Obwieszczenie Starosty Skarżyskiego o wydaniu decyzji w sprawie ograniczenia sposobu korzystania z nieruchomości o nieuregulowanym stanie prawnym.


Obwieszczenie Starosty Skarżyskiego o wydaniu decyzji w sprawie ograniczenia sposobu korzystania z nieruchomości o nieuregulowanym stanie prawnym
 
Starosta Skarżyski wykonujący zadanie z zakresu administracji rządowej, działając na podstawie art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (tekst jednolity: Dz. U. z 2023 r. poz. 775 ze zmianami) w związku z art. 8, art. 113 ust. 6 i 7 oraz art. 124a i art. 118a ust. 2 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (tekst jednolity: Dz. U. z 2023 r. poz. 344 ze zmianami),
 
zawiadamia
 
że po rozpatrzeniu wniosku Polskiej Spółki Gazownictwa Sp. z o. o z siedzibą w Tarnowie, reprezentowanej przez Pełnomocnika, została wydana decyzja przez Starostę Skarżyskiego z dnia 28.11.2023 r. znak: GG-II.6821.3.22.2022 orzekająca o ograniczeniu sposobu korzystania z nieruchomości położonej w miejscowości Płaczków, gmina Bliżyn, woj. świętokrzyskie, oznaczonej w ewidencji gruntów i budynków gm. Bliżyn, obręb 0015 Płaczków jako działka nr 152, o nieuregulowanym stanie prawnym, poprzez udzielenie Inwestorowi Polskiej Spółce Gazownictwa Sp. z o.o. z siedzibą w Tarnowie zezwolenia na założenie i przeprowadzenie na przedmiotowej nieruchomości przewodów i urządzeń służących do przesyłania gazu ziemnego, tj. gazociągu średniego ciśnienia o średnicy 110 mm, o maksymalnym ciśnieniu roboczym 0,5 MPa, związanych z realizacją inwestycji celu publicznego - przebudowa gazociągu średniego ciśnienia na terenie części działek położonych na terenie miejscowości Płaczków, Mroczków gm. Bliżyn.
          Zezwolenie obejmuje w szczególności prawo wstępu na wyżej opisaną nieruchomość w celu wykonania niezbędnych prac budowlanych oraz innych robót związanych z zakładaniem przewodów i urządzeń służących do przesyłania gazu, a także w celu wykonania czynności związanych z konserwacją oraz usuwaniem awarii przedmiotowego gazociągu w okresie istnienia gazociągu. Powierzchnia trwałego ograniczenia na działce nr 152 wynosi 0,0010 ha. Obszar objęty trwałym ograniczeniem to strefa kontrolowana gazociągu średniego ciśnienia dn110 mm o szerokości 1,0 m (po 0,5 m od osi przewodu gazowego), strefę wyznacza oś projektowanej sieci. Łączna długość projektowanej sieci na działce wynosi 10,0 m.
Trasa gazociągu przebiegać będzie w zachodniej części działki nr 152 na całej jej szerokości, w odległości od 6,0 m od sąsiadującego z nią pasa drogowego drogi krajowej. Zakres ograniczenia sposobu korzystania z nieruchomości oznaczonej jako działka nr 152 przedstawiony został na załączniku do niniejszej decyzji.
          Z uwagi na fakt, iż do dnia wydania niniejszej decyzji nie zgłosiły się osoby, którym przysługują prawa rzeczowe do przedmiotowej nieruchomości objętej postępowaniem, należy uznać zgodnie z art. 113 ust. 6 i 7 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami, że przedmiotowa nieruchomość jest nieruchomością o nieuregulowanym stanie prawnym.
Nieruchomość objęta wnioskiem położona w miejscowości Płaczków, obręb 0015 Płaczków oznaczona jako działka nr 152, stanowi władanie (na zasadach posiadania samoistnego) nieżyjącej Janiny Ciura.
Tut. organ nie posiada informacji, że przeprowadzono postępowanie spadkowe lub dokonano poświadczenia dziedziczenia .
Z treścią ww. decyzji można zapoznać się w budynku Starostwa Powiatowego w Skarżysku-Kamiennej, Plac Floriański 1, pokój nr 128, I piętro, w godzinach pracy Urzędu.
Zgodnie z art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego niniejsze obwieszczenie o wydaniu decyzji uważa się za skutecznie dokonane po upływie 14 dni od dnia, w którym nastąpiło publiczne obwieszczenie.
Od przedmiotowej decyzji służy stronom odwołanie do Wojewody Świętokrzyskiego za pośrednictwem Starosty Skarżyskiego w terminie 14 dni od dnia doręczenia niniejszego obwieszczenia.
Niniejsze obwieszczenie publikuje się w Biuletynie Informacji Publicznej Powiatu Skarżyskiego oraz Biuletynie Informacji Publicznej Gminy Bliżyn, wywiesza się na tablicy ogłoszeń Starostwa Powiatowego w Skarżysku-Kamiennej oraz Urzędu Gminy Bliżyn, na okres 14 dni.

Obwieszczenie (274kB) pdf

metryczka


Wytworzył: Dariusz Chojnacki (28 listopada 2023)
Opublikował: Anna Bugajska (30 listopada 2023, 10:18:37)

Ostatnia zmiana: brak zmian
Liczba odsłon: 84