Protokół Nr 48/2018 z dnia 31 października 2018 roku


Protokół Nr 48/2018
z posiedzenia Zarządu Powiatu Skarżyskiego
w dniu 31 października 2018 r.


W posiedzeniu udział wzięli:
Członkowie Zarządu Powiatu:
1.      Jerzy Żmijewski                                            - Starosta
2.      Artur Berus                                                   - Wicestarosta
3.      Katarzyna Bilska                                           - Członek Zarządu Powiatu
4.      Anna Leżańska                                             - Członek Zarządu Powiatu
5.      Bogusława Krawczyńska                                  - Członek Zarządu Powiatu
Stali uczestnicy posiedzenia:
1.      Małgorzata Łakomiec                                      - Sekretarz Powiatu
2.      Bogusława Wilczyńska                                      - Skarbnik Powiatu

Lista obecności stanowi załącznik nr 1 do protokołu.
Posiedzeniu przewodniczył Starosta – Pan Jerzy Żmijewski.
Posiedzenie protokołowała: Agnieszka Góralczyk – Inspektor w Wydziale OZ.

Porządek posiedzenia:
1.    Podjęcie uchwały Zarządu Powiatu Skarżyskiego w sprawie:
a)    wprowadzenia zmian w budżecie powiatu na 2018 rok,
b)   upoważnienia Dyrektora Domu Pomocy Społecznej „Centrum Seniora” w Skarżysku-Kamiennej do składania oświadczeń woli,
c)    uchwalenia regulaminu organizacyjnego Domu Pomocy Społecznej „Centrum Seniora” w Skarżysku-Kamiennej.
2.    Rozpatrzenie pism skierowanych do Zarządu Powiatu.
3.    Sprawy różne.
 
Starosta – Pan Jerzy Żmijewski przedstawił zebranym proponowany porządek posiedzenia oraz zapytał o uwagi lub wnioski.
Wicestarosta – Pan Artur Berus zgłosił wniosek o zdjęcie z porządku posiedzenia uchwały w sprawie uchwalenia regulaminu organizacyjnego Domu Pomocy Społecznej „Centrum Seniora” w Skarżysku-Kamiennej, z uwagi na fakt, że zbyt późno został przekazany Członkom Zarządu, a treść merytoryczna dokumentu wymaga szczegółowej analizy.
Przewodniczący Zarządu poddał pod głosowanie przyjęcie wniosku Wicestarosty:
  • za głosowały trzy osoby: (Wicestarosta – Pan Artur Berus oraz Członkowie Zarządu Powiatu: Pani Anna Leżańska oraz Pani Katarzyna Bilska)
  • wstrzymały się od głosu dwie osoby: (Starosta – Pan Jerzy Żmijewski oraz Członek Zarządu – Pani Bogusława Wilczyńska)
W świetle przeprowadzonego głosowania, Zarząd Powiatu przyjął wniosek zgłoszony przez Wicestarostę.
 
Porządek posiedzenia, po zmianie:
1.    Podjęcie uchwały Zarządu Powiatu Skarżyskiego w sprawie:
a)      wprowadzenia zmian w budżecie powiatu na 2018 rok,
b)      upoważnienia Dyrektora Domu Pomocy Społecznej „Centrum Seniora” w Skarżysku-Kamiennej do składania oświadczeń woli,
2.    Rozpatrzenie pism skierowanych do Zarządu Powiatu.
3.    Sprawy różne.
 
Streszczenie posiedzenia:
 
Ad. pkt 1. Podjęcie uchwały Zarządu Powiatu Skarżyskiego w sprawie:
a)     wprowadzenia zmian w budżecie powiatu na 2018 rok (załącznik nr 2)
Uchwałę w powyższej sprawie omówiła Skarbnik – Pani Bogusława Wilczyńska. Wyjaśniła, że zmiany wprowadzone w uchwale wynikają z:
1.      Decyzji Wojewody Świętokrzyskiego znak FN.I.3111.683.2018 z dnia 17 października 2018r w sprawie zwiększenia dotacji celowej z budżetu państwa  o kwotę 140.000zł z przeznaczeniem na uzupełnienie wydatków związanych z realizacją zadań przez Komendę Powiatową Państwowej Straży Pożarnej
2.      Decyzji Wojewody Świętokrzyskiego znak FN.I.3111.702.2018 z dnia 19 października 2018r w sprawie zmniejszenia dotacji celowej z budżetu państwa o kwotę 5.937zł przeznaczonej na zapłatę składki zdrowotnej za osoby nieobjęte ubezpieczeniem zdrowotnym
3.      Decyzji Wojewody Świętokrzyskiego znak FN.I.3111.708.2018 z dnia 23 października 2018r w sprawie zwiększenia dotacji celowej z budżetu państwa o kwotę 13.406,70zł z przeznaczeniem na finansowanie ośrodków wsparcia dla osób z zaburzeniami psychicznymi
4.   Decyzji Wojewody Świętokrzyskiego znak FN.I.3111.677.2018 z dnia  17 października 2018r w sprawie zwiększenia dotacji celowej z budżetu państwa o kwotę 10.120zł z przeznaczeniem na wypłatę dodatków za pracę w terenie pracowników socjalnych
5.      Decyzji Wojewody Świętokrzyskiego znak FN.I.3111.682.2018 z dnia 22 października 2018r w sprawie zwiększenia dotacji celowej z budżetu państwa   o kwotę 52.789zł z przeznaczeniem na funkcjonowanie powiatowego zespołu  ds. orzekania o niepełnosprawności.
6.      Pisma Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej z dnia 19 października 2018r w sprawie przeniesienia planu wydatków pomiędzy paragrafami w kwocie 167.922zł na wypłatę nagród dla funkcjonariuszy, na zakup uzbrojenia i techniki specjalnej oraz wyposażenia specjalnego indywidulanego i zbiorowego użytku
7.      Pisma Wydziału Edukacji z dnia 19 października 2018r w sprawie częściowego rozwiązania rezerwy celowej na oświatę i wychowanie w kwocie 28.600zł w celu wypłaty przyznanych przez Starostę Skarżyskiego nagród dla nauczycieli:
-        Zespół Szkół Technicznych – 8.400zł
-        Zespół Szkół Ekonomicznych – 4.200zł
-        Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy Nr 2 – 5.600zł
-        Zespół Placówek Resocjalizacyjno-Wychowawczych  - 4.800zł
-        Zespół Placówek Edukacyjno-Wychowawczych – 5.600zł
8.      Pisma Zespołu Informatycznego z dnia 18 października 2018r i wyciągu  z posiedzenia Zarządu Powiatu odbytego w dniu 18 października 2018r w sprawie przeniesienia planu wydatków na zakup nowych komputerów. Zespół przenosi  w ramach planu swojego wydziału kwotę 12.600zł.
9.      Pisma Zespołu Szkół Technicznych z dnia 16 października 2018r w sprawie przeniesienia kwoty 120zł pomiędzy paragrafami na badania lekarskie pracowników
10.  Pisma Zespołu Placówek Resocjalizacyjno-Wychowawczych z dnia 18 października 2018r w sprawie przeniesienia kwoty 4.307zł pomiędzy paragrafami na zabezpieczenie wydatków jednostki do końca roku
11.  Pisma Powiatowego Centrum Rozwoju Edukacji z dnia 22 października 2018r  w sprawie przeniesienia kwoty 600zł na wynagrodzenie informatyka oraz na zakup pomocy dydaktycznych
12.  Pisma Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie z dnia 24 października 2018r w sprawie przeniesienia planu wydatków pomiędzy paragrafami w ramach realizacji projektu „Przeciwdziałanie wypaleniu - Wsparcie rodzin zastępczych ze Skarżyska-Kamiennej”.
13.  Pisma I Liceum Ogólnokształcącego z dnia 10 października 2018r w sprawie  przeniesienia kwoty 1.000zł pomiędzy paragrafami w celu zabezpieczenia usług wywozu nieczystości, obsługę PKZP oraz inne przeglądy.
Zarząd Powiatu, w drodze przeprowadzonego głosowania, jednogłośnie podjął uchwałę w przedmiotowej sprawie.
 
b)     upoważnienia Dyrektora Domu Pomocy Społecznej „Centrum Seniora” w Skarżysku-Kamiennej do składania oświadczeń woli (załącznik nr 3)
            Z treścią powyższego projektu uchwały zapoznał zebranych Starosta – Pan Jerzy Żmijewski.
            Członkowie Zarządu Powiatu nie zgłosili uwag oraz podjęli uchwałę jednogłośnie.
 
Ad. pkt 2. Rozpatrzenie pism skierowanych do Zarządu Powiatu.
Członek Zarządu – Pani Katarzyna Bilska przedstawiła pismo Prezesa Stowarzyszenia Akademii Holistycznej (załącznik nr 4), który zwrócił się z prośbą o wsparcie II Mikołajkowego Spotkania z Akademią Holistyczną. Pani Katarzyna Bilska wyjaśniła, że istnieje możliwość pozyskania środków finansowych poprzez przystąpienie do otwartego konkursu ofert na realizację zadań własnych Powiatu Skarżyskiego w zakresie kultury, kultury fizycznej lub promocji i ochrony zdrowia, bądź w ramach małych grantów.
Z uwagi na brak środków finansowych możliwych do przekazania na powyższy cel, Zarząd Powiatu wskazał, aby wnioskodawca wystąpił o wsparcie w ramach powyższych możliwości.
 
  Członek Zarządu Powiatu – Pani Katarzyna Bilska zapoznała zebranych z pismem Naczelnika Wydziału Promocji, Kultury, Sportu i Turystyki (załącznik nr 5) zawierającym prośbę o podjęcie decyzji o przeprowadzeniu konsultacji społecznych z Powiatową Radą Działalności Pożytku Publicznego oraz organizacjami pozarządowymi w celu zaopiniowania projektu Programu Współpracy Powiatu Skarżyskiego z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na rok 2019. Wyjaśniła, że Naczelnik proponuje aby konsultacje zostały przeprowadzone w dniach 7-14 listopada br. Następnie Pani Katarzyna Bilska zasugerowała, aby konsultacje zostały przeprowadzone do dnia 10 listopada br., a projekt uchwały został przedstawiony Radzie Powiatu na najbliższej Sesji.
Zarząd Powiatu jednogłośnie przychylił się do propozycji Członka Zarządu - Pani Katarzyny Bilskiej.
 
W związku z koniecznością powołania Komisji ds. podziału środków na pomoc zdrowotna dla nauczycieli, Członek Zarządu – Pani Katarzyna Bilska przedstawiła pismo Naczelnika Wydziału Edukacji (załącznik nr 6) zawierające prośbę o wytypowanie przedstawiciela Zarządu do prac w powyższej komisji, jako przewodniczącego
Zarząd Powiatu do prac w w/w Komisji wytypował Członka Zarządu – Panią Katarzynę Bilską.
 
W związku z otwarciem ofert w dniu 26.10.2018 r. w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego pn. „Zakup dziewięciomiejscowego mikrobusu do przewozu niepełnosprawnych umysłowo uczniów Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego Nr 2 w Skarżysku-Kamiennej”, Starosta – Pan Jerzy Żmijewski  przedstawił pismo Naczelnika Wydziału Inwestycji i Administrowania Mieniem (załącznik nr 7) zawierające prośbę o zajęcie stanowiska w sprawie zabezpieczenia środków finansowych na w/w zamówienie. Starosta wyjaśnił, że w postępowaniu wpłynęła jedna oferta złożona przez ITS System Sp. z o.o. za cenę 140.000,00 zł. brutto. Cena ofertowa jest wyższa od kwoty jaka została zabezpieczona w budżecie powiatu o 9.807,00 zł. i nie obejmuje ona kwoty ubezpieczenia mikrobusu.
W związku z powyższym, Zarząd Powiatu zobowiązał Skarbnika do wygospodarowania kwoty w wysokości 15.000 zł niezbędnej do zakupu mikrobusu oraz zawarcia ubezpieczenia.
 
Starosta – Pan Jerzy Żmijewski przedstawił pismo Naczelnika Wydziału Inwestycji i Administrowania Mieniem (załącznik nr 8) informujące, że w dniu 30.10.2018 r. dokonany został odbiór częściowy inwestycji „Rozbudowa infrastruktury II Liceum Ogólnokształcącego…” na kwotę 73 800,00 zł. brutto. Na podstawie dokonanego odbioru wykonawca wystawi fakturę. Ponadto, na podstawie dokonanego odbioru częściowego robót inspektor nadzoru może również wystawić fakturę na kwotę proporcjonalną do odebranych robót, tj. 898,45 zł. brutto. Starosta wyjaśnił, że zgodnie z harmonogramem rzeczowo-finansowym przedstawionym przez Wykonawcę do końca 2018 roku (listopad-grudzień) wykonawca wykona roboty budowlane na kwotę 492 550,79 zł., których fakturowanie nastąpi w przyszłym roku.
Zarząd Powiatu przyjął do wiadomości przedstawione informacje oraz zobowiązał Wydział Edukacji do przygotowania wniosku do Ministerstwa Sportu o zmianę harmonogramu rzeczowo-finansowego.
 
Starosta – Pan Jerzy Żmijewski przedstawił pismo Naczelnika Wydziału Inwestycji i Administrowania Mieniem (załącznik nr 9) zawierające wniosek Dyrektora Powiatowego Urzędu Pracy w Skarżysku-Kamiennej w sprawie przyznania jednostce dodatkowych środków finansowych w wysokości 27 500 z przeznaczeniem na remont i modernizację pomieszczenia przeznaczonego na archiwum zakładowe oraz usunięcie awarii kanalizacji w łazience na parterze budynku PUP.
Z uwagi na brak środków w budżecie powiatu, które mogłyby zostać wydatkowane na ten cel, Zarząd Powiatu nie wyraził zgody na wniosek Dyrektora PUP. Jednocześnie wskazano, że niezbędne środki Dyrektor powinien zabezpieczyć w planie finansowym jednostki na 2019 rok.
 
W związku z prowadzoną inwestycją pn: zasilanie w energię elektryczną lądowiska dla śmigłowców ratunkowych, zlokalizowanego na działce nr 87/4 przy ul. Sokolej w Skarżysku-Kamiennej, Starosta – Pan Jerzy Żmijewski przedstawił pismo Naczelnika Wydziału Inwestycji i Administrowania Mieniem (załącznik nr 10), który zwrócił się z prośbą o wyrażenie opinii odnośnie zlokalizowania w powyższej działce przyłącza kablowego niskiego napięcia.
Zarząd Powiatu pozytywnie zaopiniował lokalizację w/w przyłącza na działce nr 87/4 w Skarżysku-Kamiennej.
 
W związku z przeciągającymi się uzgodnieniami dotyczącymi wykonania zabudowy wjazdów na posesje przy realizowanej aktualnie ulicy Iłżeckiej w Skarżysku Kościelnym oraz pozornymi działaniami Wójta w zakresie zabezpieczenia uzgadnianych środków finansowych (co najmniej 70 tys. zł.), Starosta – Pan Jerzy Żmijewski zgłosił wniosek (załącznik nr 11), aby Zarząd Powiatu zobowiązał Zarząd Dróg Powiatowych do przygotowania stosownego porozumienia z Gminą Skarżysko Kościelne, mocą którego gmina zobowiązana będzie do przekazania do dnia 9 listopada br. wspomnianych wyżej środków.
W nawiązaniu do wniosku Starosty, Członek Zarządu – Pani Anna Leżańska przedstawiła pismo Dyrektora Zarządu Dróg Powiatowych (załącznik nr 12) zawierające prośbę o zabezpieczenie w budżecie powiatu dodatkowych środków finansowych na 2019 rok (udział 50%) w wysokości 70 tys. zł. niezbędnych do wykonania nawierzchni zjazdów z kostki brukowej gr. 8 cm w związku z realizacją w/w zadnia. Wyjaśniła, że Wójt Gminy Skarżysko Kościelne zobowiązał się do zabezpieczenia niezbędnych środków podczas Sesji Rady Gminy planowanej na dzień 7 listopada br. Pani Anna Leżańska dodała, że z chwilą przyjęcia zadania do realizacji, Zarząd Dróg Powiatowych przygotuje stosowne porozumienie dot. wspólnej realizacji i finansowania zadania, celem zawarcia wiążących ustaleń.
W świetle powyższego, Zarząd Powiatu zobowiązał Skarbnika do zabezpieczenia w budżecie powiatu środków finansowych w wysokości 70 tys. zł. na realizację zadania w Gminie Skarżysko Kościelne. Jednocześnie Zarząd wskazał, że w przypadku zawarcia porozumienia z Gminą należy ująć zapis, iż wykorzystanie zabezpieczonej przez powiat kwoty warunkuje się zabezpieczeniem jej również przez Gminę Skarżysko Kościelne.
 
Starosta – Pan Jerzy Żmijewski poinformował zebranych, że w związku z dość długim upływem czasu od dnia podjęcia przez Radę Powiatu Skarżyskiego uchwały z dnia 18 kwietnia 2018 roku w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie przez Powiat Skarżyski porozumienia w sprawie zasad współpracy przy budowie bezkolizyjnego skrzyżowania wiaduktu kolejowego w ciągu linii kolejowej nr 8 Warszawa Zachodnia – Kraków główny na odcinku Skarżysko-Kamienna – Kielce – Kozłów z drogą powiatową nr 0578 T na terenie Gminy Suchedniów oraz negatywną opinią Zarządu Powiatu co do projektu porozumienia przygotowanego przez Gminę Suchedniów (decyzja Zarządu z dnia 26.09.2018) zaproponował, aby Zarząd Powiatu zobowiązał Zarządu Dróg Powiatowych do przygotowania projektu porozumienia z gminą Suchedniów w którym zawarto by następujące zapisy:
Zarząd Dróg Powiatowych zobowiązuje się zlecić opracowanie dokumentacji na przebudowę nowo projektowanych odcinków dróg pod warunkiem, że:
Gmina Suchedniów przekaże powiatowi prawo do dysponowania gruntem na cele projektowe przynajmniej na 1 miesiąc przed ogłoszeniem przetargu na opracowanie dokumentacji (akt notarialny lub inna forma prawna)Gmina Suchedniów podejmie uchwałę mocą której przekaże powiatowi przed rozstrzygnięciem przetargu na opracowanie dokumentacji drogowej środki finansowe w wysokości proporcjonalnej do udziału długości drogi po zachodniej (realizuje powiat) i wschodniej stronie torów kolejowych (realizuje gmina) - Zdaniem Starosty jest to warunek bezwzględny do rozstrzygnięcia przetargu.W przypadku posiadania dokumentacji projektowej powiat realizuje część zachodnią drogi (od strony cmentarza – bez części drogi od tunelu do bramy cmentarnej, którą winna realizować gmina). Gmina winna realizować część drogi po wschodniej stronie torów kolejowych.Po wykonaniu przez każdą ze stron odcinków dróg, gmina stosowną uchwałą Rady przekaże nieodpłatnie zrealizowaną część drogi w zarząd do Powiatu Skarżyskiego (do Zarządu Dróg Powiatowych). Wniosek Starosty stanowi załącznik nr 13 do protokołu
Członek Zarządu Powiatu – Pani Anna Leżańska zapoznała zebranych z notatkami służbowymi z dnia 20.09.2018 r., oraz 29.10.2018 r. (załącznik nr 14). Wyjaśniła, że na ostatnim spotkaniu nie stawili się przedstawiciele PKP PLK S.A. oraz jednostki projektowej działającej na zlecenie PKP. Kolejne spotkanie wyznaczono na dzień 29.11.2018 r. 
Zarząd Powiatu postanowił zobowiązać Dyrektora Zarządu Dróg Powiatowych do przygotowania na kolejne posiedzenia Zarządu stanowiska w przedmiotowej sprawie wraz z pełną dokumentacją.
 
W związku z trwającymi przygotowaniami do otwarcia DPS-u „Centrum Seniora”, Starosta – Pan Jerzy Żmijewski przedstawił pismo Naczelnika Wydziału Zdrowia i Polityki Społecznej (załącznik nr 15) z prośbą o zabezpieczenie w budżecie powiatu kwoty w wysokości 50 tys. zł. z przeznaczeniem na niezbędny asortyment na potrzeby w/w placówki.
Zarząd Powiatu wyraził zgodę na rozpoczęcie procedury wyboru oferty w drodze zapytania ofertowego na zakup drobnego sprzętu (zgodnie z pismem Naczelnika ZS) stanowiącego wyposażenie DPS. Jednocześnie Zarząd zobowiązał Skarbnika Powiatu do wprowadzenia stosownych zmian w budżecie.
 
Wicestarosta – Pan Artur Berus przedstawił zebranym pismo Dyrektora Zespołu Opieki Zdrowotnej (załącznik nr 16) zawierające prośbę o umorzenie pozostałej kwoty 2 500 000 zł. z pożyczki udzielonej zespołowi przez powiat na podstawie umowy zawartej 27 marca 2013 roku. Wicestarosta wyjaśnił, że strata szpitala za rok 2017 po dodaniu kosztów amortyzacji wyniosła 668 584,16 zł. Zgodnie z ustawą o działalności leczniczej od momentu zatwierdzenia sprawozdania powiat w ciągu 9 miesięcy powinien pokryć w/w stratę. Ponadto, wynik finansowy za osiem miesięcy 2018 roku zamknął się stratą na poziomie -5 434 852,55 zł. i uwzględniając koszty działalności bieżącej do końca roku, a także wkład własny do realizowanych projektów z udziałem środków zewnętrznych, strata będzie wyższa. Umorzenie pożyczki poprawiłoby wynik finansowy jednostki na koniec 2018 roku i jednocześnie zmniejszyłoby kwotę która podmiot tworzący byłby zobowiązany pokryć z własnych środków w następnym okresie.
W świetle powyższego, Zarząd Powiatu wyraził zgodę na umorzenie pozostałej części udzielonej pożyczki oraz zobowiązał Naczelnika Wydziału Zdrowia i Polityki Społecznej do przygotowania stosownego projektu uchwały.
 
Zgodnie z planem pracy Zarządu Powiatu Skarżyskiego na 2018 rok, Wicestarosta – Pan Artur Berus zapoznał zebranych z sytuacją finansową Zespołu Opieki Zdrowotnej za osiem miesięcy 2018 r. (załącznik nr 17). Następnie przedstawił zestawienie danych finansowych Zespołu za 7 i 8 miesięcy br.
Zarząd Powiatu przyjął do wiadomości informację w powyższym zakresie.
 
Ad. pkt 3. Sprawy różne.
          W tym punkcie nie zgłoszono żadnych spraw.
          Na tym zakończono posiedzenie.
 
              Protokołowała                                                          Przewodniczący Zarządu

          Agnieszka Góralczyk                                                          Jerzy Żmijewski


Podpisy Członków Zarządu Powiatu:
1.      A. Berus ………………
2.      K. Bilska……………………
3.      A. Leżańska……………
4.      B. Krawczyńska ………
 
 
 
Załączników 17:       
 
Załącznik nr 1 – lista obecności na posiedzeniu Zarządu Powiatu,
Załącznik nr 2 – uchwała Zarządu Powiatu Skarżyskiego w sprawie: wprowadzenia zmian
w budżecie powiatu na 2018 rok,
Załącznik nr 3 – uchwała Zarządu Powiatu Skarżyskiego w sprawie: upoważnienia Dyrektora Domu Pomocy Społecznej „Centrum Seniora” w Skarżysku-Kamiennej do składania oświadczeń woli,
Załącznik nr 4 – pismo Prezesa Stowarzyszenia Akademii Holistycznej, z dnia 29.10.2018 r.,
Załącznik nr 5 – pismo Naczelnika Wydziału Promocji, Kultury, Sportu i Turystyki, z dnia 30.10.2018 r.,
Załącznik nr 6 – pismo Naczelnika Wydziału Edukacji, z dnia 29.10.2018 r.,
Załącznik nr 7 – pismo Naczelnika Wydziału Inwestycji i Administrowania Mieniem, z dnia 29.10.2018 r.,
Załącznik nr 8 – pismo Naczelnika Wydziału Inwestycji i Administrowania Mieniem, z dnia 30.10.2018 r.,
Załącznik nr 9 – pismo Naczelnika Wydziału Inwestycji i Administrowania Mieniem, z dnia 30.10.2018 r.,
Załącznik nr 10 – pismo Naczelnika Wydziału Inwestycji i Administrowania Mieniem,
z dnia 30.10.2018 r.,
Załącznik nr 11 – wniosek Starosty, z dnia 29.10.2018 r.,
Załącznik nr 12 – pismo Dyrektora Zarządu Dróg Powiatowych, z dnia 30.10.2018 r.,
Załącznik nr 13 – wniosek Starosty, z dnia 30.10.2018 r.,
Załącznik nr 14 – notatki służbowe Zarządu Dróg Powiatowych, z dnia 29.10.2018 r., 20.09.2018 r.,
Załącznik nr 15 – pismo Naczelnika Wydziału Zdrowia i Polityki Społecznej, z dnia 23.10.2018 r.,
Załącznik nr 16 – pismo Dyrektora Zespołu Opieki Zdrowotnej, z dnia 29.10.2018 r.,
Załącznik nr 17 – pismo Zespołu Opieki Zdrowotnej, z dnia 25.10.2018 r.

Protokol (762kB) pdf  
 
 

metryczka


Wytworzył: Zarząd Powiatu (31 października 2018)
Opublikował: Agnieszka Góralczyk (19 listopada 2018, 12:36:41)

Ostatnia zmiana: brak zmian
Liczba odsłon: 492