Uchwała Nr 389/LVIII/2023 Rady Powiatu Skarżyskiego z dnia 30 listopada 2023 roku


Uchwała Nr 389/LVIII/2023
Rady Powiatu Skarżyskiego
z dnia 30 listopada 2023 r.

w sprawie uchwalenia „Programu Współpracy Powiatu Skarżyskiego z organizacjami pozarządowymi oraz z innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na rok 2024”

Na podstawie art. 5a ust. 1 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2023 r. poz. 571)

Rada Powiatu Skarżyskiego uchwala, co następuje:

§ 1. 

Uchwala się „Program Współpracy Powiatu Skarżyskiego z organizacjami pozarządowymi oraz z innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na rok 2024”, stanowiący załącznik do niniejszej uchwały.

§ 2. 

Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Powiatu Skarżyskiego.

§ 3. 

Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia jej ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Świętokrzyskiego.


Przewodniczący
Rady Powiatu Skarżyskiego
Jacek JeżykUZASADNIENIE

Ustawa z dnia 24 kwietnia 2003r. o działalności pożytku publicznego i wolontariacie nakłada na organ stanowiący jednostki samorządu terytorialnego obowiązek uchwalenia programu współpracy z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ww. ustawy. „Program Współpracy Powiatu Skarżyskiego z organizacjami pozarządowymi oraz z innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na 2024 rok” określa zasady, zakres i formy współpracy Powiatu Skarżyskiego z trzecim sektorem, a także priorytetowe zadania publiczne, sposób realizacji Programu oraz wysokość środków przeznaczonych na jego realizację. Program Współpracy na 2024 rok został opracowany w oparciu o program współpracy na rok 2023, z uwzględnieniem doświadczeń wynikających z jego realizacji. Kluczową zmianą ujętą w Programie Współpracy na 2024 rok w stosunku do roku poprzedniego, jest dodanie na wniosek Zarządu Powiatu do zakresów, w ramach których udzielane są dotacje na wsparcie realizacji zadań, obszarów: edukacji oraz ekologii i ochrony środowiska.
W celu uchwalenia Programu przeprowadzone zostały konsultacje z organizacjami pozarządowymi i podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie w dniach od 27 października 2023 r. do 10 listopada 2023 r. Projekt Programu Współpracy wraz z informacją o konsultacjach został zamieszczony na stronie Powiatu Skarżyskiego oraz  w lokalnych mediach, a także udostępniony w Referacie ds. Promocji. Do Programu nie wpłynęły żadne uwagi.

Uchwała Nr 389-LVIII-2023.pdf (6598kB) pdf

metryczka


Wytworzył: Rada Powiatu Skarżyskiego (30 listopada 2023)
Opublikował: Nina Zolbach (6 grudnia 2023, 11:06:19)

Ostatnia zmiana: brak zmian
Liczba odsłon: 106