Protokół Nr 51/2023 z posiedzenia Zarządu Powiatu Skarżyskiego w dniu 03 listopada 2023 r.

W posiedzeniu udział wzięli:

Członkowie Zarządu Powiatu:
 1. Artur Berus ‒ Starosta 
 2. Anna Leżańska ‒ Wicestarosta 
 3. Katarzyna Bilska ‒ Członek Zarządu Powiatu 
 4. Tadeusz Bałchanowski ‒ Członek Zarządu Powiatu 
 5. Adam Ciok ‒ Członek Zarządu Powiatu
 
Stali uczestnicy posiedzenia:
 1. Małgorzata Nosowicz ‒ Sekretarz Powiatu 
 2. Urszula Wrona ‒ Skarbnik Powiatu
 
Pozostali uczestnicy posiedzenia:
 1. Anna Adach ‒ Kierownik Referatu ds. Gospodarki Nieruchomościami
 2. Ewa Pandyra ‒ Naczelnik Wydziału Ochrony Środowiska, Leśnictwa i Rolnictwa
 3. Dariusz Chojnacki ‒ Naczelnik Wydziału Geodezji, Kartografii,
    Katastru i Gospodarowania  Nieruchomościami
 
 
Lista obecności stanowi załącznik nr 1 do protokołu.
Posiedzeniu przewodniczył Starosta – Pan Artur Berus.
Posiedzenie protokołowała: Anna Wisowata – Inspektor.
 

 
Starosta – Pan Artur Berus przedstawił proponowany porządek posiedzenia oraz zapytał o uwagi i wnioski.
W związku z brakiem uwag, Zarząd Powiatu przyjął porządek posiedzenia.
 
 

Porządek posiedzenia:
 1. Zaopiniowanie projektu uchwały Rady Powiatu Skarżyskiego w sprawie zmiany Programu naprawczego Zespołu Opieki Zdrowotnej w Skarżysku-Kamiennej Szpitala Powiatowego im. Marii Skłodowskiej-Curie.
 2. Rozpatrzenie pism skierowanych do Zarządu Powiatu.
 3. Sprawy różne.
 
 
Streszczenie posiedzenia:
 
Ad. pkt 1. Zaopiniowanie projektu uchwały Rady Powiatu Skarżyskiego w sprawie zmiany Programu naprawczego Zespołu Opieki Zdrowotnej w Skarżysku-Kamiennej Szpitala Powiatowego im. Marii Skłodowskiej-Curie (załącznik nr 2)

Sekretarz Powiatu – Pani Małgorzata Nosowicz omówiła treść projektu uchwały Rady Powiatu Skarżyskiego w sprawie zmiany Programu naprawczego Zespołu Opieki Zdrowotnej w Skarżysku-Kamiennej Szpitala Powiatowego im. Marii Skłodowskiej-Curie obejmującego lata 2022-2024.
Referująca poinformowała, że aktualizacja programu naprawczego została złożona w wymaganym terminie i została sporządzona z uwzględnieniem raportu o sytuacji ekonomiczno-finansowej Szpitala, który został sporządzony na podstawie sprawozdania finansowego za 2022 rok.
Następnie Pani Małgorzata Nosowicz dodała, iż główny kierunek działań naprawczych Zespołu jest nadal aktualny. Sprowadza się on do zapewnienia ciągłości, wysokiej jakości i kompleksowości świadczeń medycznych wszystkim pacjentom zgłaszającym się do placówki poprzez:
 • zapewnienie odpowiednich warunków infrastrukturalnych i technicznych do udzielenia świadczeń medycznych,
 • wyposażenie w nowoczesny sprzęt medyczny, stabilną sytuację kadrową połączoną z rozwojem zawodowym i podnoszeniem kwalifikacji,
 • optymalizację kosztów działalności ZOZ.
Ich realizacja ma służyć poprawie jakości świadczonych usług medycznych, a docelowo wpływać na zachowanie oraz pozyskanie źródeł przychodów ze sprzedaży.
Sekretarz Powiatu wskazała, iż realizacja programu naprawczego jest zależna od wielu czynników zarówno zewnętrznych, niezależnych od Szpitala, np.:
 1.  niestabilność rozwiązań prawnych dotyczących funkcjonowania i finansowania SPZOZ,
 2. niedostateczna wycena przez NFZ kontraktowanych świadczeń przy dominującej pozycji umów z NFZ w strukturze wykorzystania potencjału Szpitala (ok. 95% przychodów ze sprzedaży),
 3. pogarszająca się sytuacja makroekonomiczna, problemy z niedoborem materiałów i surowców, powodująca wzrost cen towarów i usług oraz towarzyszący im wzrost inflacji,
 4. trwająca wojna w Ukrainie,
 5. pogłębiająca się inflacja i rosnące stopy procentowe,
 6. brak wyspecjalizowanej kadry zainteresowanej pracą w szpitalu,
jak i wewnętrznych:
 1. niedostateczna płynność finansowa związana z ujemną rentownością funkcjonowania, szczególnie w przypadku wahania poziomu przychodów ze sprzedaży oraz zmian zasad i sposobu rozliczeń,
 2. brak środków na realizację inwestycji odtworzeniowych oraz nieznana skala dostępności dla Szpitala funduszy zewnętrznych,
 3. wzrost kosztów pracy, związany zarówno z podwyżkami minimalnego wynagrodzenia jak i trudnościami w pozyskiwaniu wykwalifikowanego personelu,
 4. wzrost kosztów materiałów i usług, będący pochodną braku dostępności oraz wzrostu inflacji.
Referująca zwróciła uwagę na fakt, iż działania naprawcze wprowadzane przez ZOZ, mimo największych wysiłków nie przyniosą zakładanych efektów w postaci osiągnięcia dodatniego wyniku finansowego bez zmiany systemu finansowania szpitali, polegającej na rzetelnej wycenie procedur medycznych przez płatnika systemowego. W obecnym stanie, środki otrzymywane przez jednostkę zabezpieczają w około 90% jedynie koszty osobowe, a koszty ogółem przewyższają wartość kontraktu z NFZ o 20%.
Sytuację finansową szpitali powiatowych i miejskich oceniła w 2022 roku Najwyższa Izba Kontroli, która w swoim raporcie zawarła szczegółową analizę stanu finansów tych jednostek. Z raportu NIK wynika, że „regulacje w zakresie zmian finansowania szpitali na 1 lipca 2022 r. są realizowane w oderwaniu od wyjściowej sytuacji finansowej sektora. Kształtuje ją znaczące niedoszacowanie procedur realizowanych przez szpitale w ryczałcie sieciowym (ryczałt PSZ), szczególnie zakresów pierwszego poziomu zabezpieczenia, który to zakres realizują praktycznie wszystkie podmioty lecznicze zakwalifikowane do sieci objętej raportem”.
Ocenę funkcjonowania szpitali powiatowych i miejskich przedstawił także Ogólnopolski Związek Pracodawców Szpitali Powiatowych na podstawie danych uzyskanych z 211 szpitali. Z raportu wynika, że relacja pomiędzy przychodami a kosztami podstawowej działalności operacyjnej szpitali ulega ciągłemu pogorszeniu, a w 2022 roku powiększyła się grupa szpitali, która odnotowała stratę na podstawowej działalności operacyjnej ze 171 do 191 w 2021 roku, co stanowi 90.5% szpitali powiatowych i miejskich.
Kończąc wypowiedź, Pani Małgorzata Nosowicz wskazała, że w świetle
powyższego, sytuacja finansowa Zespołu Opieki Zdrowotnej w Skarżysku-Kamiennej nie jest odosobniona na tle jednostek funkcjonujących w Polsce i dopóki nie zmienią się przepisy prawa w tym zakresie, działania naprawcze wprowadzane przez Szpital bez pomocy Państwa przyniosą jedynie pozorne efekty, ale nie naprawią wyniku finansowego w oczekiwanym zakresie.   
Zarząd Powiatu pozytywnie zaopiniował projekt powyższej uchwały.
 


Ad. pkt 2. Rozpatrzenie pism skierowanych do Zarządu Powiatu.

Sekretarz Powiatu – Pani Małgorzata Nosowicz zapoznała zebranych z sytuacją finansową Zespołu Opieki Zdrowotnej w Skarżysku-Kamiennej Szpitala Powiatowego im. Marii Skłodowskiej-Curie za 6, 7 i 8 miesięcy 2023 r. wraz z zestawieniem sytuacji finansowej Zespołu oraz porównaniem kosztów rodzajowych za powyższy okres (załącznik nr 3). Poinformowała, że przychody za 6 miesięcy wyniosły 46 497 040,04 zł, za 7 miesięcy 55 640 856,19 zł i za 8 miesięcy 64 405 418,50 zł, w tym ze sprzedaży usług medycznych NFZ: za 6 miesięcy 43 087 702,39 zł, za 7 miesięcy 51 625 844,23 zł i za 8 miesięcy 59 856 941,91 zł. Poniesione koszty ogółem za 6 miesięcy wyniosły 56 158 037,63 zł, za 7 miesięcy 66 499 565,77 zł i za 8 miesięcy 76 188 658,48 zł.
Sekretarz Powiatu wskazała, że w porównaniu z danymi z sierpnia 2022 r. poniesione koszty wynosiły 64 002 931,20 zł, a zatem w ciągu roku wystąpił wzrost kosztów o blisko 12 mln zł. Natomiast przychody w sierpniu 2022 r. wynosiły 54 322 099,67 zł, co daje wzrost przychodów o 10 mln zł, jednakże w dalszym ciągu wzrost kosztów jest wyższy w stosunku do przychodów wykazanych przez ZOZ.
Następnie  Pani Małgorzata Nosowicz przedstawiła wynik finansowy ZOZ, który wyniósł kolejno: za 6 miesięcy: - 9 660 997,59 zł, za 7 miesięcy: - 10 858 709,58 zł i za 8 miesięcy: - 11 783 239,98 zł.
Kontynuując, Sekretarz Powiatu zwróciła uwagę na wzrost zobowiązań m.in. z tytułu dostaw i usług, podatków, składek ZUS, świadczeń pracowniczych oraz pożyczek: za 6 miesięcy: 96 977 610,32 zł, za 7 miesięcy: 100 362 259,54 zł, oraz za 8 miesięcy: 100 509 612,80 zł.
Zarząd Powiatu przyjął powyższe informacje do wiadomości.
 

Z pismem Wydziału Inwestycji, Mienia i Obsługi Gospodarczej dotyczącym prośby o zabezpieczenie środków finansowych w kwocie 2 414,00 zł na pokrycie kosztów związanych z podatkiem od środków transportu za pojazdy:
1) Ford Transit Autobus nr rej. TSK 25777,
2) Ford Transit Autobus nr rej. TSK 12509,
będące w użytkowaniu Zespołu Placówek Edukacyjno-Wychowawczych ul. Szkolna 15 w Skarżysku-Kamiennej (pismo w tej sprawie stanowi załącznik nr 4), zapoznała zebranych Wicestarosta – Anna Leżańska.
Zarząd Powiatu zobowiązał Skarbnika Powiatu – Panią Urszulę Wronę do zabezpieczenia środków w budżecie powiatu na powyższy cel.
 

Z pismem Stowarzyszenia Pomocy Arka Noego w sprawie przekazania lokalu pozwalającego na utworzenie na terenie miasta Skarżysko-Kamienna hostelu z przeznaczeniem do krótkoterminowego pobytu (w wymiarze 12 miesięcy) dla mężczyzn i kobiet uzależnionych od substancji psychoaktywnych (załącznik nr 5) zapoznała zebranych Wicestarosta – Pani Anna Leżańska.
Pani Anna Leżańska poinformowała, że lokal powinien posiadać możliwość adaptacji odpowiednio do rodzaju wykonywanej działalności leczniczej, tj. jego dostosowanie powinno umożliwić stały pobyt ludzi i prowadzenie samodzielnego gospodarstwa domowego. Jednocześnie wskazała, że zgodnie z informacją Wydziału IM, w zasobach nieruchomości Powiatu Skarżyskiego nie ma wolnych lokali użytkowych spełniających oczekiwania Stowarzyszenia.
Zgodnie z powyższą informacją Wydziału IM, Zarząd Powiatu wskazał, iż na chwilę obecną nie posiada wolnych lokali użytkowych spełniających oczekiwania Stowarzyszenia.

 
Wicestarosta – Pani Anna Leżańska zapoznała zebranych z wnioskiem Dyrektora Zespołu Opieki Zdrowotnej w Skarżysku-Kamiennej Szpital Powiatowy im. Marii Skłodowskiej-Curie, dotyczącym wyrażenia zgody na przebudowę istniejącego gazociągu średniego ciśnienia o średnicy DN 200 mm zlokalizowanego w Skarżysku-Kamiennej przy ul. Ekonomii 4 działka nr 1/57 (pismo w tej sprawie stanowi załącznik nr 6).
Pani Anna Leżańska poinformowała, że zgodnie z art. 12 pkt 8 lit. a) ustawy z dnia 5 czerwca 1998r. o samorządzie powiatowym do wyłącznej właściwości Rady Powiatu należy udzielenie zgody na obciążenie nieruchomości ograniczonym prawem rzeczowym poprzez ustanowienie służebności przesyłu.
Kończąc wypowiedź, Wicestarosta wskazała, iż zgodnie z opinią Wydziału IM zasadne jest wystąpienie do Rady Powiatu z inicjatywą uchwałodawczą w powyższej sprawie.
W świetle powyższego, Zarząd Powiatu zobowiązał Wydział IM do przygotowania procedury uchwałodawczej z ustanowieniem służebności odpłatnej za sieć gazociągową.
 

W związku z realizacją zadania inwestycyjnego pn.: „Budowa gazociągu Lubienia – Sworzyce – Masłów oraz gazociągu Mójcza – Kielce wraz z infrastrukturą niezbędną do ich obsługi na terenie województwa świętokrzyskiego”, Członek Zarządu – Pan Tadeusz Bałchanowski poinformował, że Zarządu Dróg Powiatowych zwraca się z prośbą o udzielenie upoważnienia do zawarcia porozumienia w imieniu Powiatu Skarżyskiego z Polską Spółką Gazownictwa Sp. z o.o., określającego warunki wejścia na grunty stanowiące pas drogowy drogi powiatowej nr 1765T dz. nr ewid. 677/2 (obr. 0001 Majków) w miejscowości Majków w gminie Skarżysko Kościelne (załącznik nr 7).
Zarząd Powiatu jednogłośnie wyraził zgodę w powyższej sprawie.
 

Sekretarz Powiatu – Pani Małgorzata Nosowicz poinformowała, że w związku z dyspozycją Zarządu Powiatu z dnia 25 października br., dotyczącą przygotowania upoważnienia dla Pani Martyny Maćkowiak – Dyrektora I Liceum Ogólnokształcącego w Skarżysku-Kamiennej do zawarcia umowy użyczenia części nieruchomości położonej w Skarżysku-Kamiennej przy ul. 1 Maja 82, obejmującej działkę o nr ewid. 73/9, obręb 0004 Kamienna, Wydział IM informuje, że zgodnie z §5 ust. 1 i 2 Uchwały Nr 114/XVI/20215 Rady Powiatu Skarżyskiego z dnia 28 grudnia 2015 roku w sprawie szczegółowych warunków korzystania z nieruchomości powiatu skarżyskiego przekazanych powiatowym jednostkom organizacyjnym w trwały zarząd, Kierownik jednostki organizacyjnej upoważniony jest do zawarcia umowy użyczenia na działalność nie mającą charakteru działalności komercyjnej na okres do trzech lat (pismo w tej sprawie stanowi załącznik nr 8).
Zarząd Powiatu przyjął powyższą informację do wiadomości. Jednocześnie mając na uwadze decyzję podjętą na posiedzeniu Zarządu Powiatu w dniu 8 września 2023 r. dotyczącą zgody na sfinansowanie ze środków własnych budżetu powiatu skarżyskiego wykonania przyłącza energetycznego oraz ogrodzenia na potrzeby mobilnej stacji monitoringu jakości powietrza, Zarząd Powiatu wyznaczył Wydział OS do dopilnowania dalszych koniecznych działań w celu uruchomienia stacji, w tym podpisania umowy przez Dyrektora I LO na bezpłatne użyczenie terenu pod stację monitoringu jakości powietrza na okres 1 roku.
 

Wicestarosta – Pani Anna Leżańska poinformowała, że w związku z otwarciem ofert w dniu 30.10.2023r. w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego pn. ”Wykonanie prac geodezyjno – kartograficznych wynikających z zadań realizowanych przez Starostwo Powiatowe w Skarżysku – Kamiennej III”, Wydział IM zwraca się z prośbą o zajęcie stanowiska w sprawie zabezpieczenia środków na zadanie nr 1 i 5 (załącznik nr 9).
Pani Anna Leżańska wyjaśniła, że w/w postępowanie składa się z 5 zadań.
Na zadania nr 1 pn. „Wykonanie prac geodezyjnych związanych z opracowaniem numerycznej mapy ewidencji gruntów i budynków dla obrębu Wołów, gmina Bliżyn” wpłynęły dwie oferty. Oferta z najniższą ceną opiewa na kwotę 49 815,00 zł (druga oferta opiewa na kwotę 117 219,00 zł). Natomiast kwota, którą Zamawiający zamierza przeznaczyć na to zadanie wynosi 44 000,00 zł. Zatem cena ofertowa jest wyższa od kwoty jaką Zamawiający zamierzał przeznaczyć na to zadanie o 5 815,00 zł.
Na zadanie nr 2 pn. „Wykonanie mapy sytuacyjnej z projektem podziału nieruchomości położonej w obrębie Majków, gmina Skarżysko Kościelne” wpłynęła jedna oferta na kwotę 3 400,00 zł. Natomiast kwota, którą Zamawiający zamierza przeznaczyć na to zadanie wynosi 4 000,00 zł.
Na zadanie nr 3 pn. „Wykonanie dokumentacji geodezyjno – prawnej dla nieruchomości położonych w jednostce ewidencyjnej: 261005_4 miasto Suchedniów, obręb 0001 - Suchedniów” wpłynęła jedna oferta na kwotę 4 600,00 zł. Natomiast kwota, którą Zamawiający zamierza przeznaczyć na to zadanie wynosi 6 000,00 zł.
Na zadanie nr 4 pn. „Wykonanie badania stanu prawnego nieruchomości zajętej pod drogę powiatową, położoną na terenie miasta Skarżysko-Kamienna, ulica Legionów” nie wpłynęła żadna oferta.
Na zadanie nr 5 pn. „Wykonanie prac geodezyjnych, związanych ze sporządzeniem mapy z projektem podziału nieruchomości, położonej w Skarżysku-Kamiennej, ul. Krakowska, oznaczonej w ewidencji gruntów i budynków miasta Skarżyska-Kamiennej, obręb 0008 Bzinek” wpłynęła jedna oferta na kwotę 24 000,00 zł. Natomiast kwota, którą Zamawiający zamierza przeznaczyć na to zadanie wynosi 4 000,00 zł. Cena ofertowa jest wyższa od kwoty jaką Zamawiający zamierzał przeznaczyć na to zadanie o 20 000,00 zł
Następnie Pani Anna Leżańska wskazała, iż zgodnie z ustawą Prawo zamówień publicznych, w sytuacji gdy została dopuszczona możliwość składania ofert częściowych, Zamawiający ma możliwość unieważnić postępowanie w części dotyczącej danego zadania, m.in. w przypadku gdy cena najkorzystniejszej oferty lub oferta z najniższą ceną przewyższa kwotę, którą zamawiający zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zadania, chyba że zamawiający może zwiększyć tę kwotę do ceny najkorzystniejszej oferty.
W związku z powyższym, Zarząd Powiatu podjął decyzję o zwiększeniu kwoty na zadanie nr 1 o 5 815,00 zł. Natomiast w przypadku zadań nr 4 i 5 zostanie ogłoszony kolejny przetarg.
 

Członek Zarządu Powiatu – Pani Katarzyna Bilska przedstawiła zebranym pismo mieszkanki Skarżyska Kościelnego z prośbą o współfinansowanie edukacyjnej książki dla dzieci pt. „USYPIANKI” (pismo w tej sprawie stanowi załącznik nr 10).
Zarząd Powiatu wyraził zgodę na zakup 150 egzemplarzy książki.
 

Zarząd Powiatu zobowiązał Naczelnika Wydziału GG do przygotowania odpowiedzi na pismo Urzędu Miasta w Skarżysku-Kamiennej w sprawie przewidywanej wysokości odszkodowania należnego Gminie za działki stanowiące pas drogowy drogi powiatowej Nr 2047 przy ul. Łyżwy w Skarżysku-Kamiennej (załącznik nr 11).
 

Skarbnik Powiatu – Pani Urszula Wrona poinformowała, że Dyrektor Powiatowego Urzędu Pracy w Skarżysku-Kamiennej zwraca się z prośbą o dokonanie zmian w planie finansowym wydatków budżetowych na 2023 rok w związku z koniecznością zabezpieczenia środków finansowych na pokrycie kosztów przeprowadzki wyposażenia PUP do nowej siedziby przy ul. Sikorskiego 20 w Skarżysku-Kamiennej (pismo w tej sprawie stanowi załącznik nr 12).
Zarząd Powiatu jednogłośnie przychylił się do prośby Dyrektora Powiatowego Urzędu Pracy w Skarżysku-Kamiennej.
 

 
Ad. pkt 3. Sprawy różne.

Starosta – Pan Artur Berus zapoznał zebranych z treścią decyzji znak: GG-II.683.13.2022 z dnia 30.10.2023 r. (załącznik nr 13).
             

Obecna na posiedzeniu Naczelnik Wydziału Ochrony Środowiska, Rolnictwa i Leśnictwa – Ewa Pandyra zwróciła się z prośbą do Zarządu Powiatu o wprowadzenie dodatkowego zakresu konkursowego na zadania pro-ekologiczne dla stowarzyszeń i przeznaczenie na ten cel w trybie konkursowym kwoty w wysokości 10 000 zł.
Zarząd Powiatu wyraził zgodę na powyższe i w związku z trwającymi konsultacjami społecznymi dotyczącymi Programu Współpracy Powiatu Skarżyskiego z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na rok 2024, Zarząd zobowiązał Kierownika Referatu ds. Promocji do wprowadzenia do powyższego Programu nowego zadania z zakresu ekologii i ochrony zwierząt oraz ochrony dziedzictwa przyrodniczego, ze środkami pochodzącymi z budżetu Wydziału Ochrony Środowiska, Rolnictwa i Leśnictwa w wysokości 10 000 zł.
 
 
Na tym zakończono posiedzenie.

 

           Protokołowała                                                Przewodniczący Zarządu
          Anna Wisowata                                                        Artur Berus
 

 
Podpisy Członków Zarządu Powiatu:
 1. A. Leżańska
 2. K. Bilska
 3. T. Bałchanowski 
 4. A. Ciok 
 
 

Załączników 13:
 • Załącznik nr 1 – lista obecności na posiedzeniu Zarządu Powiatu,
 • Załącznik nr 2 – uchwała Rady Powiatu Skarżyskiego w sprawie zmiany Programu naprawczego Zespołu Opieki Zdrowotnej w Skarżysku-Kamiennej Szpitala Powiatowego im. Marii Skłodowskiej-Curie,
 • Załącznik nr 3 – pismo Zespołu ds. Zdrowia z dnia 31.10.2023 r.,
 • Załącznik nr 4 – pismo Wydziału Inwestycji, Mienia i Obsługi Gospodarczej z dnia 31.10.2023 r.,
 • Załącznik nr 5 – pismo Wydziału Inwestycji, Mienia i Obsługi Gospodarczej z dnia 30.10.2023 r.,
 • Załącznik nr 6 – pismo Wydziału Inwestycji, Mienia i Obsługi Gospodarczej z dnia 02.11.2023 r.,
 • Załącznik nr 7 – pismo Zarządu Dróg Powiatowych w Skarżysku-Kamiennej z dnia 31.10.2023 r.,
 • Załącznik nr 8 – pismo Wydziału Inwestycji, Mienia i Obsługi Gospodarczej z dnia 30.10.2023 r.,
 • Załącznik nr 9 – pismo Wydziału Inwestycji, Mienia i Obsługi Gospodarczej z dnia 31.10.2023 r.,
 • Załącznik nr 10 – pismo mieszkanki Skarżyska Kościelnego z dnia 24.10.2023 r.,
 • Załącznik nr 11 – pismo Urzędu Miasta w Skarżysku-Kamiennej z dnia 16.10.2023 r.,
 • Załącznik nr 12 – pismo Dyrektora Powiatowego Urzędu Pracy w Skarżysku-Kamiennej z dnia 31.10.2023 r.,
 • Załącznik nr 13 – decyzja znak: GG-II.683.13.2022 z dnia 30.10.2023 r.
 
 


Protokół (599kB) pdf

metryczka


Wytworzył: Anna Wisowata (3 listopada 2023)
Opublikował: Anna Wisowata (16 listopada 2023, 14:43:48)

Ostatnia zmiana: brak zmian
Liczba odsłon: 145