Zawiadomienie Starosty Skarżyskiego znak:GG-II.6821.3.16.2022

Zgodnie z art. 61 § 4 oraz art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. – Kodeks postępowania administracyjnego (tekst jednolity: Dz. U. z 2023 r. poz. 775 ze zm.) zawiadamiam, że na wniosek Polskiej Spółki Gazownictwa Sp. z o. o. z siedzibą w Tarnowie, działającej przez Pełnomocnika z dnia 13.09.2022 r. (data wpływu: 16.09.2022), zostało wszczęte postępowanie administracyjne w sprawie ograniczenia, na podstawie art. 124a w związku z art. 124 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (tekst jednolity: Dz. U. z 2023 r. poz. 344 ze zm.), w drodze decyzji ograniczającej sposób korzystania z nieruchomości o nieuregulowanym stanie prawnym, oznaczonych w ewidencji gruntów i budynków, jako działki nr 315 i nr 302, obręb 0015 Płaczków, gm. Bliżyn, stanowiącej władanie (na zasadach posiadania samoistnego) osoby fizycznej, poprzez udzielenie Inwestorowi - Polskiej Spółce Gazownictwa Sp. z o. o. z siedzibą w Tarnowie, Odział Zakład Gazowniczy w Kielcach zezwolenia na przeprowadzenie przewodów i urządzeń służących do przesyłania gazu ziemnego, tj. gazociągu średniego ciśnienia średnicy 110 mm o maksymalnym ciśnieniu roboczym 0,5 MPa, projektowanego w miejscowości Płaczków, gm. Bliżyn, związanych z realizacją inwestycji celu publicznego pod nazwą: „przebudowa gazociągu średniego ciśnienia”.
Powierzchnia przedmiotu trwałego ograniczenia na działce:
·        nr 315 wynosi 7,5 m2 i jest równa powierzchni zajętej przez strefę kontrolowaną gazociągu na nieruchomości. Szerokość strefy kontrolowanej gazociągu wynosi 1,0 metr (po 0,5 m od osi gazociągu). Długość projektowanego gazociągu na działce nr 315 wynosi 7,5 m,
·        nr 302 wynosi 7,5 m2 i jest równa powierzchni zajętej przez strefę kontrolowaną gazociągu na nieruchomości. Szerokość strefy kontrolowanej gazociągu wynosi 1,0 metr (po 0,5 m od osi gazociągu). Długość projektowanego gazociągu na działce nr 302 wynosi 7,5 m.
Jednocześnie, stosownie do art. 10 § 1 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego zawiadamiam, że w terminie 7 dni od dnia doręczenia niniejszego zawiadomienia, strony mogą zapoznać się z aktami sprawy i zebranym materiałem dowodowym, w oparciu o który zostanie podjęta stosowna decyzja oraz mogą złożyć oświadczenia co do zebranych dowodów i materiałów. W tym celu można zgłosić się do Starostwa Powiatowego w Skarżysku-Kamiennej Wydziału Geodezji, Kartografii, Katastru i Gospodarki Nieruchomościami, Plac Floriański 1, pokój nr 126, w godzinach pracy Urzędu.
Wgląd w akta sprawy nie jest obowiązkowy.
Ponadto, zgodnie z art. 36 § 1 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego zawiadamiam, że przedmiotowe postępowanie nie może być zakończone w ustawowym terminie z uwagi na konieczność doręczenia niniejszego zawiadomienia, umożliwienia stronom zapoznania się z aktami sprawy oraz wypowiedzenia się, co  do zebranych dowodów i materiałów.
W związku z powyższym przewiduję, że ww. postępowanie zostanie zakończone do dnia 29 lutego 2024 r.
Zgodnie z art. 36 § 1 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego organ wskazując nowy termin załatwienia sprawy, podając przyczyny niezałatwienia sprawy w ustawowym terminie, jest zobowiązany pouczyć o prawie do wniesienia ponaglenia.
Strona postępowania ma prawo złożyć ponaglenie na organ rozpatrujący sprawę, jeżeli:
1)        nie załatwiono sprawy w terminie określonym w art. 35 Kpa lub przepisach szczególnych ani w terminie wskazanym zgodnie z art. 36 § 1 Kpa (bezczynność);
2)        postępowanie jest prowadzone dłużej niż jest to niezbędne do załatwienia sprawy (przewlekłość).
Ponaglenie wnosi się do organu wyższego stopnia, tj. Wojewody Świętokrzyskiego za pośrednictwem organu prowadzącego postępowanie. Ponaglenie powinno zawierać uzasadnienie.
Niniejsze zawiadomienie wywiesza się na tablicy ogłoszeń Starostwa Powiatowego w Skarżysku-Kamiennej oraz Urzędu Gminy Bliżyn, publikuje się w Biuletynie Informacji Publicznej Powiatu Skarżyskiego oraz w Biuletynie Informacji Publicznej Urzędu Gminy Bliżyn na okres 14 dni.
Zgodnie z art. 49 § 2 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego zawiadomienie uważa się za dokonane po upływie 14 dni od dnia, w którym nastąpiło publiczne ogłoszenie lub udostępnienie pisma w Biuletynie Informacji Publicznej.
Dodatkowe informacje można uzyskać pod numerem telefonu 41-39-53-091.
 

Otrzymują:
1. Pełnomocnik Inwestora (adres w aktach przedmiotowej sprawy)
2. A/a
 
Zawiadomienie (223kB) pdf
 
Z up. STAROSTY
mgr inż. Dariusz Chojnacki
GEODETA POWIATOWY
NACZELNIK WYDZIAŁU
Geodezji, Kartografii, Katastru
i Gospodarki Nieruchomościami
 
 

metryczka


Wytworzył: Dariusz Chojnacki (21 listopada 2023)
Opublikował: Ewelina Magdziarz (22 listopada 2023, 14:16:19)

Ostatnia zmiana: brak zmian
Liczba odsłon: 125