Protokół Nr 47 z dnia 24 października 2018 roku


Protokół Nr 47/2018
z posiedzenia Zarządu Powiatu Skarżyskiego
w dniu 24 października 2018 r.
W posiedzeniu udział wzięli:
Członkowie Zarządu Powiatu:
1.      Jerzy Żmijewski                                                 - Starosta
2.      Artur Berus                                                       - Wicestarosta
3.      Katarzyna Bilska                                                - Członek Zarządu Powiatu
4.      Anna Leżańska                                                  - Członek Zarządu Powiatu
Stali uczestnicy posiedzenia:
1.      Małgorzata Łakomiec                                          - Sekretarz Powiatu
2.      Bogusława Wilczyńska                                         - Skarbnik Powiatu

Lista obecności stanowi załącznik nr 1 do protokołu.
Posiedzeniu przewodniczył Starosta – Pan Jerzy Żmijewski.
Posiedzenie protokołowała: Agnieszka Góralczyk – Inspektor w Wydziale OZ.

Porządek posiedzenia:
1.    Podjęcie uchwały Zarządu Powiatu Skarżyskiego w sprawie: uchwalenia regulaminu organizacyjnego Placówki Opiekuńczo-Wychowawczej nr 1 „Przystań 1” w Skarżysku-Kamiennej, Placówki Opiekuńczo-Wychowawczej nr 2 „Przystań 2” w Skarżysku-Kamiennej i Centrum Obsługi Placówek w Skarżysku-Kamiennej.
2.    Przyjęcie Raportu o stanie realizacji zadań oświatowych w Powiecie Skarżyskim w roku szkolnym 2017/2018.
3.    Rozpatrzenie pism skierowanych do Zarządu Powiatu.
4.    Sprawy różne.
 
Starosta – Pan Jerzy Żmijewski przedstawił zebranym proponowany porządek posiedzenia oraz zapytał o uwagi lub wnioski.
Zarząd Powiatu jednogłośnie przyjął proponowany porządek posiedzenia.
 
 
 
Streszczenie posiedzenia:

Ad. pkt 1. Podjęcie uchwały Zarządu Powiatu Skarżyskiego w sprawie: uchwalenia regulaminu organizacyjnego Placówki Opiekuńczo-Wychowawczej nr 1 „Przystań 1” w Skarżysku-Kamiennej, Placówki Opiekuńczo-Wychowawczej nr 2 „Przystań 2” w Skarżysku-Kamiennej i Centrum Obsługi Placówek w Skarżysku-Kamiennej (załącznik nr 2)
            Z treścią powyższej uchwały zapoznał zebranych Wicestarosta – Pan Artur Berus. Poinformował, że na mocy przedmiotowej uchwały nadaje się regulaminy organizacyjne przekształconej jednostki, określające ich szczegółową organizację i zasady funkcjonowania.
            Zarząd Powiatu jednogłośnie podjął przedstawioną uchwałę.
 
Ad. pkt 2. Przyjęcie Raportu o stanie realizacji zadań oświatowych w Powiecie Skarżyskim w roku szkolnym 2017/2018 (załącznik nr 3)
Członek Zarządu – Pani Katarzyna Bilska poinformowała, że przygotowany dokument dotyczy roku szkolnego 2017/2018. Wyjaśniła, że struktura i wielkość szkół w roku szkolnym 2017/2018 obejmowała szkoły ogólnokształcące jak i szkoły technikalne, branżowe szkoły I stopnia oraz szkoły dla dorosłych. Porównywalna jest liczba oddziałów liceów ogólnokształcących i techników, utrzymuje się również stała liczba oddziałów i uczniów wybierających kształcenie branżowe. Ponadto, widoczny jest trend kształcenia w szkołach młodzieżowych zawodowych (technika, branżowe szkoły I stopnia) 1388 uczniów i jest on wyższy od kształcenia ogólnego (licea ogólnokształcące) 957 uczniów.
Na przestrzeni pięciu lat liczba uczniów w szkołach ogólnodostępnych zmalała o 508 uczniów - 2013 rok– 3033, 2017 rok– 2525. Zmienia się struktura szkół, uczniowie coraz częściej wybierają szkoły techniczne. Pani Katarzyna Bilska podkreśliła, że przeprowadzany nabór do klas pierwszych szkół ponadgimnazjalnych dla młodzieży obrazuje, że aż 32% uczniów jest spoza Powiatu Skarżyskiego. Natomiast w szkołach specjalnych przy rosnącej liczbie oddziałów utrzymuje się liczba uczniów, co związane jest z wprowadzonymi zmianami w zakresie kształcenia specjalnego. Ponadto wskazała, że istotnym problemem jest duża liczba klas dwuzawodowych, na 45 oddziały technikalne połowa to oddziały dwuzawodowe. Wyjaśniła, że jest to jeden z czynników powodujących wzrost kosztów prowadzonych przez Powiat Skarżyski szkół. Do innych czynników należą:
- urlopy dla poratowania zdrowia 
- grupy weekendowe w szkołach specjalnych
- mała liczebność uczniów w klasie
- nauczyciele korzystający ze zniżek (dyrektorzy, wicedyrektorzy, kierownicy, metodycy itp.)
Odnosząc się do kadry pedagogicznej, Pani Katarzyna Bilska wyjaśniła, że w większości są to nauczyciele dyplomowani. Zatrudnienie pracowników w sektorze administracji i obsługi od 2012 roku regulowane jest wprowadzeniem standaryzacji zatrudnienia, która jest przeliczana względem liczby uczniów w szkole. Następnie poinformowała zebranych, że w liceach ogólnokształcących widać utrzymujący się wysoki procent blisko 100% zdawalności egzaminu maturalnego. Zaznaczyć jednak należy, iż „nasze” szkoły osiągnęły średnio wyższą zdawalność egzaminu maturalnego, niż zdawalność w województwie i kraju. Wyniki egzaminu potwierdzającego kwalifikacje w zawodzie (nowy egzamin) są zróżnicowane. W wielu kwalifikacjach wyniki są dobre i przewyższają zdawalność wojewódzką i krajową, jednak są też kwalifikacje w których szkoły osiągają bardzo mały procent zdawalności. We wszystkich szkołach po egzaminach dokonywana jest dokładana analiza wyników i podejmowane są działania celem ich poprawy. W działaniach tych szkoły wspomagają doradcy zawodowi. Dzięki dobremu wyposażeniu w sprzęt dydaktyczny wszystkie szkoły są ośrodkami egzaminacyjnymi w zawodach w których kształcą. Centrum Kształcenia Praktycznego funkcjonujący przy Zespole Szkół Technicznych jest ośrodkiem dla uczniów naszych szkół jak i dla uczniów szkół z innych powiatów np.: kieleckiego, staszowskiego.
Zarząd Powiatu, po zapoznaniu się z powyższym dokumentem przyjął go jednogłośnie.
 
Ad. pkt 3. Rozpatrzenie pism skierowanych do Zarządu Powiatu.
Starosta – Pan Jerzy Żmijewski zapoznał zebranych z treścią wniosku przygotowanego przez Wydział Geodezji, Kartografii, Katastru i Gospodarki Nieruchomościami (załącznik nr 4), dotyczącego wydania przez Wojewodę Świętokrzyskiego decyzji stwierdzającej nieodpłatne nabycie z mocy prawa z dniem 1 stycznia 1999 r. przez Powiat Skarżyski prawa własności mienia Skarbu Państwa, tj. udziału w wysokości 2/3 części w prawie własności nieruchomości położonej w Skarżysku – Kamiennej, oznaczonej w ewidencji gruntów i budynków miasta Skarżyska – Kamiennej jako działka nr 2 o pow. 0,1114 ha, stanowiącej pas drogowy drogi powiatowej ul. 11 Listopada. Starosta wyjaśnił, że przedmiotowa działka nr 2 znajduje się w całości w liniach rozgraniczających ul. 11 Listopada, stanowiącej z dniem 1 stycznia 1999 r. drogę powiatową zgodnie z art. 103 ust. 3 ustawy z dnia 13 października 1998 r.
Zarząd Powiatu pozytywnie zaopiniował przedmiotowy wniosek oraz upoważnił Starostę oraz Wicestarostę do jego podpisania.
 
Starosta – Pan Jerzy Żmijewski przedstawił projekt wniosku Zarządu Powiatu Skarżyskiego (załącznik nr 5) kierowanego do Ministra Inwestycji i Rozwoju o stwierdzenie, na podstawie art. 156 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego, nieważności decyzji Wojewody Świętokrzyskiego z dnia 27.03.2007 r. stwierdzającej nieodpłatne nabycie z mocy prawa z dniem 1 czerwca 2003 r.:
1.        Przez Skarb Państwa prawa własności nieruchomości gruntowej o łącznej powierzchni 31,5549 ha, położonej w Skarżysku-Kamiennej, obręb 0011 Górna Kamienna oznaczonej jako działki: nr 75.1/41 o pow. 1,8067 ha, nr 75.1/42 o pow. 8,5721 ha, nr 75.1/43 o pow. 1,9609 ha, nr 75.1/44 o pow. 19,2152 ha,
2.        Przez PKP S.A prawa użytkowania wieczystego nieruchomości gruntowej opisanej powyżej,
3.        Przez PKP S.A prawa własności zlokalizowanych na tym gruncie budynków, budowli i urządzeń kolejowych, w części dotyczącej działek: nr 1/71 o pow. 0,1740 ha, nr 1/117 o pow. 0,0428 ha i nr 1/124 o pow. 0,2594 ha (stanowiących część uwłaszczonej działki nr 1/44), które zajęte są pod drogi powiatowe pn. ulica Towarowa (dotyczy działek nr 1/71 i nr 1/124) oraz pn. Aleja Marszałka Józefa Piłsudskiego (dotyczy działki nr 1/117). Starosta wyjaśnił, że część w/w działek objęta została projektem pn. „Budowa zintegrowanego systemu komunikacyjnego obejmującego wykonanie przebudowy istniejącego układu komunikacyjnego wraz z budową obiektu w celu przekroczenia linii kolejowej nr 8 Warszawa - Kraków i skomunikowania Osiedla Dolna Kamienna z Osiedlem Przydworcowym w Skarżysku-Kamiennej”, który będzie realizowany przez Powiat Skarżyski i Gminę Skarżysko-Kamienna. W związku z powyższym konieczne jest uregulowanie stanu prawnego przedmiotowych działek zajętych pod drogi powiatowe – ulicę Towarową i Aleję Marszałka Józefa Piłsudskiego.
Zarząd Powiatu pozytywnie zaopiniował przedstawiony wniosek oraz upoważnił Starostę oraz Wicestarostę do jego podpisania.

Starosta – Pan Jerzy Żmijewski przedstawił pismo Prezesa Zarządu firmy KOMBUD (załącznik nr 6), który w związku z realizacją inwestycji pn. „Rozbudowa infrastruktury II Liceum Ogólnokształcącego o halę sportową łączącą zaplecze sportowe II LO i ZST„ zwrócił się z prośbą o uzyskanie pozwolenia na usunięcie drzew, które kolidują z projektowanymi fundamentami hali i łącznika, zgodnie z załączoną mapką.
Zarząd Powiatu wyraził zgodę na wniosek Wykonawcy. Jednocześnie Zarząd zobowiązał Naczelnika Wydziału Inwestycji i Administrowania Mieniem do pilnego uzyskania od Wykonawcy zadania informacji odnośnie wysokości środków, jakie zostaną zaangażowane na realizację w/w inwestycji w bieżącym roku.
 
Starosta – Pan Jerzy Żmijewski zapoznał zebranych z wnioskiem Pana Macieja Michnowskiego (załącznik nr 7) o przedłużenie umowy na bezpłatne korzystanie z drogi dojazdowej biegnącej przez działkę nr 88/10 obręb Borki przy ul. Sokolej w Skarżysku-Kamiennej. Następnie Starosta przedstawił pismo Naczelnika Wydziału Inwestycji i Administrowania Mieniem o przedłużenie w/w umowy na okres trzech lat.
Zarząd Powiatu wyraził zgodę na przedłużenie umowy, zgodnie z propozycją Naczelnika.

W związku z budową lądowiska dla śmigłowców ratunkowych dla potrzeb ZOZ, Starosta – Pan Jerzy Żmijewski przedstawił pismo Dyrektora Zespołu Opieki Zdrowotnej (załącznik nr 8) zawierające prośbę o wyrażenie zgody na usunięcie przeszkód lotniczych poprzez wycinkę drzew na działce nr. 88/1 obręb Borki.
Zarząd Powiatu wyraził zgodę na wniosek Dyrektora.
 
Ad. pkt 4. Sprawy różne.
Zarząd Powiatu zobowiązał Naczelnika Wydziału Edukacji do dokonania analizy dotyczącej naboru do Zespołu Szkół w Suchedniowie w roku szkolnym 2019/2020 pod kątem liczebności klasy I pozwalającej funkcjonować szkole w ramach posiadanego budżetu,
w dwóch opcjach:
1)      klasa jednozawodowa
2)      klasa dwuzawodowa
          Na tym zakończono posiedzenie.
 
              Protokołowała                                                           Przewodniczący Zarządu

          Agnieszka Góralczyk                                                          Jerzy Żmijewski


Podpisy Członków Zarządu Powiatu:
1.      A. Berus ……………………
2.      K. Bilska……………………
3.      A. Leżańska………………

Załączników 8:       
 
Załącznik nr 1 – lista obecności na posiedzeniu Zarządu Powiatu,
Załącznik nr 2 – uchwała Zarządu Powiatu Skarżyskiego w sprawie: uchwalenia regulaminu organizacyjnego Placówki Opiekuńczo-Wychowawczej nr 1 „Przystań 1” w Skarżysku-Kamiennej, Placówki Opiekuńczo-Wychowawczej nr 2 „Przystań 2” w Skarżysku-Kamiennej i Centrum Obsługi Placówek w Skarżysku-Kamiennej,
Załącznik nr 3 – Raport o stanie realizacji zadań oświatowych w Powiecie Skarżyskim
w roku szkolnym 2017/2018,
Załącznik nr 4 – wniosek GG,
Załącznik nr 5 – wniosek Zarządu do Ministra Inwestycji i Rozwoju, z dnia 22.10.2018 r.,
Załącznik nr 6 – pismo Prezesa Zarządu firmy KOMBUD, z dnia 18.10.2018 r.,
Załącznik nr 7 – wnioskiem Pana Macieja Michnowskiego, z dnia 23.10.2018 r.,
Załącznik nr 8 – pismo Dyrektora Zespołu Opieki Zdrowotnej, z dnia 18.10.2018 r.

Protokol nr 47 (813kB) pdf  

metryczka


Wytworzył: Zarząd Powiatu (24 października 2018)
Opublikował: Agnieszka Góralczyk (6 listopada 2018, 10:55:01)

Ostatnia zmiana: brak zmian
Liczba odsłon: 455