Ogłoszenie Starosty Skarżyskiego o zamiarze ograniczenia sposobu korzystania z nieruchomości o nieuregulowanym stanie prawnym


Na podstawie art. 113 ust. 6 i 7, art. 114 ust. 3 w związku z art. 124 ust. 1 i 2 oraz art. 124a ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (tekst jednolity: Dz. U. z 2023 r. poz. 344 ze zmianami), wykonując zadanie z zakresu administracji rządowej, Starosta Skarżyski podaje do publicznej wiadomości informację o zamiarze ograniczenia, na wniosek PSG Sp. z o.o. działającej przez Pełnomocnika, w drodze decyzji sposobu korzystania z nieruchomości o nieuregulowanym stanie prawnym, położonych w Suchedniowie, powiat skarżyski, województwo świętokrzyskie:
1.    oznaczonej w ewidencji gruntów i budynków m. Suchedniów (obręb 0001 Suchedniów) jako działka nr 5353, stanowiącej własność nieżyjącego Mariana Zatorskiego s. Józefa i Elżbiety,
2.    oznaczonej w ewidencji gruntów i budynków m. Suchedniów (obręb 0001 Suchedniów) jako działka nr 2124/1, stanowiącej własność nieżyjącej Teresy Tomczyk c. Czesława i Rozalii,
3.    oznaczonej w ewidencji gruntów i budynków m. Suchedniów (obręb 0001 Suchedniów) jako działka nr 2127, stanowiącej własność nieżyjącej Walerii Działak c. Franciszka i Anny,
4.    oznaczonej w ewidencji gruntów i budynków m. Suchedniów (obręb 0001 Suchedniów) jako działka nr 2128/3, stanowiącej własność nieżyjących Jana s. Stanisława i Stanisławy oraz Krystyny c. Władysława i Feliksy małżonków Barańskich,
5.    oznaczonej w ewidencji gruntów i budynków m. Suchedniów (obręb 0001 Suchedniów) jako działka nr 2129/3, stanowiącej własność nieżyjącej Stanisławy Kubickiej c. Stanisława i Antoniny,
6.    oznaczonej w ewidencji gruntów i budynków m. Suchedniów (obręb 0001 Suchedniów) jako działka nr 2219, stanowiącej władanie (na zasadach posiadania samoistnego) nieżyjących Marii Kuszewskiej c. Walentego i Rozalii oraz Stanisławy Kuszewskiej c. Walentego i Rozalii,
7.    oznaczonej w ewidencji gruntów i budynków m. Suchedniów (obręb 0001 Suchedniów) jako działka nr 2216, stanowiącej własność nieżyjącego Władysława Stobieckiego s. Jana i Józefy,
8.    oznaczonej w ewidencji gruntów i budynków m. Suchedniów (obręb 0001 Suchedniów) jako działka nr 2007/3, stanowiącej własność nieżyjącej Barbary Pańczyk c. Faustyna i Kazimiery,
9.    oznaczonej w ewidencji gruntów i budynków m. Suchedniów (obręb 0001 Suchedniów) jako działka nr 2084, stanowiącej współwłasność m.in. nieżyjącego Włodzimierza Kutwina s. Kazimierza i Felicji – udział do 1/2 części,
10.    oznaczonej w ewidencji gruntów i budynków m. Suchedniów (obręb 0001 Suchedniów) jako działka nr 2085/3, stanowiącej współwłasność m. in. nieżyjącej Joanny Sokołowskiej c. Alfonsa i Marii- udział do 1/4 części,
11.    oznaczonej w ewidencji gruntów i budynków m. Suchedniów (obręb 0001 Suchedniów) jako działka nr 2112, stanowiącej współwłasność m.in. nieżyjącej Renaty Tomaszewskiej c. Andrzeja i Alicji- udział do 1/36 części,
12.    oznaczonej w ewidencji gruntów i budynków m. Suchedniów (obręb 0001 Suchedniów) jako działka nr 2138/3, stanowiącej współwłasność m.in. nieżyjącego Aleksandra Miernika s. Alfonsa i Janiny- udział do 1/3 części,
13.    oznaczonej w ewidencji gruntów i budynków m. Suchedniów (obręb 0001 Suchedniów) jako działka nr 2157, stanowiącej współwłasność m.in. nieżyjącej Heleny Kalemby c. Idziego i Marianny– udział do 1/2 części.
 
Ograniczenie sposobu korzystania z nieruchomości ma polegać na udzieleniu dla PSG Sp. z o.o. z siedzibą w Tarnowie zezwolenia na założenie i przeprowadzenie na terenie ww. działek przebudowy sieci gazowej średniego ciśnienia m. Suchedniów ul. Kielecka.
 
W związku z powyższym osoby, którym przysługują prawa rzeczowe do przedmiotowych nieruchomości winny zgłosić się w terminie 2 miesięcy
od dnia podania do publicznej wiadomości ogłoszenia do Starostwa Powiatowego w Skarżysku-Kamiennej, budynek przy Placu Floriańskim 1,
I piętro, pokój nr 124, w godzinach pracy Urzędu, celem udokumentowania praw do nieruchomości.
 
Jeżeli w terminie 2 miesięcy od dnia podania do publicznej wiadomości niniejszego ogłoszenia nie zgłoszą się osoby, którym przysługują prawa rzeczowe do opisanych nieruchomości, zgodnie z art. 114 ust. 4 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami, zostanie wszczęte postępowanie w sprawie ograniczenia sposobu korzystania z nieruchomości (znak sprawy: GG-II.6821.3.2.2023, GG-II.6821.3.3.2023, GG-II.6821.3.5.2023,
GG-II.6821.3.6.2023, GG-II.6821.3.8.2023, GG-II.6821.3.9.2023, GG-II.6821.3.10.2023, GG-II.6821.3.11.2023, GG-II.6821.3.12.2023, 
GG-II.6821.3.13.2023, GG-II.6821.3.14.2023, GG-II.6821.3.15.2023, GG-II.6821.3.17.2023).
 
Niniejsze ogłoszenie wywiesza się na okres 2 miesięcy, tj. od dnia 30 listopada 2023 r. do dnia 30 stycznia 2024 r. na tablicy ogłoszeń Starostwa Powiatowego w Skarżysku-Kamiennej, publikuje się w Biuletynie Informacji Publicznej Powiatu Skarżyskiego oraz zamieszcza się w prasie o zasięgu ogólnopolskim, ponadto przesyła się Burmistrzowi Miasta i Gminy Suchedniów celem wywieszenia na tablicy ogłoszeń oraz opublikowania w Biuletynie Informacji Publicznej Miasta i Gminy Suchedniów na okres 2 miesięcy.
 
 
 
                                                                                  Starosta
                                                                                 Artur Berus

Ogłoszenie (274kB) pdf
 

metryczka


Wytworzył: Dariusz Chojnacki (28 listopada 2023)
Opublikował: Anna Bugajska (30 listopada 2023, 10:37:53)

Ostatnia zmiana: brak zmian
Liczba odsłon: 99