Protokół Nr 53 z dnia 28 listopada 2018 roku

Protokół Nr 53/2018
z posiedzenia Zarządu Powiatu Skarżyskiego
w dniu 28 listopada 2018 r.


W posiedzeniu udział wzięli:
Członkowie Zarządu Powiatu:
1.      Artur Berus                                                   - Wicestarosta
2.      Katarzyna Bilska                                           - Członek Zarządu Powiatu
3.      Anna Leżańska                                              - Członek Zarządu Powiatu
4.      Bogusława Krawczyńska                                  - Członek Zarządu Powiatu
Stali uczestnicy posiedzenia:
1.      Małgorzata Łakomiec                                     - Sekretarz Powiatu
2.      Bogusława Wilczyńska                                    - Skarbnik Powiatu

Lista obecności stanowi załącznik nr 1 do protokołu.
Posiedzeniu przewodniczył Wicestarosta – Pan Artur Berus.
Posiedzenie protokołowała: Agnieszka Góralczyk – Inspektor w Wydziale OZ.

Porządek posiedzenia:
1.    Podjęcie uchwał Zarządu Powiatu Skarżyskiego w sprawie:
a)    zatwierdzenia konkursu na stanowisko dyrektora Powiatowego Centrum Rozwoju Edukacji w Skarżysku-Kamiennej,
b)   powierzenia stanowiska dyrektora Powiatowego Centrum Rozwoju Edukacji w Skarżysku-Kamiennej,
c)    powołania komisji egzaminacyjnych w celu przeprowadzenia egzaminu dla nauczycieli kontraktowych ubiegających się o awans zawodowy.
2.    Rozpatrzenie pism skierowanych do Zarządu Powiatu.
3.    Sprawy różne.
 
Wicestarosta – Pan Artur Berus przedstawił zebranym projekt porządku posiedzenia oraz zapytał o uwagi lub wnioski.
Zarząd Powiatu nie zgłosił żadnych uwag oraz przyjął porządek posiedzenia jednogłośnie.
 
Streszczenie posiedzenia:
 
Ad. pkt 1. Podjęcie uchwał Zarządu Powiatu Skarżyskiego w sprawie:
a)      zatwierdzenia konkursu na stanowisko dyrektora Powiatowego Centrum Rozwoju Edukacji w Skarżysku-Kamiennej (załącznik nr 2)
Uchwałę w powyższej sprawie omówiła Członek Zarządu – Pani Katarzyna Bilska. Wyjaśniła, że na mocy przedmiotowej uchwały zatwierdza się konkurs na stanowisko dyrektora PCRE, który odbył się w dniu 16 listopada 2018 roku. Komisja Konkursowa wyłoniła kandydata na stanowisko dyrektora Powiatowego Centrum Rozwoju Edukacjiw Skarżysku-Kamiennej w osobie Pani Marzeny Sali.
Zarząd Powiatu jednogłośnie podjął przedstawioną uchwałę.
 
b)     powierzenia stanowiska dyrektora Powiatowego Centrum Rozwoju Edukacji w Skarżysku-Kamiennej (załącznik nr 3)
            Referująca: Członek Zarządu – Pani Katarzyna Bilska. Poinformowała, że w wyniku rozstrzygnięcia konkursu, na mocy omawianej uchwały powierza się Pani Marzenie Sali stanowisko dyrektora Powiatowego Centrum Rozwoju Edukacji na okres od 1 stycznia 2019 roku do 31 sierpnia 2023 roku.
            W drodze przeprowadzonego głosowania, Zarząd Powiatu podjął przedmiotową uchwałę jednogłośnie.
 
c)      powołania komisji egzaminacyjnych w celu przeprowadzenia egzaminu dla nauczycieli kontraktowych ubiegających się o awans zawodowy (załącznik nr 4)
            Referująca: Członek Zarządu – Pani Katarzyna Bilska. Wyjaśniła zebranym, że w celu przeprowadzenia egzaminów dla nauczycieli kontraktowych ubiegających się o awans zawodowy powołuje się komisje egzaminacyjne w skład których wchodzą przedstawiciel organu prowadzącego, przedstawiciel organu sprawującego nadzór pedagogiczny, dyrektor szkoły oraz dwaj eksperci z listy ekspertów Ministerstwa Edukacji Narodowej. Następnie Pani Katarzyna Bilska przestawiła zebranym członków poszczególnych komisji.
            W świetle powyższego, Zarząd Powiatu podjął przedmiotową uchwałę jednogłośnie.
 
Ad. pkt 2. Rozpatrzenie pism skierowanych do Zarządu Powiatu.
Członek Zarządu – Pani Anna Leżańska przedstawiła pismo Dyrektora Zarządu Dróg Powiatowych (załącznik nr 5), który w związku z częstymi awariami sygnalizacji świetlnej zlokalizowanej w ciągu ul. Piłsudskiego zwrócił się z prośbą o zabezpieczenie środków finansowych w wysokości 31 tys. zł. na zakup i wymianę sterownika jednoprocesorowego, który odpowiada za sygnalizację świetlną na następujących skrzyżowaniach:
  • ul. Piłsudskiego / ul. Norwida
  • ul. Piłsudskiego / ul. Krasińskiego 
  • przejście dla pieszych w obrębie Szkoły Podstawowej Nr 1
Pani Anna Leżańska wyjaśniła, że w/w urządzenie pracuje od ponad 20 lat, a zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Infrastruktury w sprawie szczegółowych warunków technicznych dla znaków drogowych oraz urządzeń bezpieczeństwa ruchu drogowego i warunków ich umieszczania na drogach sterowniki jednoprocesorowe powinny zostać wymienione na dwuprocesorowe do końca 2008 roku.
W świetle powyższego, Zarząd Powiatu zobowiązał Skarbnika Powiatu do dokonania analizy budżetu celem wygospodarowania środków na wymianę sterownika.
 
Członek Zarządu – Pani Katarzyna Bilska zapoznała zebranych z pismem Komendanta Powiatowego Państwowej Straży Pożarnej (załącznik nr 6) zawierającym informację, że w dniu 14 grudnia br. odbędzie się narada szkoleniowa dla pracowników pionu kwatermistrzowskiego Państwowej Straży Pożarnej województwa świętokrzyskiego, której organizatorem jest jednostka ze Skarżyska-Kamiennej. Pani Katarzyna Bilska wyjaśniła, że Komendant zwrócił się z prośbą o przygotowanie 50 zestawów upominków związanych z Powiatem Skarżyskim. W związku z powyższym zaproponowała aby przeznaczyć jednostce 50 egzemplarzy albumu o ważkach oraz 50 długopisów z logo powiatu.
Zarząd Powiatu jednogłośnie przychylił się do propozycji przedstawionej przez Panią Katarzynę Bilską.
 
Członek Zarządu – Pani Katarzyna Bilska przedstawiła pismo Dyrektora Zespołu Szkół Technicznych (załącznik nr 7) dotyczące wynajmu przez Skarżyski Klub Sportów Walki „KYOKUSHIN-KARATE” Sali gimnastycznej w ZST – 3 dni w tygodniu po 2 godziny. Następnie poinformowała, że w kolejnym piśmie Dyrektor wyjaśnił, że proponowana stawka wynajmu wynosi 160 zł./miesiąc. Ponadto Dyrektor poinformował, że sala będzie wynajmowana maksymalnie 2 razy w tygodniu na 1 godzinę.
W związku z powyższym, Zarząd Powiatu przyjął do wiadomości powyższe informacje.

Członek Zarządu – Pani Bogusława Krawczyńska zapoznała zebranych z pismem Inspektora w w-le Promocji, Kultury, Sportu i Turystyki (załącznik nr 8) dotyczącym przedłużenia terminu realizacji zadania publicznego w ramach Otwartego Konkursu z zakresu kultury. Pani Bogusława Krawczyńska wyjaśniła, że Prezes Oddziału Związku Literatów Polskich zwrócił się z prośbą o przedłużenie realizacji zadania z okresu rozliczeniowego do 30 listopada br. na okres rozliczenia do 31 grudnia br.
Zarząd Powiatu wyraził zgodę na przedłużenie terminu realizacji zadania zgodnie ze złożonym wnioskiem. Jednocześnie Zarząd zobowiązał Wydział Promocji, Kultury, Sportu i Turystyki do przygotowania stosownego aneksu do umowy.
 
Członek Zarządu – Pani Bogusława Krawczyńska zreferowała pismo Naczelnika Wydziału Promocji, Kultury, Sportu i Turystyki (załącznik nr 9) z prośbą o zajęcie stanowiska w sprawie wniosku Zarządu Koła Polskiego Związku Niewidomych dotyczącego aneksowania umowy Nr 121/2018. Poinformowała, że w/w Stowarzyszenie w złożonej ofercie wnioskowało o dotację w wysokości 500 zł. przy wkładzie własnym 2 200 zł.
W trakcie realizacji zadania okazało się, że wydatek ten został częściowo sfinansowany w wysokości 1 000 zł. przez Urząd Miasta Skarżyska-Kamiennej. W związku ze zmniejszeniem wkładu własnego konieczne jest aneksowanie umowy.
Zarząd Powiatu wyraził zgodę na przygotowanie aneksu do umowy Nr 121/2018.
 
Ad. pkt 3. Sprawy różne.
            W tym punkcie nie wniesiono żadnych spraw.
            Na tym zakończono posiedzenie.
 
              Protokołowała                                               Przewodniczący Zarządu

          Agnieszka Góralczyk                                                 wz. Artur Berus
Podpisy Członków Zarządu Powiatu:

1.      K. Bilska……………………
2.      A. Leżańska…………………
3.      B. Krawczyńska ……………
 
 
 
Załączników 9:       
 
Załącznik nr 1 – lista obecności na posiedzeniu Zarządu Powiatu,
Załącznik nr 2 – uchwała Zarządu Powiatu Skarżyskiego w sprawie: zatwierdzenia konkursu na stanowisko dyrektora Powiatowego Centrum Rozwoju Edukacji w Skarżysku-Kamiennej,
Załącznik nr 3 – uchwała Zarządu Powiatu Skarżyskiego w sprawie: powierzenia stanowiska dyrektora Powiatowego Centrum Rozwoju Edukacji w Skarżysku-Kamiennej,
Załącznik nr 4 – uchwała Zarządu Powiatu Skarżyskiego w sprawie: powołania komisji egzaminacyjnych w celu przeprowadzenia egzaminu dla nauczycieli kontraktowych ubiegających się o awans zawodowy,
Załącznik nr 5 – pismo Dyrektora Zarządu Dróg Powiatowych, z dnia 22.11.2018 r.,
Załącznik nr 6 – pismo Komendanta Powiatowego Państwowej Straży Pożarnej, z dnia 16.11.2018 r.,
Załącznik nr 7 - pismo Dyrektora Zespołu Szkół Technicznych, z dnia 16.11.2018 r.,
Załącznik nr 8 – pismo Inspektora w w-le Promocji, Kultury, Sportu i Turystyki, z dnia 27.11.2018 r.,
Załącznik nr 9 – pismo Naczelnika Wydziału Promocji, Kultury, Sportu i Turystyki, z dnia 28.11.2018 r.

Protokol nr 53 (727kB) pdf

metryczka


Wytworzył: Zarząd Powiatu (28 listopada 2018)
Opublikował: Agnieszka Góralczyk (4 grudnia 2018, 13:27:13)

Ostatnia zmiana: brak zmian
Liczba odsłon: 595