Protokół Nr 3/2019 z dnia 16 stycznia 2019 roku

Protokół Nr 3/2019
z posiedzenia Zarządu Powiatu Skarżyskiego
w dniu 16 stycznia 2019 r.

 
W posiedzeniu udział wzięli:
Członkowie Zarządu Powiatu:
1.      Anna Leżańska                                              - Wicestarosta
2.      Katarzyna Bilska                                            - Członek Zarządu Powiatu
3.      Tadeusz Bałchanowski                                     - Członek Zarządu Powiatu
 
Stali uczestnicy posiedzenia:
1.      Małgorzata Nosowicz                                      - Sekretarz Powiatu
2.      Bogusława Wilczyńska                                    - Skarbnik Powiatu
 
Pozostali uczestnicy posiedzenia:
1.      Jacek Jeżyk                                                  - Przewodniczący Rady Powiatu
 
Lista obecności stanowi załącznik nr 1 do protokołu.
Posiedzeniu przewodniczyła Wicestarosta – Pani Anna Leżańska.
Posiedzenie protokołowała: Agnieszka Góralczyk – Inspektor w Wydziale OZ.

Porządek posiedzenia:
1.    Zaopiniowanie projektów uchwał Rady Powiatu Skarżyskiego w sprawie:
a)    zatwierdzenia rocznego planu kontroli Komisji Rewizyjnej Rady Powiatu Skarżyskiego na rok 2019,
b)   wyboru Wiceprzewodniczącego Komisji Rewizyjnej Rady Powiatu Skarżyskiego,
c)    wyboru Wiceprzewodniczącego Komisji Skarg, Wniosków i Petycji Rady Powiatu Skarżyskiego,
d)   rozpatrzenia skargi na działalność Powiatowego Inspektora Nadzoru Budowlanego w Skarżysku-Kamiennej.
2.    Przyjęcie projektów uchwał Rady Powiatu Skarżyskiego w sprawie:
a)    zmiany wieloletniej prognozy finansowej Powiatu Skarżyskiego na lata 2019-2035,
b)   wprowadzenia zmian w budżecie powiatu na 2019 rok,
c)    wyboru członka Zarządu Powiatu Skarżyskiego,
d)   powołania Rady Społecznej działającej przy Zespole Opieki Zdrowotnej w Skarżysku-Kamiennej Szpitalu Powiatowym im. Marii Skłodowskiej-Curie,
e)    powołania Rady Społecznej działającej przy Obwodzie Lecznictwa Kolejowego
SP ZOZ w Skarżysku-Kamiennej
f)    powołania Rady Społecznej działającej przy Międzyzakładowym Ośrodku Medycyny Pracy w Skarżysku-Kamiennej,
g)   wyrażenia zgody na udzielenie bonifikaty od opłat rocznych z tytułu trwałego zarządu dla Domu Pomocy Społecznej „Centrum Seniora” w Skarżysku-Kamiennej
ul. Ekonomii 7,
h)   wyrażenia zgody na udzielenie bonifikaty od opłat rocznych z tytułu trwałego zarządu dla Centrum Obsługi Placówek w Skarżysku-Kamiennej ul. Rejowska 53/3.
3.    Podjęcie uchwały Zarządu Powiatu Skarżyskiego w sprawie: upoważnienia Pana Pawła Perkowskiego – Dyrektora Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Skarżysku-Kamiennej.
4.    Rozpatrzenie pism skierowanych do Zarządu Powiatu.
5.    Sprawy różne.
 
Wicestarosta – Pani Anna Leżańska przedstawiła zebranym proponowany porządek posiedzenia oraz zapytała o uwagi lub wnioski.
Członek Zarządu – Pani Katarzyna Bilska zwróciła się z wnioskiem o rozszerzenie porządku posiedzenia o przyjęcie dwóch projektów uchwał Rady Powiatu Skarżyskiego w sprawie:
  • rozwiązania Zespołu Szkół im. Henryka Sienkiewicza w Suchedniowie, ul. Sportowa3, 
  • zamiaru likwidacji Liceum Ogólnokształcącego w Suchedniowie, Liceum Ogólnokształcącego dla Dorosłych w Suchedniowie, Technikum w Suchedniowie, Branżowej Szkoły I Stopnia w Suchedniowie, Szkoły Policealnej dla Dorosłych w Suchedniowie.
Zarząd Powiatu jednogłośnie przyjął proponowany porządek posiedzenia z uwzględnieniem zmiany zgłoszonej przez Panią Katarzynę Bilską.
 
 
Porządek posiedzenia, po zmianie:
1.      Zaopiniowanie projektów uchwał Rady Powiatu Skarżyskiego w sprawie:
a)      zatwierdzenia rocznego planu kontroli Komisji Rewizyjnej Rady Powiatu Skarżyskiego na rok 2019,
b)      wyboru Wiceprzewodniczącego Komisji Rewizyjnej Rady Powiatu Skarżyskiego,
c)      wyboru Wiceprzewodniczącego Komisji Skarg, Wniosków i Petycji Rady Powiatu Skarżyskiego,
d)     rozpatrzenia skargi na działalność Powiatowego Inspektora Nadzoru Budowlanego w Skarżysku-Kamiennej.
2.    Przyjęcie projektów uchwał Rady Powiatu Skarżyskiego w sprawie:
a)      zmiany wieloletniej prognozy finansowej Powiatu Skarżyskiego na lata 2019-2035,
b)      wprowadzenia zmian w budżecie powiatu na 2019 rok,
c)      wyboru członka Zarządu Powiatu Skarżyskiego,
d)     powołania Rady Społecznej działającej przy Zespole Opieki Zdrowotnej w Skarżysku-Kamiennej Szpitalu Powiatowym im. Marii Skłodowskiej-Curie,
e)      powołania Rady Społecznej działającej przy Obwodzie Lecznictwa Kolejowego SP ZOZ w Skarżysku-Kamiennej
f)       powołania Rady Społecznej działającej przy Międzyzakładowym Ośrodku Medycyny Pracy w Skarżysku-Kamiennej,
g)      wyrażenia zgody na udzielenie bonifikaty od opłat rocznych z tytułu trwałego zarządu dla Domu Pomocy Społecznej „Centrum Seniora” w Skarżysku-Kamiennej ul. Ekonomii 7,
h)      wyrażenia zgody na udzielenie bonifikaty od opłat rocznych z tytułu trwałego zarządu dla Centrum Obsługi Placówek w Skarżysku-Kamiennej ul. Rejowska 53/3,
i)        rozwiązania Zespołu Szkół im. Henryka Sienkiewicza w Suchedniowie, ul. Sportowa3,
j)        zamiaru likwidacji Liceum Ogólnokształcącego w Suchedniowie, Liceum Ogólnokształcącego dla Dorosłych w Suchedniowie, Technikum w Suchedniowie, Branżowej Szkoły I Stopnia w Suchedniowie, Szkoły Policealnej dla Dorosłych w Suchedniowie.
3.      Podjęcie uchwały Zarządu Powiatu Skarżyskiego w sprawie: upoważnienia Pana Pawła Perkowskiego – Dyrektora Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Skarżysku-Kamiennej.
4.      Rozpatrzenie pism skierowanych do Zarządu Powiatu.
5.      Sprawy różne.
 
Streszczenie posiedzenia:
 
Ad. pkt 1. Zaopiniowanie projektów uchwał Rady Powiatu Skarżyskiego w sprawie:
a)   zatwierdzenia rocznego planu kontroli Komisji Rewizyjnej Rady Powiatu Skarżyskiego na rok 2019 (załącznik nr 2)
Z treścią powyższego projektu uchwały zapoznała zebranych Wicestarosta – Pani Anna Leżańska. Wyjaśniła, że Komisja Rewizyjna przedstawia radzie powiatu projekt planu kontroli do 30 listopada roku poprzedzającego rok, którego dotyczy ten plan, z wyjątkiem pierwszego roku kadencji, w którym komisja rewizyjna przedstawia projekt planu w ciągu 3 miesięcy od rozpoczęcia kadencji. Dodała, że Komisja zatwierdziła plan pracy na 2019 rok na posiedzeniu w dniu 14.01 i przedłożyła radzie powiatu celem zatwierdzenia.
Po zapoznaniu się z planem kontroli Komisji na 2019 rok, Zarząd Powiatu pozytywnie zaopiniował przedmiotowy projekt uchwały.
 
b)   wyboru Wiceprzewodniczącego Komisji Rewizyjnej Rady Powiatu Skarżyskiego (załącznik nr 3)
Referująca: Wicestarosta – Pani Anna Leżańska. Poinformowała, że Rada Powiatu na wniosek przewodniczącego komisji rewizyjnej wybiera spośród członków komisji wiceprzewodniczącego komisji.
Zarząd Powiatu pozytywnie zaopiniował przedstawiony projekt uchwały.
 
c) wyboru Wiceprzewodniczącego Komisji Skarg, Wniosków i Petycji Rady Powiatu Skarżyskiego (załącznik nr 4)
          Referująca: Wicestarosta – Pani Anna Leżańska. Wyjaśniła, że na wniosek przewodniczącego komisji skarg, wniosków i petycji Rada Powiatu wybiera spośród członków komisji wiceprzewodniczącego komisji.
          Zarząd Powiatu pozytywnie zaopiniował powyższy projekt uchwały.
 
d)   rozpatrzenia skargi na działalność Powiatowego Inspektora Nadzoru Budowlanego w Skarżysku-Kamiennej (załącznik nr 5)
          Z treścią powyższego projektu uchwały zapoznała zebranych Wicestarosta – Pani Anna Leżańska. Poinformowała, że Komisja skarg, wniosków i petycji, po wnikliwym zapoznaniu się ze sprawą uznała skargę za bezzasadną.
          Zarząd Powiatu zapoznał się ze stanowiskiem Komisji skarg, wniosków i petycji oraz pozytywnie zaopiniował przedstawiony projekt uchwały.
 
Ad. pkt 2. Przyjęcie projektów uchwał Rady Powiatu Skarżyskiego w sprawie:
a)   zmiany wieloletniej prognozy finansowej Powiatu Skarżyskiego na lata 2019-2035 (załącznik nr 6)
Uchwałę w powyższej sprawie omówiła Skarbnik – Pani Bogusława Wilczyńska. Poinformowała zebranych, że zmiany w Wieloletniej Prognozie Finansowej na lata 2019-2035 wynikają z:
1.  Ze zwiększenia limitu wydatków w 2019r o 858.831,01zł, w 2020 – o 753.063,09zł oraz  limitu zobowiązań o kwotę 1.611.894,41zł na projekcie „e-geodezja - cyfrowy zasób geodezyjny województwa świętokrzyskiego” w związku z umową nr RPSW.07.01.00-26-0041/17/00 o dofinansowanie projektu współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Działania 7.1 „Rozwój e-społeczeństwa” Osi 7 ,,Sprawne usługi publiczne” Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego na lata 2014-2020.
2.  Z wprowadzenia nowego zadania pn. Usuwanie i parkowanie pojazdów usuniętych  z drogi w latach 2019-2020” o łącznych nakładach w wysokości 100.000zł, limicie wydatków w 2019r – 45.000zł i w 2020-55.000zł. Umowa została podpisana w 2018 roku. Jest to przedsięwzięcie wprowadzone do WPF pod koniec poprzedniego roku.
3.   Z wprowadzenia nowego zadania o łącznych nakładach 107.481,20zł, limicie wydatków w 2019 roku – 52.000zł pn „Wykonanie planów urządzeniowych lasów nie będących własnością Skarbu Państwa” w związku z podpisaniem w 2018 roku umowy na kolejny etap zadania. Jest to przedsięwzięcie wprowadzone do WPF pod koniec poprzedniego roku.
4.      Z wprowadzenia nowego zadania o łącznych nakładach 3.644.103,46zł, limicie wydatków w 2019 roku – 269.910zł, w 2020 roku – 360.280zł i limicie zobowiązań w kwocie 630.190zł pn „Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej należących do Powiatu Skarżyskiego”. Kwoty ujęte w limicie wydatków to wkład własny powiatu. Kwota dofinansowania zostanie wprowadzona po podpisaniu umowy z Urzędem Marszałkowskim. Projekt znalazł się na liście wybranych warunkowo do dofinansowania z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego na lata 2014-2020. Jego otrzymanie zależy do złożenia odpowiednich dokumentów w tym potwierdzających zabezpieczenie wkładu własnego. W ramach zadania planowana jest termomodernizacja trzech budynków:
w 2019 roku Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego nr 2, a w 2020 roku Domu Pomocy Społecznej i Powiatowego Urzędu Pracy.
5.  Ze zwiększenia dochodów i wydatków bieżących o kwotę 5.000zł poprzez zmiany dokonane projektem uchwały Rady Powiatu – wprowadzenie dotacji z Fundacji mBanku na promowanie matematyki wśród uczniów.
6.  Ze zwiększenia dochodów majątkowych o kwotę 858.831,01zł z tytułu wprowadzenia dofinansowania unijnego na projekt e-geodezja.
7.   Ze zwiększenia wydatków majątkowych o kwotę 1.128.741,01zł w związku ze zmianami opisanymi w powyższym punkcie i w związku z zabezpieczeniem wkładu własnego na zadanie termomodernizacji budynków  w wysokości 269.910zł. Środki na ten cel pochodzą z tzw „wolnych środków” wynikających z rozliczeń z lat ubiegłych, co powoduje jednoczesne zwiększenie przychodów budżetu o tą kwotę.
Zarząd Powiatu przyjął przedstawiony projekt uchwały jednogłośnie.
 
b)   wprowadzenia zmian w budżecie powiatu na 2019 rok (załącznik nr 7)
Referująca: Skarbnik – Pani Bogusława Wilczyńska. Wyjaśniła, że proponowane zmiany w budżecie Powiatu Skarżyskiego wynikają z:
1.      Umowy nr RPSW.07.01.00-26-0041/17/00 o dofinansowanie projektu pn.: „e-Geodezja – cyfrowy zasób geodezyjny Województwa Świętokrzyskiego” współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Działania 7.1 „Rozwój e-społeczeństwa” Osi 7 ,,Sprawne usługi publiczne” Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego na lata 2014-2020. Projekt realizowany będzie wspólnie z Powiatem Koneckim  i Starachowickim. Wkład własny został już zaplanowany, teraz wprowadza się do budżetu na 2019 rok kwotę dofinansowania w wysokości 858.831,01zł. Projekt planowany jest do realizacji do końca 2020 roku. Dofinansowanie w 2020 roku wyniesie 753.063,09zł.  Stanowi ono 85% wydatków kwalifikowalnych.
2.      Pisma Wydziału Inwestycji i Administrowania Mieniem z dnia 7 stycznia 2019r  w sprawie zabezpieczenia wkładu własnego dla projektu „Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej należących do powiatu Skarżyskiego” w łącznej wysokości 630.190zł, w tym w 2019 roku – 269.910zł i w 2020 roku – 360.280zł. Projekt znalazł się na liście wybranych warunkowo do dofinansowania z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego na lata 2014-2020. Jego otrzymanie zależy od złożenia odpowiednich dokumentów, w tym potwierdzających zabezpieczenie wkładu własnego. W ramach zadania planowana jest termomodernizacja trzech budynków: w 2019 roku Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego nr 2, a w 2020 roku Domu Pomocy Społecznej i Powiatowego Urzędu Pracy. Kwota dofinansowania zostanie wprowadzona do budżetu po podpisaniu umowy z Urzędem Marszałkowskim.
3.      Umowy z Fundacją mBanku na dofinansowanie w Zespole Szkół Ekonomicznych projektu „Matematyka jest wokół nas” w wysokości 5.000zł. Realizacja projektu ma na celu wsparcie dzieci i młodzieży w nauce matematyki.
4.   Ze zmiany planu wydatków związanych z realizacją nieodpłatnej pomocy prawnej  w łącznej wysokości 77.055zł w związku z innym niż w poprzednim roku podziałem środków. Powiat prowadzi trzy punkty pomocy prawnej, w tym dwa będą prowadzone przez stowarzyszenie, co powoduje konieczność zwiększenia środków na paragrafie dotacyjnym, poza tym w trzecim punkcie jeden z radców nie prowadzi działalności gospodarczej i będzie miał zawartą umowę zlecenia, co jest kolejną przyczyną zmiany planu wydatków.
5.      Ze zmiany klasyfikacji budżetowej składki na Związek Powiatów Polskich w związku ze zmianą rozporządzenia w sprawie szczegółowej klasyfikacji dochodów, wydatków, przychodów i rozchodów oraz środków pochodzących ze źródeł zagranicznych. Zmienia się tylko paragraf klasyfikacji z §2900 „Wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów, związków metropolitalnych na dofinansowanie zadań bieżących” na §4430 „Różne opłaty i składki”. Kwota planu pozostaje bez zmian.
6.      Wprowadzenia do załącznika „Limity wydatków na wieloletnie przedsięwzięcia planowane do poniesienia w 2019 roku” dwóch przedsięwzięć, które były wprowadzone po koniec poprzedniego roku, a mianowicie:
-        usuwanie i parkowanie pojazdów usuniętych z drogi w latach 2019-2020
-        wykonanie planów urządzeniowych lasów nie będących własnością Skarbu Państwa Skarbnik dodała, że ich wprowadzenie odbywa się w ramach już posiadanego planu wydatków, w związku  z tym nie występują żadne zmiany w tym zakresie.
W świetle powyższego, Zarząd Powiatu jednogłośnie przyjął omówiony projekt uchwały.
 
c)    wyboru członka Zarządu Powiatu Skarżyskiego (załącznik nr 8)
          Projekt uchwały w powyższej sprawie przedstawiła Wicestarosta – Pani Anna Leżańska.
          Zarząd Powiatu w drodze przeprowadzonego głosowania jednogłośnie przyjął omawiany projekt uchwały.
 
d)   powołania Rady Społecznej działającej przy Zespole Opieki Zdrowotnej
w Skarżysku-Kamiennej Szpitalu Powiatowym im. Marii Skłodowskiej-Curie (załącznik nr 9)
e)    powołania Rady Społecznej działającej przy Obwodzie Lecznictwa Kolejowego
SP ZOZ w Skarżysku-Kamiennej (załącznik nr 10)
f)    powołania Rady Społecznej działającej przy Międzyzakładowym Ośrodku Medycyny Pracy w Skarżysku-Kamiennej (załącznik nr 11)

          Z treścią powyższych projektów uchwał zapoznała zebranych Wicestarosta – Pani Anna Leżańska. Następnie przedstawiła składy osobowe Rad Społecznych dla w/w jednostek.
          Do przedstawionych projektów uchwał Członkowie Zarządu nie wnieśli uwag.
W drodze przeprowadzonego głosowania, Zarząd Powiatu przyjął w/w projekty uchwał, głosując nad każdą z nich odrębnie.
 
g)   wyrażenia zgody na udzielenie bonifikaty od opłat rocznych z tytułu trwałego zarządu dla Domu Pomocy Społecznej „Centrum Seniora” w Skarżysku-Kamiennej ul. Ekonomii 7 (załącznik nr 12)
h)   wyrażenia zgody na udzielenie bonifikaty od opłat rocznych z tytułu trwałego zarządu dla Centrum Obsługi Placówek w Skarżysku-Kamiennej ul. Rejowska 53/3 (załącznik nr 13)

          Z treścią w/w uchwał zapoznała zebranych Wicestarosta – Pani Anna Leżańska. Poinformowała, że przedmiotowe uchwały zostały przygotowane w oparciu o decyzje Zarządu podjęte na poprzednim posiedzeniu, a dotyczące wyrażenia zgody na udzielenie bonifikat, zgodnie z wnioskami dyrektorów obu jednostek.
          W związku z powyższym, Zarząd Powiatu przyjął powyższe projekty uchwał.
 
i)     rozwiązania Zespołu Szkół im. Henryka Sienkiewicza w Suchedniowie, ul. Sportowa 3 (załącznik nr 14)
j)   zamiaru likwidacji Liceum Ogólnokształcącego w Suchedniowie, Liceum Ogólnokształcącego dla Dorosłych w Suchedniowie, Technikum w Suchedniowie, Branżowej Szkoły I Stopnia w Suchedniowie, Szkoły Policealnej dla Dorosłych w Suchedniowie (załącznik nr 15)
    Uchwały w sprawie rozwiązania Zespołu Szkół w Suchedniowie oraz likwidacji szkół wchodzących w skład zespołu w sposób szczegółowy omówiła Członek Zarządu – Pani Katarzyna Bilska. Poinformowała, że w bieżącym roku szkolnym w zespole funkcjonują tylko dwa oddziały klas programowo najwyższych, tj. IV klasa technikum z liczbą uczniów 10 oraz III klasa liceum ogólnokształcącego dla dorosłych z liczbą słuchaczy 9. W przyszłym roku szkolnym 2019/2020 w przypadku niedokonania naboru do klas pierwszych, szkoła pozostanie bez uczniów. Podkreśliła, że na przestrzeni trzech ostatnich lat widoczny jest trend „samoistnego” wygaszania szkoły. Dodała, że uczniom z obu oddziałów zespołu zapewnia się kontynuację nauki w szkole tego samego typu w czterech funkcjonujących zespołach szkół,
tj. Zespole Szkół Technicznych, Zespole Szkół Ekonomicznych, Zespole Szkół Samochodowo-Usługowych oraz Zespole Szkół Transportowo-Mechatronicznych.
            W drodze przeprowadzonego głosowania, Zarząd Powiatu jednogłośnie przyjął powyższe projekty uchwał, głosując nad każdym z nich odrębnie.
 
Ad. pkt 3. Podjęcie uchwały Zarządu Powiatu Skarżyskiego w sprawie: upoważnienia Pana Pawła Perkowskiego – Dyrektora Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Skarżysku-Kamiennej (załącznik nr 16)
       Z treścią powyższej uchwały zapoznała zebranych Wicestarosta – Pani Anna Leżańska. Wyjaśniła, że na mocy przedmiotowej uchwały upoważnia się Dyrektora PCPR do dokonania w imieniu powiatu wszelkich czynności związanych z realizacja projektu w ramach Działania 9.1 – Aktywna integracja zwiększająca szanse na zatrudnienie. Następnie Pani Wicestarosta przedstawiła zakres pełnomocnictwa.
       Zarząd Powiatu nie zgłosił uwag oraz podjął przedstawioną uchwałę jednogłośnie.
 
Ad. pkt 4. Rozpatrzenie pism skierowanych do Zarządu Powiatu.
Członek Zarządu – Pani Katarzyna Bilska zapoznała zebranych z protokołem Komisji Konkursowej (załącznik nr 17) z oceny ofert, które wpłynęły w otwartym konkursie na realizację zadań publicznych Powiatu Skarżyskiego w 2019 roku w zakresie kultury, kultury fizycznej oraz ochrony i promocji zdrowia. Następnie przedstawiła informację o podziale środków na poszczególne zadania.
Po zapoznaniu się z dokumentacją Komisji, Zarządu Powiatu zatwierdził proponowany podział środków.
 
Członek Zarządu – Pani Katarzyna Bilska przedstawiła pismo Dyrektora Zespołu Szkół Samochodowo-Usługowych (załącznik nr 18) zawierające prośbę o wyrażenie zgody na udział szkoły w konkursie programu „Erasmus +” 2019. Pani Katarzyna Bilska wyjaśniła, że szkoła planuje realizację projektu praktyk zagranicznych „Zagraniczna praktyka drogą do kariery – edycja druga”, którego celem są dwutygodniowe praktyki dla uczniów Technikum Nr 3 w Anglii w zawodach: technik pojazdów samochodowych, technik żywienia i usług gastronomicznych oraz technik usług fryzjerskich. Czas realizacji projektu rok szkolny 2019/2020, rok szkolny 2020/2021. Ponadto Pani Katarzyna Bilska dodała, że wszelkie koszty związane z realizacją projektu pokrywane są przez narodową Agencję Programu Erasmus+.
Zarządu Powiatu wyraził zgodę na udział szkoły w konkursie. Jednocześnie Zarząd wskazał, aby przy tworzeniu harmonogramu płatności większość środków była zaangażowana w bieżącym roku budżetowym. Ponadto, Zarząd zobowiązał Naczelnika Wydziału Edukacji do przygotowania uchwały Zarządu dotyczącej udzielenia pełnomocnictwa dla dyrektora ZSSU.
 
Członek Zarządu – Pani Katarzyna Bilska przedstawiła pismo Dyrektora Zespołu Szkół Technicznych (załącznik nr 19), który zwrócił się z prośbą o wyrażenie zgody na udział szkoły w konkursie programu „Erasmus+”2019. Pani Katarzyna Bilska wyjaśniła, że szkoła planuje realizację projektu praktyk zagranicznych:
  •  „Staż zagraniczny – nowe doświadczenia zawodowe”, którego celem są dwutygodniowe praktyki dla uczniów szkoły w Portugalii, Grecji, Hiszpanii, Irlandii i na Malcie w zawodach: technik informatyk, technik budownictwa, technik fotografii i multimediów oraz technik elektryk. Czas realizacji projektu: jesień 2019-grudzień 2021, 
  • „Innowacyjne metody nauczania strategią nowoczesnej szkoły”, cel projektu to szkolenia zagraniczne nauczycieli związane z innowacyjnymi metodami nauczania. Czas realizacji projektu: 2020-2021.
Zarządu Powiatu wyraził zgodę na udział szkoły w konkursie. Jednocześnie Zarząd wskazał, aby przy tworzeniu harmonogramu płatności większość środków była zaangażowana w bieżącym roku budżetowym. Ponadto, Zarząd zobowiązał Naczelnika Wydziału Edukacji do przygotowania uchwały Zarządu dotyczącej udzielenia pełnomocnictwa dla dyrektora ZST.
 
Członek Zarządu – Pani Katarzyna Bilska przedstawiła kolejne pismo dotyczące udziału szkoły w projekcie Erasmus+. Wyjaśniła, że Dyrektor Zespołu Szkół Transportowo-Mechatronicznych zwróciła się z prośbą (załącznik nr 20) o wyrażenie zgody na przystąpienie Technikum Nr 6 do w/w projektu. Dodała, że program umożliwia uczniom szkoły odbycie zagranicznych staży i praktyk.
Zarząd Powiatu wyraził zgodę na udział kolejnej szkoły w projekcie. Jednocześnie, jak w przypadku pozostałych placówek Zarząd wskazał, aby przy tworzeniu harmonogramu płatności większość środków była zaangażowana w bieżącym roku budżetowym. Ponadto, Zarząd zobowiązał Naczelnika Wydziału Edukacji do przygotowania uchwały Zarządu dotyczącej udzielenia pełnomocnictwa dla dyrektora ZSTM.
 
Wicestarosta – Pani Anna Leżańska przedstawiła pismo Dyrektora Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie  (załącznik nr 21) zawierające prośbę o rozważenie możliwości utworzenia zawodowej rodziny zastępczej zlokalizowanej na terenie powiatu kieleckiego w miejscowości Masłów. Wyjaśniła, że Dyrektor uzasadnia swój wniosek brakiem odpowiednich kandydatów do prowadzenia zawodowej rodziny zastępczej z terenu powiatu skarżyskiego. Następnie Wicestarosta przedstawiła kalkulację kosztów na 2019 rok, związanych z utworzeniem zawodowej rodziny zastępczej, która uzgodniona została z wydziałem Finansowym Starostwa.
W świetle powyższego, Zarządu Powiatu wyraził zgodę na utworzenie rodziny zastępczej, zgodnie z wnioskiem Dyrektora PCPR.
 
Wicestarosta – Pani Anna Leżańska poinformowała, że Wojewoda Świętokrzyski pismem z dnia 4 stycznia br.  zawiadomił, że w 2019 roku przewiduje kontynuację finansowania zadania rządowego zleconego z zakresu administracji rządowej, polegającego na opracowaniu i realizowaniu przez powiat programów oddziaływań korekcyjno-edukacyjnych dla osób stosujących przemoc w rodzinie. Dodała, że wzorem lat ubiegłych, Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie przystąpi do realizacji w/w Programu (pismo w tej sprawie stanowi załącznik nr 22).
Zarządu Powiatu wyraził aprobatę do realizacji Programu przez Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie.
 
Ad. pkt 5. Sprawy różne.
Obecny na posiedzeniu Przewodniczący Rady Powiatu Skarżyskiego – Pan Jacek Jeżyk poinformował zebranych, że wpłynęło pismo Wojewody Świętokrzyskiego (załącznik nr 23)  która w związku z wnioskiem mieszkańców Skarżyska-Kamiennej zawiadamia o wszczęciu postępowania nadzorczego w sprawie stwierdzenia nieważności uchwały Nr 19/III/2018 Rady Powiatu Skarżyskiego z dnia 20 grudnia 2018 roku w sprawie: wprowadzenia zmian w Statucie Powiatu Skarżyskiego.
Zarząd Powiatu przyjął do wiadomości przedstawioną informację oraz wysłuchał zawartych we wniosku zarzutów mieszkańców Skarżyska-Kamiennej dotyczących trybu podjęcia w/w uchwały. Zarząd podkreślił, że w świetle przepisów prawa dopiero stwierdzenie przez organ nadzoru nieważności uchwały organu powiatu wstrzymuje jej wykonanie z mocy prawa w zakresie objętym stwierdzeniem nieważności. Ponadto dodał, że dopuszczalne jest wniesienie przez organ powiatu skargi do sądu administracyjnego na rozstrzygnięcie nadzorcze. Dopiero po rozpatrzeniu skargi i wydaniu postanowienia przez sąd administracyjny można stwierdzić, czy uchwała powiatu jest nieważna.   
Na tym zakończono posiedzenie.
 
             Protokołowała                                                    Przewodniczący Zarządu

       Agnieszka Góralczyk                                                   wz. Anna Leżańska

Podpisy Członków Zarządu Powiatu:
1.      K. Bilska………………………
2.      T. Bałchanowski ………………
Załączników 23:
 
Załącznik nr 1 – lista obecności na posiedzeniu Zarządu Powiatu,
Załącznik nr 2 – projekt uchwały Rady Powiatu Skarżyskiego w sprawie: zatwierdzenia rocznego planu kontroli Komisji Rewizyjnej Rady Powiatu Skarżyskiego na rok 2019,
Załącznik nr 3 – projekt uchwały Rady Powiatu Skarżyskiego w sprawie: wyboru Wiceprzewodniczącego Komisji Rewizyjnej Rady Powiatu Skarżyskiego,
Załącznik nr 4 – projekt uchwały Rady Powiatu Skarżyskiego w sprawie: wyboru Wiceprzewodniczącego Komisji Skarg, Wniosków i Petycji Rady Powiatu Skarżyskiego,
Załącznik nr 5 – projekt uchwały Rady Powiatu Skarżyskiego w sprawie: rozpatrzenia skargi na działalność Powiatowego Inspektora Nadzoru Budowlanego w Skarżysku-Kamiennej,
Załącznik nr 6 – projekt uchwały Rady Powiatu Skarżyskiego w sprawie: zmiany wieloletniej prognozy finansowej Powiatu Skarżyskiego na lata 2019-2035,
Załącznik nr 7 – projekt uchwały Rady Powiatu Skarżyskiego w sprawie: wprowadzenia zmian w budżecie powiatu na 2019 rok,
Załącznik nr 8 – projekt uchwały Rady Powiatu Skarżyskiego w sprawie: wyboru członka Zarządu Powiatu Skarżyskiego,
Załącznik nr 9 – projekt uchwały Rady Powiatu Skarżyskiego w sprawie: powołania Rady Społecznej działającej przy Zespole Opieki Zdrowotnej w Skarżysku-Kamiennej Szpitalu Powiatowym im. Marii Skłodowskiej-Curie,
Załącznik nr 10 – projekt uchwały Rady Powiatu Skarżyskiego w sprawie: powołania Rady Społecznej działającej przy Obwodzie Lecznictwa Kolejowego SP ZOZ w Skarżysku-Kamiennej,
Załącznik nr 11 – projekt uchwały Rady Powiatu Skarżyskiego w sprawie: powołania Rady Społecznej działającej przy Międzyzakładowym Ośrodku Medycyny Pracy w Skarżysku-Kamiennej,
Załącznik nr 12 – projekt uchwały Rady Powiatu Skarżyskiego w sprawie: wyrażenia zgody na udzielenie bonifikaty od opłat rocznych z tytułu trwałego zarządu dla Domu Pomocy Społecznej „Centrum Seniora” w Skarżysku-Kamiennej ul. Ekonomii 7,
Załącznik nr 13 – projekt uchwały Rady Powiatu Skarżyskiego w sprawie: wyrażenia zgody na udzielenie bonifikaty od opłat rocznych z tytułu trwałego zarządu dla Centrum Obsługi Placówek w Skarżysku-Kamiennej ul. Rejowska 53/3,
Załącznik nr 14 – projekt uchwały Rady Powiatu Skarżyskiego w sprawie: rozwiązania Zespołu Szkół im. Henryka Sienkiewicza w Suchedniowie, ul. Sportowa3,
Załącznik nr 15 – projekt uchwały Rady Powiatu Skarżyskiego w sprawie: zamiaru likwidacji Liceum Ogólnokształcącego w Suchedniowie, Liceum Ogólnokształcącego dla Dorosłych w Suchedniowie, Technikum w Suchedniowie, Branżowej Szkoły I Stopnia
w Suchedniowie, Szkoły Policealnej dla Dorosłych w Suchedniowie,
Załącznik nr 16 – uchwała Zarządu Powiatu Skarżyskiego w sprawie: upoważnienia Pana Pawła Perkowskiego – Dyrektora Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Skarżysku-Kamiennej,
Załącznik nr 17 – protokół Komisji Konkursowej, z dnia 16.01.2019 r.,
Załącznik nr 18 – pismo Dyrektora Zespołu Szkół Samochodowo-Usługowych, z dnia 14.01.2019 r.,
Załącznik nr 19 – pismo Dyrektora Zespołu Szkół Technicznych, z dnia 14.01.2019 r.,
Załącznik nr 20 – pismo Dyrektora Zespołu Szkół Transportowo-Mechatronicznych, z dnia 15.01.2019 r.,
Załącznik nr 21 – pismo Dyrektora Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie, z dnia 09.01.2019 r.,
Załącznik nr 22 – pismo Wojewody Świętokrzyskiego, z dnia 04.01.2019 r.,
Załącznik nr 23 – pismo Wojewody Świętokrzyskiego, z dnia 15.01.2019 r.

Protokol Nr 3 (601kB) pdf  
 
 
 
 

metryczka


Wytworzył: Zarząd Powiatu Skarżyskiego (16 stycznia 2019)
Opublikował: Agnieszka Góralczyk (29 stycznia 2019, 10:02:50)

Ostatnia zmiana: brak zmian
Liczba odsłon: 701