Protokół Nr 46/2018 z dnia 18 października 2018 r.


  Protokół Nr 46/2018
z posiedzenia Zarządu Powiatu Skarżyskiego
w dniu 18 października 2018 r.
W posiedzeniu udział wzięli:
Członkowie Zarządu Powiatu:
1. Jerzy Żmijewski                                         - Starosta
2. Artur Berus                                               - Wicestarosta
3. Anna Leżańska                                          - Członek Zarządu Powiatu
4. Bogusława Krawczyńska                              - Członek Zarządu Powiatu
Stali uczestnicy posiedzenia:
1. Małgorzata Łakomiec                                   - Sekretarz Powiatu
2. Bogusława Wilczyńska                                 - Skarbnik Powiatu
Lista obecności stanowi załącznik nr 1 do protokołu.
Posiedzeniu przewodniczył Starosta – Pan Jerzy Żmijewski.
Posiedzenie protokołowała: Anna Bugajska – Inspektor w Wydziale OZ.
Porządek posiedzenia:
1. Przyjęcie projektu uchwały Rady Powiatu Skarżyskiego w sprawie: zatwierdzenia Programu Naprawczego Zespołu Opieki Zdrowotnej w Skarżysku-Kamiennej Szpitala Powiatowego im. Marii Skłodowskiej-Curie.
2. Podjęcie uchwał Zarządu Powiatu Skarżyskiego w sprawie:
a) wprowadzenia zmian w budżecie powiatu na 2018 rok,
b) ogłoszenia i przeprowadzenia konkursu na kandydata na stanowisko dyrektora Powiatowego Centrum Rozwoju Edukacji w Skarżysku-Kamiennej.
3. Rozpatrzenie pism skierowanych do Zarządu Powiatu.
4. Sprawy różne.
 
Starosta – Pan Jerzy Żmijewski przedstawił zebranym proponowany porządek posiedzenia oraz zapytał o uwagi i wnioski.
W związku z brakiem uwag, Zarząd Powiatu przyjął porządek posiedzenia jednogłośnie.
 
Streszczenie posiedzenia:
 
Ad. pkt 1. Przyjęcie projektu uchwały Rady Powiatu Skarżyskiego w sprawie: zatwierdzenia Programu Naprawczego Zespołu Opieki Zdrowotnej w Skarżysku-Kamiennej Szpitala Powiatowego im. Marii Skłodowskiej-Curie, (załącznik nr 2)
Z treścią przedmiotowego projektu uchwały zapoznał zebranych Wicestarosta – Pan Artur Berus.
Zarząd Powiatu przyjął projekt uchwały jednogłośnie.
 
Ad. pkt 2. Podjęcie uchwał Zarządu Powiatu Skarżyskiego w sprawie:
a)   wprowadzenia zmian w budżecie powiatu na 2018 rok, (załącznik nr 3)
Referująca: Skarbnik Powiatu – Pani Bogusława Wilczyńska poinformowała, że zmiany wprowadzone w uchwale wynikają z:
1. Decyzji Wojewody Świętokrzyskiego znak FN.I.3111.606.2018 z dnia 15 października 2018r w sprawie zwiększenia dotacji celowej z budżetu państwa o kwotę 2.747,40zł z przeznaczeniem na wydawanie legitymacji przez zespół ds. orzekania o niepełnosprawności.
2. Decyzji Wojewody Świętokrzyskiego znak FN.I.3111.582.2018 z dnia 15 października 2018r w sprawie zwiększenia dotacji celowej z budżetu państwa o kwotę 126.516zł z przeznaczeniem na wynagrodzenia koordynatorów rodzinnej pieczy zastępczej
3. Decyzji Wojewody Świętokrzyskiego znak FN.I.3111.653.2018 z dnia 11 października 2018r w sprawie zwiększenia dotacji celowej z budżetu państwa o kwotę 1.520zł na realizację programu kompleksowego wsparcia dla rodzin „Za życiem”
4. Decyzji Wojewody Świętokrzyskiego znak FN.I.3111.652.2018 z dnia 11 października 2018r w sprawie zwiększenia dotacji celowej z budżetu państwa o kwotę 2.538zł na przeciwdziałanie przemocy w rodzinie
5. Decyzji Wojewody Świętokrzyskiego znak FN.I.3111.651.2018 z dnia 11 października 2018r w sprawie zwiększenia dotacji celowej z budżetu państwa o kwotę 44.046zł na realizację programu Rodzina 500+
6. Decyzji Krajowego Biura Wyborczego Delegatura w Kielcach z dnia 10 października 2018r w sprawie przyznania kwoty 5.650zł na diety dla członków powiatowej komisji wyborczej.
7. Pisma Zespołu Szkół im.H.Sienkiewicza w Suchedniowie z dnia 15 października 2018r w sprawie przeniesienia planu wydatków pomiędzy rozdziałami i paragrafami w łącznej wysokości 590zł na konserwację kotłowni gazowej oraz na zakup niszczarki zgodnie z wymogami RODO.
8. Pisma Domu Pomocy Społecznej z dnia 11 października 2018r w sprawie przeniesienia planu wydatków pomiędzy paragrafami w kwocie 2.500zł na zakup środków ochrony indywidulanej dla pracowników oraz opłatę za badanie urządzeń dźwigowych przez Urząd Dozoru Technicznego.
9. Pisma Wydziału Edukacji z dnia 8 października 2018r w sprawie przeniesienia planu wydatków na dokształcanie nauczycieli do poszczególnych szkół i placówek oświatowych zgodnie z kwotami przyznanymi na posiedzeniu komisji kwalifikującej wnioski nauczycieli:
-   I Liceum Ogólnokształcące – 184,50zł
-   Zespół Szkół Transportowo-Mechatroniczych – 600zł
-   Zespół Szkół Technicznych – 1.080zł
-   Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy nr 2 – 1.400zł
-   Zespół Placówek Edukacyjno-Wychowawczych – 3.050zł
10. Zabezpieczenia planu wydatków nowej jednostki Dom Pomocy Społecznej „Centrum seniora” do końca bieżącego roku. Środki w wysokości 60.000zł przenosi się z nadwyżki środków wykazanej przez istniejący Dom Pomocy Społecznej.
11. Pisma Zespołu ds. Obsługi Zarządu Powiatu i kadr z dnia 17 października 2018r w sprawie przeniesienia planu wydatków pomiędzy paragrafami w wysokości 14.407zł w ramach realizacji zadań zleconych powiatowi w wyborach samorządowych.
W toku przeprowadzonego głosowania Zarząd Powiatu podjął przedmiotową uchwałę jednogłośnie.
 
b) ogłoszenia i przeprowadzenia konkursu na kandydata na stanowisko dyrektora Powiatowego Centrum Rozwoju Edukacji w Skarżysku-Kamiennej, (załącznik nr 4)
Starosta – Pan Jerzy Żmijewski omówił powyższą uchwałę oraz przedstawił skład komisji konkursowej.
Zarząd Powiatu podjął uchwałę jednogłośnie.
 
Ad. pkt 3. Rozpatrzenie pism skierowanych do Zarządu Powiatu.
Starosta – Pan Jerzy Żmijewski przedstawił zebranym wniosek (załącznik nr 5) dotyczący wydania przez Wojewodę Świętokrzyskiego decyzji stwierdzającej nieodpłatne nabycie z mocy prawa z dniem 1 stycznia 1999 r. przez Powiat Skarżyski prawa własności mienia Skarbu Państwa, tj. nieruchomości położonej w Skarżysku – Kamiennej, oznaczonej w ewidencji gruntów i budynków miasta Skarżyska – Kamiennej jako działki: nr 130/14 o pow. 0,0199 ha, nr 130/15 o pow. 0,0121 ha i nr 130/18 o pow. 0,0002 ha (obręb 0011 Górna Kamienna, arkusz mapy 23), stanowiącej pas drogowy drogi powiatowej
ul. Tysiąclecia.
Zarząd Powiatu pozytywnie zaopiniował przedmiotowy wniosek. Jednocześnie Zarząd upoważnił Starostę – Pana Jerzego Żmijewskiego i Wicestarostę – Pana Artura Berusa do podpisania wniosku.
 
Starosta – Pan Jerzy Żmijewski zapoznał zebranych z wnioskiem (załącznik nr 6) kierowanym do Sądu Rejonowego w Skarżysku-Kamiennej Wydziału Ksiąg Wieczystych dotyczącym odłączenia z księgi wieczystej KI1R/00031187/2 działki nr 2649/4 o pow. 0,1573 ha położonej w Suchedniowie (obręb 0001 Suchedniów) i przyłączenia w/w działki do księgi wieczystej KI1R/00037452/3, w której jako właściciel wpisany zostanie Powiat Skarżyski, Zarząd Dróg Powiatowych w Skarżysku-Kamiennej - trwały zarząd na podstawie decyzji Wojewody Świętokrzyskiego z dnia 30.03.2017 r. znak: SPN.VIII.7532.5.2017 wraz
z postanowieniem Wojewody Świętokrzyskiego z dnia 11.04.2017 r. znak: SPN.VIII.7532.5.2017 oraz na podstawie art. 22 ust. 1 ustawy z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych
Zarząd Powiatu pozytywnie zaopiniował przedmiotowy wniosek. Jednocześnie Zarząd upoważnił Starostę – Pana Jerzego Żmijewskiego i Wicestarostę – Pana Artura Berusa do jego podpisania.

Starosta – Pan Jerzy Żmijewski poinformował, że Dyrektor II Liceum Ogólnokształcącego (załącznik nr 7) zawarł umowę na czas określony od dnia 25 września 2018 r. do dnia 30 czerwca 2020 r. na najem powierzchni użytkowej – 1 m2 pod automat do sprzedaży gorących napoi oraz produktów typu Snack.
Zarząd Powiatu przyjął do wiadomości informację w powyższym zakresie.
 
Członek Zarządu – Pani Bogusława Krawczyńska poinformowała, że w dniu 15 października 2018 r. wpłynęła oferta Stowarzyszenia Rodzin i Przyjaciół Osób Niepełnosprawnych w Skarżysku-Kamiennej na realizację zadania publicznego w formie tzw. „małych grantów”. Wyjaśniła, że zadanie publiczne pn: „Wyjazd integracyjno-naukowy Odkrywam, dziwię się i zachwycam otaczającym światem – Energetyczne Centrum Nauki w Kielcach” dotyczy zorganizowania wyjazdu dla minimum 25 osób niepełnosprawnych z terenu powiatu skarżyskiego do Energetycznego Centrum Nauki w Kielcach mającego na celu integrację. Pani Bogusława Krawczyńska dodała, że kwota przyznanej dotacji w wysokości 500 zł. zostałaby przeznaczona na transport. Ponadto oferta złożona przez Stowarzyszenie wpisuje się w założenia „Programu współpracy Powiatu Skarżyskiego z organizacjami pożytku publicznego na 2018 rok”, wzór i treść wnioski są zgodne z obowiązującymi przepisami, a Wydział Promocji, Kultury, Sportu i Turystyki posiada środki finansowe na jego realizację (pismo w tej sprawie stanowi załącznik nr 8).
Zarząd Powiatu postanowił dofinansować powyższe zadanie kwotą 500 zł.

Starosta – Pan Jerzy Żmijewski odczytał pismo Zespołu Informatycznego (załącznik nr 9) dotyczące przeniesienia środków finansowych pomiędzy paragrafami na zakup 10 nowych komputerów. Ponadto Zespół zwrócił się z prośbą o uzupełnienie brakujących środków finansowych na wykonanie powyższego zadania. Starosta wyjaśnił, że koszt jednego komputera wynosi ok. 3 tys. zł.
Zarząd Powiatu wyraził zgodę na dokonanie przeniesień środków finansowych. Jednocześnie Zarząd zobowiązał Skarbnika Powiatu do dokonania analizy wydatków w celu wygospodarowania brakujących środków. Ponadto Zarząd zobowiązał Zespół Informatyczny do przeprowadzenia postępowania ofertowego.
 
W związku z otwarciem ofert w dniu 11.10.2018r. w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego pn. „Dostawa wyposażenia w ramach zadania pn. „Poprawa dostępu w Powiecie Skarżyskim do usług świadczonych w lokalnej społeczności poprzez utworzenie placówki opieki całodobowej oferującej stały pobyt dla osób w podeszłym wieku oraz przewlekle somatycznie chorych wraz z mieszkaniami chronionymi”, Starosta – Pan Jerzy Żmijewski odczytał pismo Kierownika Referatu Gospodarki Mieniem (załącznik nr 10) zawierające prośbę o zajęcie stanowiska w sprawie rozstrzygnięcia w/w postępowania. Starosta dodał, że na w/w postępowanie składają się z 4 zadania.
Na zadania nr 1 pn. „Wyposażenie pokoi i łazienek – meble oraz akcesoria łazienkowe” wpłynęło sześć ofert. Spośród złożonych ofert najwyżej została oceniona oferta firmy Meblodex – Bis Piotr Kwiatkowski ul. Działkowa 27 Kielce, która zaproponowała cenę w wysokości 429.950,00 zł. Cena ofertowa przewyższa kwotę, którą Zamawiający zamierza przeznaczyć na to zadanie o kwotę 123.605,05 zł.
Na zadanie nr 2 pn. „Wyposażenie kuchni” wpłynęły cztery oferty. Spośród złożonych ofert najwyżej została oceniona oferta firmy Invest Horeca Bistro Mariusz Gajos ul. ZawiszyCzarnego 24 Nowy Sącz za kwotę 155.445,33 zł. Cena ofertowa przewyższa kwotę, którą Zamawiający zamierza przeznaczyć na to zadanie o kwotę 9.247,07 zł.
Na zadania nr 3 pn. „Sprzęt RTV/AGD” wpłynęły 4 oferty. Spośród złożonych ofert najwyżej została oceniona oferta firmy TELDOM Piotr Karbownik ul. Powstańców 1863 r. 49 b Suchedniów za cenę 54.641,00 zł. Zamawiający zamierzał przeznaczyć na to zadanie kwotę w wysokości 74.111,76 zł.
Na zadanie nr 4 pn. „Grota solna” wpłynęła jedna oferta firmy Tronus Polska Sp. z o.o.ul. Ordona 2A Warszawa za cenę 101.088,99 zł. Oferta ta podlega odrzuceniu na podstawie art. 89 ust. 1 pkt 7b ustawy Prawo zamówień publicznych, ponieważ wadium na w/w zadanie nie zostało wniesione, a także na podstawie art. 89 ust. 1 pkt 1 oraz pkt 8 ustawy Prawo zamówień publicznych, ponieważ formularz ofertowy nie został podpisany przez Wykonawcę. Oferta złożona z naruszeniem przepisów o formie jest bowiem sprzeczna z przepisami ustawy Prawo zamówień publicznych i jednocześnie nieważna na podstawie odrębnych przepisów, tj. przepisów Kodeksu cywilnego, określających skutki niezachowania formy pisemnej zastrzeżonej pod rygorem nieważności.
Starosta poinformował, że kwota, którą Zamawiający zamierza przeznaczyć na zamówienia pn. „Dostawa wyposażenia w ramach zadania pn. Poprawa dostępu w Powiecie Skarżyskim do usług świadczonych w lokalnej społeczności poprzez utworzenie placówki opieki całodobowej oferującej stały pobyt dla osób w podeszłym wieku oraz przewlekle somatycznie chorych wraz z mieszkaniami chronionymi” wynosi łącznie dla czterech zadań: 594.304,97 zł.
Ponadto Starosta dodał, że biorąc pod uwagę wartości z wniosku o dofinansowanie i oszczędności, które są po przetargach na roboty budowlane i nadzór inwestorski, a także uwzględniając wydatki kwalifikowane i niekwalifikowane zgodnie z wnioskiem o dofinansowanie do rozstrzygnięcia wszystkich przetargów brakuje kwoty 69 500 zł (przy uwzględnieniu kwoty na grotę solną zgodnej z wartością kosztorysowa czyli 67 650 zł brutto)
W związku z powyższym Zarząd Powiatu postanowił rozstrzygnąć przetarg na zadanie nr: 1, nr 2, nr 3. Ponadto Zarząd postanowił unieważnić przetarg na zadanie nr 4. Jednocześnie Zarząd zobowiązał Wydział Inwestycji i Administrowanie Mieniem do ponownego ogłoszenia przetargu na zadanie nr 4. Równocześnie Zarząd zobowiązał Skarbnika Powiatu do wprowadzenia stosownych zmian w budżecie powiatu mających na celu zwiększenie wydatków o kwotę 69 500 zł.

Członek Zarządu – Pani Anna Leżańska poinformowała zebranych, że w wyniku otwarcia ofert na opracowanie dokumentacji projektowej dla zadania pn. „Rozbudowa drogi powiatowej nr 0593T w miejscowości Występa w Gminie Łączna – etap II” dokonano wyboru najkorzystniejszej oferty, jaką złożyło Biuro Projektowo-Wykonawcze „DROGI i ULICE” z Kielc, za kwotę 39 582 zł. Z uwagi na fakt, że zapłata za wykonanie zamówienia zostanie uregulowana w całości po zrealizowaniu usługi (termin realizacji 31.10.2019 r.), Pani Anna Leżańska przedstawiła pismo Dyrektora Zarządu Dróg Powiatowych
(załącznik nr 11) zawierające prośbę o przeniesienie wydatków zaplanowanych w wieloletniej prognozie finansowej w roku 2018 w kwocie 40 000 zł. na rok 2019.
Zarząd Powiatu wyraził zgodę na wniosek Dyrektora ZDP oraz zobowiązał Skarbnika Powiatu do wprowadzenia stosownych zmian.

Członek Zarządu – Pani Anna Leżańska przedstawiła pismo Dyrektora Zarządu Dróg Powiatowych (załącznik nr 12) informujące, że w wyniku otwarcia ofert na wykonanie zadania pn. „Przebudowa drogi powiatowej nr 0446T w miejscowości Sorbin w Gm. Bliżyn” złożona została jedna oferta za kwotę 481 814,37 zł. Pani Anna Leżańska wyjaśniła, że na realizację w/w zadania w budżecie powiatu zabezpieczona została kwota w wysokości 107 000 zł.
Z uwagi na brak możliwości zwiększenia środków finansowych w obecnej chwili, Zarząd Powiatu postanowił unieważnić przetarg na realizację powyższego zadania.

Członek Zarządu – Pani Anna Leżańska przedstawiła kolejne pismo Dyrektora Zarządu Dróg Powiatowych (załącznik nr 13) zawierające prośbę o podjęcie decyzji w sprawie wniosku Wykonawcy zadania „Przebudowa drogi powiatowej nr 0557T relacji Skarżysko-Kamienna – Mirzec – Etap I” o przedłużenie terminu wykonania robót do dnia 15.11.2018 r. Wyjaśniła zebranym, że po dokonaniu analizy wniosku, Zarząd Dróg Powiatowych pozytywnie opiniuje dokonanie zmiany terminu.
W świetle powyższego, Zarząd Powiatu wyraził zgodę na zmianę terminu realizacji umowy, zgodnie z wnioskiem Wykonawcy zadania.
 
Członek Zarządu – Pani Anna Leżańska przedstawiła pismo Dyrektora Zarządu Dróg Powiatowych (załącznik nr 14) zawierające prośbę o zwiększenie planu finansowego w 2018 r. z przeznaczeniem na:
§ 4010 „Wynagrodzenia osobowe pracowników”                           18.400,00
§ 4210 „Zakup materiałów i wyposażenia”                                   10.000,00
§ 4300 „Zakup usług pozostałych”
-    świadczenie usług przy zimowym utrzymaniu chodników          30.000,00
§ 4270 „Zakup usług remontowych”                                           16.000,00
Zarząd Powiatu odłożył podjęcie decyzji w powyższej sprawie do czasu zwiększenia dochodów powiatu.

Członek Zarządu – Pani Bogusława Krawczyńska przedstawiła pismo Przewodniczącej Koła Gospodyń Wiejskich w Łącznej oraz Wójta Gminy Łączna zawierające prośbę o wpisanie do Kalendarza Imprez i Uroczystości organizowanych przez  powiat wydarzeń, które realizowane są na terenie gminy, tj. Kiermaszu Bożonarodzeniowego, Przeglądu Kolęd i Pastorałek oraz Kiermaszu Wielkanocnego wraz z Konkursem na Ciasto Wielkanocne.
Zarząd Powiatu wyraził zgodę na współorganizację Przeglądu Kolęd i Pastorałek. Ponadto, Zarząd wskazał, aby w przypadku pozostałych imprez wnioskodawca przystąpił do otwartego konkursu ofert na realizację zadań własnych Powiatu Skarżyskiego w zakresie kultury, kultury fizycznej lub promocji i ochrony zdrowia.
 
Ad. pkt 4. Sprawy różne.
W tym punkcie nie wniesiono żadnych spraw.
Na tym zakończono posiedzenie.
          Protokołowała                                                                         Przewodniczący Zarządu
          Anna Bugajska                                                                              Jerzy Żmijewski
Podpisy Członków Zarządu Powiatu:
1.      A. Berus………………………
2.      A. Leżańska………………..
3.      B. Krawczyńska…………..
 
Załączników:
Załącznik nr 1 – lista obecności na posiedzeniu Zarządu Powiatu,
Załącznik nr 2 – uchwała Rady Powiatu Skarżyskiego w sprawie: zatwierdzenia Programu Naprawczego Zespołu Opieki Zdrowotnej w Skarżysku-Kamiennej Szpitala Powiatowego im. Marii Skłodowskiej-Curie,
Załącznik nr 3 – uchwała Zarządu Powiatu Skarżyskiego w sprawie: wprowadzenia zmian w budżecie powiatu na 2018 rok,
Załącznik nr 4 – uchwała Zarządu Powiatu Skarżyskiego w sprawie: ogłoszenia i przeprowadzenia konkursu na kandydata na stanowisko dyrektora Powiatowego Centrum Rozwoju Edukacji w Skarżysku-Kamiennej,
Załącznik nr 5 – wniosek Wydziału Geodezji, Kartografii, Katastru i Gospodarki Nieruchomościami,
Załącznik nr 6 – wniosek Wydziału Geodezji, Kartografii, Katastru i Gospodarki Nieruchomościami,
Załącznik nr 7 – pismo Dyrektora II Liceum Ogólnokształcącego z dnia 03.10.2018 r.,
Załącznik nr 8 – pismo naczelnika Wydziału Promocji, Kultury, Sportu i turystyki z dnia 15.10.2018 r.,
Załącznik nr 9 – pismo starszego Informatyka z dnia 12.10.2018 r.,
Załącznik nr 10 – pismo Kierownika Referatu Gospodarki Mieniem z dnia 16.10.2018 r.,
Załącznik nr 11 – pismo Dyrektora Zarządu Dróg Powiatowych z dnia 16.10.2018 r.,
Załącznik nr 12 – pismo Dyrektora Zarządu Dróg Powiatowych z dnia 16.10.2018 r.,
Załącznik nr 13 – pismo Dyrektora Zarządu Dróg powiatowych z dnia 16.10.2018 r.,
Załącznik nr 14 – pismo Dyrektora Zarządu Dróg Powiatowych z dnia 16.10.2018 r.,
Załącznik nr 15 – pismo Przewodniczącej Koła Gospodyń Wiejskich i Wójta Gminy z dnia 16.10.2018 r.
 
 
Protokół (597kB) pdf
 
 

metryczka


Wytworzył: Zarząd Powiatu Skarżyskiego (18 października 2018)
Opublikował: Anna Bugajska (6 listopada 2018, 13:23:01)

Ostatnia zmiana: brak zmian
Liczba odsłon: 489