Zawiadomienie Starosty Skarżyskiego, znak GG-II.6821.3.21.2022

Na podstawie art. 61 § 4 oraz art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. – Kodeks postępowania administracyjnego (tekst jednolity: Dz. U. z 2023 r. poz. 775 ze zm.) zawiadamiam, że na wniosek Polskiej Spółki Gazownictwa Sp. z o.o. z siedzibą w Tarnowie, Oddział Zakład Gazowniczy w Kielcach, działającej przez Pełnomocnika z dnia 14.09.2022 r. (data wpływu: 16.09.2022 r.), zostało wszczęte postępowanie administracyjne w sprawie wydania, na podstawie art. 124a, w związku z art. 124 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (tekst jednolity: Dz. U. z 2023 r. poz. 344), decyzji ograniczającej sposób korzystania z nieruchomości o nieuregulowanym stanie prawnym, położonej w obrębie 0015 Płaczków, gm. Bliżyn oznaczonej w ewidencji gruntów i budynków jako działka nr 158, stanowiącej władanie (na zasadach posiadania samoistnego) osoby fizycznej, poprzez udzielenie zezwolenia na przeprowadzenie przewodów i urządzeń służących do przesyłania gazu ziemnego, tj. gazociągu średniego ciśnienia średnicy 110 mm o maksymalnym ciśnieniu roboczym 0,5 MPa, projektowanego w miejscowości Płaczków, gm. Bliżyn, związanych z realizacją inwestycji celu publicznego pod nazwą : „przebudowa gazociągu średniego ciśnienia”.
Powierzchnia przedmiotu trwałego ograniczenia praw rzeczowych na działce nr 158 wynosi 12,5 m². Szerokość strefy kontrolowanej gazociągu wynosi 1,0 metr. Łączna długość projektowanego gazociągu  na działce nr 158 wynosi 12,5 m.
Jednocześnie, stosownie do art. 10 § 1 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego zawiadamiam, że w terminie 7 dni od dnia doręczenia niniejszego zawiadomienia, strony mogą zapoznać się z aktami sprawy i zebranym materiałem dowodowym, w oparciu o który zostanie podjęta stosowna decyzja oraz mogą złożyć oświadczenia co do zebranych dowodów i materiałów. W tym celu można zgłosić się do Starostwa Powiatowego w Skarżysku-Kamiennej Wydziału Geodezji, Kartografii, Katastru i Gospodarki Nieruchomościami, Plac Floriański 1, pokój nr 126, w godzinach pracy Urzędu.
Wgląd w akta sprawy nie jest obowiązkowy.
Stosownie do art. 36 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego zawiadamiam, że przedmiotowe postępowanie nie może być zakończone w ustawowym terminie z uwagi na konieczność zapewnienia wszystkim stronom czynnego udziału w postępowaniu i zachowania terminów kolejnych etapów postępowania.
W związku z powyższym przewiduję, że ww. postępowanie zostanie zakończone do dnia 29 lutego 2024 r.
Zgodnie z art. 36 § 1 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego organ wskazując nowy termin załatwienia sprawy, podając przyczyny niezałatwienia sprawy w ustawowym terminie, jest zobowiązany pouczyć o prawie do wniesienia ponaglenia.
Strona postępowania ma prawo złożyć ponaglenie na organ rozpatrujący sprawę, jeżeli:
1)        nie załatwiono sprawy w terminie określonym w art. 35 Kpa lub przepisach szczególnych ani w terminie wskazanym zgodnie z art. 36 § 1 Kpa (bezczynność);
2)        postępowanie jest prowadzone dłużej niż jest to niezbędne do załatwienia sprawy (przewlekłość).
Ponaglenie wnosi się do organu wyższego stopnia, tj. Wojewody Świętokrzyskiego za pośrednictwem organu prowadzącego postępowanie. Ponaglenie powinno zawierać uzasadnienie.
Niniejsze zawiadomienie wywiesza się na tablicy ogłoszeń Starostwa Powiatowego w Skarżysku-Kamiennej oraz publikuje się w Biuletynie Informacji Publicznej Powiatu Skarżyskiego, ponadto przesyła się Wójtowi Gminy Bliżyn celem wywieszenia na tablicy ogłoszeń Urzędu Gminy Bliżyn oraz opublikowania w Biuletynie Informacji Publicznej Urzędu Gminy Bliżyn na okres na okres 14 dni.
Zgodnie z art. 49 § 2 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego zawiadomienie uważa się za dokonane po upływie 14 dni od dnia, w którym nastąpiło publiczne ogłoszenie lub udostępnienie pisma w Biuletynie Informacji Publicznej.
 
Dodatkowe informacje można uzyskać pod numerem telefonu 41-39-53-091.
 
Otrzymują:
1. Pełnomocnik Inwestora (adres w aktach przedmiotowej sprawy)
2. A/a
 
Zawiadomienie (123kB) pdf
 
 
 
Z up. STAROSTY
mgr inż. Dariusz Chojnacki
GEODETA POWIATOWY
NACZELNIK WYDZIAŁU
Geodezji, Kartografii, Katastru
i Gospodarki Nieruchomościami

metryczka


Wytworzył: Dariusz Chojnacki (20 listopada 2023)
Opublikował: Ewelina Magdziarz (22 listopada 2023, 14:11:15)

Ostatnia zmiana: brak zmian
Liczba odsłon: 158