Protokół Nr 52 z dnia 23 listopada 2018 roku

Protokół Nr 52/2018
z posiedzenia Zarządu Powiatu Skarżyskiego
w dniu 23 listopada 2018 r.

W posiedzeniu udział wzięli:
Członkowie Zarządu Powiatu:
1.      Artur Berus                                                   - Wicestarosta
2.      Katarzyna Bilska                                           - Członek Zarządu Powiatu
3.      Anna Leżańska                                              - Członek Zarządu Powiatu
4.      Bogusława Krawczyńska                                  - Członek Zarządu Powiatu
Stali uczestnicy posiedzenia:
1.      Małgorzata Łakomiec                                      - Sekretarz Powiatu
2.      Bogusława Wilczyńska                                     - Skarbnik Powiatu

Lista obecności stanowi załącznik nr 1 do protokołu.
Posiedzeniu przewodniczył Wicestarosta – Pan Artur Berus.
Posiedzenie protokołowała: Agnieszka Góralczyk – Inspektor w Wydziale OZ.

Porządek posiedzenia:
1.    Zaopiniowanie projektów uchwał Rady Powiatu Skarżyskiego w sprawie:
a)      wyboru Starosty Powiatu Skarżyskiego,
b)      wyboru Wicestarosty Powiatu Skarżyskiego,
c)      wyboru członka Zarządu Powiatu Skarżyskiego.
2.    Przyjęcie projektów uchwał Rady Powiatu Skarżyskiego w sprawie:
a)    wprowadzenia zmian w budżecie powiatu na 2018 rok,
b)   zmiany wieloletniej prognozy finansowej Powiatu Skarżyskiego na lata 2018-2035,
3.    Podjęcie uchwały Zarządu Powiatu Skarżyskiego w sprawie: wprowadzenia zmian w budżecie powiatu na 2018 rok.
 
Wicestarosta – Pan Artur Berus przedstawił zebranym proponowany porządek posiedzenia oraz zapytał o uwagi lub wnioski.
Zarząd Powiatu nie zgłosił żadnych uwag oraz przyjął proponowany porządek posiedzenia.
 
Streszczenie posiedzenia:
 
Ad. pkt 1. Zaopiniowanie projektów uchwał Rady Powiatu Skarżyskiego w sprawie:
a)      wyboru Starosty Powiatu Skarżyskiego (załącznik nr 2)
b)     wyboru Wicestarosty Powiatu Skarżyskiego (załącznik nr 3)
c)      wyboru członka Zarządu Powiatu Skarżyskiego (załącznik nr 4)

            Z treścią przedmiotowych uchwał zapoznała zebranych Sekretarz – Pani Małgorzata Łakomiec. Wyjaśniła, że w/w uchwały zostały skierowane do Zarządu Powiatu celem ich zaopiniowania.
            W drodze przeprowadzonego głosowania, Zarząd Powiatu pozytywnie zaopiniował powyższe projekty uchwał, głosując nad każdym z nich odrębnie.
 
Ad. pkt 2. Przyjęcie projektów uchwał Rady Powiatu Skarżyskiego w sprawie:
a)      wprowadzenia zmian w budżecie powiatu na 2018 rok (załącznik nr 5)
Uchwałę w powyższej sprawie omówiła Skarbnik – Pani Bogusława Wilczyńska. Wyjaśniła, że proponowane zmiany w budżecie Powiatu Skarżyskiego wynikają z:
1. Przeniesienia planu wydatków pomiędzy jednostkami, działami, rozdziałami   i paragrafami w celu zapewnienia środków dla jednostek na wszystkie niezbędne wydatki do końca roku,
2.      Pisma Wydziału Kultury, Sportu i Turystki z dnia 16.11.2018r w sprawie przeniesienia kwoty 6.000zł dla szkół, na zakup pomocy dydaktycznych na zajęcia sportowe,
3.      Pisma Zespołu Szkół Technicznych z dnia 29 października 2018r w sprawie zwiększenia planu na projekcie „Rozwój kwalifikacji zawodowych i wiedzy o europejskim rynku pracy kluczem do sukcesu zawodowego” o kwotę 5.000zł w związku z końcowym rozliczeniem projektu,
4.      Ze zmiany nazwy zadania „Przebudowa drogi powiatowej nr 0557T Skarżysko-Kamienna –Mirzec w miejscowości Skarżysko Kościelne – Grzybowa Góra km 4+286 do km 7+517 (etap 1)” na „Przebudowa drogi powiatowej nr 0557T relacji Skarżysko-Kamienna –Mirzec  - Etap 1” w celu dostosowania nazewnictwa do umów o dofinansowanie zadania. Wartość projektu pozostaje bez zmian,
5.      Ze zmiany nazwy, bez zmian zaplanowanych kwot, zadania „Zimowe utrzymanie dróg  powiatowych w sezonie zimowym 2017/2018, 2018/2019 i 2019/2020” poprzez dodanie po słowie „dróg” wyrażenia „i chodników”.
Zarząd Powiatu nie zgłosił uwag oraz przyjął powyższy projekt uchwały jednogłośnie.
 
b)     zmiany wieloletniej prognozy finansowej Powiatu Skarżyskiego na lata 2018-2035 (załącznik nr 6)
Skarbnik – Pani Bogusława Wilczyńska wyjaśniła zebranym, że zmiany w Wieloletniej Prognozie Finansowej na lata 2018-2035 wynikają z:
1.    Ze zwiększenia łącznych nakładów, limitu wydatków w 2018r oraz limitu zobowiązań na projekcie „Rozwój kwalifikacji zawodowych i wiedzy o europejskim rynku pracy kluczem do sukcesu zawodowego” o kwotę 5.000zł w związku z końcowym rozliczeniem projektu,
2.    Wprowadzenia nowego przedsięwzięcia pn.„Zimowe utrzymanie dróg powiatowych  w Gminie Bliżyn w 2019r” o łącznych nakładach, limicie wydatków w 2019r oraz limicie zobowiązań w wysokości 130.000zł. Pozwoli to na podpisanie umowy dotacji z Gminą Bliżyn, której przekazaliśmy realizację zadania,
3.    Ze zmiany nazwy zadania „Przebudowa drogi powiatowej nr 0557T Skarżysko-Kamienna –Mirzec w miejscowości Skarżysko Kościelne – Grzybowa Góra km 4+286 do km 7+517 (etap 1)” na „Przebudowa drogi powiatowej nr 0557T relacji Skarżysko-Kamienna –Mirzec  - Etap 1” w celu dostosowania nazewnictwa do umów o dofinansowanie zadania. Wartość projektu pozostaje bez zmian,
4.    Ze zmiany nazwy, bez zmian zaplanowanych kwot, zadania „Zimowe utrzymanie dróg  powiatowych w sezonie zimowym 2017/2018, 2018/2019 i 2019/2020” poprzez dodanie po słowie „dróg” wyrażenia „i chodników”,
5.    Ze zmniejszenia dochodów i wydatków bieżących o kwotę 59.409zł poprzez zmiany dokonane przez Zarząd Powiatu:
-     w dniu 21 listopada 2018r – zmniejszenie dotacji celowych z budżetu państwa na utrzymanie straży pożarnej - -90.170zł, na zapłatę składki zdrowotnej za bezrobotnych - -10.056zł, na realizację programu Rodzina 500+ - -5126zł, a zwiększenie dotacji na funkcjonowanie nadzoru budowlanego – 3.000zł
-     w dniu 23 listopada 2018r – zwiększenie dotacji z budżetu państwa na utrzymanie domu pomocy społecznej – 37.943zł
oraz projektem uchwały Rady Powiatu  +5.000zł – zwiększenie środków unijnych na projekt realizowany przez Zespół Szkół Technicznych
6.    Ze zwiększenia dochodów majątkowych o kwotę 99.000zł z tytułu otrzymania dotacji z budżetu państwa na zakup sprzętu dla Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej.
W drodze przeprowadzonego głosowania, Zarząd Powiatu przyjął projekt uchwały jednogłośnie.
 
Ad. pkt 3. Podjęcie uchwały Zarządu Powiatu Skarżyskiego w sprawie: wprowadzenia zmian w budżecie powiatu na 2018 rok (załącznik nr 7)
Referująca: Skarbnik – Pani Bogusława Wilczyńska.  Poinformowała, że zmiany wprowadzone w uchwale wynikają z:
1.      Decyzji Wojewody Świętokrzyskiego znak FN.I.3111.832.2018 z dnia 19 listopada 2018r w sprawie zwiększenia dotacji celowej z budżetu państwa o kwotę 37.943zł na funkcjonowanie Domu Pomocy Społecznej,
2.      Z przeniesienia z rezerwy celowej na oświatę i wychowanie środków na niedobory w I Liceum Ogólnokształcącym:
rozdział      paragraf       nazwa jednostki      zwiększenie      zmniejszenie
80195          4810       Starostwo Powiatowe                            40 692,30
80120          4010              I LO                    40 692,30  
3.      Z przeniesienia z rezerwy ogólnej środków na niedobory w wydatkach rzeczowych jednostek zgodnie z poniższą tabelą:
 
 
rozdział          paragraf      nazwa jednostki         zwiększenie       zmniejszenie
75818             4810        Starostwo Powiatowe                              60 837,00
80120             4300         I LO                            1 500,00  
80120             4210         II LO                           2 000,00  
80120             4430                                              267,00  
80120             4700                                                70,00  
85510             2900        PCPR                          40 000,00  
85510             3110                                          15 000,00  
80115             4300        ZSSU                             2 000,00  

4. Ze zmian w planie wydatków pomiędzy jednostkami, rozdziałami i paragrafami w celu zabezpieczenia wszystkich niezbędnych do końca roku wydatków.
Zarząd Powiatu jednogłośnie podjął uchwałę w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie powiatu na 2018 rok.
            Na tym zakończono posiedzenie.
 
              Protokołowała                                                         Przewodniczący Zarządu

          Agnieszka Góralczyk                                                          wz. Artur Berus

Podpisy Członków Zarządu Powiatu:
1.      K. Bilska……………………
2.      A. Leżańska…………………
3.      B. Krawczyńska ……………
 
Załączników 7:       
 
Załącznik nr 1 – lista obecności na posiedzeniu Zarządu Powiatu,
Załącznik nr 2 – projekt uchwały Rady Powiatu Skarżyskiego w sprawie: wyboru Starosty Powiatu Skarżyskiego,
Załącznik nr 3 – projekt uchwały Rady Powiatu Skarżyskiego w sprawie: wyboru Wicestarosty Powiatu Skarżyskiego,
Załącznik nr 4 – projekt uchwały Rady Powiatu Skarżyskiego w sprawie: wyboru członka Zarządu Powiatu Skarżyskiego,
Załącznik nr 5 – projekt uchwały Rady Powiatu Skarżyskiego w sprawie: wprowadzenia zmian w budżecie powiatu na 2018 rok,
Załącznik nr 6 – projekt uchwały Rady Powiatu Skarżyskiego w sprawie: zmiany wieloletniej prognozy finansowej Powiatu Skarżyskiego na lata 2018-2035,
Załącznik nr 7 – uchwała Zarządu Powiatu Skarżyskiego w sprawie: wprowadzenia zmian
w budżecie powiatu na 2018 rok.

Protokol (732kB) pdf

metryczka


Wytworzył: Zarząd Powiatu (23 listopada 2018)
Opublikował: Agnieszka Góralczyk (29 listopada 2018, 09:16:49)

Ostatnia zmiana: brak zmian
Liczba odsłon: 500