Wyjaśnienie dot. zgłoszeń budowy

Zgodnie z art. 30a ustawy z dnia 7 lipca 1994r. – Prawo budowlane,
w przypadku zgłoszenia budowy, o której mowa w art. 29 ust. 1 pkt 1a, 2b i 19a tj.
  • wolno stojących budynków mieszkalnych jednorodzinnych, których obszar oddziaływania mieści się w całości na działce lub działkach, na których zostały zaprojektowane (art. 29 ust. 1 pkt 1a),
  • wolno stojących parterowych budynków stacji transformatorowych i kontenerowych stacji transformatorowych o powierzchni zabudowy do 35 m2 (art. 29 ust. 1 pkt 2b),
  • sieci elektroenergetycznych obejmujących napięcie znamionowe nie wyższe niż 1 kV, wodociągowych, kanalizacyjnych, cieplnych i telekomunikacyjnych (art. 29 ust. 1 pkt 19a),
właściwy organ zamieszcza w Biuletynie Informacji Publicznej na stronie podmiotowej obsługującego go urzędu w terminie 3 dni od dnia:
  1. doręczenia zgłoszenia – informację o dokonaniu zgłoszenia, zawierającą imię i nazwisko albo nazwę inwestora oraz adres i opis projektowanego obiektu;
  2. wniesienia sprzeciwu – informację o dacie jego wniesienia;
  3. upływu terminu, o którym mowa w art. 30 ust. 5 – informację o braku wniesienia sprzeciwu.

metryczka


Wytworzył: Jolanta Janowska (7 lipca 2015)
Opublikował: Agnieszka Górecka-Blumchoff (7 lipca 2015, 13:16:26)

Ostatnia zmiana: brak zmian
Liczba odsłon: 1093