Rejestr Zgłoszeń 2018

Informacje o zgłoszeniach budowy, o której mowa w art. 29 ust. 1 pkt. 1a, 2b i 19a) ustawy Prawo budowlane.

Zgodnie z art. 30a ustawy z dnia 7 lipca 1994r. – Prawo budowlane,

w przypadku zgłoszenia budowy, o której mowa w art. 29 ust. 1 pkt 1a, 2b i 19a tj.

 • wolno stojących budynków mieszkalnych jednorodzinnych, których obszar oddziaływania mieści się w całości na działce lub działkach, na których zostały zaprojektowane (art. 29 ust. 1 pkt 1a),

 • wolno stojących parterowych budynków stacji transformatorowych i kontenerowych stacji transformatorowych o powierzchni zabudowy do 35 m2 (art. 29 ust. 1 pkt 2b),

 • sieci elektroenergetycznych obejmujących napięcie znamionowe nie wyższe niż 1 kV, wodociągowych, kanalizacyjnych, cieplnych i telekomunikacyjnych (art. 29 ust. 1 pkt 19a),

właściwy organ zamieszcza w Biuletynie Informacji Publicznej na stronie podmiotowej obsługującego go urzędu w terminie 3 dni od dnia:

 1. doręczenia zgłoszenia – informację o dokonaniu zgłoszenia, zawierającą imię i nazwisko albo nazwę inwestora oraz adres i opis projektowanego obiektu;

 2. wniesienia sprzeciwu – informację o dacie jego wniesienia;

 3. upływu terminu, o którym mowa w art. 30 ust. 5 – informację o braku wniesienia sprzeciwu.

  Data
  wpływu
  zgłoszenia
  Imię, nazwisko
  lub nazwa
  inwestora
  Adres lub
  miejsce inwestycji
  Opis projektowanego
  obiektu
  Data
  wniesienia
  sprzeciwu
  do
  zgłoszenia
  Informacja
  o braku
  sprzeciwu
  26.02.2018
  PGE Dystrybucja SA
  Zaskale, dz. 35/2, 36, 37, 38, Łączna;
  Zagórze, dz. 47/4, 48, 62, 66, 67, 68/1, 94, 118, 119, 123/1, 123/3, 123/4, Łączna
  Budowa linii napowietrznej niskiego napięcia

  Brak sprzeciwu do zgłoszenia
  02.03.2018
  PGE Dystrybucja SA
  Zagórze, dz. 108/10, 41/6, 41/5, 71, 87, 98, 89, 88, 41/2, Bliżyn;
  Brzeście, dz. 276, 277, 278, 279, 280, 281, 282, 283, 275, 215, 50, 216, 237, 250, 302, 236, 235, 234, 233, 229/2, 229/3, 226, 225, 223/1, 222/1, 222/2, Bliżyn
  Budowa linii elektroenergetycznej niskiego napięcia
  Brak sprzeciwu do zgłoszenia
  20.03.2018
  Wójt Gminy  Łączna
  Kamionki 63, dz. 1003, Łączna
  Rozbudowa sieci kablowej niskiego napięcia przy boisku szkolnym
  Brak sprzeciwu do zgłoszenia
  04.04.2018
  PGE Dystrybucja SA
  ul. Szkolna i Wąska, dz. 874/2, 4429, 874/3, 875, 877/1, 877/2, 876, 878, 879/1, 879/2, 882, 880, 1973, Skarżysko Kościelne
  Budowa sieci elektroenergetycznej linii napowietrznej nN 0,4kV wraz z przyłączami napowietrznymi i kablowymi nN 0,4kV

  Brak sprzeciwu do zgłoszenia
  12.04.2018
  Expol Bis Pawliszak Arkadiusz i Pawliszak Waldemar Sp. J.
  dz. 1/467, ul. Obuwnicza 4, Skarżysko-Kamienna
  Montaż stacji transformatorowej z wyposażeniem

  Brak sprzeciwu do zgłoszenia
  23.04.2018
  Agnieszka i Stanisław Mąka
  dz. 4750, 4751/2, ul. Berezów, gm. Suchedniów
  Zgłoszenie budowy budynku mieszkalnego jednorodzinnego z instalacjami

  Brak sprzeciwu do zgłoszenia
  26.04.2018
  PGE Dystrybucja SA
  dz. 532/4, 533/1, 534, 535, 536, 537, 538, 540/4, 540/5, 541/2, 542, 545, 543, 549, 550/1, 555, 561/2, 561/3, 564, 565, 566, 567/2, 567/1, 569/4, 568/1, 568/2, 570, 572/1, obręb 09 Ostojów, gm. Suchedniów; dz. 142, 143, 144, 456, 457, 458, 5, 12/1, 12/2, 13/3, 13/4, 145/2, 146/2, 150/3, 151/1, 153/4, 181, 152/3, 1, obręb 06 Łączna, gm. Łączna, dz. 1, obręb 01 Łączna, gm. Łączna
  Rozbudowa i przebudowa linii nN zasilanych ze stacji transformatorowej Ostojów 5


  Brak sprzeciwu do zgłoszenia
  23.05.2018
  Miejskie Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o.
  ul. Fabryczna, Ekonomii, dz. 1/51, 62/9, 62/13, 62/4, 22/2, 22/30, 22/32, 50, 1/15, 1/13, 1/8, 65/4, 64/7, 74/2, 64/9, 64/19, Skarżysko-Kamienna
  Wymiana sieci wodociągowej oraz budowa nowego przejścia pod rzeką Kamienna

  Brak sprzeciwu do zgłoszenia
  29.05.2018
  PGE Dystrybucja SA Oddział Skarżysko- Kamienna
  ul. Słowackiego, Konopnickiej i Niepodległości w Skarżysku - Kamiennej
  95/6, 95/8, 96/7, 99, 98, 122/8, 141/3, 141/9, 141/6, 141/11, 141/4, 141/7, 135/7, 35/16, 48, 35/22, 35/21, 35/20, 35/19, 35/23, 35/1

  Przebudowa i rozbudowa zasilania bloków mieszkalnych przy ul. Słowackiego, Konopnickiej i Niepodległości w Skarżysku - Kamiennej

  Inwestor wycofał wniosek
  Bez rozpatrzenia
  08.06.2018
  Urszula i Wojciech Szkurłat
  Mostki, dz. 829/1, Suchedniów
  Budowa budynku mieszkalnego jednorodzinnego

  Brak sprzeciwu do zgłoszenia
  21.06.2018
  Kleen-Tex Polska Sp. z o. o.
  Suchedniów, ul. Fabryczna dz. nr 6567/119
  Budowa stacji transformatorowej 15/0,4kV dla zasilania zakładu produkcyjnego


  Brak sprzeciwu do zgłoszenia
  21.06.2018
  PGE Dystrybucja S.A. Oddział Skarżysko-Kamienna
  gm. Bliżyn, Górki:dz. nr 1005/18, 1082, 1080, 1081, 1126, 1079, 1078, 1076/2, 1076/1, 888; Gilów: dz. nr 393/2, 394/2, 394/3, 491/1, 434, 437, 444, 391, 403/3, 443, 433, 447, 446, 442, 393/1, 394/2, 392/2, 449/1, 448, 440, 445; Bliżyn dz. nr 887
  Budowa sieci elektroenergetycznej - linii napowietrznej nN 0,4 kV wraz z przyłączami


  Brak sprzeciwu do zgłoszenia
  09.07.2018
  Gmina Skarżysko-Kamienna
  ul. Rejowska, dz. 178/3, 178/12, 172/21, 172/41, 177/16, Skarżysko-Kamienna
  Przebudowa i rozbudowa kanału deszczowego w rejonie ulic Rejowskiej i Szydłowieckiej

  Brak sprzeciwu do zgłoszenia
  31.07.2018
  Gmina Łączna
  Kamionki, dz. 954/8, 954/6, 954/5, 954/14, 497/2, 496, 389, Łączna
  Budowa oświetlenia chodnika przy drodze dojazdowej do cmentarza parafialnego

  Brak sprzeciwu do zgłoszenia
  05.09.2018
  Gmina Skarżysko Kościelne
  ul. Pleśniówka, Majków, dz. 779, gm. Skarżysko Kościelne
  Rozbudowa linii napowietrznej nn z doświetleniem dwóch odcinków drogi gminnej

  Brak sprzeciwu do zgłoszenia
  02.10.2018
  Dariusz Zieliński
  Michniów, dz. 10, 12, Suchedniów
  Budowa budynku mieszkalnego z instalacjami

  Brak sprzeciwu do zgłoszenia
  19.10.2018
  PGE Dystrybucja SA
  Zagórze, dz. 1/1; Czerwona Górka, dz. 836/5, 836/6, 836/4, 544/3, 544/2, 543, 533/2, 533/1, 530, 1001/17, 1001/16; Jęgrzna, dz. 411/2, 411/3, 415/2, 415/1, 407, 404, 401, 398/1, 398/2, 393, 392/1, 392/2, 388, 383, 379, 377, 378, 380, 373, 371, 366, 368, 337/1, 337/2, 335, 333, 417; gm. Łączna
  Budowa linii napowietrznej i kablowej niskiego napięcia

  Brak sprzeciwu do zgłoszenia
  25.10.2018
  PGE Dystrybucja SAul. Żeromskiego i ul. Piłsudskiego, dz. 93, 34/1, 37, 38, 91, 40/5, 40/6, 41/9, 41/7, 41/5, 42/2, 43/8, 43/29, 47/3, 46/2, 45/8, 45/4, 1/2, 1/54, 58, 1/50, 1/51, 1/52, 1/55, 1/53, 1/36, 35/1, 44, Skarżysko-Kamienna
  Budowa linii kablowych 0,4 kV wraz z budową złączy kablowych 0,4kV


  Brak sprzeciwu do zgłoszenia
  08.11.2018
  PGE Dystrybucja SA
  Gostków, dz. 524/5, 524/1, 513, 189/1, 190/1, 191/1, 194/1, 195, 196, 197/2, 197/1, 206, 209, 210, 216, 217, 218, 219, 220/2, 242/4, 302/1, 316/1, 340/1, 352/1, 362/1, 372/1, 688, 690, 694/1, 748, Bliżyn
  Budowa elektroenergetycznej linii napowietrzno-kablowej o napięciu 0,4kV

  Brak sprzeciwu do zgłoszenia
  16.11.2018
  PGE Dystrybucja SA
  Gostków, dz. 513, 723/1, 725, 727, 753/1, 489/2, 491, 503/1, 507/1, Bliżyn
  Budowa elektroenergetycznej linii napowietrzno-kablowej o napięciu 0,4kV


  Brak sprzeciwu do zgłoszeniametryczka


Wytworzył: Jolanta Janowska (27 lutego 2018)
Opublikował: Agnieszka Górecka-Blumchoff (27 lutego 2018, 10:14:28)

Ostatnia zmiana: Katarzyna Pochwała (7 grudnia 2018, 14:41:21)
Zmieniono: Brak sprzeciwu do zgłoszenia

rejestr zmian tej informacji »


Liczba odsłon: 987