Protokół Nr 49/2018 z dnia 7 listopada 2018 r.


  Protokół Nr 49/2018
z posiedzenia Zarządu Powiatu Skarżyskiego
w dniu 7 listopada 2018 r.
W posiedzeniu udział wzięli:
Członkowie Zarządu Powiatu:
1. Jerzy Żmijewski                                         - Starosta
2. Artur Berus                                               - Wicestarosta
3. Katarzyna Bilska                                        - Członek Zarządu Powiatu
4. Anna Leżańska                                          - Członek Zarządu Powiatu
5. Bogusława Krawczyńska                              - Członek Zarządu Powiatu
Stali uczestnicy posiedzenia:
1. Małgorzata Łakomiec                                   - Sekretarz Powiatu
2. Bogusława Wilczyńska                                 - Skarbnik Powiatu
Lista obecności stanowi załącznik nr 1 do protokołu.
Posiedzeniu przewodniczył Starosta – Pan Jerzy Żmijewski.
Posiedzenie protokołowała: Anna Bugajska – Inspektor w Wydziale OZ.
Porządek posiedzenia:
1. Przyjęcie projektów uchwał Rady Powiatu Skarżyskiego w sprawie:
a) wprowadzenia zmian w budżecie powiatu na 2018 rok,
b) zmiany wieloletniej prognozy finansowej Powiatu Skarżyskiego na lata 2018-2035,
c) wyrażenia zgody na umorzenie należności pieniężnych przypadających Powiatowi Skarżyskiemu od Zespołu Opieki Zdrowotnej w Skarżysku-Kamiennej Szpital Powiatowy im. Marii Skłodowskiej-Curie z tytułu pożyczki udzielonej z budżetu powiatu skarżyskiego,
d)uchwalenia „Programu Współpracy Powiatu Skarżyskiego z organizacjami pozarządowymi oraz z innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na rok 2019”,
e) przekazania do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Kielcach skargi na uchwałę Nr 294/XL/2017 Rady Powiatu Skarżyskiego z dnia 7 grudnia 2017 roku w sprawie ustalenia wysokości opłat w roku 2018 za usunięcie i przechowywanie pojazdu usuniętego z drogi oraz o wysokości opłat w przypadku odstąpienia od usunięcia pojazdu.
2. Podjęcie uchwały Zarządu Powiatu Skarżyskiego w sprawie:
a) uchwalenia regulaminu organizacyjnego Domu Pomocy Społecznej „Centrum Seniora” w Skarżysku-Kamiennej”,
b) powołania Komisji ds. podziału środków na pomoc zdrowotną dla nauczycieli.
3. Rozpatrzenie pism skierowanych do Zarządu Powiatu.
4. Sprawy różne.
 
Starosta – Pan Jerzy Żmijewski przedstawił zebranym proponowany porządek posiedzenia oraz zapytał o uwagi i wnioski.
W związku z brakiem uwag, Zarząd Powiatu przyjął porządek posiedzenia jednogłośnie.
 
Streszczenie posiedzenia:
 
Ad. pkt 1. Przyjęcie projektów uchwał Rady Powiatu Skarżyskiego w sprawie:
a) wprowadzenia zmian w budżecie powiatu na 2018 rok, (załącznik nr 2)
Referująca: Skarbnik Powiatu – Pani Bogusława Wilczyńska wyjaśniła, że proponowane zmiany w budżecie Powiatu Skarżyskiego wynikają z:
1. Umowy o dofinansowanie projektu „Rewitalizacja Osiedli Zachodnie i Dolna Kamienna w Skarżysku-Kamiennej” w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego na lata 2014-2020. Projekt realizowany jest w partnerstwie z Gminą Skarżysko-Kamienna, która jest liderem projektu. Nasza część dofinansowania wynosi 1.169.928,35zł w tym z Unii Europejskiej 1.013.937,90zł i z budżetu państwa 155.990,45zł. Łączne dofinansowanie stanowi 75% wydatków kwalifikowalnych.
2. Decyzji Ministra Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej z dnia 24 października 2018r w sprawie przyznania kwoty 155.200zł z Funduszu Pracy na nagrody specjalne dla pracowników Powiatowego Urzędu Pracy
3. Decyzji Ministra Finansów z dnia 30 października 2018r w spawie przyznania kwoty 45.000zł z rezerwy części oświatowej subwencji ogólnej na doposażenie pomieszczeń do nauki, w tym do przeprowadzenia egzaminów praktycznych
4. Pisma Domu Pomocy Społecznej z dnia 11 października 2018r w sprawie zwiększenia planu dochodów i wydatków o kwotę 16.000zł w związku z przeliczeniem wpływów opłat od mieszkańców do końca roku i przeznaczenie tej kwoty na zakup materiałów i wyposażenia zgodnie z potrzebami jednostki
5. Pisma Domu Pomocy Społecznej z dnia 26 października 2018r w sprawie zwiększenia planu wydatków o kwotę 60.000zł w związku z wcześniejszym przeniesieniem tej kwoty do nowopowstałej placówki „Centrum Seniora”. Środki przeniesione zostają z planu powiatowego zespołu ds. orzekania o niepełnosprawności, w związku z otrzymaniem zwiększenia dotacji z budżetu państwa, co daje możliwość odebrania środków własnych powiatu.
6. Pisma Wydziału Promocji, Kultury, Sportu i Turystyki z dnia 31 października 2018r w sprawie przeniesienia kwoty 3.132,64zł pomiędzy działami w ramach realizacji zadań promocyjnych, kulturalnych i turystycznych powiatu.
7. Wyciągu z posiedzenia Zarządu Powiatu Skarżyskiego odbytego w dniu 18 października 2018r i w dniu 31 października 2018r w sprawie konieczności zwiększenia wkładu własnego na zadaniu „Poprawa dostępu w Powiecie Skarżyskim do usług świadczonych w lokalnej społeczności poprzez utworzenie placówki opieki całodobowej oferującej stały pobyt dla osób w podeszłym wieku oraz przewlekle somatycznie chorych wraz z mieszkaniami chronionymi” o kwotę 69.500zł w związku z tym, że zaplanowane na wyposażenie kwoty są za małe w stosunku do złożonych ofert. Poza tym zaplanowano kwotę 67.600zł na pozostałe wyposażenie nie ujęte w projekcie a niezbędne do rozpoczęcia funkcjonowania oraz dodatkowe prace konieczne do zakończenia inwestycji. Środki na ten cel pochodzą ze sprzedaży działek na ul. Szkolnej oraz z przeniesienia wydatków z budowy chodnika w Sorbinie.
8. Pisma Zespołu Placówek Resocjalizacyjno-Wychowawczych z dnia 18 października 2018r w sprawie przeniesienia kwoty 400zł pomiędzy działami w ramach wydatków na wywóz nieczystości oraz przeglądy.
9. Wyciągu z posiedzenia Zarządu Powiatu odbytego w dniu 18 października 2018r w sprawie zabezpieczenia środków na zakup 10 nowych komputerów. Zespół informatyczny przeniósł na ten cel plan swojego wydziału pomiędzy paragrafami, a brakującą kwotę 7.500zł przenosi się z rozdziału 70005 par.4300.
10. Wyciągu z posiedzenia Zarządu Powiatu odbytego w dniu 18 października 2018r w sprawie przeniesienia kwoty 40.000zł zaplanowanej na zadaniu Rozbudowa drogi powiatowej nr 0593T w miejscowości Występa w Gminie Łączna - etap II z 2018 roku na 2019 roku, w związku z dłuższym terminem na wykonanie zadania. Kwotę 40.000zł w 2018 roku przeznacza się na dodatkowe prace w ramach zadania „Przebudowa drogi powiatowej nr 0557T Skarżysko-Kamienna –Mirzec w miejscowości Skarżysko Kościelne – Grzybowa Góra km 4+286 do km 7+517 (etap 1)”. Pozostałą brakującą kwotę
w wysokości 120.100zł zabezpiecza się z wpływów ze sprzedaży działek na ul. Szkolnej – 30.000zł i z przebudowy drogi powiatowej w Sorbinie – 90.100zł.
11. Zabezpieczenia kwoty 151.906zł na zadaniu „Modernizacja infrastruktury sportowej i rekreacyjnej przy powiatowych placówkach oświatowych” w związku z tym, że niniejsza kwota wkładu własnego do boiska przy Zespole Placówek Edukacyjno-Wychowawczych będzie zrefundowana przez PFRON dopiero w momencie zatwierdzenia rozliczenia przez Urząd Marszałkowski. Powoduje to konieczność zabezpieczenia ze swoich środków niniejszej kwoty do momentu jej zrefundowania. Środki na ten cel pochodzą z wpływów ze sprzedaży działek na ul. Szkolnej - 127.164zł oraz ze zmniejszenia w 2018r wydatków na Rewitalizacji Osiedli Zachodnie i Dolna Kamienna w Skarżysku – Kamiennej – 24.742zł.
12. Wyciągu z posiedzenia Zarządu Powiatu odbytego w dniu 31 października 2018r w sprawie zwiększenia o 15.000zł zaplanowanej kwoty na zakup mikrobusu dla SOSW Nr 2. Wynika to z tego, że złożone oferty przekraczają zaplanowana kwotę. Środki na ten cel pochodzić będą ze zmniejszenia w 2018r wydatków na Rewitalizacji Osiedli Zachodnie i Dolna Kamienna w Skarżysku – Kamiennej.
13. Dostosowania kwot planu projektu „Przeciwdziałanie wypaleniu - Wsparcie rodzin zastępczych ze Skarżyska-Kamiennej” do kwot podpisanego aneksu. Łączne dofinansowanie nie ulega zmianie, zmienia się jedynie proporcja pomiędzy dofinansowaniem z Unii Europejskiej i z budżetu państwa.
Po omówieniu proponowanych zmian w budżecie powiatu, Zarząd Powiatu przyjął projekt uchwały jednogłośnie.
 
b) zmiany wieloletniej prognozy finansowej Powiatu Skarżyskiego na lata 2018-2035, (załącznik nr 3)
Skarbnik Powiatu – Pani Bogusława Wilczyńska wyjaśniła, że zmiany w Wieloletniej Prognozie Finansowej na lata 2018-2035 wynikają z:
1. Z przeniesienia projektu „Rewitalizacja Osiedli Zachodnie i Dolna Kamienna w Skarżysku-Kamiennej” do kategorii Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z programami realizowanymi z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r o finansach publicznych. Łączne nakłady nie zmieniają się. Limit wydatków w 2018r zmniejsza się o 39.742zł, a w 2019r zwiększa się o 1.156.063,35zł w związku z podpisaniem umowy o dofinansowanie w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego na lata 2014-2020. Projekt realizowany jest w partnerstwie z Gminą Skarżysko-Kamienna, która jest liderem projektu. Nasza część dofinansowania wynosi 1.169.928,35zł w tym z Unii Europejskiej 1.013.937,90zł i z budżetu państwa 155.990,45zł. Łączne dofinansowanie stanowi 75% wydatków kwalifikowalnych.
2. Ze zwiększenia łącznych nakładów, limitu zobowiązań oraz limitu wydatków w 2018r o kwotę 137.100 zł na zadaniu „Poprawa dostępu w Powiecie Skarżyskim do usług świadczonych w lokalnej społeczności poprzez utworzenie placówki opieki całodobowej oferującej stały pobyt dla osób w podeszłym wieku oraz przewlekle somatycznie chorych wraz z mieszkaniami chronionymi” w wyniku tego, że oferty na wyposażenie przekraczają zaplanowane kwoty, a po za tych istnieje konieczność zakupu pozostałego wyposażenia nie ujętego w projekcie, a niezbędnego do rozpoczęcia funkcjonowania jednostki oraz wykonania dodatkowych prac wynikłych z kontroli Sanepidu
3. Ze zmniejszenia limitu wydatków w 2018r o 40.000zł przy jednoczesnym zwiększeniu o tą kwotę limitu wydatków w 2019 roku na zadaniu Rozbudowa drogi powiatowej nr 0593T w miejscowości Występa w Gminie Łączna - etap II. Wynika to z dłuższego terminu na wykonanie zadania. Łączne nakłady nie ulegają zmianie. Umowa podpisana zostanie w 2018 roku, ale wydatki dokonane zostaną w 2019r.
4. Ze zwiększenia łącznych nakładów, limitu wydatków w 2018r i limitu zobowiązań o 160.100zł na zadaniu „Przebudowa drogi powiatowej nr 0557T Skarżysko-Kamienna –Mirzec w miejscowości Skarżysko Kościelne – Grzybowa Góra km 4+286 do km 7+517 (etap 1)” w związku z wystąpieniem dodatkowych robót związanych z wykonaniem podjazdów do posesji mieszkańców.
5. Ze zmniejszenia nakładów na zadaniu Przebudowa drogi powiatowej Nr 0446T w miejscowości Sorbin w gm. Bliżyn w związku z tym, że złożone oferty na wykonanie zadania znacząco przewyższyły zaplanowaną na ten cel kwotę.
6. Ze zwiększenia łącznych nakładów, limitu wydatków w 2018r i limitu zobowiązań o 151.906zł na zadaniu „Modernizacja infrastruktury sportowej i rekreacyjnej przy powiatowych placówkach oświatowych” w związku z tym, że niniejsza kwota wkładu własnego do boiska przy Zespole Placówek Edukacyjno-Wychowawczych będzie zrefundowana przez PFRON dopiero w momencie zatwierdzenia rozliczenia przez Urząd Marszałkowski. Powoduje to konieczność zabezpieczenia ze swoich środków niniejszej kwoty do momentu jej zrefundowania.
7. Ze zwiększenia dochodów i wydatków bieżących o kwotę 581.213,10zł poprzez zmiany dokonane przez Zarząd Powiatu:
-w dniu 10 października 2018r – zmniejszenie dotacji celowych z budżetu państwa na zakup podręczników - -2.484zł i na zapłatę składki zdrowotnej za bezrobotnych - 25.899zł
-w dniu 18 października 2018r – zwiększenie dotacji celowych z budżetu państwa na organizację wyborów samorządowych – 5.650zł, na funkcjonowanie Powiatowego Środowiskowego Domu Samopomocy – 1520zł, zespołu ds. orzekania o niepełnosprawności – 2.747,40zł, na przeciwdziałanie przemocy w rodzinie – 2.538zł, na wynagrodzenia koordynatorów rodzinnej piecz zastępczej – 126.516zł i na realizację programu Rodzina 500+ - 44.046zł
-w dniu 31 października 2018r – zwiększenie dotacji celowych z budżetu państwa na funkcjonowanie Straży Pożarnej – 140.000zł, Powiatowego Środowiskowego Domu Samopomocy – 16.406,70zł, zespołu ds. orzekania o niepełnosprawności – 52.789zł, na dodatki specjalne za pracę w terenie w PCPR – 7.120zł oraz zmniejszenie dotacji na składkę zdrowotna za bezrobotnych - -5.937zł
oraz projektem uchwały Rady Powiatu  - 216.200zł – wprowadzenie środków z Ministerstwa Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej na nagrody dla pracowników PUP, wpływów za przebywanie w Domu Pomocy Społecznej oraz rezerwy części oświatowej subwencji na wyposażenie.
8. Ze zwiększenia dochodów majątkowych o kwotę 276.664zł z tytułu sprzedaży działek na ul. Szkolnej przeznaczenie ich na wydatki inwestycyjne opisane powyżej
Zarząd Powiatu przyjął jednogłośnie projekt uchwały w sprawie zmiany wieloletniej prognozy finansowej Powiatu Skarżyskiego na lata 2018-2035.
 
c) wyrażenia zgody na umorzenie należności pieniężnych przypadających Powiatowi Skarżyskiemu od Zespołu Opieki Zdrowotnej w Skarżysku-Kamiennej Szpital Powiatowy im. Marii Skłodowskiej-Curie z tytułu pożyczki udzielonej z budżetu powiatu skarżyskiego, (załącznik nr 4)
Zgodnie z decyzją podjętą na poprzednim posiedzeniu Zarządu Powiatu, Wicestarosta – Pan Artur Berus przedstawił projekt przedmiotowej uchwały.
Zarząd Powiatu przyjął projekt uchwały jednogłośnie.

d)uchwalenia „Programu Współpracy Powiatu Skarżyskiego z organizacjami pozarządowymi oraz z innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na rok 2019”, (załącznik nr 5)
Z treścią powyższej uchwały zapoznała zebranych Członek Zarządu – Pani Bogusława Krawczyńska. Następnie Pani Bogusława Krawczyńska omówiła „Program Współpracy Powiatu Skarżyskiego z organizacjami pozarządowymi oraz z innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na rok 2019” i przedstawiła wysokość środków przeznaczonych na realizację programu.
Zarząd Powiatu przyjął projekt uchwały. Ponadto z uwagi na ograniczone środki finansowe w 2019 roku, Zarząd Powiatu postanowił nie ujmować w powyższym programie kwoty 5000 zł. przeznaczonej na współfinansowanie zadań z zakresu prac konserwatorskich, restauratorskich lub robót budowlanych przy zabytku wpisanym do rejestru zabytków. Jednocześnie Zarząd uznał, że w przypadku złożenia ofert będzie na bieżąco analizował sytuację finansową powiatu i podejmował decyzję w tej mierze.
 
e) przekazania do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Kielcach skargi na uchwałę Nr 294/XL/2017 Rady Powiatu Skarżyskiego z dnia 7 grudnia 2017 roku w sprawie ustalenia wysokości opłat w roku 2018 za usunięcie i przechowywanie pojazdu usuniętego z drogi oraz o wysokości opłat w przypadku odstąpienia od usunięcia pojazdu, (załącznik nr 6)
Starosta – Pan Jerzy Żmijewski poinformował, że w dniu 5 listopada 2018 r. wpłynęła skarga Prokuratury Rejonowej w Skarżysku-Kamiennej z dnia 30 października 2018 r. na uchwałę Nr 294/XL/2017 Rady Powiatu Skarżyskiego z dnia 7 grudnia 2017 r. w sprawie ustalenia wysokości opłat w roku 2018 za usunięcie i przechowywanie pojazdu usuniętego z drogi oraz o wysokości opłat w przypadku odstąpienia od usunięcia pojazdu. Następnie Starosta przedstawił projekt przedmiotowej uchwały.
Zarząd Powiatu przyjął projekt uchwały. Jednocześnie Zarząd zobowiązał Naczelnika Wydziału Komunikacji i Transportu do przygotowania analizy finansowej za usunięcie i przechowywanie pojazdu usuniętego z drogi za 2017 i 2018 rok.
 
Ad. pkt 2. Podjęcie uchwały Zarządu Powiatu Skarżyskiego w sprawie:
a) uchwalenia regulaminu organizacyjnego Domu Pomocy Społecznej „Centrum Seniora” w Skarżysku-Kamiennej”, (załącznik nr 7)
Wicestarosta – Pan Artur Berus zapoznał zebranych uchwałą oraz z regulaminem określającym szczegółową organizację i zasady funkcjonowania placówki.
W toku przeprowadzonego głosowania, Zarząd Powiatu podjął uchwałę jednogłośnie.
 
b) powołania Komisji ds. podziału środków na pomoc zdrowotną dla nauczycieli, (załącznik nr 8)
Przedmiotową uchwałę omówiła Członek Zarządu – Pani Katarzyna Bilska.
W związku z brakiem uwag, Zarząd Powiatu podjął jednogłośnie uchwałę w sprawie powołania Komisji ds. podziału środków na pomoc zdrowotną dla nauczycieli.
 
Ad. pkt 3. Rozpatrzenie pism skierowanych do Zarządu Powiatu.
Członek Zarządu – Pani Katarzyna Bilska zapoznała zebranych z przygotowaną przez Wydział Edukacji, analizą dot. naboru do Zespołu Szkół im. Henryka Sienkiewicza w Suchedniowie na rok szkolny 2019/2020 (załącznik nr 9). Pani Katarzyna Bilska wyjaśniła, że analiza kosztów zawiera dwa warianty: nabór do dwóch klas pierwszych jednozawodowych, 24 osobowych oraz nabór do dwóch klas pierwszych dwuzawodowych, 24 osobowych.
Po zapoznaniu się z powyższym materiałem, Zarząd Powiatu postanowił przystąpić do dalszej analizy sytuacji placówki uwzględniając jeszcze dwa warianty, tj. ewentualną likwidację albo utrzymanie szkoły bez naboru. Ponadto, Zarząd zobowiązał Wydział Edukacji do przygotowania stanowiska Zarządu Powiatu w powyższej mierze. Jednocześnie postanowiono przekazać przedmiotowe stanowisko na Sesję Rady Powiatu.

Starosta – Pan Jerzy Żmijewski poinformował, że w związku z zakończeniem projektu „Geoportal.gov.pl”, Główny Urząd Geodezji i Kartografii przekazuje nieodpłatnie sprzęt komputerowy z oprogramowaniem, który został użyczony na potrzeby w/w projektu. Starosta wyjaśnił, że sprzęt komputerowy, poza sieciową drukarką laserową nie jest wykorzystywany i używany przez Wydział. Następnie Starosta przedstawił pismo Naczelnika Wydziału Geodezji, Kartografii, Katastru i Gospodarki Nieruchomościami
(załącznik nr 10) informujące, że istnieje możliwość zwrotu części sprzętu do GUGiK, ale na koszt Starostwa.
W związku z powyższym, Zarząd Powiatu zobowiązał Wydział Geodezji, Kartografii, Katastru i Gospodarki Nieruchomościami oraz Wydział Organizacyjny i Spraw Obywatelskich do przygotowania analizy kosztów utylizacji oraz zwrotu powyższego sprzętu. Jednocześnie Zarząd wskazał, że drukarka laserowa zostanie przyjęta na stan Starostwa.

Starosta – Pan Jerzy Żmijewski przedstawił pismo Naczelnika Wydziału Inwestycji i Administrowania Mieniem (załącznik nr 11) zawierające prośbę o zabezpieczenie w budżecie powiatu kwoty 17 600 zł na wykonanie uchybień wskazanych przez Wojewódzką Stację Sanitarno-Epidemiologiczną w Kielcach w budynku DPS przy ul. Ekonomii 7. Starosta wyjaśnił, że powyższa kwota dotyczy wykonania osłon na grzejniki oraz klamek do skrzydeł okiennych na piętrze.
Zarząd Powiatu zobowiązał Skarbnika Powiatu do wprowadzenia zmian w budżecie powiatu. Jednocześnie Zarząd wskazał, że środki na ten cel zostaną przeznaczone ze środków zabezpieczonych w budżecie powiatu na budowę chodnika w Sorbinie.

W związku z kończącym się terminem obowiązywania uproszczonych planów urządzenia lasu i inwentaryzacji stanu lasów na terenie gmin: Łączna, Suchedniów, Skarżysko-Kamienna, Skarżysko Kościelne, Członek Zarządu – Pani Anna Leżańska przedstawiła pismo Naczelnika Wydziału Ochrony Środowiska, Rolnictwa i Leśnictwa (załącznik nr 12) dotyczące wyrażenia zgody na przystąpienie do wykonania uproszczonych planów urządzenia lasu i inwentaryzacji stanu lasu dla lasów niestanowiących własności Skarbu państwa.
Zarząd Powiatu wyraził zgodę na rozpoczęcie procedury wyboru wykonawcy.

Starosta – Pan Jerzy Żmijewski zapoznał zebranych z wnioskiem radnej Pani Danuty Banaczek o wprowadzenie do budżetu 2019 roku zadań inwestycyjnych dotyczących (załącznik nr 13):
-    Przebudowy drogi powiatowej nr 0557T w miejscowości Grzybowa Góra (ul. Świętokrzyska) i Skarżysko Kościelne (ul. Iłżecka) II etap,
-    Przebudowy drogi powiatowej nr 0573T w miejscowości Michałów i Majków (ul. Jana Pawła),
-    Kontynuacji budowy chodnika dla pieszych w pasie drogi powiatowej nr 0555T w miejscowości Lipowe Pole Plebańskie,
-   Budowy chodnika dla pieszych w pasie drogi powiatowej od skrzyżowania do mostu na rzece Oleśnica w Lipowym Polu Skarbowym.
Zarząd Powiatu postanowił przekazać przedmiotowy wniosek do Zarządu Dróg Powiatowych.

Członek Zarządu – Pani Katarzyna Bilska przedstawiła pismo Dyrektora I Liceum Ogólnokształcącego (załącznik nr 14) zawierające prośbę o wyrażenie zgody na udostępnienie busa będącego na stanie Zespołu Placówek Edukacyjno-Wychowawczych dla uczniów szkoły, w celu wyjazdu na finał wojewódzki w drużynowym turnieju badmintona w dniu 7 listopada br. Pani Katarzyna Bilska dodała, że udostępnienie busa zostało uzgodnione pomiędzy dyrektorami.
Zarząd Powiatu wyraził zgodę na prośbę Dyrektora.
 
Ad. pkt 4. Sprawy różne.
Zarząd Powiatu postanowił zwrócić się z wnioskiem o zwołanie Sesji Rady Powiatu Skarżyskiego w dniu 14 listopada 2018 r. o godz. 1300.
Na tym zakończono posiedzenie.
          Protokołowała                                                                        Przewodniczący Zarządu
          Anna Bugajska                                                                              Jerzy Żmijewski
Podpisy Członków Zarządu Powiatu:
1.      A. Berus………………………
2.      K. Bilska………………………
3.      A. Leżańska…………………...
4.      B. Krawczyńska………………
Załączników: 14
Załącznik nr 1 – lista obecności na posiedzeniu Zarządu Powiatu,
Załącznik nr 2 – uchwała Rady Powiatu Skarżyskiego w sprawie: wprowadzenia zmian w budżecie powiatu na 2018 rok,
Załącznik nr 3 – uchwała Rady Powiatu Skarżyskiego w sprawie: zmiany wieloletniej prognozy finansowej Powiatu Skarżyskiego na lata 2018-2035,
Załącznik nr 4 – uchwała Rady Powiatu Skarżyskiego w sprawie: wyrażenia zgody na umorzenie należności pieniężnych przypadających Powiatowi Skarżyskiemu od Zespołu Opieki Zdrowotnej w Skarżysku-Kamiennej Szpital Powiatowy im. Marii Skłodowskiej-Curie z tytułu pożyczki udzielonej z budżetu powiatu skarżyskiego,
Załącznik nr 5 – uchwała Rady Powiatu Skarżyskiego w sprawie: uchwalenia „Programu Współpracy Powiatu Skarżyskiego z organizacjami pozarządowymi oraz z innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na rok 2019”,
Załącznik nr 6 – uchwała Rady Powiatu Skarżyskiego w sprawie: przekazania do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Kielcach skargi na uchwałę Nr 294/XL/20178 Rady Powiatu Skarżyskiego z dnia 7 grudnia 2017 roku w sprawie ustalenia wysokości opłat w roku 2018 za usunięcie i przechowywanie pojazdu usuniętego z drogi oraz o wysokości opłat w przypadku odstąpienia od usunięcia pojazdu,
Załącznik nr 7 – uchwała Zarządu Powiatu Skarżyskiego w sprawie: uchwalenia regulaminu Domu Pomocy Społecznej „Centrum Seniora” w Skarżysku-Kamiennej,
Załącznik nr 8 – uchwała Zarządu Powiatu Skarżyskiego w sprawie: powołania Komisji ds. podziału środków na pomoc zdrowotną dla nauczycieli,
Załącznik nr 9 – pismo Naczelnika Wydziału Edukacji z dnia 05.11.2018 r.,
Załącznik nr 10 – pismo Naczelnika Wydziału Geodezji, Kartografii, Katastru i Gospodarki Nieruchomościami z dnia 05.11.2018 r.,
Załącznik nr 11 – pismo Naczelnika Wydziału Inwestycji i Administrowania Mieniem z dnia 05.11.2018 r.,
Załącznik nr 12 – pismo Naczelnika Wydziału Ochrony Środowiska, Rolnictwa i Leśnictwa
z dnia 02.11.2018 r.,
Załącznik nr 13 - pismo radnej z dnia 31.10.2018 r.,
Załącznik nr 14 – pismo Dyrektora I Liceum Ogólnokształcącego z dnia 07.11.2018 r.
 
 
  Protokół (604kB) pdf
 
 
 
 
 

metryczka


Wytworzył: Zarząd Powiatu Skarżyskiego (7 listopada 2018)
Opublikował: Anna Bugajska (27 listopada 2018, 10:35:05)

Ostatnia zmiana: brak zmian
Liczba odsłon: 538