Protokół Nr 50/2018 z dnia 14 listopada 2018 roku

Protokół Nr 50/2018
z posiedzenia Zarządu Powiatu Skarżyskiego
w dniu 14 listopada 2018 r.


W posiedzeniu udział wzięli:
Członkowie Zarządu Powiatu:
1.      Jerzy Żmijewski                                              - Starosta
2.      Artur Berus                                                     - Wicestarosta
3.      Katarzyna Bilska                                             - Członek Zarządu Powiatu
4.      Anna Leżańska                                              - Członek Zarządu Powiatu
5.      Bogusława Krawczyńska                                  - Członek Zarządu Powiatu
Stali uczestnicy posiedzenia:
1.      Małgorzata Łakomiec                                      - Sekretarz Powiatu
2.      Bogusława Wilczyńska                                     - Skarbnik Powiatu

Lista obecności stanowi załącznik nr 1 do protokołu.
Posiedzeniu przewodniczył Starosta – Pan Jerzy Żmijewski.
Posiedzenie protokołowała: Agnieszka Góralczyk – Inspektor w Wydziale OZ.

Porządek posiedzenia:
1.    Przyjęcie projektów uchwał Rady Powiatu Skarżyskiego w sprawie:
a)      przyjęcia wieloletniej prognozy finansowej Powiatu Skarżyskiego na lata 2019-2035,
b)      uchwalenia budżetu Powiatu Skarżyskiego na 2019 rok.
2.    Podjęcie uchwał Zarządu Powiatu Skarżyskiego w sprawie:
a)      ogłoszenia otwartego konkursu ofert: „Realizacja zadania publicznego w zakresie prowadzenia punktów nieodpłatnej pomocy prawnej, świadczenia nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego oraz edukacji prawnej na terenie powiatu skarżyskiego w 2019 r.”
b)      upoważnienia Pana Romana Białka – Dyrektora Powiatowego Urzędu Pracy w Skarżysku-Kamiennej do realizacji projektu „Aktywizacja osób młodych pozostających bez pracy w powiecie skarżyskim (V)” w ramach Działania 1.1 wsparcie osób młodych pozostających bez pracy na regionalnym rynku pracy – projekty pozakonkursowe,  Poddziałanie 1.1.1 Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020 – „Wsparcie udzielane z Europejskiego Funduszu Społecznego”,
c) uzgodnienia i opiniowania projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego pod nazwą „Orla 1” na terenie miasta Skarżyska – Kamiennej,
d)     uzgodnienia i opiniowania projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego pod nazwą „Zmiana Nr 1 w części miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego zwanego „Tysiąclecia-Piłsudskiego” na terenie miasta Skarżyska-Kamiennej”.
3. Rozpatrzenie pism skierowanych do Zarządu Powiatu.
4. Sprawy różne.
 
Starosta – Pan Jerzy Żmijewski przedstawił zebranym proponowany porządek posiedzenia oraz zapytał o uwagi lub wnioski.
Zarząd Powiatu nie zgłosił żadnych uwag oraz przyjął proponowany porządek posiedzenia.
 
Streszczenie posiedzenia:
 
Ad. pkt 1. Przyjęcie projektów uchwał Rady Powiatu Skarżyskiego w sprawie:
a)      przyjęcia wieloletniej prognozy finansowej Powiatu Skarżyskiego na lata 2019-2035 (załącznik nr 2)
b)     uchwalenia budżetu Powiatu Skarżyskiego na 2019 rok (załącznik nr 3)

Treść powyższych projektów uchwał omówiła Skarbnik – Pani Bogusława Wilczyńska. Poinformowała, że plany finansowe dla wszystkich wydziałów starostwa oraz jednostek organizacyjnych uzgodnione zostały z Naczelnikami wydziałów oraz merytorycznymi Członkami Zarządu Powiatu.
            W świetle powyższego, Zarząd Powiatu przyjął projekty w/w uchwał, głosując nad każdym z nich odrębnie.
 
Ad. pkt 2. Podjęcie uchwał Zarządu Powiatu Skarżyskiego w sprawie:
a)      ogłoszenia otwartego konkursu ofert: „Realizacja zadania publicznego  w zakresie prowadzenia punktów nieodpłatnej pomocy prawnej, świadczenia nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego oraz edukacji prawnej na terenie powiatu skarżyskiego w 2019 r.” (załącznik nr 4)
Uchwałę w przedmiotowej sprawie omówiła Sekretarz Powiatu – Pani Małgorzata Łakomiec. Wyjaśniła zebranym, że ustawą z dnia 5 sierpnia 2015 r. o nieodpłatnej pomocy prawnej, oraz edukacji prawnej nałożono na powiaty zadanie polegające na udzieleniu nieodpłatnej pomocy prawnej oraz edukacji prawnej. Do tej pory w powiecie skarżyskim funkcjonowały 3 punkty, w tym dwa na mocy zawartego porozumienia z Okręgową Izbą Radców Prawnych oraz Okręgową Radą Adwokacką w Kielcach, zaś prowadzenie jednego punktu powierzono organizacji pozarządowej wyłonionej w konkursie ofert.  Ustawą z dnia 15 czerwca 2018 r. o zmianie ustawy o nieodpłatnej pomocy prawnej oraz edukacji prawnej oraz niektórych innych ustaw powiaty zostały zobowiązane do powierzenia prowadzenia połowy punktów nieodpłatnej pomocy prawnej organizacjom pozarządowym prowadzącym działalność pożytku publicznego. Art. 11 ust 1 b  w.w ustawy mówi, że jeżeli na powiat przypadają trzy punkty, dwa z nich powierza się organizacji pozarządowej, przy czym jeden służy do udzielania nieodpłatnej pomocy prawnej, zaś drugi na świadczenie nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego. W roku 2019 zgodnie z zasadami ustalania ilości punktów nieodpłatnej pomocy prawnej, powiat skarżyski zobowiązany jest do utworzenia 3 punktów z których prowadzenie 2 powierzyć ma organizacji pozarządowej prowadzącej działalność pożytku publicznego. Zgodnie z art. 13 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (t. j. Dz. U. z 2018 r. poz. 450 z  późn. zm.) organ administracji publicznej zamierzający powierzyć realizację zadania publicznego organizacjom pozarządowym ogłasza otwarty konkurs ofert. Sekretarz poinformowała, że stanowiące załącznik do uchwały ogłoszenie zawiera wymagane informacje o których mowa
w art. 13 ust. 2 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, które określa rodzaj zadania, wysokość środków publicznych przeznaczonych na jego realizację, zasady przyznawania dotacji, terminy i warunki realizacji, termin składania ofert, tryb i  kryteria stosowane przy wyborze ofert  oraz termin  dokonania  wyboru ofert a także zrealizowane przez organ administracji publicznej w roku ogłoszenia otwartego konkursu ofert i w roku poprzednim zadaniach publicznych tego samego rodzaju i związanych z nimi kosztami, ze szczególnym uwzględnieniem wysokości dotacji przekazanych organizacjom pozarządowym i podmiotom, o których mowa w art.3 ust.3.
W świetle powyższego, Zarząd Powiatu podjął uchwałę jednogłośnie.
 
b)     upoważnienia Pana Romana Białka – Dyrektora Powiatowego Urzędu Pracy  w Skarżysku-Kamiennej do realizacji projektu „Aktywizacja osób młodych pozostających bez pracy w powiecie skarżyskim (V)” w ramach Działania 1.1 wsparcie osób młodych pozostających bez pracy na regionalnym rynku pracy – projekty pozakonkursowe,  Poddziałanie 1.1.1 Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020 – „Wsparcie udzielane z Europejskiego Funduszu Społecznego” (załącznik nr 5)
Z treścią powyższej uchwały zapoznał zebranych Starosta – Pan Jerzy Żmijewski. Poinformował, że na mocy omawianej uchwały upoważnia się Pana Romana Białka – Dyrektora Powiatowego Urzędu Pracy w Skarżysku-Kamiennej do realizacji projektu „Aktywizacja osób młodych pozostających bez pracy w powiecie skarżyskim (V)” w ramach Działania 1.1 wsparcie osób młodych pozostających bez pracy na regionalnym rynku pracy – projekty pozakonkursowe, Poddziałanie 1.1.1 Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020 – „Wsparcie udzielane z Europejskiego Funduszu Społecznego”, a w szczególności do:
1)      podpisania wniosku,
2)      zawarcia umowy na realizację projektu,
3)       podpisywania dokumentów związanych z realizacją projektu i jego rozliczeniami,
4)      dysponowania  środkami finansowymi przekazanymi w ramach programu i zaciągania  zobowiązań   do wysokości   środków  finansowych  ujętych  w umowie  na  realizację projektu.
W drodze przeprowadzonego głosowania, Zarząd Powiatu podjął w/w uchwałę jednogłośnie.
c)   uzgodnienia i opiniowania projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego pod nazwą „Orla 1” na terenie miasta Skarżyska – Kamiennej (załącznik nr 6)
d)   uzgodnienia i opiniowania projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego pod nazwą „Zmiana Nr 1 w części miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego zwanego „Tysiąclecia-Piłsudskiego” na terenie miasta Skarżyska-Kamiennej” (załącznik nr 7)

            Członek Zarządu Powiatu – Pani Anna Leżańska zapoznała zebranych z treścią powyższych uchwał. Wyjaśniła, że w dniu 18 października br. wpłynęło zawiadomienie Prezydenta Miasta Skarżyska-Kamiennej o uzgodnieniu i opiniowaniu projektów miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego pod nazwą: „Orla 1” oraz „ Zmiana Nr 1 w części miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego zwanego „Tysiąclecia-Piłsudskiego” na terenie miasta Skarżyska-Kamiennej. Następnie Pani Anna Leżańska poinformowała, że do wydziałów merytorycznych Starostwa skierowane zostały karty uzgodnień  w których Zarząd Dróg Powiatowych zawarł uwagę, aby w planach zagospodarowania przestrzennego uwzględnić sposób zagospodarowania wód opadowych wraz z ich prawidłowym odprowadzeniem do naturalnych odbiorników (rzeki, potoki, rowy melioracyjne).
            Wobec powyższego, Zarząd Powiatu podjął obie uchwały jednogłośnie, głosując nad każdą z nich odrębnie.
 
Ad. pkt 3. Rozpatrzenie pism skierowanych do Zarządu Powiatu.
Starosta – Pan Jerzy Żmijewski przedstawił pismo Naczelnika Wydziału Inwestycji i Administrowania Mieniem (załącznik nr 8) dotyczące projektu „Rewitalizacja Osiedli Zachodnie i Dolna Kamienna w Skarżysku-Kamiennej”, w ramach którego Powiat Skarżyski jako partner będzie realizował termomodernizację Bursy Szkolnej przy Zespole Placówek Edukacyjno-Wychowawczych. Naczelnik poinformował w piśmie, że Gmina Skarżysko-Kamienna, jako beneficjent projektu planuje wystąpić do Urzędu Marszałkowskiego z prośbą o przedłużenie terminu realizacji całości projektu do 30.11.2020 r. Starosta wyjaśnił zebranym, że pismem z dnia 06.11.2018 r. gmina zwróciła się z zapytaniem czy powiat planuje zmiany w realizacji swojej inwestycji.
Zarząd Powiatu nie widzi potrzeb dokonania zmian oraz podtrzymuje, że termomodernizacja Bursy Szkolnej powinna być realizowana zgodnie z aktualnym wnioskiem o dofinansowanie, tj. w II – III kwartale 2019 r.
 
Starosta – Pan Jerzy Żmijewski zreferował pismo Naczelnika Wydziału Organizacyjnego i Spraw Obywatelskich (załącznik nr 9) zawierające prośbę o wyrażenie zgody na przeprowadzenie postępowania na zamówienie pn. „Świadczenie usług pocztowych w obrocie krajowym i zagranicznym w zakresie przyjmowania, przemieszczania i doręczania przesyłek pocztowych, paczek pocztowych oraz ich ewentualnych zwrotów… na rzecz Starostwa Powiatowego”. Starosta wyjaśnił, że postępowanie prowadzone będzie w trybie zapytania ofertowego, a wartość zamówienia wyniesie około 115 000 zł. brutto.
Zarząd Powiatu wyraził zgodę na przeprowadzenie postępowania w trybie zapytania ofertowego na świadczenie usług pocztowych.
 
Członek Zarządu – Pani Katarzyna Bilska zapoznała zebranych ze sprawozdaniem z wysokości średnich wynagrodzeń nauczycieli na poszczególnych stopniach awansu zawodowego w szkołach prowadzonych przez Powiat Skarżyski, za okres styczeń – październik 2018 r. (załącznik nr 10).
Zarząd Powiatu przyjął przedstawione sprawozdanie.
 
Członek Zarządu – Pani Katarzyna Bilska przedstawiła pismo Naczelnika Wydziału Edukacji (załącznik nr 11) zawierające prośbę o wytypowanie przedstawiciela organu prowadzącego jako przewodniczącego do pracy w Komisji Egzaminacyjnej na stopień awansu zawodowego na nauczyciela mianowanego oraz określenie wysokości wynagrodzenia eksperta uczestniczącego w pracach komisji za rozpatrzenie jednego wniosku.
Zarząd Powiatu wytypował Naczelnika Wydziału Edukacji jako Przewodniczącego Komisji Egzaminacyjnej. Ponadto, Zarząd ustalił wynagrodzenie dla eksperta w wysokości 90 zł.

Członek Zarządu – Pani Katarzyna Bilska zreferowała pismo Dyrektora I Liceum Ogólnokształcącego (załącznik nr 12) zawierające informację dotyczącą podmiotów z którymi zawarta została umowa najmu i użyczenia hali sportowej.
Zarząd Powiatu przyjął do wiadomości informację w powyższym zakresie.
 
Członek Zarządu – Pani Katarzyna Bilska powróciła do sprawy, która była przedmiotem posiedzenia w miesiącu październiku, a dotyczyła zakupu lub dzierżawy kserokopiarki dla Powiatowego Centrum Rozwoju Edukacji. Wyjaśniła, że Zespół Informatyczny wraz z Naczelnikiem Wydziału Organizacyjnego i Spraw Obywatelskich, po dokonaniu analizy danych przedstawionych przez Dyrektora PCRE rekomendują dzierżawę urządzenia Bizhub C 258. Ponadto, wynegocjowane zostały korzystne warunki dzierżawy sprzętu przez PCRE. Pismo w tej sprawie stanowi załącznik nr 13 do protokołu.
Wobec powyższego, Zarząd Powiatu wyraził zgodę na podjęcie przez Dyrektora PCRE kroków zmierzających do zawarcia umowy dzierżawy w/w sprzętu na okres 36 miesięcy z miesięcznym abonamentem w wysokości 180 zł.
 
Członek Zarządu – Pani Katarzyna Bilska przedstawiła pismo Dyrektora Zespołu Szkół Technicznych (załącznik nr 14) zawierające prośbę o wyrażenie zgody na sporadyczne, nieodpłatne użyczanie pomieszczeń biurowych szkoły na rzecz Związku Inwalidów Wojennych RP.
Zarząd Powiatu wskazał, że decyzja w przedmiotowej sprawy należy do kompetencji Dyrektora szkoły. 

Członek Zarządu – Pani Katarzyna Bilska zapoznała zebranych z pismem Dyrektora Zespołu Szkół Ekonomicznych (załącznik nr 15) zawierającym prośbę o wyrażenie zgody na umożliwienie absolwentce szkoły odbycia 4 miesięcy stażu organizowanego przez Powiatowy Urząd Pracy i zatrudnienie po jego zakończeniu na 1 miesiąc na stanowisku pracownika biurowego w wymiarze 0,5 etatu.
Zarząd Powiatu jednogłośnie wyraził zgodę na wniosek Dyrektora, przedstawiony w piśmie.
 
Członek Zarządu – Pani Katarzyna Bilska poinformowała zebranych, że Dyrektor Zespołu Placówek Edukacyjno-Wychowawczych (załącznik nr 16) zwrócił się z prośbą o zabezpieczenie środków finansowych na udrożnienie odpływu studzienki przeciwdeszczowej. Pani Katarzyna Bilska wyjaśniła, że w/w inwestycja jest niezbędna ze względu na powstający zator odwodnienia boiska, który może spowodować uszkodzenie nawierzchni obiektu sportowego. Koszt naprawy wyniesie 4 138,67 zł.
W świetle powyższego, Zarząd Powiatu zobowiązał Skarbnika Powiatu do przeniesienia niezbędnych środków z rezerwy oświatowej i zwiększenia planu finansowego szkoły, z przeznaczeniem na udrożnienie odpływu studzienki.
 
Członek Zarządu – Pani Katarzyna Bilska zreferowała pismo Dyrektora Zespołu Szkół im. Henryka Sienkiewicza w Suchedniowie (załącznik nr 17) zawierające informacje o planowanym zawarciu umowy wynajmu lokali użytkowych położonych w obrębie  nieruchomości Zespołu Szkół. Dyrektor wyjaśnił w piśmie, że umowa zostanie zawarta z najemcą wyłonionym w drodze postępowania przetargowego.
Zarząd Powiatu przyjął do wiadomości informację w powyższym zakresie. Jednocześnie Zarząd wskazał, że umowa z wyłonionym najemcą powinna zostać zawarta na okres nie dłuższy niż do końca bieżącego roku szkolnego.
 
W związku z planowanymi zmianami dotyczącymi przekształcenia Zespołu Placówek Opieki, Wychowania i Interwencji Kryzysowej „Przystań”, Wicestarosta – Pan Artur Berus przedstawił zebranym dwa pisma Dyrektora ZPOWiIK „Przystań” zawierające wnioski o:
1)      uchylenie z dniem 31 grudnia 2018 r. Decyzji nr 11 z dnia 16.12.2003 r. Zarządu Powiatu Skarżyskiego w sprawie ustanowienia trwałego zarządu dla Zespołu Placówek Opieki, Wychowania i Interwencji Kryzysowej „Przystań” (załącznik nr 18),
2)      przekazanie w trwały zarząd nieruchomości Powiatu Skarżyskiego, położonej w Skarżysku-kamiennej przy ul. Rejowskiej 53/3 – Centrum Obsługi Placówek    Opiekuńczo – Wychowawczych (załącznik nr 19).
Zarząd Powiatu wyraził zgodę na powyższe oraz zobowiązał Naczelnika Wydziału Geodezji, Kartografii, Katastru i Gospodarki Nieruchomościami do przygotowania stosownych dokumentów, zgodnie ze złożonymi przez Dyrektora wnioskami.
 
Wicestarosta – Pan Artur Berus przedstawił informację przygotowaną przez Dyrektora Zespołu Opieki Zdrowotnej, dotyczącą sytuacji finansowej Zespołu Opieki Zdrowotnej w Skarżysku-Kamiennej za dziewięć miesięcy 2018 roku (załącznik nr 20).
Zarząd Powiatu przyjął do wiadomości przedstawioną informację.
 
Ad. pkt 4. Sprawy różne.
    Zarząd Powiatu postanowił, że sprawa poruszona na posiedzeniu Zarządu w dniu 31 października br., dotycząca porozumienia z Gminą Suchedniów w sprawie budowy bezkolizyjnego skrzyżowania wiaduktu kolejowego w ciągu linii kolejowej nr 8 Warszawa Zachodnia – Kraków główny na odcinku Skarżysko-Kamienna – Kielce – Kozłów z drogą powiatową nr 0578 T na terenie Gminy Suchedniów zostanie przedstawiona przez Dyrektora Zarządu Dróg Powiatowych na jednym z kolejnych posiedzeń Zarządu Powiatu.
            Na tym zakończono posiedzenie.
 
              Protokołowała                                                         Przewodniczący Zarządu

          Agnieszka Góralczyk                                                         Jerzy Żmijewski


Podpisy Członków Zarządu Powiatu:
1.      A. Berus ……………………
2.      K. Bilska……………………
3.      A. Leżańska……………
4.      B. Krawczyńska …………
 
 
 
 
 
Załączników 20:       
 
Załącznik nr 1 – lista obecności na posiedzeniu Zarządu Powiatu,
Załącznik nr 2 – projekt uchwały Rady Powiatu Skarżyskiego w sprawie: przyjęcia wieloletniej prognozy finansowej Powiatu Skarżyskiego na lata 2019-2035,
Załącznik nr 3 – projekt uchwały Rady Powiatu Skarżyskiego w sprawie: uchwalenia budżetu Powiatu Skarżyskiego na 2019 rok.
Załącznik nr 4 – uchwała Zarządu Powiatu Skarżyskiego w sprawie: ogłoszenia otwartego konkursu ofert: „Realizacja zadania publicznego w zakresie prowadzenia punktów nieodpłatnej pomocy prawnej, świadczenia nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego oraz edukacji prawnej na terenie powiatu skarżyskiego w 2019 r.”
Załącznik nr 5 – uchwała Zarządu Powiatu Skarżyskiego w sprawie: upoważnienia Pana Romana Białka – Dyrektora Powiatowego Urzędu Pracy w Skarżysku-Kamiennej do realizacji projektu „Aktywizacja osób młodych pozostających bez pracy w powiecie skarżyskim (V)” w ramach Działania 1.1 wsparcie osób młodych pozostających bez pracy na regionalnym rynku pracy – projekty pozakonkursowe,  Poddziałanie 1.1.1 Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020 – „Wsparcie udzielane z Europejskiego Funduszu Społecznego”,
Załącznik nr 6 – uchwała Zarządu Powiatu Skarżyskiego w sprawie: uzgodnienia i opiniowania projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego pod nazwą „Orla 1” na terenie miasta Skarżyska – Kamiennej,
Załącznik nr 7 – uchwała Zarządu Powiatu Skarżyskiego w sprawie: uzgodnienia i opiniowania projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego pod nazwą „Zmiana Nr 1 w części miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego zwanego „Tysiąclecia-Piłsudskiego” na terenie miasta Skarżyska-Kamiennej”.
Załącznik nr 8 – pismo Naczelnika Wydziału Inwestycji i Administrowania Mieniem, z dnia
Załącznik nr 9 – pismo Naczelnika Wydziału Organizacyjnego i Spraw Obywatelskich, z dnia
Załącznik nr 10 – sprawozdanie z wysokości średnich wynagrodzeń nauczycieli na poszczególnych stopniach awansu zawodowego w szkołach prowadzonych przez Powiat Skarżyski, za okres styczeń – październik 2018 r.,
Załącznik nr 11 – pismo Naczelnika Wydziału Edukacji, z dnia 13.11.2018 r.,
Załącznik nr 12 – pismo Dyrektora I Liceum Ogólnokształcącego, z dnia 06.11.2018 r.,
Załącznik nr 13 – pismo Zespołu Informatycznego i Naczelnika Wydziału Organizacyjnego, z dnia 09.11.2018 r.,
Załącznik nr 14 – pismo Dyrektora Zespołu Szkół Technicznych, z dnia 07.10.2018 r.,
Załącznik nr 15 – pismo Dyrektora Zespołu Szkół Ekonomicznych, z dnia 13.11.2018 r.,
Załącznik nr 16 – pismo Dyrektora Zespołu Placówek Edukacyjno-Wychowawczych, z dnia 06.11.2018 r.,
Załącznik nr 17 – pismo Dyrektora Zespołu Szkół im. Henryka Sienkiewicza w Suchedniowie, z dnia 06.11.2018 r.,
Załącznik nr 18 – pismo Dyrektora ZPOWiIK „Przystań”, z dnia 06.11.2018 r.,
Załącznik nr 19 – pismo Dyrektora ZPOWiIK „Przystań”, z dnia 06.11.2018 r.,
Załącznik nr 20 – pismo Dyrektora Zespołu Opieki Zdrowotnej, z dnia 09.11.2018 r.

Protokol nr 50 (754kB) pdf  
 
 

metryczka


Wytworzył: Zarząd Powiatu (14 listopada 2018)
Opublikował: Agnieszka Góralczyk (26 listopada 2018, 12:24:34)

Ostatnia zmiana: Agnieszka Góralczyk (26 listopada 2018, 12:32:57)
Zmieniono: dodanie daty

rejestr zmian tej informacji »


Liczba odsłon: 486