Zgłoszenia wewnętrznych naruszeń prawa w Starostwie Powiatowym w Skarżysku-Kamiennej

Zarządzeniem nr 17/2022 Starosty Skarżyskiego z dnia 28 marca 2022 r. został wprowadzony Regulamin zgłoszeń wewnętrznych naruszeń prawa w Starostwie Powiatowym w Skarżysku-Kamiennej.
Regulamin określa wewnętrzną procedurę zgłaszania naruszeń prawa, tj. przekazywania informacji 
o naruszeniu prawa i podejmowania działań następczych w Starostwie Powiatowym w Skarżysku-Kamiennej. 

Zgłoszeniu podlegają naruszenia prawa, tj. działania lub zaniechania niezgodne z prawem lub mające na celu obejście prawa dotyczące:
1) zamówień publicznych;
2) usług, produktów i rynków finansowych;
3) zapobiegania praniu pieniędzy i finansowaniu terroryzmu;
4) bezpieczeństwa produktów i ich zgodności z wymogami;
5) bezpieczeństwa transportu;
6) ochrony środowiska;
7) ochrony radiologicznej i bezpieczeństwa jądrowego;
8) bezpieczeństwa żywności i pasz;
9) zdrowia i dobrostanu zwierząt;
10) zdrowia publicznego;
11) ochrony konsumentów;
12) ochrony prywatności i danych osobowych;
13) bezpieczeństwa sieci i systemów teleinformatycznych;
14) interesów finansowych Unii Europejskiej;
15) rynku wewnętrznego Unii Europejskiej, w tym zasad konkurencji i pomocy państwa oraz opodatkowania osób prawnych.
Ponadto zgłoszeniu podlegają inne naruszenia niż wyżej wymienione, w tym dotyczące obowiązujących regulacji wewnętrznych i standardów etycznych w Starostwie.

Zgłoszenie może być dokonane ustnie, w postaci papierowej lub elektronicznej. Druk formularza zgłoszenia stanowi załącznik do Regulaminu.
- zgłoszenie ustne może być dokonane:
1) telefonicznie pod numer telefonu - 41 37 57 052
2) na wniosek zgłaszającego – podczas bezpośredniego spotkania zorganizowanego 
z przyjmującym zgłoszenie w wyznaczonym terminie, nie dłuższym niż 7 dni, liczonych od dnia złożenia wniosku.
- zgłoszenie w postaci papierowej może być dokonane na adres korespondencyjny: Zespół 
ds. działań następczych  Starostwo Powiatowe w Skarżysku-Kamiennej, ul. Konarskiego 20, 26-110 Skarżysko-Kamienna z wyraźnym dopiskiem drukowanymi literami: „ZGŁOSZENIE NARUSZENIA”.  
Korespondencja adresowana do Zespołu ds. działań następczych podlega wyłączeniu z obiegu kancelaryjnego i jest przekazywana z zachowaniem poufności do pracownika Starostwa upoważnionego do przyjmowania zgłoszeń.
- zgłoszenie w postaci elektronicznej może być dokonane na adres poczty elektronicznej: zgloszenie@skarzysko.powiat.pl

Zarządzeniem nr 18/2022 Starosty Skarżyskiego z dnia 28 marca 2022 został powołany Zespół do spraw działań następczych w składzie:
1) Małgorzata Nosowicz – Koordynator ds. naruszeń,
2) Barbara Dygas – członek Zespołu,
3) Karolina Oleksiak – członek Zespołu,
4) Kinga Sadza – członek Zespołu,
5) Karina Wiśniewska – członek Zespołu,
6) Urszula Wrona – członek Zespołu.

Ze składu Zespołu wyznacza się następujące osoby do przyjmowania zgłoszeń:
1) Kinga Sadza,
2) Karina Wiśniewska.

Zespół działa w oparciu o Regulamin zgłoszeń wewnętrznych naruszeń prawa w Starostwie Powiatowym w Skarżysku-Kamiennej przyjęty Zarządzeniem nr 17/2022 Starosty Skarżyskiego z dnia 28 marca 2022 r. 

Regulamin zgłoszeń wewnętrznyych naruszeń prawa (36kB) word  
Załącznik nr 1 - formularz zgłoszenia (20kB) word
Załącznik nr 2 - rejestr zgłoszeń (39kB) word
Załącznik nr 3 - oświadczenie (36kB) word

metryczka


Wytworzył: Małgorzata Nosowicz (11 kwietnia 2022)
Opublikował: Małgorzata Nosowicz (11 kwietnia 2022, 10:33:53)

Ostatnia zmiana: brak zmian
Liczba odsłon: 1094