Rejestr zgłoszeń 2019

Informacje o zgłoszeniach budowy, o której mowa w art. 29 ust. 1 pkt. 1a, 2b i 19a) ustawy Prawo budowlane.

Zgodnie z art. 30a ustawy z dnia 7 lipca 1994r. – Prawo budowlane,

w przypadku zgłoszenia budowy, o której mowa w art. 29 ust. 1 pkt 1a, 2b i 19a tj.

 • wolno stojących budynków mieszkalnych jednorodzinnych, których obszar oddziaływania mieści się w całości na działce lub działkach, na których zostały zaprojektowane (art. 29 ust. 1 pkt 1a),

 • wolno stojących parterowych budynków stacji transformatorowych i kontenerowych stacji transformatorowych o powierzchni zabudowy do 35 m2 (art. 29 ust. 1 pkt 2b),

 • sieci elektroenergetycznych obejmujących napięcie znamionowe nie wyższe niż 1 kV, wodociągowych, kanalizacyjnych, cieplnych i telekomunikacyjnych (art. 29 ust. 1 pkt 19a),

właściwy organ zamieszcza w Biuletynie Informacji Publicznej na stronie podmiotowej obsługującego go urzędu w terminie 3 dni od dnia:

 1. doręczenia zgłoszenia – informację o dokonaniu zgłoszenia, zawierającą imię i nazwisko albo nazwę inwestora oraz adres i opis projektowanego obiektu;

 2. wniesienia sprzeciwu – informację o dacie jego wniesienia;

 3. upływu terminu, o którym mowa w art. 30 ust. 5 – informację o braku wniesienia sprzeciwu.

  Data
  wpływu
  zgłoszenia
  Imię, nazwisko
  lub nazwa
  inwestora
  Adres lub
  miejsce inwestycji
  Opis projektowanego
  obiektu
  Data
  wniesienia
  sprzeciwu
  do
  zgłoszenia
  Informacja
  o braku
  sprzeciwu
  13.02.2019
  PGE Dystrybucja SA
  dz. 3276/5, 3350/2, 3505, Skarżysko Kościelne
  Budowa elektroenergetycznej linii kablowej niskiego napięcia 0,4 kV do budynku przedszkola samorządowego
  brak sprzeciwu do zgłoszenia

  27.02.2019
  Polska Spółka Gazownictwa
  Sp. z o.o.
  dz. 995/6, 995/26, 995/28, 996/1, 996/2, 1088, 1206/11, 1207/5, ul. Skrajna, Zafabryczna,Bliżyn
  Budowa gazociągu średniego ciśnienia PEdn63, PEdn40 z przyłączami PEdn25

  Brak sprzeciwu do zgłoszenia
  27.02.2019
  PGE Dystrybucja
  SA
  dz. (ark. 18)  67, 61/2, 70/1, 71/1, 74/1, 95, 97, 98, 96, (ark. 19) 55, 56, 45/1, 45/5, 40/3, 16/2, 71, 47/1, 57, 53, 46/3, 58/2, 46/10, 46/1, 58/1, 45/3, (ark. 22) 10/8, 10/5, 1/5, 90/1, 1/1, 1/2, 45/8, (ark. 21) 14/4, 1/1, 3/2, ul. Spółdzielcza, Powstańców Warszawy, Kochanowskiego, Asnyka, Górnicza, Konarskiego, Piłsudskiego, Skarżysko-Kamienna
  Budowa linii kablowych niskiego napięcia wraz z budową złączy kablowych niskiego napięcia


  brak sprzeciwu do zgłoszenia

  05.03.2019
  Polska Spółka Gazownictwa
  Sp. z o.o.
  ul. Piłsudskiego, dz. 91/2, 91/3, 91/4, 92/1, 93/1, 96/3, 96/4, 97/1, 101/6, 104, 107/1, 107/2, Skarżysko-Kamienna
  Budowa gazociągu niskiego ciśnienia PEdn110 z przyłączami PEdn63

  Brak sprzeciwu do zgłoszenia
  15.03.2019
  Polska Spółka Gazownictwa
  Sp. z o.o.
  ul. Łyżwy, dz. 260/4, 261/5, 261/8, 262/3, 264/2, 266/2, 271/2, 272/2, 273/2, 274/1, 275/2, 276/2, 295/1, 296/1, 300/1, 301/1, 302, 305/2, 306/3, 306/5, 308/2, 309/2, 363/1, 364/2, 435/1, 574/2, 578/2, 596, obręb 12, dz. 4052/2, obręb 13 Skarżysko-Kamienna
  Budowa sieci gazowej niskiego ciśnienia DN110 mm PE

  Brak sprzeciwu do zgłoszenia
  16.04.2019
  Miejskie Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o.
  ul. Asfaltowa, dz. 1/405, Skarżysko-Kamienna
  Budowa odcinka sieci kanalizacji sanitarnej

  Brak sprzeciwu do zgłoszenia
  20.05.2019
  Polska Spółka Gazownictwa
  Sp. z o.o.
  ul. Konarskiego, dz, 41, 99, Skarżysko-Kamienna
  Budowa gazociągu niskiego ciśnienia PEdn110 z przyłączem PEdn63

  Brak sprzeciwu do zgłoszenia
  22.05.2019
  PGE Dystrybucja
  SA
  Górki, dz. 998/2, 997/2, 996, 995, 997/1, 994, 992/1, 991, 990/1, 990/2, 989, 988, 987, 986, gm. Bliżyn
  Budowa linii kablowych i napowietrznych nN 0,4kV, przebudowa przyłączy

  Brak sprzeciwu do zgłoszenia
  10.07.2019Polska Spółka Gazownictwa
  Sp. z o.o.
  ul. Wiśniowa dz. nr 124 i 132 Skarżysko-Kamienna Budowa gazociągu niskiego ciśnienia PEdn63 z przyłączem PEdn40
  Brak sprzeciwu do zgłoszenia
  24.07.2019
  PGE Dystrybucja
   SA
  dz. 231/2, 288/1, 167/12, 288/4, obręb 0004 Kamienna, Skarżysko-Kamienna
  Budowa elektroenergetycznej sieci kablowej o napięciu 0,4kV

  07.08.2019r. Inwestor wycofał wniosek
  23.07.2019
  Polska Spółka Gazownictwa
  Sp. z o.o.
  ul. Wspólna, dz. 36, 39, 71, 84, Zagórze, gm. BliżynBudowa gazociągu średniego ciśnienia PEdn40 z przyłączem PEdn25
  Brak sprzeciwu do zgłoszenia
  24.27.2019
  PGE Dystrybucja
   SA
  dz. 288/1, 167/12, 288/4, obręb 0004, Skarżysko-Kamienna
  Budowa elektroenergetycznej sieci kablowej o napięciu 0,4kV

  Brak sprzeciwu do zgłoszenia
  23.07.2019
  Michał Salwa
  Klonów, dz. 200/2, 200/6, gm. Łączna
  Budowa budynku mieszkalnego jednorodzinnego z instalacjami

  Brak sprzeciwu do zgłoszenia
  24.07.2019
  PGE Dystrybucja S.A.
  ul. Sokola, dz. nr 149/8,149/2 obręb 003 Place, działka nr 202/5, 1/1, 1/4 obręb 0011 Górna Kamienna, Skarżysko-Kamienna
  Budowa pierścienia linii kablowej niskiego napięcia 0.4 KV pomiędzy stacją transformatorową Sokola i Sokola 2

  07.08.2019r. Inwestor wycofał wniosek
  05.08.2019
  Polska Spółka Gazownictwa
  Sp. z o.o.
  ul. Legionów, dz. 1/155, 1/156, 1/157, Skarżysko-Kamienna
  Budowa gazociągu średniego ciśnienia PEdn90 z przyłączem PEdn25
  Brak sprzeciwu do zgłoszenia
  08.08.2019
  Marcin Rogalski
  ul. Żeromskiego 20,dz. 410/1,  Majków, gm. Skarżysko Kościelne
  Budowa budynku mieszkalnego jednorodzinnego z instalacjami
  Brak sprzeciwu do zgłoszenia
  19.08.2019
  Polska Spółka Gazownictwa
  Sp. z o.o.
  Sobótka gm. Bliżyn dz. nr 50, 61/3, 59/2, 44/3, 44/2, 58/4, 58/2, 43/3, 43/2, 40/1, 41, 40/2, 39/3, 39/2, 39/4, 59/3, 62/1, 65/3, 36, 35, 112, 66, 67, 68, 69, 70, 134, 136, 137, 138, 139, 140/3, 141/4, 142, 78, 80, 83, 159, 160, 161/1, 163, 88, 89, 91, 92, 93/2, 94, 96, 183, 345/2
  Budowa gazociągu średniego ciśnienia PEdn63 z przyłączami PEdn25

  Brak sprzeciwu do zgłoszenia
  21.08.2019
  PGE Dystrybucja S.A.dz. 477, 231/2, 288/1, 167/12,  obręb 0004 Kamienna, Skarżysko-KamiennaBudowa elektroenergetycznej sieci kablowej o napięciu 0,4kV
  Brak sprzeciwu do zgłoszenia
  29.08.2019
  Zakład Mechaniczno-Elektromecha-niczny
  151/2, 152, 154, 496/6 ul. Paryska Skarżysko-Kamienna
  Budowa przyłącza elektro-energetycznego i stacji transformatorowej SN 14/0,4kV

  03.09.2019r. Inwestor wycofał wniosek
  04.09.2019
  Polska Spółka Gazownictwa
  Sp. z o.o.
  Drożdżów, dz. 67, 140, 258, 260, gm. Bliżyn
  Budowa gazociągu średniego ciśnienia PEdn40 z przyłączem PEdn25

  Brak sprzeciwu do zgłoszenia
  04.09.2019
  Polska Spółka Gazownictwa
  Sp. z o.o.
  ul. Działkowa, Kopernika, dz. 4442, 4443, 4425/1, 4424/1, 4423/1, 4422/1, 4421, 4420/1, 4416, 4403/4, 4403/1, 4392/2, 4371/3, 4370, 4363, 5144, 5141/6, Skarżysko-Kamienna
  Budowa gazociągu niskiego ciśnienia PEdn110 z przyłączami PEdn63

  19.09.2019 Inwestor wycofał wniosek
  05.09.2019
  Miejskie Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o.
  ul. Racławicka i Kościelna, dz. 3308, 3505, 3316/1, 3316/2, 3316/3, gm. Skarżysko Kościelne, ul. Racławicka, dz. 141, 143, gm. Skarżysko-Kamienna
  Budowa sieci wodociągowej DN 160 wraz z hydrantami, łączącej sieć wodociągową DN 160 w Skarżysku Kościelnym i DN 110 w Skarżysku-Kamiennej

  Brak sprzeciwu do zgłoszenia
  06.09.2019
  Polska Spółka Gazownictwa
  Sp. z o.o.
  ul. Berezów, dz. 5150/1, 5152, 5153/1, 5155, 5157, 5158, 5159/1, 5159/4, 5161, 5163, 5165, 5167, 5169, gm. Suchedniów
  Budowa gazociągu średniego ciśnienia PEdn40 z przyłączem PEdn25

  Brak sprzeciwu do zgłoszenia
  12.09.2019
  Polska Spółka Gazownictwa
  Sp. z o.o.
  ul. Wyspiańskiego, dz. 41/2, 91,Skarżysko-Kamienna
  Budowa gazociągu niskiego ciśnienia PEdn110 z przyłączem PEdn63

  Brak sprzeciwu do zgłoszenia
  12.09.2019
  Polska Spółka Gazownictwa
  Sp. z o.o.
  ul. Dębowa i ul. Burdzyńskiego, 6838, 6457/3, 6545/3, Suchedniów
  Budowa gazociągu średniego ciśnienia PEdn40 z przyłączem PEdn25
  Brak sprzeciwu do zgłoszenia
  20.09.2019
  Polska Spółka Gazownictwa
  Sp. z o.o.
  ul. Działkowa, Kopernika, dz. 4442, 4443, 4425/1, 4424/1, 4423/1, 4422/1, 4421, 4420/1, 4416, 4403/4, 4403/1, 4392/2, 4371/3, 4370, 4363, 60/302, 5141/6, 5144, Skarżysko-KamiennaBudowa gazociągu niskiego ciśnienia PEdn110 z przyłączami PEdn63Brak sprzeciwu do zgłoszenia
  08.10.2019
  PGE Dystrybucja S.A.ul. Sokola, dz. nr 149/8,149/2 obręb 003 Place, działka nr 202/5, 1/1, 1/4 obręb 0011 Górna Kamienna, Skarżysko-KamiennaBudowa pierścienia linii kablowej niskiego napięcia 0.4 KV pomiędzy stacją transformatorową Sokola i Sokola 214.10.2019r. Inwestor wycofał wniosek
  09.10.2019
  Polska Spółka Gazownictwa
  Sp. z o.o.
  ul. Henryków, Skrajana, Źródlana, dz. 929/1, 937/1, 952, 984/4, 984/5, 986, 987/2, 988, 989/7, 990/1, 991/13, 992/1, 993/11, 993/12, 994/3, 994/4, 994/6, 994/14, 995/6, 995/8, 995/9, 995/10, 995/14, 995/16, 995/18, 995/19, 995/20, 995/21, 995/22, 996/7, 1087/9, gm. Bliżyn
  Budowa gazociągu średniego ciśnienia PEdn63, 40 z przyłączami PEdn25Brak sprzeciwu do zgłoszenia
  15.10.2019
  Miejskie Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.oul. Ponurego, dz. 33/1, 33/4, 33/15, 362/2, Skarżysko-Kamienna
  Budowa sieci wodociągowej DN 125 z trzema hydrantami naziemnymi, sieci kanalizacji sanitarnej DN 200 z przykanalikami, sieci kanalizacji tłocznej DN 90 z pompownią ścieków oraz zasilaniem elektrycznym pompowni
  Brak sprzeciwu do zgłoszenia
  25.10.2019
  Polska Spółka Gazownictwa
  Sp. z o.o.
  ul. Wiejska,  Matejki,  Rejowska, Pułaskiego, dz. 83/6, 84, 85/2, 66/21, 66/22, 66/2, 66/4, 144/4, 47, 48/2, 149, 172/82, 105/1, 128/2, 130, Skarżysko-Kamienna
  Budowa sieci gazowej niskiego ciśnienia PEdn160 wraz z przyłączami oraz budową zespołu pomiarowego Q=80m3/h
  Brak sprzeciwu do zgłoszenia
  05.11.2019
  PGE Dystrybucja S.A.ul. Sokola, dz. 149/8, 149/2, 202/5, 1/1, 1/4, Skarżysko-Kamienna
  Budowa linii kablowej niskiego napięcia 0.4 KV
  Brak sprzeciwu do zgłoszenia
  07.11.2019
  Gmina Skarżysko Kościelne
  Świerczek, dz. 597/2, 91/2, 92/2, 599/1, 277/1, 278/1; Lipowe Pole Plebańskie, dz. 485/3, 486/3, 591, 594, 593, gm. Skarżysko Kościelne
  Budowa sieci elektroenergetycznej nN dla zasilania oświetlenia drogowego
  Brak sprzeciwu do zgłoszenia
  26.11.2019
  Beata Młudzińska-Jelonek
  ul. Skarbowa, dz. 71, 73, 75, 77, 79, Lipowe Pole Skarbowe
  Budowa budynku mieszkalnego jednorodzinnego
  Brak sprzeciwu do zgłoszenia
  09.12.2019
  Polska Spółka Gazownictwa
  Sp. z o.o.
  ul. Staszica, dz. 178, 66/4, Skarżysko-Kamienna
  Budowa gazociągu średniego ciśnienia PEdn40 z przyłączem PEdn25
  Brak sprzeciwu do zgłoszenia
  17.12.2019
  Polska Spółka Gazownictwa
  Sp. z o.o.
  ul. Jasna, dz. 2597/2, 2595/1, Suchedniów
  Budowa gazociągu średniego ciśnienia PEdn63 z przyłączem PEdn25Brak sprzeciwu do zgłoszenia
metryczka


Wytworzył: Jolanta Janowska (14 lutego 2019)
Opublikował: Agnieszka Górecka-Blumchoff (14 lutego 2019, 15:06:17)

Ostatnia zmiana: Agnieszka Górecka-Blumchoff (8 stycznia 2020, 11:47:16)
Zmieniono: brak sprzeciwu

rejestr zmian tej informacji »


Liczba odsłon: 1773