sp. z o.o., ul. Wojciecha Bandrowskiego 16, 33-100 Tarnów, odpłatnej służebności przesyłu na nieruchomości stanowiącej własność Powiatu Skarżyskiego, oznaczonej w ewidencji gruntów i budynków jako działka Nr 38 zlokalizowana w Skarżysku-Kamiennej przy ul. Żeromskiego (obręb 0003 Place, arkusz mapy 22), dla której Sąd Rejonowy w Skarżysku-Kamiennej, V Wydział Ksiąg Wieczystych prowadzi księgę wieczystą Nr KI1R/00000617/0.

2. Służebność, o której mowa w ust. 1, polegać będzie na prawie do korzystania z nieruchomości obciążonej, a w szczególności do:

1) Budowy gazociągu średniego ciśnienia PE o średnicy 160 mm i długości 8,0 m, strefa ochronna  gazociągu 8 m², na działce Nr 38 – pas służebności o długości 8,0 metrów i szerokości 1 metra. Projektowany gazociąg średniego ciśnienia umiejscowiony zostanie w południowo-zachodniej części działki – 3,9 m od zachodniej granicy, następnie ułożony zostanie na odcinku 8,0 m w kierunku północnym, zgodnie z przebiegiem wskazanym w załączniku mapowym do niniejszej uchwały.

2) Prawa do korzystania z części obciążonej działki, polegającego w szczególności na prawie utrzymywania na niej instalacji, dystrybucji/przesyłu za ich pośrednictwem, prawie dostępu i dojazdu (całodobowego) do nich z niezbędnym sprzętem, usuwania awarii, dokonywania napraw, wykonywania czynności eksploatacyjnych, w tym modernizacji, konserwacji, kontroli, przeglądów, przebudowy, remontu, rozbudowy i demontażu.
 
§ 2.

Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Powiatu Skarżyskiego.
 
§ 3.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.
 
 
Przewodniczący
Rady Powiatu Skarżyskiego
Jacek Jeżyk
 
 
 
  
UZASADNIENIE
 
Przedmiotem niniejszej uchwały jest wyrażenie zgody na ustanowienie odpłatnej służebności przesyłu na rzecz Polskiej Spółki Gazownictwa Sp. z o.o., ul. Wojciecha Bandrowskiego 16, 33-100 Tarnów na nieruchomości stanowiącej własność Powiatu Skarżyskiego, oznaczonej w ewidencji gruntów i budynków jako działka Nr 38 zlokalizowana w Skarżysku-Kamiennej przy ul. Żeromskiego (obręb 0003 Place, arkusz mapy 22).
Polska Spółka Gazownictwa Sp. z o.o. ul. Wojciecha Bandrowskiego 16, 33-100 Tarnów zwróciła się z wnioskiem o wyrażenie zgody na budowę na w/w nieruchomości powiatu skarżyskiego, gazociągu średniego ciśnienia PE o średnicy 160 mm i długości 8,0 m.
Zgodnie z art. 305¹ ustawy z dnia 23 kwietnia 1964r. Kodeks cywilny (Dz. U. 2023r. poz. 1610, 1615, 1933 i 1890) nieruchomość można obciążyć na rzecz przedsiębiorcy, który zamierza wybudować lub którego własność stanowią urządzenia, o których mowa w art. 49 § 1, prawem polegającym na tym, że przedsiębiorca może korzystać w oznaczonym zakresie z nieruchomości obciążonej, zgodnie z przeznaczeniem tych urządzeń (służebność przesyłu).
Zgodnie z art. 12 pkt 8 lit. a ustawy z dnia 5 czerwca 1998r. o samorządzie powiatowym (Dz. U. z 2022r. poz. 1526 oraz z 2023r. poz. 572) oraz § 1 Uchwały Nr 128/XVI/2000 Rady Powiatu Skarżyskiego z dnia 29 maja 2000r. w sprawie zasad nabywania, zbywania, obciążania oraz wydzierżawiania lub wynajmowania nieruchomości stanowiących mienie powiatu, do wyłącznej właściwości Rady Powiatu należy m.in. udzielenie zgody na obciążenie nieruchomości ograniczonym prawem rzeczowym poprzez ustanowienie służebności przesyłu. Służebność ustanowiona zostanie na czas nieoznaczony w formie aktu notarialnego.
Mając powyższe na uwadze, podjęcie niniejszej Uchwały należy uznać za zasadne.

metryczka


Wytworzył: Rada Powiatu Skarżyskiego (30 listopada 2023)
Opublikował: Nina Zolbach (6 grudnia 2023, 12:02:37)

Ostatnia zmiana: brak zmian
Liczba odsłon: 99