Sprawozdanie Starosty Skarżyskiego z działalności Zarządu Powiatu Skarżyskiego między sesjami w okresie od 21.09.2023 r. do 30.11.2023 r.

Panie Przewodniczący!
Panie i Panowie Radni!
Szanowni Państwo!
 

Pragnę przedstawić Wysokiej Radzie sprawozdanie z działalności Zarządu Powiatu za okres od 21.09.2023 r. do 30.11.2023 r.
Zarząd Powiatu Skarżyskiego w okresie sprawozdawczym obradował na 11 posiedzeniach, w trakcie których podjął 32 uchwały Zarządu Powiatu, przyjął 14 projektów uchwał Rady Powiatu Skarżyskiego oraz projekt Komisji Skarg, Wniosków i Petycji Uchwały Rady Powiatu Skarżyskiego w sprawie rozpatrzenia petycji dotyczącej budowy chodników przy ulicach Książęcej i Rycerskiej w Skarżysku-Kamiennej (rozpatrzona na sesji nr LVI zwołanej na wniosek Zarządu Powiatu Skarżyskiego w dniu 17.10.2023r.), a także negatywnie zaopiniował projekt Radnych Rady Powiatu Uchwały Rady Powiatu Skarżyskiego w sprawie określenia zasad przyznawania stypendium studentom uczelni wyższej kształcącym się na kierunku lekarskim. Ponadto, przedmiotem posiedzeń Zarządu były kwestie związane z wykonywaniem zadań nałożonych na powiat oraz wynikających z bieżącej działalności Zarządu Powiatu i Starostwa.
                                                                  
                                                                
I.  Realizacja Uchwał Rady Powiatu

Uchwały Rady Powiatu Skarżyskiego podjęte na ostatniej sesji zostały w stosownym terminie przekazane do organu nadzoru tj. Wojewody Świętokrzyskiego oraz Regionalnej Izby Obrachunkowej w Kielcach. Wszystkie uchwały są na bieżąco realizowane, zgodnie z ich postanowieniami.
 
                                                                                                                     
II.  Inicjatywy i opinie Zarządu Powiatu

Zarząd Powiatu wystąpił z inicjatywą uchwałodawczą w sprawie:
a) wyrażenia zgody na zbycie i zawarcie umowy sprzedaży udziału ½ części prawa użytkowania wieczystego nieruchomości (rozpatrzona na sesji nr LVI zwołanej na wniosek Zarządu Powiatu Skarżyskiego w dniu 17.10.2023r.),
b) zatwierdzenia Programu naprawczego Międzyzakładowego Ośrodka Medycyny Pracy w Skarżysku-Kamiennej,
c) uchwalenia „Programu Współpracy Powiatu Skarżyskiego z organizacjami pozarządowymi oraz z innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na rok 2024”,
d) wyrażenia zgody na ustanowienie odpłatnej służebności przesyłu na nieruchomościach Powiatu Skarżyskiego (3 uchwały),
e) uchwalenia budżetu Powiatu Skarżyskiego na 2024 rok,
f) przyjęcia wieloletniej prognozy finansowej Powiatu Skarżyskiego na lata 2024-2035,
g) ustalenia wysokości opłat w roku 2024 za usunięcie i przechowywanie pojazdu usuniętego z drogi oraz wysokości opłat w przypadku odstąpienia od usunięcia pojazdu,
h) zmieniająca Uchwałę Nr 182/XXIII/2020 Rady Powiatu Skarżyskiego w sprawie ustalenia planu sieci publicznych szkół ponadpodstawowych i specjalnych mających siedzibę na obszarze Powiatu Skarżyskiego od dnia 1 września 2020 roku,
i) wprowadzenia zmian w budżecie powiatu na 2023 rok,
j) zmiany wieloletniej prognozy finansowej Powiatu Skarżyskiego na lata 2023-2035,
k) wyrażenia zgody na odstąpienie od przetargu i zawarcia umowy najmu lokali   użytkowych na okres dłuższy niż trzy lata,
l) wyrażenia zgody na odstąpienie od przetargu i zawarcia umowy najmu  lokalu użytkowego na okres dłuższy niż trzy lata.
 
                                                                                                                                        
III.  Uchwały Zarządu Powiatu

Zarząd Powiatu w okresie między sesjami podjął  uchwały  w sprawie:
a) wprowadzenia zmian w budżecie powiatu na 2023 rok (5 uchwał),
b) zmieniająca plan finansowy plan środków otrzymanych z Funduszu Pomocy (3 uchwały),
c) zaopiniowania i uzgodnienia projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego pod nazwą „Górna Kolonia” na terenie miasta Skarżyska-Kamienna,
d) zaopiniowania i uzgodnienia projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Cmentarz Mroczków w miejscowości Mroczków, na obszarze Gminy Bliżyn,
e) ogłoszenia czwartego przetargu na sprzedaż nieruchomości,
f) upoważnienia Pana Marcina Kruka – Dyrektora Zespołu Placówek Edukacyjno-Wychowawczych w Skarżysku-Kamiennej,
g) zatwierdzenia specyfikacji warunków zamówienia, powierzenia powołania komisji przetargowej oraz zatwierdzenia wyboru najkorzystniejszej oferty w postepowaniu o udzielenie zamówienia publicznego pn. Wykonanie prac geodezyjnych wynikających z zadań realizowanych przez Starostwo Powiatowe w Skarżysku-Kamiennej III,
h) upoważnienia Pana Pawła Buryło – Dyrektora II Liceum Ogólnokształcącego im. Adama Mickiewicza w Skarżysku-Kamiennej,
i) określenia bazowej (miesięcznej) stawki czynszu za 1 m2 powierzchni użytkowej w lokalach mieszkalnych,
j) zatwierdzenia specyfikacji warunków zamówienia, powierzenia powołania komisji przetargowej oraz zatwierdzenia wyboru najkorzystniejszej oferty w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego pn. „Dostawa materiałów eksploatacyjnych na potrzeby Starostwa Powiatowego w Skarżysku-Kamiennej III”,
k) upoważnienia Pana Bogusława Cioka Dyrektora Powiatowego Urzędu Pracy w Skarżysku-Kamiennej do opracowania i realizacji partnerskiego projektu,
l) wyrażenia opinii dotyczącej zaliczenia do kategorii dróg gminnych ulicy bez nazwy położonej na terenie miasta Skarżyska-Kamiennej,
m) przeniesienia środków finansowych pomiędzy zadaniami powiatu z zakresu rehabilitacji społecznej, na realizację których przeznacza się środki Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych w 2023 roku (2 uchwały),
n) skargi Wojewody Świętokrzyskiego na uchwałę Zarządu Powiatu Skarżyskiego,
o) ogłoszenia konkursu na „Prowadzenie punktów przeznaczonych na udzielanie nieodpłatnej pomocy prawnej lub świadczenie nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego wraz z realizacją edukacji prawnej na terenie powiatu skarżyskiego w 2024 r.”,
p) ogłoszenia naboru na członków Komisji Konkursowej do opiniowania ofert złożonych w konkursie „Prowadzenie punktów przeznaczonych na udzielanie nieodpłatnej pomocy prawnej lub świadczenie nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego wraz z realizacją edukacji prawnej na terenie powiatu skarżyskiego w 2024 r.”,
q) zatwierdzenia specyfikacji warunków zamówienia, powierzenia powołania komisji przetargowej oraz zatwierdzenia wyboru najkorzystniejszej oferty w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego pn. Poprawa infrastruktury sportowej w placówkach oświatowych – modernizacja boisk sportowych przy Zespole Szkół Samochodowo-Usługowych oraz remont sali gimnastycznej w Zespole Placówek Resocjalizacyjno-Wychowawczych,
r) wyrażenia zgody na nieodpłatne użytkowanie lokalu w budynku przy ul. Plac Floriański 1 w Skarżysku-Kamiennej,
s) powołania komisji konkursowej do opiniowania ofert na prowadzenie punktów nieodpłatnej pomocy prawnej,
t) powołania Komisji do spraw podziału środków na pomoc zdrowotną dla nauczycieli,
u) zatwierdzenia specyfikacji warunków zamówienia, powierzenia powołania komisji przetargowej oraz zatwierdzenia wyboru najkorzystniejszej oferty w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego pn. Sprzedaż i dostawa sprzętu i oprogramowania komputerowego na potrzeby Starostwa Powiatowego w Skarżysku-Kamiennej,
v) zatwierdzenia specyfikacji warunków zamówienia, powierzenia powołania komisji przetargowej oraz zatwierdzenia wyboru najkorzystniejszej oferty w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego pn. „Świadczenie usług pocztowych w obrocie krajowym i zagranicznym w zakresie przyjmowania, przemieszczania i doręczania przesyłek, paczek pocztowych oraz ich ewentualnych zwrotów w rozumieniu ustawy Prawo pocztowe”,
w) przeniesienia środków finansowych pomiędzy zadaniami powiatu z zakresu rehabilitacji społecznej, na realizację których przeznacza się środki Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych w 2023 roku,
x) powołania komisji egzaminacyjnej w celu przeprowadzenia egzaminu dla nauczyciela kontraktowego ubiegającego się o awans zawodowy,
y) wyboru oferty na powierzenie realizacji zadania prowadzenia punktów przeznaczonych na udzielanie nieodpłatnej pomocy prawnej w 2024 r.

                                                                                                                          
IV.  Zarządzenia Starosty Skarżyskiego

Starosta w omawianym okresie wydał zarządzenia w sprawie:
a) powołania komisji przetargowej do przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego pn.: Sprzedaż i dostawa sprzętu i oprogramowania komputerowego niezbędnego do realizacji „Edukacyjnego laboratorium internetowego” w ramach projektu „Świętokrzyskie dla Ukrainy”,
b) powołania komisji do odbioru końcowego zadania inwestycyjnego pn.: „Modernizacja boiska sportowego przy Zespole Placówek Resocjalizacyjno-Wychowawczych ul. Legionów 131 w Skarżysku-Kamiennej,
c) powołania komisji do odbioru końcowego zadania inwestycyjnego pn. „Modernizacja infrastruktury na zbiorowej mogile Polaków pomordowanych na Brzasku w 1940 r. wraz z melioracją terenu” – etap II,
d) powołania Komisji do spraw kwalifikowania wniosków nauczycieli o dofinansowanie doskonalenia zawodowego,
e) powołania imiennego składu Komisji opiniującej wnioski o nagrody Starosty Skarżyskiego,
f) powołania Powiatowej Społecznej Rady do Spraw Osób Niepełnoprawnych na kadencję 2023–2027,
g) zmieniające zarządzenie w sprawie powołania Zespołu zadaniowego ds. realizacji projektu pn. „Świętokrzyskie dla Ukrainy”,
h) powołania Komisji Rekrutacyjnej do przeprowadzenia naboru na stanowisko Młodszego Referenta w Referacie do spraw Gospodarki Nieruchomościami w Wydziale Geodezji, Kartografii, Katastru i Gospodarki Nieruchomościami,
i) umorzenia należności cywilno–prawnych przypadających Skarbowi Państwa z tytułu gospodarowania nieruchomościami (2 zarządzenia),
j) powołania komisji przetargowej do przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego pn.: Wykonanie prac geodezyjnych wynikających z zadań realizowanych przez Starostwo Powiatowe w Skarżysku-Kamiennej III,
k) powołania Komisji Egzaminacyjnej do przeprowadzenia egzaminu kończącego służbę przygotowawczą w Starostwie Powiatowym w Skarżysku-Kamiennej (2 zarządzenia),
l) powołania komisji przetargowej do przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego pn.” Poprawa infrastruktury sportowej w placówkach oświatowych – modernizacja boisk sportowych przy Zespole Szkół Samochodowo–Usługowych oraz remont sali gimnastycznej w Zespole Placówek Resocjalizacyjno–Wychowawczych,
m) powołania komisji przetargowej do przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego pn.: „Dostawa materiałów eksploatacyjnych na potrzeby Starostwa Powiatowego w Skarżysku-Kamiennej III”,
n) powołania Komisji Rekrutacyjnej do przeprowadzenia naboru na stanowisko Referenta w Zespole do spraw Obsługi Zarządu Powiatu i Kadr,
o) powołania komisji do odbioru końcowego zadania inwestycyjnego pn. „Modernizacja boiska wielofunkcyjnego ORLIK przy Zespole Szkół Technicznych w Skarżysku-Kamiennej”,
p) zmieniające Regulamin Pracy Starostwa Powiatowego w Skarżysku-Kamiennej,
q) powołania komisji przetargowej do przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego pn.: Sprzedaż i dostawa sprzętu i oprogramowania komputerowego na potrzeby Starostwa Powiatowego w Skarżysku-Kamiennej,
r) wyznaczenia administratora skrzynki doręczeń,
s) powołania komisji przetargowej do przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego pn.: „Świadczenie usług pocztowych w obrocie krajowym i zagranicznym w zakresie przyjmowania, przemieszczania i doręczania przesyłek i paczek pocztowych oraz ich ewentualnych zwrotów w rozumieniu ustawy Prawo pocztowe”.
                            
                                                                                                                                    
V.  Sprawy różne

Zarząd zapoznał się z:
 • Raportem o stanie realizacji zadań oświatowych w powiecie skarżyskim w roku szkolnym 2022/2023,
 • Raportem z wykonania „Programu Ochrony Środowiska dla Powiatu Skarżyskiego na lata 2021-2024 z perspektywą do roku 2028” za lata 2021-2022.
 
Zarząd podjął decyzję o:
 • przeznaczeniu kwoty 4 000 zł na wyjazd drużyny uczniów Zespołu Szkół Technicznych w Skarżysku-Kamiennej na turniej piłki siatkowej w Szczecinie zorganizowany dla szkół noszących imię Armii Krajowej,
 • włączeniu się w organizację turnieju brydża sportowego z okazji Dnia Niepodległości poprzez przekazanie Stowarzyszeniu Brydża Sportowego Szlem  materiałów promocyjnych Powiatu Skarżyskiego,
 • przekazaniu nagród w postaci materiałów promocyjnych, w związku z organizacją „Pikniku Europejskiego” przez Zespół Placówek Resocjalizacyjno–Wychowawczych w Skarżysku-Kamiennej,
 • udzieleniu wsparcia finansowego w kwocie 1 500 zł podczas organizacji przez Stowarzyszenie Pomocy Osobom Niepełnosprawnym Umysłowo i Ich Rodzinom – „PRAXIS” w Skarżysku-Kamiennej konferencji pt. „Jak Adaś staje się Adamem” – zagrożenia i wyzwania związane z okresem dojrzewania osób z ASD.",
 • sfinansowaniu zakupu 150 egzemplarzy edukacyjnej książki dla dzieci pt. „USYPIANKI” autorstwa mieszkanki Skarżyska Kościelnego,
 • udzieleniu wsparcia finansowego w wysokości 1 000 zł dla Polskiego Związku Hodowców Gołębi Pocztowych Oddział w Suchedniowie, w celu zakupu pucharów na zakończenie sezonu lotowego 2023,
 • dofinansowaniu kwotą 800 zł zadania pt. „Udział w Międzynarodowym Turnieju Karate Kyokushin Wilno 2023”, realizowanego przez Skarżyski Klub Sportów Walki „KYOKUSHIN-KARATE”,
 • przekazaniu środków finansowych dla Warsztatów Terapii Zajęciowej w wysokości 10 000 zł na kompleksowy remont i modernizację 3 łazienek przeznaczonych dla osób niepełnosprawnych,
 • sfinansowaniu zakupu instrumentu muzycznego z przeznaczeniem dla Państwowej Szkoły Muzycznej im. Z. Noskowskiego w Skarżysku-Kamiennej, będącej współorganizatorem imprez muzycznych i okolicznościowych organizowanych w ramach 25-lecia powiatu w bieżącym roku,
 • dofinansowaniu kwotą 800 zł zadania pt. Amazing Math Week – Niesamowity Tydzień Matematyczny (III edycja), realizowanego przez Stowarzyszenie „Erbel – Szkoła Przyszłości” z siedzibą w Skarżysku-Kamiennej,
 • przeznaczeniu dofinansowania w wysokości 500 zł na realizację przez Towarzystwo Przyjaciół Dzieci Koło przy Zespole Placówek Edukacyjno-Wychowawczych w Skarżysku-Kamiennej zadania publicznego pt. „Czyńmy pokój” – organizacja uroczystości przekazania Betlejemskiego Światła Pokoju społeczności lokalnej powiatu skarżyskiego,
 • przekazaniu Polskiemu Związkowi Niewidomych Okręg Świętokrzyski Koło Terenowe w Skarżysku-Kamiennej dotacji w wysokości 700 zł na realizację przez zadania publicznego pn. Integracyjne spotkanie wigilijne,
 • włączeniu się w organizację XXXIX edycji Konkursu Młodych Pianistów „Nad Kamienną 2024” i ufundowaniu dwóch nagród rzeczowych w kwocie 1 000 zł.
                                                                                                                                            
 VI.  Ważniejsze wydarzenia

 • 21 września, przy udziale przedstawicieli samorządów, instytucji, organizacji pozarządowych oraz przedsiębiorców zainaugurował swoją działalność nowy, lokalny portal informacyjny skarzyskofakty.pl. Podczas oficjalnego spotkania, które miało miejsce w Hotelu „Promień” zaprezentowano założenia, tematykę i aspekty tworzenia portalu oraz przedstawiono dziennikarzy. Nowy serwis informacyjny ma m.in. poruszać znaczące tematy dotyczące problemów z jakimi borykają się mieszkańcy miasta i powiatu, a także być przestrzenią do dyskusji o sprawach lokalnych. Inicjatywy gratulowali m.in. przedstawiciele samorządu powiatu skarżyskiego – starosta Artur Berus i członkowie zarządu – Katarzyna Bilska oraz Adam Ciok, deklarując jednocześnie chęć współpracy.
 • Powiat Skarżyski pozyskał dofinansowanie w ramach nowego naboru Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg (RFRD), który przeznaczony jest na poprawę bezpieczeństwa na drogach lokalnych. Powiat do programu zgłosił 9 zadań i wszystkie otrzymały 80% dofinansowanie. Inwestycje obejmą przede wszystkim przebudowę, budowę i remont przejść dla pieszych usytuowanych w ciągu dróg powiatu skarżyskiego na terenie wszystkich gmin. Dofinansowanie z RFRD dla Powiatu Skarżyskiego objęło zadania takie jak:
 1. Przebudowa przejścia dla pieszych w ciągu drogi powiatowej nr 2058T ul. Żeromskiego w Skarżysku-Kamiennej.
 2. Remont przejścia dla pieszych w ciągu drogi powiatowej nr 2056T ul. Staffa w Skarżysku-Kamiennej.
 3. Przebudowa drogi dla pieszych w ciągu drogi powiatowej nr 2070T ul. Legionów w miejscowości Skarżysko-Kamienna.
 4. Przebudowa przejścia dla pieszych w ciągu drogi powiatowej nr 2054T ul. Sportowa w Skarżysku-Kamiennej.
 5. Przebudowa przejścia dla pieszych w ciągu drogi powiatowej nr 1761T ul. Kościelna w Skarżysku Kościelnym.
 6. Przebudowa przejścia dla pieszych (szt. 2) w ciągu drogi powiatowej nr 1758T ul. Bugaj w Suchedniowie.
 7. Budowa przejścia dla pieszych w ciągu drogi powiatowej nr 1377T w miejscowości Nowy Odrowążek.
 8. Budowa przejścia dla pieszych w ciągu drogi powiatowej nr 1753T w miejscowości Sorbin.
 9. Budowa przejścia dla pieszych w ciągu drogi powiatowej nr 1406T w miejscowości Podzagnańszcze Gmina Łączna. 
Łączna wartość wszystkich ujętych do dofinansowania zadań wynosi 2 798 139,67 zł. Dofinansowanie z RFRD na poziomie 80% stanowi łączną kwotę 2 238 507,00 zł, natomiast wkład własny powiatu to koszt rzędu 578 389,47 zł. Okres realizacji zadań przewidziany jest do pierwszej połowy 2024 r.
 • 28-29 września, w Mostkach obradował 50. Konwent Dyrektorów Zarządów Dróg Powiatowych Województwa Świętokrzyskiego, którego gospodarzem był Powiat Skarżyski. Podczas dwudniowego, jubileuszowego posiedzenia omówiono m.in. zagadnienia związane z obowiązkami zarządcy dróg w zakresie zimowego utrzymania chodników w świetle regulacji ustawowych, zaprezentowano nowoczesną formę optymalizacji konstrukcji drogowych - jaką jest stabilizacja hydrofobowa, a także przedstawiono istotne zagadnienia związane z realizacją Rządowego Programu Polski Ład. Przedstawiono także praktyczne aspekty związane z robotami dodatkowymi i zamiennymi w kontekście realizacji założeń Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg. W obradach, obok trzynastu zarządców dróg z całego województwa, wzięli udział przedstawiciele Zarządu Powiatu Skarżyskiego – starosta Artur Berus, wicestarosta Anna Leżańska i członek zarządu Tadeusz Bałchanowski. Na zakończenie uczestnicy posiedzenia zwiedzili skarżyskie Muzeum im. Orla Białego. 
 • 29 września, odbył się XIV Marsz Różowej Wstążeczki. Wydarzenie, którego głównym celem jest popularyzacja wiedzy na temat profilaktyki raka piersi odbyło się pod patronatem honorowym Starosty Skarżyskiego Artura Berusa. Wśród samorządowców, którzy przeszli wraz z uczestnikami trasę marszu, z Plant przy ul. Sokolej do Placu Staffa przy Miejskim Centrum Kultury, byli m.in. starosta Artur Berus, wiceprzewodnicząca rady powiatu skarżyskiego Bożena Bętkowska, oraz członkowie zarządu powiatu - Katarzyna Bilska i Adam Ciok. Wydarzenie było współfinansowane przez Powiat Skarżyski w ramach otwartego konkursu ofert na realizacje zadań publicznych powiatu w 2023 r. z zakresu ochrony i promocji zdrowia.
 • 29 września, odbyło się uroczyste ślubowanie uczniów klas pierwszych Zespołu Szkół Samochodowo-Usługowych im. Władysława „Oseta” Wasilewskiego w lasach dalejowskich, w miejscu śmierci patrona szkoły. W uroczystości udział wzięły m.in. członek zarządu powiatu Katarzyna Bilska oraz naczelnik Wydziału Edukacji, Kultury, Promocji, Sportu i Turystyki Renata Pacek.
 • W sobotę, 30 września, ponad 200 uczestników wyruszyło w trasę szóstego i jednocześnie ostatniego Powiatowego Marszobiegu z cyklu „Korona Gór Powiatu Skarżyskiego”, organizowanego przez Powiat Skarżyski i  PTTK ramach 25-lecia Powiatu. Trasa marszobiegu rozpoczynała się przy leśniczówce na ul. Zagórskiej w Suchedniowie i wiodła do mety przy leśniczówce w Osiecznie. Uczestnicy wcześniejszych marszobiegów, którym udało się zdobyć wszystkie sześć szczytów Korony Gór Powiatu Skarżyskiego, otrzymali specjalnie zaprojektowane w tym celu odznaki Powiatu Skarżyskiego i PTTK. Dodatkową nagrodą dla posiadaczy odznaki będzie zaplanowana na przyszły rok wycieczka. W wydarzeniu udział wzięła członek zarządu powiatu Katarzyna Bilska.
 • 3 października, w obecności przedstawicieli Zarządu Powiatu Skarżyskiego – starosty Artura Berusa i członka zarządu Katarzyny Bilskiej, dyrektor Zespołu Szkół Technicznych w Skarżysku-Kamiennej – Andrzej Kotwica podpisał umowę z wykonawcą na modernizację boiska wielofunkcyjnego przy ZST w Skarżysku-Kamiennej, w ramach pozyskanych przez Powiat Skarżyski pieniędzy z Funduszu Rozwoju Kultury Fizycznej z Programu Modernizacja Kompleksów Sportowych "Moje Boisko - ORLIK 2012 - Edycja 2022. W ramach inwestycji przeprowadzony zostanie remont wyeksploatowanej nawierzchni boiska. Zakres robót obejmuje w szczególności:
· rozbiórkę istniejącej nawierzchni poliuretanowej i stabilizującej wraz z utylizacją,
· wyrównanie podbudowy z kruszywa miałem kamiennym z ukształtowaniem spadku,
· ułożenie nowej elastycznej warstwy stabilizującej,
· ułożenie warstwy z granulatu SBR,
· natrysk EPDM,
· malowanie linii wyznaczających boisko do koszykówki, boisko do siatkówki i kort tenisowy.

Na wykonanie powyższej inwestycji Powiat Skarżyski pozyskał z Funduszu Rozwoju Kultury Fizycznej 50% wartości zadania czyli 106 400 zł, natomiast całkowity koszt przeprowadzenia modernizacji wynosi 204 407,30 zł, w tym wkład własny powiatu stanowi 106 500 zł. Modernizację wykona firma MILTOM Tomasz Prygiel z Parznic. Zgodnie z podpisaną umową, prace potrwają do końca października br.
 • Powiat Skarżyski pozyskał blisko 9,5 mln zł na rozbudowę Alei Tysiąclecia w Skarżysku-Kamiennej na odcinku od skrzyżowania z Aleją Piłsudskiego do skrzyżowania z ulica Sokolą. Jest to drugie co do wielkości dofinansowanie na przebudowę dróg powiatowych w województwie świętokrzyskim na 54 zadania rekomendowane do dofinansowania z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg w ramach naboru wniosków na 2024 rok. Rozbudowa Alei Tysiąclecia w Skarżysku-Kamiennej to jedno z priorytetowych zadań władz powiatu skarżyskiego obecnej kadencji. Wykonanie ulicy o długości 820 m na odcinku od skrzyżowania z Aleją Piłsudskiego do skrzyżowania z ulicą Sokolą, przy której powstanie ścieżka rowerowa, chodnik oraz rondo dopełni zakończoną w ubiegłym roku największą inwestycję powiatową jaką była budowa wiaduktu nad torami kolejowymi. Wartość złożonego do dofinansowania projektu wynosi 13 492 341,01 zł, rekomendowane 70% dofinansowanie stanowi kwotę w wysokości 9 444 638,00 zł, a wkład własny powiatu skarżyskiego wynosi 4 047 703,01 zł. Realizacja zadania zaplanowana jest na rok 2024.
 • 4 października, w sali widowiskowej Miejskiego Centrum Kultury w Skarżysku-Kamiennej odbyła się Uroczysta Inauguracja Roku Akademickiego 2023/2024 połączona z obchodami 15-lecia Skarżyskiego Uniwersytetu Trzeciego Wieku. Z tej okazji gratulacje i życzenia złożyła Katarzyna Bilska, która oprócz listu gratulacyjnego od starosty skarżyskiego specjalnie na tę okoliczność napisała wiersz.
 • 5 października, w siedzibie Starostwa Powiatowego w Skarżysku-Kamiennej przedstawiciele starostwa powiatowego, urzędów gmin z terenu powiatu skarżyskiego, nadleśnictwa, weterynarii, policji i straży pożarnej odbyli robocze spotkanie mające na celu wspólne wypracowanie, w oparciu o obowiązujące przepisy prawa, metod oraz rozwiązań proceduralnych, które umożliwią skuteczne działania służące zminimalizowaniu wizyt dzikich zwierząt w mieście. Gospodarzem spotkania był Wydział Ochrony Środowiska, Rolnictwa i Leśnictwa Starostwa Powiatowego w Skarżysku-Kamiennej na czele z członkiem zarządu powiatu Tadeuszem Bałchanowskim. W trakcie posiedzenia omówiono problematykę w m.in. zakresie:
· ograniczeń w postępowaniu z dzikami wynikających z obowiązujących przepisów i wytycznych wprowadzonych w celu zwalczenia choroby afrykańskiego pomoru świń,
· odstrzałów redukcyjnych i gospodarki łowieckiej,
· odstrzału sanitarnego,
· edukacji mieszkańców i zachęcania ich do nie dokarmiania wolno żyjących zwierząt w okolicach domostw i osiedli.
Uczestnicy spotkania jednogłośnie stwierdzili, iż potrzebna jest szeroka akcja edukująca mieszkańców w zakresie odpowiedzialnych zachowań niwelujących przyciąganie dzików do miast. Uznali również, że potrzebna jest systemowa zmiana przepisów prawa, która umożliwi służbom i instytucjom podejmowanie odpowiednich działań. Kolejne spotkanie w powyższej sprawie, z udziałem kół łowieckich odbędzie się pod koniec miesiąca.
 • 9 października, w sali konferencyjnej Starostwa Powiatowego w Skarżysku-Kamiennej, starosta skarżyski Artur Berus i wicestarosta Anna Leżańska wręczyli akty powołania nowo powołanym członkom Powiatowej Społecznej Rady ds. Osób Niepełnosprawnych w Powiecie Skarżyskim na kadencję 2023–2027. Rada, która jest organem opiniodawczo-doradczym, zajmuje się m.in. inspirowaniem przedsięwzięć na rzecz osób niepełnosprawnych. Spotkanie było okazją do rozmów o problemach i wyzwaniach jakie stoją przed instytucjami i organizacjami działającymi na rzecz osób z niepełnosprawnościami.
 • 12 października, w świetlicy wiejskiej w Bliżynie miały miejsce Gminne Obchody Dnia Seniora, w których udział wzięła wicestarosta Anna Leżańska.
 • 13 października, w Sali Kawiarnianej Miejskiego Centrum Kultury w Skarżysku-Kamiennej odbyły się uroczyste obchody 50-lecia Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego Nr 2 w Skarżysku-Kamiennej. Powiat Skarżyski reprezentowali starosta Artur Berus, członkowie zarządu powiatu Katarzyna Bilska i Adam Ciok oraz naczelnik Wydziału Edukacji, Promocji, Kultury, Sportu i Turystyki Renata Pacek. Starosta wraz z członkami zarządu przekazali gratulacje oraz czek o wartości 5 000 zł na ręce dyrektora SOSW Nr 2 Mariusza Kawy.
 • 16 października, w Miejskim Centrum Kultury w Skarżysku-Kamiennej odbyły się miejskie i powiatowe obchody Dnia Edukacji Narodowej. Podczas uroczystości nauczyciele oraz pracownicy szkół i placówek oświatowych z terenu miasta i powiatu skarżyskiego zostali odznaczeni: Krzyżem Zasługi, Medalami za Długoletnią Służbę, Medalami Komisji Edukacji Narodowej oraz wyróżnieni nagrodami: Ministra Edukacji i Nauki, Świętokrzyskiego Kuratora Oświaty, Starosty Skarżyskiego i Prezydenta Miasta Skarżyska-Kamiennej. Wśród zaproszonych gości obecni byli: starosta skarżyski Artur Berus, członkowie zarządu Katarzyna Bilska i Adam Ciok oraz radni Rady Powiatu Skarżyskiego Barbara Kocia i Jerzy Żmijewski.
 • Również 16 października, w Starostwie Powiatowym w Skarżysku-Kamiennej odbyło się pierwsze posiedzenie Powiatowej Społecznej Rady do Spraw Osób Niepełnosprawnych powołanej na lata 2023-2027. Podczas posiedzenia wybrano prezydium rady z pośród pięciu jej członków. Wicestarosta Anna Leżańska gratulując wyboru członkom prezydium, przybliżyła zakres działania Powiatowej Społecznej Rady do Spraw Osób Niepełnosprawnych, do której należy:
· inspirowanie przedsięwzięć zmierzających do integracji zawodowej i społecznej osób niepełnosprawnych oraz realizacji ich praw,
· opiniowania projektów powiatowych programów działań na rzecz osób niepełnosprawnych,
· ocena realizacji programów,
· opiniowanie projektów uchwał i programów przyjmowanych przez radę powiatu pod kątem ich skutków dla osób niepełnosprawnych. 
Rada omówiła najważniejsze zadania do realizacji w nowej kadencji.
 • 19 października, w siedzibie Starostwa Powiatowego Zarząd Dróg Powiatowych w Skarżysku-Kamiennej podpisał umowę z firmą BUDROMOST STARACHOWICE Spółka z o.o. z Wąchocka, na realizację remontu drogi powiatowej na odcinku Podzagnańszcze – Zaskale, przy udziale przedstawicieli Zarządu Powiatu Skarżyskiego – starosty Artura Berusa, wicestarosty Anny Leżańskiej i członka zarządu Tadeusza Bałchanowskiego. Wartość zadania pn. „Remont drogi powiatowej nr 1744T na odcinku Podzagnańszcze - Zaskale na długości 955 m” wynosi 2 461 184,30 zł. Połowę tej kwoty tj. 1 230 592 zł powiat skarżyski pozyskał ze środków Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg, natomiast pozostałą część powiat sfinansuje z własnego budżetu oraz przy udziale gminy Łączna, która będzie partycypować w kosztach zadania kwotą 300 000 zł. Zakończenie inwestycji planowane jest w roku 2024.
 • W czwartek, 19 października, w obecności starosty Artura Berusa, członka zarządu Katarzyny Bilskiej oraz radnego powiatowego Grzegorza Małkusa nastąpiło oficjalne przekazanie do użytku zadania inwestycyjnego pn. Modernizacja infrastruktury na zbiorowej mogile Polaków pomordowanych na Brzasku w 1940 r. wraz z melioracją terenu – etap II. Drugi etap zadania o wartości ponad 256,5 tys. zł został zrealizowany przy dofinansowaniu pozyskanym ze środków Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego oraz budżetu Powiatu Skarżyskiego. Prace w ramach II etapu modernizacji rozpoczęły się w lipcu 2023 roku. Zakres robót objął remont całego ogrodzenia, poprzez skucie murków w obrębie alei granitowej, czyszczenie i malowanie bramy oraz remont 62 szt. przęseł ogrodzeniowych. Wykonano także aleję z płyt granitowych, utwardzono drogę na podbudowie z kruszywa wzmocnionego geowłókniną od skrzyżowania do końca alei granitowej wraz z remontem przepustu i utwardzeniem terenu przy ogrodzeniu. Ponadto wykonano i zamocowano do ściany pamięci 3 granitowe tablice z wygrawerowanym (piaskowanym) srebrnym napisem oraz wykonano i zamontowano do istniejących słupków dwie tablice informacyjne. Wykonawcą prac modernizacyjnych II etapu realizacji zadania była spółka - Inżynieria Wodna s.c. Ryszard Herman, Zbigniew Duran z Końskich. Całkowita wartość II etapu zadania wyniosła 256 502, 81 zł. Inwestycja została sfinansowana z pozyskanego przez powiat dofinansowania w wysokości 210 tys. zł w ramach Programu Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego ,,Groby i cmentarze wojenne w kraju" oraz z tegorocznego budżetu powiatu, z którego na ten cel przeznaczono kwotę 52 503 zł. II etap inwestycji został zrealizowany zgodnie z terminem umownym.
 • 20 października, w ramach obchodów Jubileuszu 25-lecia Powiatu Skarżyskiego w auli Zespołu Szkół Transportowo Mechatronicznych w Skarżysku–Kamiennej odbył się Powiatowy Dzień Seniora. Partnerami wydarzenia byli: Stowarzyszenie „Włącz się", Rada Seniorów Powiatu Skarżyskiego oraz Zespół Szkół Transportowo - Mechatronicznych w Skarżysku-Kamiennej. Powiatowy Bal Seniora wpisał się również w przypadający 20 października Dzień Seniora, który przypomina o potrzebach seniorów oraz ma nam uświadamiać, że jesień życia może mieć wiele pięknych odcieni i pokazać, że wiek dojrzały to czas szczególny. Uroczystego otwarcia balu dokonał starosta Artur Berus wraz z wicestarostą Anną Leżańską, członkiem zarządu powiatu skarżyskiego Katarzyną Bilską i sekretarz powiatu Małgorzatą Nosowicz.
 • 21 października, członek zarządu powiatu Katarzyna Bilska uczestniczyła w obchodach „Dnia Seniora” zorganizowanych w Miejskim Centrum Kultury w Skarżysku-Kamiennej przez Klub Seniora „Złota Przystań”.
 • 23 października, w Zespole Szkół Ekonomicznych w Skarżysku-Kamiennej miało miejsce uroczyste otwarcie zmodernizowanej sali gimnastycznej wraz z zapleczem sportowym. Goszczący podczas otwarcia przedstawiciele samorządu powiatu skarżyskiego – starosta Artur Berus, członek zarządu Katarzyna Bilska, przewodnicząca Komisji Oświaty, Zdrowia i Pomocy Społecznej Barbara Kocia oraz radny powiatowy Grzegorz Małkus przekazali na ręce dyrektor szkoły gratulacje, życzenia oraz piłki do gry. Modernizacja realizowana była w ramach zadania inwestycyjnego „Poprawa infrastruktury sportowej w placówkach oświatowych Powiatu Skarżyskiego” z programu Sportowa Polska – Program Rozwoju Lokalnej Infrastruktury Sportowej – edycja 2022. Wartość inwestycji wyniosła ponad 724,5 tys. zł. Powiat Skarżyski pozyskał na ten cel ponad 300 tys. zł z Funduszu Rozwoju Kultury Fizycznej, natomiast pozostałą część pokrył z własnego budżetu.
 • W środę, 25 października, w Zespole Placówek Resocjalizacyjno-Wychowawczych w Skarżysku-Kamiennej dokonano otwarcia nowo wybudowanego boiska wielofunkcyjnego. Jest to kolejny szkolny obiekt sportowy wykonany przez Powiat Skarżyski w ramach środków pozyskanych z programu Sportowa Polska – Program Rozwoju Lokalnej Infrastruktury Sportowej – edycja 2022. Nowoczesne boisko zostało oficjalnie otwarte podczas odbywającego się w ZPRW Pikniku Europejskiego. Nowoczesne boisko przy Zespole Placówek Resocjalizacyjno-Wychowawczych w Skarżysku-Kamiennej jest ogrodzone i oświetlone, a także wyposażone w piłkochwyty. Jest przystosowane do gry w piłkę ręczną, siatkówkę, koszykówkę oraz w tenisa ziemnego. W ramach modernizacji przeprowadzono także odwodnienie i drenaż obiektu. Całkowity koszt przedsięwzięcia wyniósł blisko 800 tys. zł. Został sfinansowany po 50% ze środków pozyskanych z Funduszu Rozwoju Kultury Fizycznej w ramach programu Sportowa Polska oraz z budżetu powiatu. Modernizację boiska wykonała wyłoniona w drodze przetargu firma MILTOM Tomasz Prygiel z Parzenic. W uroczystym otwarciu obiektu udział wzięli: starosta Artur Berus, członek zarządu Katarzyna Bilska, naczelnik Wydziału Edukacji, Promocji, Kultury, Sportu i Turystyki Renata Pacek oraz inspektor Wydziału Inwestycji, Mienia i Obsługi Gospodarczej Mariusz Milczarek. Z tej okazji samorządowcy przekazali dla szkoły symboliczny czek z przeznaczeniem na zakup laptopa.
 • 26 października, w Sanktuarium Matki Bożej Ostrobramskiej w Skarżysku-Kamiennej miała miejsce XVIII Pielgrzymka Osób Niepełnosprawnych, zorganizowana przez Zespół Placówek Edukacyjno-Wychowawczych. Powiat Skarżyski reprezentowały członek zarządu Katarzyna Bilska wraz z naczelnikiem Wydziału Edukacji, Promocji, Kultury, Sportu i Turystyki Renatą Pacek.
 • Również 26 października, wicestarosta Anna Leżańska wzięła udział w obradach Rady Gminy Bliżyn.
 • W piątek, 27 października, w Zespole Szkół Technicznych w Skarżysku-Kamiennej odbyło się otwarcie pracowni odnawialnych źródeł energii. W wydarzeniu tym Powiat Skarżyski reprezentowali: starosta Artur Berus, członek zarządu powiatu Katarzyna Bilska oraz naczelnik Wydziału Edukacji, Promocji, Kultury, Sportu i Turystyki Renata Pacek. W otwarciu uczestniczył także Prezes Zarządu Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Kielcach Ryszard Gliwiński. Pracownia powstawała w ramach realizacji programu „Ekopracownia – zielone serce szkoły”, realizowanego przez Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Kielcach oraz Ministerstwo Klimatu i Środowiska. Całkowity koszt pracowni wyniósł 83 333,34 zł, z czego 75 000,00 zł stanowiła kwota dotacji z WFOŚiGW, a 8 333,34 zł środki własne Powiatu Skarżyskiego. Ekopracownia w ZST w Skarżysku-Kamiennej jest jedyną tego typu pracownią w szkołach średnich województwa świętokrzyskiego i będzie przeznaczona dla uczniów skarżyskiego technikum, a także udostępniana na potrzeby zajęć uczniom pozostałych szkół ponadpodstawowych oraz podstawowych z powiatu skarżyskiego oraz na zajęcia dla kursantów Centrum Kształcenia Zawodowego. Za sprawą poszczególnych stanowisk edukacyjnych, pracownia pozwoli na praktyczną naukę w zakresie instalacji fotowoltaicznych, solarnych i wiatrowych.
 • 27 października na cmentarzu na os. Zachodnie w Skarżysku-Kamiennej starosta Artur Berus, członek zarządu powiatu Adam Ciok oraz radny powiatu Roman Wojcieszek uczestniczyli w uroczystości poświęcenia odnowionego nagrobka Rodziny Witwickich. Całkowity koszt renowacji nagrobka Rodziny Witwickich wyniósł 122 298,38 zł. W ramach dotacji celowej na realizację zadania dotyczącego prac konserwatorskich przy zabytku wpisanym do rejestru zabytków Powiat Skarżyski przeznaczył na renowację pomnika 20 000,00 zł. Pozostałe środki pochodziły z dotacji Urzędu Marszałkowskiego (20 000,00 zł), Urzędu Miasta Skarżyska-Kamiennej (20 000,00 zł), wsparcia ze strony Fundacji PGE oraz firm Wtórpol i Mesko (16 000,00 zł), kwesty na cmentarzach prowadzonej przez Rycerzy Kolumba (10 528,88 zł), internetowej zbiórki na portalu „Dawne Skarżysko” (7 146,00 zł), wpłat indywidualnych darczyńców (20 269,98 zł) oraz wkładu potomka rodziny P. Marka Rytycha (10 000,00 zł). Po zakończeniu inwestycji w dyspozycji Stowarzyszenia „Nasze Dziedzictwo” pozostało 1 646,48 zł.
 • Również 27 października, w Bibliotece Pedagogicznej przy Placu Floriańskim 1 w Skarżysku – Kamiennej odbyła się konferencja popularno-naukowa pt.: „Architektura drewniana powiatu skarżyskiego – wspólne dziedzictwo –  wspólne perspektywy”. Konferencja była częścią projektu Fundacji Wczoraj Dla Jutra oraz Towarzystwa Historycznego Oddział w Skarżysku-Kamiennej współfinansowanego przez Starostwo Powiatowe w Skarżysku-Kamiennej. Władze powiatu reprezentowała członek zarządu – Katarzyna Bilska. W konferencji uczestniczyła również młodzież z Zespołu Szkół Technicznych oraz I Liceum Ogólnokształcącego im J. Słowackiego w Skarżysku-Kamiennej. Podczas konferencji został zaprezentowany projekt publikacji fotograficznego katalogu przykładów architektury drewnianej na terenie powiatu skarżyskiego,  wraz z naukowym opracowaniem historyczno-etnograficznym. Publikacja ma stanowić kolejny element ogólnokrajowych działań mających na celu zachowanie obiektów architektury drewnianej na terenie Rzeczypospolitej. Kierowana jest do mieszkańców powiatu, regionalistów oraz osób interesujących się zagadnieniami związanymi z historią i etnografią. Celem projektu jest ocalenie architektury drewnianej jako świadectwa  naszego dziedzictwa kulturowego oraz wspólnej tożsamości mieszkańców powiatu skarżyskiego.
 • Ostatnim wydarzeniem, które miało miejsce 27 października, była wizyta dzieci z Placówki Opiekuńczo – Wychowawczej Nr 1 „Przystań”. Grupa młodych gości przybyła do Starostwa aby poznać bliżej pracę urzędu i obowiązki urzędników. Dzieci mogły z bliska obejrzeć gabinet wicestarosty oraz zapoznać się z pracą sekretariatu. Poznały również czym zajmuje się Biuro Obsługi Interesanta, Zespół ds. Obsługi Zarządu Powiatu i Kadr oraz Referat Pojazdów w Wydziale Komunikacji i Transportu, po których oprowadziła ich sekretarz powiatu Małgorzata Nosowicz.
 • 6 listopada, po gruntownej modernizacji zostało oddane do użytku boisko wielofunkcyjne przy Zespole Szkół Technicznych w Skarżysku-Kamiennej. Dzięki modernizacji boisko zostało przystosowane do gry w koszykówkę, siatkówkę, a także tenisa ziemnego. Całkowity koszt przeprowadzenia gruntownego remontu wyniósł 204 407,30 zł. Inwestycja została zrealizowana w ramach środków własnych powiatu w wysokości 106 500 zł, a w pozostałej części z dofinansowania pozyskanego z Funduszu Rozwoju Kultury Fizycznej z Programu Modernizacja Kompleksów Sportowych "Moje Boisko – ORLIK 2012 – Edycja 2022. Obiekt sportowy został odebrany i oficjalnie przekazany do użytku w obecności m.in. przedstawicieli Zarządu Powiatu Skarżyskiego – starosty Artura Berusa, członków zarządu Katarzyny Bilskiej i Adama Cioka, dyrektora szkoły Andrzeja Kotwicy, Wykonawcy – firmy MILTOM Tomasz Prygiel z Parznic oraz pracowników wydziałów - Inwestycji, Mienia i Obsługi Gospodarczej oraz Edukacji, Promocji, Kultury, Sportu i Turystyki. Głównym celem inwestycji był remont boiska, którego nawierzchnia była w bardzo złym stanie technicznym. Prace remontowe polegały na wyrównaniu podbudowy, nałożeniu nowej nawierzchni tzw. ET, wykonaniu nowego natrysku poliuretanem oraz wymalowaniu nowych linii. Dzięki temu boisko spełnia standardy europejskie. W najbliższym czasie rozpoczną się kolejne dwie największe inwestycje tj. remont całego kompleksu sportowego przy Zespole Szkół Samochodowo-Usługowych oraz modernizacja małej sali gimnastycznej przy Zespole Placówek Resocjalizacyjno-Wychowawczych.
 • 7 listopada, odbył się IX powiatowy konkurs recytatorski pod hasłem „Być zwyciężonym i nie ulec - to zwycięstwo”, o tematyce nawiązującej do Święta Niepodległości. W tym roku do konkursu przystąpiło 66 wykonawców ze szkół podstawowych i średnich z całego powiatu skarżyskiego. Wśród jury, które oceniało recytatorów w trzech kategoriach wiekowych, znalazła się członek zarządu Katarzyna Bilska. Organizatorami konkursu prozy i poezji byli: Referat ds. Promocji w Wydziale Edukacji, Promocji, Kultury, Sportu i Turystyki Starostwa Powiatowego, Zespół Placówek Oświatowych nr 3 - Szkoła Podstawowa Nr 3 w Skarżysku-Kamiennej i Miejskie Centrum Kultury w Skarżysku-Kamiennej. Konkurs był finansowany przez Starostwo Powiatowe w Skarżysku-Kamiennej.
 • W dniach 7 i 9 listopada, w Hali Sportowej II Liceum Ogólnokształcącego im. A. Mickiewicza w Skarżysku-Kamiennej rozegrane zostały zawody w piłce ręcznej dziewcząt i chłopców w ramach całorocznego Współzawodnictwa Szkół Ponadpodstawowych o Puchar Starosty Skarżyskiego. W rywalizacji wzięły udział zespoły z pięciu szkół średnich: I Liceum Ogólnokształcącego im. J. Słowackiego, II Liceum Ogólnokształcącego im. A Mickiewicza, Zespołu Szkół Samochodowo-Usługowych, Zespołu Szkół Technicznych oraz Zespołu Szkół Ekonomicznych. W rozgrywkach dziewcząt najlepsze okazały się zawodniczki II LO, które zajęły I miejsce, zaś w rywalizacji chłopców zwycięską okazała się drużyna z Zespołu Szkół Technicznych. Kolejne zawody, tym razem w piłce siatkowej dziewcząt i chłopców, przewidziane są  w grudniu 2023 r.
 • W środę, 8 listopada, członek zarządu Katarzyna Bilska wręczyła nagrody uczestnikom konkursu pt. „Mała Ojczyzna – Powiat Skarżyski”. 25 lat powiatu skarżyskiego, przeprowadzonego przez Stowarzyszenie „Erbel – Szkoła przyszłości” i Dyrektora I LO. W konkursie wzięło udział 32 uczniów z 11 szkół podstawowych reprezentujących wszystkie gminy powiatu skarżyskiego. Wszyscy uczestnicy otrzymali nagrody finansowe, a 3 laureatów również nagrody rzeczowe.
 • 8 listopada, odbyło się zebranie sołeckie w Sorbinie, podczas którego powiat skarżyski reprezentowała wicestarosta Anna Leżańska.
 • 10 listopada, w sali Miejskiego Centrum Kultury w Skarżysku-Kamiennej odbyła się uroczysta Sesja Rady Powiatu Skarżyskiego z okazji 25-lecia Powiatu Skarżyskiego, której poprowadził przewodniczący Rady Powiatu  Jacek Jeżyk. Przewodniczący złożył podziękowania radnym i starostom wszystkich kadencji za pracę na rzecz powiatu przypominając nazwiska radnych sześciu kadencji. Minutą ciszy wszyscy uczcili pamięć również tych, którzy już odeszli. Następnie starosta Artur Berus podziękował wszystkim samorządom tworzącym wspólnotę, powiatu skarżyskiego. Kolejnym punktem uroczystości była projekcja filmu promocyjnego o powiecie skarżyskim. Najważniejszą część sesji stanowiły odznaczenia. Jako pierwsi zostali uhonorowani radni, którzy od początku istnienia powiatu tj. od 25 lat zasiadają w Radzie Powiatu Skarżyskiego – Bożena Bętkowska i Jerzy Żmijewski. Za zasługi w działalności społecznej i samorządowej srebrnym krzyżem zasługi została odznaczona Anna Leżańska. Następnie, za zasługi na rzecz działalności lokalnej brązowym krzyżem zasługi zostali odznaczeni: Adam Ciok i Emil Tokarczyk. Za wzorowe i sumienne wykonywanie obowiązków wynikających z pracy zawodowej srebrnym medalem została odznaczona Barbara Dygas, a medalami brązowymi: Małgorzata Nosowicz, Mariusz Bartosik, Katarzyna Ciok i Anna Dąbek. Odznakę nadaną przez ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego „Honorowy Zasłużony dla Kultury Polskiej” otrzymał radny Mieczysław Bąk. Ponadto odznaczenia otrzymali pracownicy pracujący w powiecie od 25 lat: Zbigniew Babiarz, Dariusz Chojnacki, Karina Działak, Katarzyna Geller, Jolanta Janowska, Zbigniew Kochański, Łukasz Krawiecki, Mariusz Lisowski, Grażyna Misztal, Joanna Nasiołkowska, Grzegorz Turek, Joanna Wężyk, Andrzej Wisowaty, Karina Wiśniewska, Irena Kapusta-Witaszek i Dariusz Zarychta. Podczas uroczystej sesji wręczono również nagrody w konkursie „Powiatowe Dęby”. W kategorii Kultura nagrodę otrzymał  Wacław Pejas z gminy Bliżyn, zaś w kategorii działalność społeczna nagrodę otrzymała Fundacja „Daj Szansę”. Na zakończenie części oficjalnej głos zabrali: Marszałek Województwa Świętokrzyskiego i jednocześnie pierwszy Starosta Skarżyski - Andrzej Bętkowski i posłanka na Sejm RP Marzena Okła-Drewnowicz oraz przedstawiciele poszczególnych gmin powiatu skarżyskiego. W części artystycznej wystąpiła Anna Józefina Lubieniecka - była wokalistka zespołu Varius Manx.  W tym dniu zaproszeni goście mogli również obejrzeć wystawę zdjęć obejmującą działalność powiatu skarżyskiego na przestrzeni 25 lat.
 • 11 listopada, odbyły się uroczystości związanie ze 105. Rocznicą Odzyskania Niepodległości przez Polskę, organizowane przez Powiat Skarżyski.  Rozpoczęła je Msza Św. za ojczyznę w kościele pw. Św. Józefa Oblubieńca NMP. Następnie uczestnicy obchodów przemaszerowali ulicą Legionów pod pomnik „Bojownikom o wolność i niepodległość” przy Rondzie Solidarności. Kolumnę niepodległościową otwierali uczniowie klas mundurowych z Zespołu Szkół Transportowo-Mechatronicznych, którzy pod obstawą policji przemierzyli trasę wraz z pocztami sztandarowymi, przedstawicielami władz samorządowych i wojewódzkich, organizacji politycznych i społecznych, reprezentantami szkół, zakładów pracy, instytucji miejskich i powiatowych, Straży Pożarnej, Policji, Nadleśnictwa, harcerzami oraz mieszkańcami miasta.  Pod pomnikiem honorową wartę objęli harcerze. Podczas uroczystości Powiat Skarżyski reprezentowali: przewodniczący rady powiatu skarżyskiego Jacek Jeżyk, starosta Artur Berus, członkowie zarządu Katarzyna Bilska i Adam Ciok, sekretarz powiatu Małgorzata Nosowicz oraz zastępca dyrektora Departamentu Edukacji, Sportu, Turystyki  i Spraw Zagranicznych i radna powiatu Renata Bilska. W poczcie sztandarowym powiatu stanęli: wiceprzewodnicząca rady powiatu Bożena Bętkowska oraz radni rady powiatu Jerzy Żmijewski i Krzysztof Ligowski. Po uroczystościach pod pomnikiem uczestnicy zostali przewiezieni autokarem do Miejskiego Centrum Kultury, gdzie w Sali Widowiskowej odbył się koncert pieśni patriotycznych   pt. „W naszych sercach jest Polska”. 
 • 17 listopada, członek zarządu Katarzyna Bilska wzięła udział w organizowanej przez Kuratorium Oświaty konferencji dotyczącej form wsparcia psychologiczno-pedagogicznego na terenie woj. Świętokrzyskiego.
 • 21 listopada, w Hali Sportowo–Rehabilitacyjnej w Suchedniowie odbyła się III Runda LOTTO Ekstraligi Badmintona pomiędzy PULSLIFT UKS „NIKE” Suchedniów a UKS „HUBAL” Białystok. W wydarzeniu Zarząd Powiatu reprezentowali: starosta skarżyski Artur Berus, członek zarządu Tadeusz Bałchanowski oraz radny rady powiatu Tomasz Wąsowski.
 • We wtorek, 22 listopada, na Oddziale Położniczo–Ginekologicznym w Szpitalu Powiatowym im. Marii Skłodowskiej Curie w Skarżysku–Kamiennej oficjalnie otwarto salę umożliwiającą przeprowadzenie porodów w wodzie. Wykonanie i wyposażenie Sali było możliwe m.in. dzięki wsparciu finansowemu dwóch skarżyskich firm - Wtórpol i Mesko. W imieniu władz powiatu skarżyskiego darczyńcom podziękował obecny na otwarciu starosta Artur Berus. Oficjalne otwarcie sali odbyło się również z udziałem członka zarządu Adama Cioka, przedstawicieli sponsorów firmy Wtórpol i Mesko, dyrekcji szpitala – dyrektora Leszka Lepiarza i dyrektora ds. medycznych Krzysztofa Grzegorka, a także przedstawicieli personelu Oddziału Neonatologicznego. Nowa sala do porodów w wodzie to nie jedyna zmiana w skarżyskim szpitalu. Od września br. trwa generalna przebudowa Oddziału Urazowo-Ortopedycznego. Remont był konieczny ze względu na intensywną eksploatację oddziału, w którym rocznie hospitalizowanych jest około 1300 pacjentów i wykonywanych około 1000 zabiegów operacyjnych. Prace remontowe obejmują wymianę stolarki okiennej i drzwiowej, wymianę wykładzin podłogowych, malowanie, poszerzenie otworów drzwiowych, remont instalacji elektrycznej, remont i przebudowę łazienek wraz z wymianą armatury sanitarnej i dostosowaniem tych pomieszczeń do potrzeb osób z niepełnosprawnościami. Ponadto przebudowana zostanie strefa socjalna oddziału oraz zamontowana klimatyzacja w sali opatrunkowej, punkcie pielęgniarskim oraz pokoju oddziałowej. Wartość zadania wynosi 1 mln 49 tys. zł.
 • 25 listopada, w Sali Widowiskowej Miejskiego Centrum Kultury w Skarżysku-Kamiennej odbył się 52. koncert charytatywny Fundacji „Daj Szansę” pt. „Piosenka jest dobra na wszystko”. Podczas koncertu zostały wręczone stypendia artystyczne i naukowe przyznane przez Zarząd Fundacji na rok szkolny 2023/2024. W części artystycznej utalentowani stypendyści Fundacji zaprezentowali utwory z repertuaru Kabaretu Starszych Panów. Partnerami wydarzenia byli: Miejskie Centrum Kultury w Skarżysku-Kamiennej oraz Starostwo Powiatowe w Skarżysku-Kamiennej. Koncert został zrealizowany w ramach otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych Powiatu Skarżyskiego w 2023 r. w zakresie kultury. W wydarzeniu Powiat Skarżyski reprezentowała Przewodnicząca Komisji Oświaty, Zdrowia i Pomocy Społecznej Rady Powiatu Skarżyskiego Barbara Kocia.
 • 26 listopada, w Suchedniowskim Ośrodku Kultury miało miejsce spotkanie poświęcone „drewnianemu dziedzictwu” Suchedniowa i powiatu skarżyskiego, w ramach którego z inicjatywy Fundacji Wczoraj dla Jutra odbyła się sesja naukowa. Podczas spotkania można było również podziwiać wystawę pt. „Architektura dworkowa w Suchedniowie” z grafikami Jana Spółczyńskiego oraz archiwalnymi pocztówkami i zdjęciami. Podczas wydarzeniu Powiat Skarżyski reprezentowała członek zarządu Katarzyna Bilska.
 • W poniedziałek, 27 listopada, w Sali Patio Miejskiego Centrum Kultury w Skarżysku-Kamiennej odbyło się uroczyste spotkanie z okazji obchodów Dni Honorowego Krwiodawstwa, w którym udział wzięli: starosta skarżyski Artur Berus i członek zarządu Adam Ciok.
 
 
Panie Przewodniczący!
Wysoka Rado!

Przedstawiając w dniu dzisiejszym powyższe sprawozdanie z pracy Zarządu Powiatu, proszę o jego przyjęcie.       
 


 Starosta Skarżyski
 Artur Berus
metryczka


Wytworzył: Anna Wisowata (29 listopada 2023)
Opublikował: Anna Wisowata (29 listopada 2023, 15:04:12)

Ostatnia zmiana: Anna Wisowata (30 listopada 2023, 08:41:24)
Zmieniono: zmiana załącznika - poprawa pomyłki pisarskiej

rejestr zmian tej informacji »


Liczba odsłon: 120