Protokół Nr 51/2018 z dnia 21 listopada 2018 r.


  Protokół Nr 51/2018
z posiedzenia Zarządu Powiatu Skarżyskiego
w dniu 21 listopada 2018 r.
W posiedzeniu udział wzięli:
Członkowie Zarządu Powiatu:
1. Jerzy Żmijewski                                         - Starosta
2. Artur Berus                                               - Wicestarosta
3. Katarzyna Bilska                                        - Członek Zarządu Powiatu
4. Anna Leżańska                                          - Członek Zarządu Powiatu
5. Bogusława Krawczyńska                              - Członek Zarządu Powiatu
Stali uczestnicy posiedzenia:
1. Małgorzata Łakomiec                                   - Sekretarz Powiatu
2. Bogusława Wilczyńska                            - Skarbnik Powiatu
Lista obecności stanowi załącznik nr 1 do protokołu.
Posiedzeniu przewodniczył Starosta – Pan Jerzy Żmijewski.
Posiedzenie protokołowała: Anna Bugajska – Inspektor w Wydziale OZ.
Porządek posiedzenia:
1. Podjęcie uchwał Zarządu Powiatu Skarżyskiego w sprawie:
a) wprowadzenia zmian w budżecie powiatu na 2018 rok,
b) zmiany Uchwały nr 47/104/2016 Zarządu Powiatu Skarżyskiego z dnia 9 listopada 2016 r. w sprawie scentralizowania zasad rozliczeń podatku VAT w Powiecie Skarżyskim,
c) umorzenia należności pieniężnych przypadających Powiatowi Skarżyskiemu od Zespołu Opieki Zdrowotnej w Skarżysku-Kamiennej Szpital Powiatowy im. Marii Skłodowskiej-Curie z tytułu pożyczki udzielonej z budżetu powiatu skarżyskiego.
2. Rozpatrzenie pism skierowanych do Zarządu Powiatu.
3. Sprawy różne.
 
Starosta – Pan Jerzy Żmijewski przedstawił zebranym proponowany porządek posiedzenia oraz zapytał o uwagi i wnioski.
W związku z brakiem uwag, Zarząd Powiatu przyjął porządek posiedzenia jednogłośnie.
 
Streszczenie posiedzenia:
Ad. pkt 1. Podjęcie uchwał Zarządu Powiatu Skarżyskiego w sprawie:
a) wprowadzenia zmian w budżecie powiatu na 2018 rok, (załącznik nr 2)
Referująca: Skarbnik Powiatu – Pani Bogusława Wilczyńska wyjaśniła, że zmiany wprowadzone w uchwale wynikają z:
1. Decyzji Wojewody Świętokrzyskiego znak FN.I.3111.745.2018 z dnia 31 października 2018r w sprawie przeniesienia dotacji celowej z budżetu państwa przeznaczonej na zadania bieżące w wysokości 99.000zł na wydatki inwestycyjne tj na zakup stacji wyniesionej zdalnie sterowanej, konsoli dyspozytorskiej, kontrolera systemu Multikom-IP z radiotelefonem Motorolla z modułem rozdzielczym KZS-4600 na potrzeby Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej.
2. Decyzji Wojewody Świętokrzyskiego znak FN.I.3111.784.2018 z dnia 13 listopada 2018r w sprawie zwiększenia dotacji celowej z budżetu państwa w kwocie 8.830zł na doposażenie techniczne oraz wymianę zużytego lub wyeksploatowanego sprzętu wykorzystywanego podczas działań związanych z przeciwdziałaniem i usuwaniem skutków klęsk żywiołowych przez Komendę Powiatową Państwowej Straży Pożarnej.
3.Decyzji Wojewody Świętokrzyskiego znak FN.I.3111.783.2018 z dnia 9 listopada 2018r oraz znak FN.I.3111.821.2018 z dnia 15 listopada 2018r w sprawie zmniejszenia dotacji celowej z budżetu państwa o kwotę 10.056zł przeznaczonej na zapłatę składki zdrowotnej za osoby nieobjęte ubezpieczeniem zdrowotnym
4.Decyzji Wojewody Świętokrzyskiego znak FN.I.3111.818.2018 z dnia 15 listopada 2018r w sprawie zwiększenia dotacji celowej z budżetu państwa o kwotę 3.000zł na bieżącą działalność Powiatowego Inspektoratu Nadzoru Budowlanego.
5.Decyzji Wojewody Świętokrzyskiego znak FN.I.3111.777.2018 z dnia 13 listopada 2018r w sprawie zmniejszenia dotacji celowej z budżetu państwa o kwotę 5.126zł przeznaczanej na wypłatę dodatku wychowawczego.
6.Pisma Powiatowego Inspektoratu Nadzoru Budowlanego z dnia 13 listopada 2018r w sprawie przeniesienia planu wydatków pomiędzy paragrafami w wysokości 226,52zł na szkolenia pracowników oraz wydatki związane z realizacją ustawy o BHP.
7.Pisma Domu Pomocy Społecznej z dnia 15 listopada 2018r w sprawie przeniesienia pomiędzy paragrafami kwoty 20.000zł na zakup materiałów i wyposażenia związanego z bieżącymi potrzebami jednostki
8.Pisma Powiatowego Urzędu Pracy z dnia 8 listopada 2018r w sprawie przeniesienia planu wydatków pomiędzy paragrafami w wysokości 550zł na refundacje dla pracowników za zakup okularów korekcyjnych
9. Pisma Wydziału Promocji, Kultury, Sportu i Turystyki z dnia 16 listopada 2018r w sprawie przeniesienia kwoty 246zł w ramach realizacji zadań z zakresu kultury.
10. Wyciągu z posiedzenia Zarządu Powiatu odbytego w dniu 14 listopada 2018r w sprawie przeniesienia kwoty 4.138,67zł z rezerwy celowej przeznaczonej na oświatę i wychowanie na naprawę odpływu studzienki przeciwdeszczowej przy Zespole Placówek Edukacyjno-Wychowawczych.
11.Pisma Zespołu Szkół Ekonomicznych z dnia 13 listopada 2018r w sprawie przeniesienia planu wydatków pomiędzy paragrafami w wysokości 34.728,61zł w ramach realizacji projektu „Praktyki zagraniczne uczniów skarżyskiego ekonomika drogą do zawodowego sukcesu”
12.Pism placówek oświatowych w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie powiatu pomiędzy rozdziałami i paragrafami w celu zapewnienia właściwego funkcjonowania jednostek od końca roku i tak:
- pismo Zespołu Placówek Resocjalizacyjno-Wychowawczych z dnia 14 listopada 2018r
- pismo Zespołu Szkół im. Henryka Sienkiewicza w Suchedniowie z dnia 8 listopada 2018r
- pismo I Liceum Ogólnokształcącego z dnia 13 listopada 2018r
- pismo Zespołu Szkół Ekonomicznych z dnia 13 listopada 2018r
- pismo Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego z dnia 14 listopada 2018r
- pismo Zespołu Placówek Edukacyjno-Wychowawczych z dnia 19 listopada 2018r
- pismo Zespołu Szkół Technicznych z dnia 7 i 9 listopada 2018r.
13.Przeniesienia z rezerwy celowej na oświatę i wychowanie kwoty 31.000zł na braki na wynagrodzeniach w placówkach oświatowych:
- Zespół Szkół Technicznych – rozdz.80115 par. 4010 – 17.000zł
- Zespół Placówek Edukacyjno-Wychowawczych – rozdział 80105 par.4010 – 14.000zł;
14.Przeniesienia z rezerwy ogólnej kwoty 43.822zł na niedobory na pochodnych od wynagrodzeń w placówkach oświatowych zgodnie z poniższą tabelą:
rozdział paragraf        nazwa jednostki                          zwiększenie                zmniejszenie
75818    4810        Starostwo Powiatowe                                                       43 822,00
80120    4110     I Liceum Ogólnokształcące                       2 600,00  
80120    4120                                                                  885,00  
80147    4110     Powiatowe Centrum Rozwoju Edukacji           132,00  
85406    4170                                                               1 000,00  
80102    4110            Specjalny Ośrodek
                      Szkolno-Wychowawczy Nr 2                      4 000,00  
80134    4120                                                                  682,00  
80102    4110            Zespół Placówek
                      Resocjalizacyjno-Wychowawczych              5 000,00  
            4780                                                                  500,00  
80117    4110                                                                2 717,00  
            4120                                                                   172,00  
            4780                                                                   116,00  
85421    4110                                                                 2 600,00  
             4780                                                                    20,00  
85403     4110               Zespół Placówek
                        Edukacyjno-Wychowawczych                    6 000,00  
            4120                                                                 1 300,00  
85410    4110                                                                  1 400,00  
80120    4110         Zespół Szkół Technicznych                        207,00  
80115    4110                                                                  7 500,00  
            4120                                                                  3 200,00  
            4300                                                                  2 600,00  
80115    4300      Zespół Szkół Ekonomicznych                       1 191,00  
 
15.Pisma Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie z dnia 19 listopada 2018r w  sprawie przeniesienia planu wydatków pomiędzy paragrafami w ramach wynagrodzeń koordynatorów rodzinnej pieczy zastępczej. 
 
Zarząd Powiatu podjął jednogłośnie uchwałę w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie powiatu na 2018 rok.

b) zmiany Uchwały nr 47/104/2016 Zarządu Powiatu Skarżyskiego z dnia 9 listopada 2016 r. w sprawie scentralizowania zasad rozliczeń podatku VAT w Powiecie Skarżyskim, (załącznik nr 3)
Z treścią przedmiotowej uchwały zapoznał zebranych Starosta – Pan Jerzy Żmijewski.
W toku przeprowadzonego głosowania, Zarząd Powiatu podjął uchwałę jednogłośnie.
 
c) umorzenia należności pieniężnych przypadających Powiatowi Skarżyskiemu od Zespołu Opieki Zdrowotnej w Skarżysku-Kamiennej Szpital Powiatowy im. Marii Skłodowskiej-Curie z tytułu pożyczki udzielonej z budżetu powiatu skarżyskiego, (załącznik nr 4)
Wicestarosta – Pan Artur Berus przedstawił powyższą uchwałę.
W związku z brakiem uwag, Zarząd Powiatu podjął uchwałę jednogłośnie.
 
Ad. pkt 2. Rozpatrzenie pism skierowanych do Zarządu Powiatu.
Członek Zarządu – Pani Katarzyna Bilska poinformowała, że w dniu 16 listopada 2018 roku został przeprowadzony konkurs na stanowisko dyrektora Powiatowego Centrum Rozwoju Edukacji w Skarżysku-Kamiennej, w wyniku którego komisja konkursowa wyłoniła w tajnym głosowaniu kandydata na stanowisko dyrektora Panią Marzenę Salę (pismo w tej sprawie stanowi załącznik nr 5).
Zarząd Powiatu zatwierdził wyniki konkursu. Jednocześnie Zarząd zobowiązał Wydział Edukacji do przygotowania stosownej uchwały.

Zgodnie z Regulaminem przyznawania środków finansowych na pomoc zdrowotną dla nauczycieli korzystających z opieki zdrowotnej, Członek Zarządu – Pani Katarzyna Bilska przedstawiła zaopiniowane wnioski nauczycieli (pismo w tej sprawie stanowi załącznik nr 6).
Zarząd Powiatu zatwierdził przedstawione wnioski.

W związku z toczącą się sprawą przed Sądem Rejonowym w Skarżysku-Kamiennej, Starosta – Pan Jerzy Żmijewski poinformował, że Dyrektor Powiatowego Urzędu Pracy zwrócił się z wnioskiem (załącznik nr 7) o wydanie pełnomocnictwa procesowego z prawem do udzielania substytucji do reprezentowania Powiatu Skarżyskiego – Powiatowego Urzędu Pracy.
Zarząd Powiatu wyraził zgodę na udzielenie pełnomocnictwa.
 
Członek Zarządu – Pani Katarzyna Bilska poinformowała, że w dniu 15 listopada 2018r. wpłynęła oferta Stowarzyszenia Akademia Holistyczna w Skarżysku-Kamiennej, na realizację zadania publicznego w formie tzw. „małych grantów”. Wyjaśniła, że zadanie publiczne pn: „Mikołajki z Akademią Holistyczną” dotyczy zorganizowania imprezy sportowej w dniu 16 grudnia b.r. podczas której uczestnicy imprezy będą zachęcać do aktywnego spędzania wolnego czasu dzieci i młodzież z powiatu skarżyskiego. Pani Katarzyna Bilska dodała, że całkowity koszt realizacji zadania opiewa na kwotę 1000,00  zł. - w tym 500,00 zł to własny wkład finansowy, a kwota przyznanej przez powiat dotacji w wysokości 500,00 zł. zostałaby przeznaczona na zakup nagród/upominków dla uczestników imprezy. Ponadto Pani Katarzyna Bilska dodała, że oferta złożona przez Stowarzyszenie wpisuje się w założenia „Programu Współpracy Powiatu Skarżyskiego z organizacjami pożytku publicznego na 2018 rok”, wzór i treść wniosku są zgodne z obowiązującymi przepisami, a Wydział Promocji, Kultury, Sportu i Turystyki pozytywnie opiniuje pod względem formalnym złożoną ofertę i posiada środki finansowe na realizację tego zadania (pismo w tej sprawie stanowi załącznik nr 8).
Zarząd Powiatu postanowił dofinansować realizację powyższego zadania kwotą 500 zł.

Członek Zarządu – Pani Anna Leżańska poinformowała, że mieszkańcy osiedla Przydworcowe złożyli pismo dotyczące renowacji krzyża przydrożnego, zlokalizowanego przy ulicy Kopernika w Skarżysku-Kamiennej. Następnie Pani Anna Leżańska przedstawiła pismo Dyrektora Zarządu Dróg Powiatowych (załącznik nr 9), który zwrócił się z prośbą o zajęcie stanowiska w sprawie:
- wskazania miejsca nowej lokalizacji krzyża,
- określenia zakresu prac związanych z przeniesieniem i renowacją krzyża oraz wskazania wielkości środków przeznaczonych na ten cel.
Pani Anna Leżańska wyjaśniła, że nie ma możliwości zarówno prawnych jak i finansowych na dokonanie renowacji krzyża ze środków finansowych powiatu.
Zarząd Powiatu uznał za zasadne przeniesienie krzyża. Jednocześnie, Zarząd wskazał, że Proboszcz parafii pod wezwaniem Św. Brata Alberta powinien zwrócić się z wnioskiem o wskazanie lokalizacji krzyża oraz o podjęcie działań w celu podpisania umowy użyczenia.

W związku z wystąpieniem mieszkańców ulicy Grota Roweckiego w Skarżysku-Kamiennej z wnioskiem o wykonanie wjazdu na działki nr. 150 i nr 152/4 przy ul. Ponurego, Członek Zarządu – Pani Anna Leżańska przedstawiła pismo Dyrektora Zarządu Dróg Powiatowych (załącznik nr 10) o podjęcie decyzji w sprawie realizacji przedmiotowego wjazdu przy współfinansowaniu wnioskodawcy. Następnie Pani Anna Leżańska wyjaśniła,  że projekt budowlany zgodnie z obowiązującymi przepisami nie przewidywał wykonania wjazdu do przedmiotowych działek. Ponadto zarządca drogi nie ma obowiązku ani też uprawnienia do budowania nowych zjazdów, obowiązek ten dotyczy tylko i wyłącznie zjazdów istniejących tzn. wykonanych w sposób legalny.
W związku z powyższym, Zarząd Powiatu wskazał, aby wnioskodawca wykonał przedmiotowy wjazd we własnym zakresie. Ponadto wnioskodawca powinien wystąpić do Zarządu Dróg Powiatowych o wyrażenie zgody na wykonanie wjazdu.

Członek Zarządu – Pani Anna Leżańska przedstawiła pismo Dyrektora Zarządu Dróg Powiatowych (załącznik nr 11), który w celu poprawy bezpieczeństwa użytkowników ul. Zagórskiej w Suchedniowie zwrócił się z prośbą o wyrażenie zgody na wykonanie następujących elementów robót wykraczających poza zakres zadania podstawowego:
-    montaż blach ryflowanych na korytach odwodnieniowych – 2 zjazdy indywidualne,
-    montaż progu zwalniającego wraz z oznakowaniem – 1 kpl.,
-    montaż barierek typ OLSZTYŃSKI – 8 szt.
Pani Anna Leżańska dodała, że wykonanie przedmiotowych robót nie spowoduje zwiększenia środków przeznaczonych na zadanie.
W związku z powyższym, Zarząd Powiatu wyraził zgodę na wniosek Dyrektora.

Członek Zarządu – Pani Katarzyna Bilska przedstawiła pismo Dyrektora Zespołu Szkół Ekonomicznych (załącznik nr 12) informujące o zamiarze zawarcia umowy najmu sali gimnastycznej z MKS „GRANAT”.
Zarząd Powiatu przyjął do wiadomości informację w powyższym zakresie.
 
Ad. pkt 3. Sprawy różne.
W tym punkcie nie wniesiono żadnych spraw.
Na tym zakończono posiedzenie.
          Protokołowała                                                                        Przewodniczący Zarządu
          Anna Bugajska                                                                              Jerzy Żmijewski
Podpisy Członków Zarządu Powiatu:
1.      A. Berus………………………
2.      K. Bilska………………………
3.      A. Leżańska…………………...
4.      B. Krawczyńska………………
Załączników: 12
Załącznik nr 1 – lista obecności na posiedzeniu Zarządu Powiatu,
Załącznik nr 2 – uchwała Zarządu Powiatu Skarżyskiego w sprawie: wprowadzenia zmian w budżecie powiatu na 2018 rok,
Załącznik nr 3 – uchwała Zarządu Powiatu Skarżyskiego w sprawie: zmiany Uchwały nr 47/104/2016 Zarządu Powiatu Skarżyskiego z dnia 9 listopada 2016 r. w sprawie scentralizowania zasad rozliczeń podatku VAT w Powiecie Skarżyskim,
Załącznik nr 4 – uchwała Zarządu Powiatu Skarżyskiego w sprawie: umorzenia należności pieniężnych przypadających Powiatowi Skarżyskiemu od Zespołu Opieki Zdrowotnej w Skarżysku-Kamiennej Szpital Powiatowy im. Marii Skłodowskiej-Curie z tytułu pożyczki udzielonej z budżetu powiatu skarżyskiego,
Załącznik nr 5 – pismo Przewodniczącego Komisji Konkursowej z dnia 19.11.2018 r.,
Załącznik nr 6 – pismo Przewodniczącej Komisji z dnia 16.11.2018 r.,
Załącznik nr 7 – pismo Dyrektora Powiatowego Urzędu Pracy z dnia 16.11.2018 r.,
Załącznik nr 8 – pismo Naczelnika Wydziału Promocji, Kultury, Sportu i Turystyki z dnia 19.11.2018 r.,
Załącznik nr 9 – pismo Dyrektora Zarządu Dróg Powiatowych z dnia 16.11.2018,.
Załącznik nr 10 – pismo Dyrektora Zarządu Dróg Powiatowych z dnia 16.11.2018 r.,
Załącznik nr 11 – pismo Dyrektora Zarządu Dróg Powiatowych z dnia 20.11.2018.,
Załącznik nr 12 – pismo Dyrektora Zespołu szkół Ekonomicznych z dnia 19.11.2018 r.
 
 
  Protokół (602kB) pdf
 
 
 
 
 
 

metryczka


Wytworzył: Zarząd Powiatu Skarżyskiego (21 listopada 2018)
Opublikował: Anna Bugajska (4 grudnia 2018, 12:13:09)

Ostatnia zmiana: brak zmian
Liczba odsłon: 562