Uchwała Nr 390/LVIII/2023 Rady Powiatu Skarżyskiego z dnia 30 listopada 2023 roku


Uchwała Nr 390/LVIII/2023
Rady Powiatu Skarżyskiego
z dnia 30 listopada 2023 roku
 
w sprawie wyrażenia zgody na ustanowienie odpłatnej służebności przesyłu na nieruchomościach Powiatu Skarżyskiego

 
Na podstawie art. 12 pkt 8 lit. a ustawy z dnia 5 czerwca 1998r. o samorządzie powiatowym (Dz. U. z 2022r. poz. 1526 oraz z 2023r. poz. 572), art. 13 ust.1 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997r. o gospodarce nieruchomościami (Dz. U. z 2023r. poz. 344, 1113, 1463, 1506, 1688, 1762, 1906 i 2029) oraz § 1 ust. 1 Uchwały Nr 128/XVI/2000 Rady Powiatu Skarżyskiego z dnia 29 maja 2000r. w sprawie zasad nabywania, zbywania, obciążania oraz wydzierżawiania lub wynajmowania nieruchomości stanowiących mienie powiatu
 
Rada Powiatu Skarżyskiego uchwala, co następuje:
 
§ 1.

1. Wyraża się zgodę na ustanowienie na rzecz Netia S.A. z siedzibą w Warszawie, 02-827 Warszawa ul. Poleczki 13, odpłatnej służebności przesyłu na nieruchomościach stanowiących własność Powiatu Skarżyskiego, oznaczonych w ewidencji gruntów i budynków jako działki:

1) Nr 5/6 zlokalizowana w Skarżysku-Kamiennej przy ul. Szpitalnej 1A (obręb 0002 Borki, arkusz mapy 10), dla której Sąd Rejonowy w Skarżysku-Kamiennej, V Wydział Ksiąg Wieczystych prowadzi księgę wieczystą Nr KI1R/00023542/0,

2) Nr 4/1 zlokalizowana w Skarżysku-Kamiennej przy ul. Szpitalnej 1A (obręb 0002 Borki, arkusz mapy 10), dla której Sąd Rejonowy w Skarżysku-Kamiennej, V Wydział Ksiąg Wieczystych prowadzi księgę wieczystą Nr KI1R/00019420/8.

2. Służebność, o której mowa w ust. 1, polegać będzie na prawie do korzystania z nieruchomości obciążonej, a w szczególności do:

1) Budowy przyłącza teletechnicznego z kablem światłowodowym o długości 344,00 metrów do budynku Stacji Dializ zlokalizowanej przy ul. Szpitalnej 1:

a) na działce Nr 5/6 – pas służebności o długości 12 metrów i szerokości 1 metra.
Projektowany kabel umiejscowiony zostanie w południowo-wschodniej części działki (istniejąca studzienka telekomunikacyjna), następnie ułożony zostanie na odcinku 12 m w kierunku wschodnim do granicy działki 4/1.

b) na działce Nr 4/1 – pas służebności o długości 332,00 m i szerokości 1 metra.
Projektowany kabel biegnie od granicy z działką nr 5/6 na długości 4,57 m w kierunku wschodnim, następnie skręca w kierunku północnym i biegnie na długości 63,12 m, następnie zmienia przebieg pod kątem 50º w kierunku północno-wschodnim na odcinku 8,15 m. Następnie biegnie na długości 81,26 m pod drogą wjazdową do ZOZ w północno-zachodni róg działki. Następnie skręca w kierunku północno-wschodnim i biegnie wzdłuż granicy działki na odcinku 115,12 m. Następnie biegnie na długości 22,69 m w kierunku południowo-wschodnim pod drogą wewnętrzną, następnie skręca w kierunku północno-wschodnim i biegnie wzdłuż drogi wewnętrznej na odcinku 36,99 m do budynku Stacji Dializ przy ul. Szpitalnej 1.  

2) Prawa do korzystania z części obciążonych działek, na których znajdują się urządzenia teletechniczne, w tym urządzenia powiązane, polegającego w szczególności na prawie utrzymywania na niej instalacji, dystrybucji/przesyłu za ich pośrednictwem, prawie dostępu i dojazdu (całodobowego) do nich z niezbędnym sprzętem, usuwania awarii, dokonywania napraw, wykonywania czynności eksploatacyjnych, w tym modernizacji, konserwacji, kontroli, przeglądów, przebudowy, remontu, rozbudowy i demontażu.
 
§ 2.
 
Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Powiatu Skarżyskiego.
 
§ 3.
 
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.
 
 
 
Przewodniczący
Rady Powiatu Skarżyskiego
Jacek Jeżyk
 
 
 
 
UZASADNIENIE
 
Przedmiotem niniejszej uchwały jest wyrażenie zgody na ustanowienie odpłatnej służebności przesyłu na rzecz Netia S.A. z siedzibą w Warszawie ul. Poleczki 13, 02-822 Warszawa na nieruchomościach stanowiących własność Powiatu Skarżyskiego, oznaczonych w ewidencji gruntów i budynków jako działki Nr 5/6 i Nr 4/1 zlokalizowanych w Skarżysku-Kamiennej przy ul. Szpitalnej 1 A (obręb 0002 Borki, arkusz mapy 10).
Netia S.A. z siedzibą w Warszawie ul. Poleczki 13, 02-822 Warszawa zwróciła się z wnioskiem o wyrażenie zgody na budowę na w/w nieruchomościach powiatu skarżyskiego, przyłącza teletechnicznego z kablem światłowodowym o długości ogółem 344 metrów do budynku Stacji Dializ zlokalizowanej w Skarżysku-Kamiennej przy ul. Szpitalnej 1.
Zgodnie z art. 305¹ ustawy z dnia 23 kwietnia 1964r. Kodeks cywilny (Dz.U. 2023r. poz. 1610, 1615, 1933 i 1890) nieruchomość można obciążyć na rzecz przedsiębiorcy, który zamierza wybudować lub którego własność stanowią urządzenia, o których mowa w art. 49 § 1, prawem polegającym na tym, że przedsiębiorca może korzystać w oznaczonym zakresie z nieruchomości obciążonej, zgodnie z przeznaczeniem tych urządzeń (służebność przesyłu).
Zgodnie z art. 12 pkt 8 lit. a ustawy z dnia 5 czerwca 1998r. o samorządzie powiatowym (Dz. U. z 2022r. poz. 1526 oraz z 2023r. poz. 572) oraz § 1 Uchwały Nr 128/XVI/2000 Rady Powiatu Skarżyskiego z dnia 29 maja 2000r. w sprawie zasad nabywania, zbywania, obciążania oraz wydzierżawiania lub wynajmowania nieruchomości stanowiących mienie powiatu, do wyłącznej właściwości Rady Powiatu należy m.in. udzielenie zgody na obciążenie nieruchomości ograniczonym prawem rzeczowym poprzez ustanowienie służebności przesyłu. Służebność ustanowiona zostanie na czas nieoznaczony w formie aktu notarialnego.
Mając powyższe na uwadze, podjęcie niniejszej Uchwały należy uznać za zasadne.

Uchwała Nr 390-LVIII-2023.pdf (1278kB) pdf  

metryczka


Wytworzył: Rada Powiatu Skarżyskiego (30 listopada 2023)
Opublikował: Nina Zolbach (6 grudnia 2023, 11:16:40)

Ostatnia zmiana: brak zmian
Liczba odsłon: 95