Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty w ramach otwartego konkursu ofert na powierzenie realizacji zadania zleconego z zakresu administracji rządowej w 2024 r.


Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty w ramach otwartego konkursu ofert na powierzenie realizacji zadania zleconego z zakresu administracji rządowej
 
Zarząd Powiatu Skarżyskiego rozstrzygnął otwarty konkurs ofert na powierzenie realizacji zadania zleconego z zakresu administracji rządowej pn: „Prowadzenie punktów przeznaczonych na udzielanie nieodpłatnej pomocy prawnej lub świadczenie nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego wraz z realizacją edukacji prawnej na terenie powiatu skarżyskiego w 2024 r.” Zgodnie z uchwałą Nr 55/170/2023 z dnia 29 listopada 2023 r. Zarząd Powiatu powierzył prowadzenie:
1) punktu nieodpłatnej pomocy prawnej wraz z edukacją prawną w budynku Zespołu Szkół Transportowo-Mechatronicznych, 26-110 Skarżysko-Kamienna, ul. Legionów 119,
2) punktu nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego wraz z edukacją prawną
w budynku Starostwa Powiatowego, 26-110 Skarżysko-Kamienna, ul. Pl. Floriański 1 Stowarzyszeniu Sursum Corda ul. Lwowska 11, 33-300 Nowy Sącz.
Na realizacje powyższego zadania przeznacza się środki finansowe z dotacji celowej przyznanej powiatowi skarżyskiemu z budżetu państwa z części będącej w dyspozycji wojewodów w wysokości 134 379,96, w tym:
- kwota na prowadzenie jednego punktu przeznaczonego na udzielanie nieodpłatnej pomocy prawnej w wysokości 64 023,96 (słownie: sześćdziesiąt cztery tysiące dwadzieścia trzy złote 96/100) oraz na realizację zadań z zakresu edukacji prawnej w ramach punktu kwota w wysokości 3.166,02 zł (słownie: trzy tysiące sto sześćdziesiąt sześć złotych 02/100),
- kwota na prowadzenie jednego punktu przeznaczonego na świadczenie nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego wynosi 64 023,96 (słownie: sześćdziesiąt cztery tysiące dwadzieścia trzy złote  96/100) oraz na realizację zadań z zakresu edukacji prawnej w ramach punktu kwota w wysokości 3.166,02 zł (słownie: trzy tysiące sto sześćdziesiąt sześć złotych 02/100).

metryczka


Wytworzył: Anna Bugajska (30 listopada 2023)
Opublikował: Anna Bugajska (30 listopada 2023, 08:54:47)

Ostatnia zmiana: brak zmian
Liczba odsłon: 150