Zadania wydziału 
Zajmuje się w szczególności prowadzeniem powiatowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego, w tym ewidencji gruntów i budynków, gleboznawczej klasyfikacji gruntów oraz koordynacją usytuowania projektowanych sieci uzbrojenia terenu, gospodarowaniem nieruchomościami Skarbu Państwa i Powiatu, regulacją stanów prawnych nieruchomości Skarbu Państwa i Powiatu, ustalaniem odszkodowań, ochroną gruntów rolnych. Wydziałem kieruje Naczelnik, będący jednocześnie Geodetą Powiatowym.
 
Wydział realizuje zadania poprzez następującą strukturę wewnętrzną:
1) Powiatowy Ośrodek Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej „GG-I”.
2) Referat ds. Gospodarki Nieruchomościami „GG-II”.
3) Referat ds. Geodezji i Kartografii „GG-III”.
 
1. Do podstawowych zadań Powiatowego Ośrodka Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej należy:
1) Gromadzenie i prowadzenie powiatowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego zgodnie z przepisami ustawy Prawo geodezyjne i kartograficzne oraz rozporządzeń wydanych na podstawie ww. ustawy.
2) Przyjmowanie zgłoszeń prac geodezyjnych i kartograficznych oraz przygotowywanie i wydawanie materiałów do zgłoszonej pracy.
3) Weryfikacja opracowań przyjmowanych do zasobu, w zakresie:
- kompletności przekazywanych rezultatów wykonywanych prac geodezyjnych,
- weryfikacji zbiorów danych i innych materiałów zawartych w przekazywanej pod względem zgodności z przepisami prawa obowiązującymi w geodezji i kartografii.
4) Klauzulowanie i uwierzytelnianie dokumentacji przeznaczonej dla zamawiających.
5) Udostępnianie materiałów z państwowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego.
6) Naliczanie opłat za udostepnienie materiałów z państwowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego oraz zwolnienia z opłat.
7) Naliczanie opłat za poszczególne czynności oraz zwolnienia z opłat za poszczególne czynności.
8) Wydawanie licencji na udostępnione materiały.
9) Ewidencjonowanie, przetwarzanie i przechowywanie dokumentów przyjętych do zasobu geodezyjnego i kartograficznego.
10) Modernizacja i bieżąca aktualizacja informacji statystycznych dotyczących zasobu geodezyjnego i kartograficznego.
11) Wyłączanie dokumentów z zasobu, współpraca w tym zakresie z archiwum państwowym.
12) Tworzenie i aktualizacja kopii zabezpieczających zasobu Powiatowego Ośrodka dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej.
13) Uzgadnianie sytuowania projektowanych sieci uzbrojenia terenu na obszarach miast oraz w pasach drogowych na terenie istniejącej lub projektowanej zwartej zabudowy obszarów wiejskich, na naradach koordynacyjnych.
14) Tworzenie, prowadzenie i udostępnianie baz danych standardowych opracowań kartograficznych w skalach 1:500, 1:1000, 1:2000, i 1:5000.
15) Prowadzenie spraw związanych z ochroną znaków geodezyjnych, grawimetrycznych i magnetycznych.
16) Tworzenie, prowadzenie i udostępnianie baz danych szczegółowych osnów geodezyjnych.
 
2. Do podstawowych zadań Referatu ds. Gospodarki Nieruchomościami należy:
 
1) gospodarowanie nieruchomościami stanowiącymi własność Skarbu Państwa (np. przekazywanie w użytkowanie wieczyste, ustanawianie trwałego zarządu, dzierżawa, najem, sprzedaż),
2) prowadzenie spraw dotyczących gospodarowania nieruchomościami stanowiącymi własność Powiatu (ewidencjonowanie nieruchomości częściowe, sporządzanie planu wykorzystania zasobu częściowe, przekazywanie w użytkowanie wieczyste, użytkowanie, ustanawianie trwałego zarządu, sprzedaż, zamiana),
3) regulacja stanów prawnych gruntów Powiatu i Skarbu Państwa oraz ujawnienie w księgach wieczystych prawa własności nieruchomości stanowiących własność Powiatu i Skarbu Państwa,
4) sprzedaż nieruchomości gruntowej oddanej w użytkowanie wieczyste na rzecz użytkownika wieczystego,
5) sporządzanie i podawanie do publicznej wiadomości wykazu nieruchomości Skarbu Państwa przeznaczonych do sprzedaży, do oddania w użytkowanie wieczyste, najem lub dzierżawę,
6) sporządzanie i podawanie do publicznej wiadomości wykazu nieruchomości Powiatu przeznaczonych do sprzedaży, do oddania w użytkowanie wieczyste,
7) organizowanie i przeprowadzanie przetargów, przeprowadzanie rokowań, dot. nieruchomości Skarbu Państwa,
8) aktualizacja opłat rocznych z tytułu wieczystego użytkowania nieruchomości gruntowych i trwałego zarządu,
9) zmiana stawki procentowej opłaty rocznej za nieruchomości oddane w trwały zarząd i użytkowanie wieczyste,
10) udzielanie zezwolenia na zakładanie i przeprowadzenie na nieruchomości ciągów drenażowych, przewodów i urządzeń służących do przesyłania lub dystrybucji płynów, pary, gazów i energii elektrycznej oraz urządzeń łączności publicznej i sygnalizacji, a także innych podziemnych, naziemnych lub nadziemnych obiektów i urządzeń niezbędnych do korzystania z tych przewodów i urządzeń, jeżeli właściciel lub użytkownik wieczysty nieruchomości nie wyraża na to zgody
11) orzekanie o zwrocie wywłaszczonej nieruchomości, zwrocie zwaloryzowanego odszkodowania lub nieruchomości zamiennej,
12) składanie wniosków do Wojewody o przekazanie nieruchomości Skarbu Państwa na rzecz Powiatu Skarżyskiego, w tym nieruchomości zajęte pod drogi powiatowe,
13) ustalenie odszkodowania za nieruchomości przejęte pod drogi publiczne,
14) wydawanie decyzji o przekształceniu prawa użytkowania wieczystego w prawo własności,
15) prowadzenie spraw związanych z wyłączaniem gruntów rolnych z produkcji,
16) prowadzenie spraw związanych z rekultywacją i zagospodarowaniem gruntów na podstawie ustawy o ochronie gruntów rolnych i leśnych,
17) prowadzenie spraw związanych z uzgadnianiem projektów decyzji prezydenta miasta, wójta, burmistrza o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego oraz o ustaleniu warunków zabudowy, w części dotyczącej ochrony gruntów rolnych,
18) prowadzenie spraw związanych z nieodpłatnym przyznaniem na własność działki na wniosek osoby, której przysługuje prawo użytkowania działki gruntu z tytułu przekazania gospodarstwa rolnego Państwu,
19) prowadzenie spraw związanych z nieodpłatnym przyznaniem na własność działki pod budynkami na rzecz właściciela tych budynków w związku z przekazaniem gospodarstwa rolnego Państwu.
 
3. Do podstawowych zadań Referatu ds. Geodezji i Kartografii należy:
 
1) prowadzenie ewidencji gruntów i budynków oraz gleboznawczej klasyfikacji gruntów,
2) utrzymywanie operatu ewidencyjnego w stanie aktualności, tj. zgodności z dostępnymi dla organu dokumentami i materiałami źródłowymi,
3) przeprowadzanie postępowań administracyjnych w sprawie aktualizacji operatu ewidencyjnego,
4) zawiadamianie o dokonanych zmianach w danych ewidencyjnych,
5) udzielanie informacji o gruntach, budynkach i lokalach,
6) wydawanie wypisów i wyrysów z ewidencji gruntów i budynków,
7) prowadzenie spraw dotyczących modernizacji ewidencji gruntów i budynków – przy współpracy z PODGiK,
8) prowadzenie spraw związanych ze scaleniem i wymianą gruntów dotyczących postępowań zakończonych ostatecznymi decyzjami wydanymi w latach ubiegłych oraz prowadzenie postępowań dotyczących scalenia i wymiany gruntów w oparciu o aktualnie składane wnioski,
9) rejestrowanie umów dzierżawy stosownie do art. 28 ust. 4 pkt 1 ustawy z dnia 20.12.1990 r. o ubezpieczeniu społecznym rolników i do § 6 ust 1 pkt 2 lit. c Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 30.04.2004 r. w sprawie szczegółowych warunków i trybu udzielenia pomocy finansowej na uzyskanie rent strukturalnych objętej planem rozwoju obszarów wiejskich,
10) wydawanie informacji z archiwalnej ewidencji gruntów oraz z aktualnej ewidencji gruntów i budynków, między innymi do celów sądowych i załatwienia spraw emerytalno-rentowych,
11) wydawanie odpisów posiadanych archiwalnych akt uwłaszczeniowych oraz kopii dokumentów uzasadniających wpisy do bazy danych operatu ewidencyjnego,
12) tworzenie, prowadzenie i udostępnianie baz danych dotyczących rejestru cen i wartości nieruchomości,
13) prowadzenie spraw związanych z dysponowaniem środkami budżetowymi oraz własnymi.
 

metryczka


Wytworzył: Małgorzata Łakomiec (21 marca 2014)
Opublikował: Cezary Przeworski (21 marca 2014, 08:57:56)

Ostatnia zmiana: Zofia Pacek (7 września 2015, 15:19:33)
Zmieniono: uaktualnienie zadań

rejestr zmian tej informacji »


Liczba odsłon: 3712