Ogłoszenie Starosty Skarżyskiego o zamiarze ograniczenia sposobu korzystania z nieruchomości o nieuregulowanym stanie prawnym, Bzinek

Na podstawie art. 113 ust. 6 i 7, art. 114 ust. 3 w związku z art. 124 ust. 1 i 2 oraz art. 124a ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (tekst jednolity: Dz. U. z 2023 r. poz. 344 ze zmianami), wykonując zadanie z zakresu administracji rządowej, Starosta Skarżyski podaje do publicznej wiadomości informację o zamiarze ograniczenia, na wniosek PSG Sp. z o.o. działającej przez Pełnomocnika, w drodze decyzji sposobu korzystania z nieruchomości o nieuregulowanym stanie prawnym, położonych w Skarżysku-Kamiennej, powiat skarżyski, województwo świętokrzyskie:
1. oznaczonej w ewidencji gruntów i budynków m. Skarżysko-Kamienna (obręb 0008 Bzinek, ark. 48) jako działka nr 31, stanowiącej władanie (na zasadach posiadania samoistnego) nieżyjącej Marianny Świtek c. Andrzeja i Józefy,
2.oznaczonej w ewidencji gruntów i budynków m. Skarżysko-Kamienna (obręb 0008 Bzinek, ark. 45) jako działka nr 242, stanowiącej własność nieżyjącego Stanisława Kołodziejskiego s. Stefana i Florentyny,
3. oznaczonej w ewidencji gruntów i budynków m. Skarżysko-Kamienna (obręb 0008 Bzinek, ark. 45) jako działka nr 227/1, stanowiącej współwłasność m. in. nieżyjącego Zbigniewa Mariana Pytla s. Józefa i Genowefy- udział do 1/3 części,
4.oznaczonej w ewidencji gruntów i budynków m. Skarżysko-Kamienna (obręb 0008 Bzinek, ark.48) jako działka nr 28, stanowiącej własność nieżyjącego Kazimierza Sobolewskiego s. Romana i Feliksy,
5.    oznaczonej w ewidencji gruntów i budynków m. Skarżysko-Kamienna (obręb 0015 Pogorzałe, ark. 120) jako działka nr 864, stanowiącej własność nieżyjącej Mieczysławy Stępień c. Andrzeja i Anny,
6.    oznaczonej w ewidencji gruntów i budynków m. Skarżysko-Kamienna (obręb 0008 Bzinek, ark. 48) jako działki nr 50 stanowiącej władanie (na zasadach posiadania samoistnego) nieżyjącej Marianny Lach c. Wincentego i Anieli,
7.    oznaczonej w ewidencji gruntów i budynków m. Skarżysko-Kamienna (obręb 0008 Bzinek, ark. 45) jako działka nr 275, stanowiącej własność nieżyjącej Sabiny Szlufik - Hełmińskiej c. Bolesława i Stanisławy,
8.    oznaczonej w ewidencji gruntów i budynków m. Skarżysko-Kamienna (obręb 0008 Bzinek, ark. 45) jako działka nr 264, stanowiącej władanie (na zasadach posiadania samoistnego) osoby fizycznej,
9.        oznaczonej w ewidencji gruntów i budynków m. Skarżysko-Kamienna (obręb 0008 Bzinek, ark. 49) jako działka nr 8/2, stanowiącej władanie (na zasadach posiadania samoistnego) osób fizycznych,
10.    oznaczonej w ewidencji gruntów i budynków m. Skarżysko-Kamienna (obręb 0008 Bzinek, ark. 45) jako działka nr 256, stanowiącej władanie (na zasadach posiadania samoistnego) osoby fizycznej,
11.    oznaczonej w ewidencji gruntów i budynków m. Skarżysko-Kamienna (obręb 0008 Bzinek, ark. 45) jako działka nr 253, stanowiącej współwłasność nieżyjących Władysława Kotulskiego s. Michała i Marianny – udział do 1/2 części oraz Heleny Kotulskiej c. Maksymiliana i Antoniny – udział do 1/2 części,
12.    oznaczonej w ewidencji gruntów i budynków m. Skarżysko-Kamienna (obręb 0008 Bzinek, ark. 45) jako działka nr 226, stanowiącej własność nieżyjącego Ryszarda Włodarczyka s. Jana i Antoniny,
13.    oznaczonej w ewidencji gruntów i budynków m. Skarżysko-Kamienna (obręb 0008 Bzinek, ark. 45) jako działka nr 254, stanowiącej władanie (na zasadach posiadania samoistnego) osoby fizycznej,
14.    oznaczonej w ewidencji gruntów i budynków m. Skarżysko-Kamienna (obręb 0001 Milica, ark. 5) jako działka nr 101/2, stanowiącej władanie (na zasadach posiadania samoistnego) osoby fizycznej,
15.    oznaczonej w ewidencji gruntów i budynków m. Skarżysko-Kamienna (obręb 0008 Bzinek, ark. 45) jako działka nr 282/1, stanowiącej współwłasność m.in. nieżyjącego Ryszarda Ulińskiego s. Józefa i Kazimiery – udział do 1/2 części,
16.    oznaczonej w ewidencji gruntów i budynków m. Skarżysko-Kamienna (obręb 0008 Bzinek, ark.45) jako działka nr 228/3, stanowiącej własność nieżyjących Janiny i Bolesława małż. Sułek.
 
Ograniczenie sposobu korzystania z nieruchomości ma polegać na udzieleniu dla Polskiej Spółki Gazownictwa Sp. z o.o. zezwolenia na założenie i przeprowadzenie na terenie ww. działek gazociągu wysokiego ciśnienia dn 150 ST wraz z infrastrukturą towarzyszącą w ramach zadania inwestycyjnego pn.: „Wykonanie dokumentacji projektowej przebudowy sieci gazowej w/c relacji Bzinek- Szydłowiec”.
 
W związku z powyższym osoby, którym przysługują prawa rzeczowe do przedmiotowych nieruchomości winny zgłosić się w terminie 2 miesięcy
od dnia podania do publicznej wiadomości ogłoszenia do Starostwa Powiatowego w Skarżysku-Kamiennej, budynek przy Placu Floriańskim 1,
I piętro, pokój nr 126, w godzinach pracy Urzędu, celem udokumentowania praw do nieruchomości.
 
Jeżeli w terminie 2 miesięcy od dnia podania do publicznej wiadomości niniejszego ogłoszenia nie zgłoszą się osoby, którym przysługują prawa rzeczowe do opisanych nieruchomości, zgodnie z art. 114 ust. 4 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami, zostanie wszczęte postępowanie w sprawie ograniczenia sposobu korzystania z nieruchomości (znak sprawy: GG-II.6821.3.35.2023, GG-II.6821.3.36.2023, GG-II.6821.3.37.2023, GG-II.6821.3.38.2023, GG-II.6821.3.39.2023, GG-II.6821.3.49.2023, GG-II.6821.3.47.2023, GG-II.6821.3.48.2023, GG-II.6821.3.51.2023, GG-II.6821.3.52.2023, GG-II.6821.3.55.2023, GG-II.6821.3.57.2023, GG-II.6821.3.56.2023, GG-II.6821.3.53.2023, GG-II.6821.3.58.2023, GG-II.6821.3.54.2023).
 
Niniejsze ogłoszenie wywiesza się na okres 2 miesięcy, tj. od dnia 20.02.2024 r. do dnia 20.04.2024 r. na tablicy ogłoszeń Starostwa Powiatowego w Skarżysku-Kamiennej, publikuje się w Biuletynie Informacji Publicznej Powiatu Skarżyskiego oraz zamieszcza się w prasie o zasięgu ogólnopolskim, ponadto przesyła się Prezydentowi Miasta Skarżyska-Kamiennej celem wywieszenia na tablicy ogłoszeń oraz opublikowania w Biuletynie Informacji Publicznej Miasta Skarżyska-Kamiennej na okres 2 miesięcy.
Starosta
Artur Berus

  Ogłoszenie (273kB) pdf

metryczka


Wytworzył: Dariusz Chojnacki (20 lutego 2024)
Opublikował: Ewelina Magdziarz (22 lutego 2024, 10:34:27)

Ostatnia zmiana: brak zmian
Liczba odsłon: 108