Protokół Nr 45/2018 z dnia 10 października 2018 r.


  Protokół Nr 45/2018
z posiedzenia Zarządu Powiatu Skarżyskiego
w dniu 10 października 2018 r.
W posiedzeniu udział wzięli:
Członkowie Zarządu Powiatu:
1.  Jerzy Żmijewski                                         - Starosta
2.  Artur Berus                                               - Wicestarosta
3.  Katarzyna Bilska                                        - Członek Zarządu Powiatu
4.  Anna Leżańska                                          - Członek Zarządu Powiatu
5.  Bogusława Krawczyńska                              - Członek Zarządu Powiatu
Stali uczestnicy posiedzenia:
1.  Małgorzata Łakomiec                                   - Sekretarz Powiatu
2.  Bogusława Wilczyńska                                 - Skarbnik Powiatu
Pozostali uczestnicy posiedzenia:
1.                                                                                                                                             Leszek Lepiarz           - Dyrektor ZOZ
2.                                                                                                                                                    Magdalena Grzmil     - Główna Księgowa ZOZ
Lista obecności stanowi załącznik nr 1 do protokołu.
Posiedzeniu przewodniczył Starosta – Pan Jerzy Żmijewski.
Posiedzenie protokołowała: Anna Bugajska – Inspektor w Wydziale OZ.
Porządek posiedzenia:
1.  Podjęcie uchwał Zarządu Powiatu Skarżyskiego w sprawie:
a)  wprowadzenia zmian w budżecie powiatu na 2018 rok,
b)  zmiany Uchwały Nr 42/91/2018 Zarządu Powiatu Skarżyskiego z dnia 19 września 2018 r. w sprawie: zatrudnienia Dyrektora Domu Pomocy Społecznej „Centrum Seniora” w Skarżysku-Kamiennej.
2. Przyjęcie programu naprawczego Zespołu Opieki Zdrowotnej w Skarżysku-Kamiennej Szpitala Powiatowego im. Marii Skłodowskiej-Curie.
3.  Rozpatrzenie pism skierowanych do Zarządu Powiatu.
4.  Sprawy różne.
 
Starosta – Pan Jerzy Żmijewski przedstawił zebranym proponowany porządek posiedzenia oraz zapytał o uwagi i wnioski.
W związku z brakiem uwag, Zarząd Powiatu przyjął porządek posiedzenia jednogłośnie.
 
Streszczenie posiedzenia:
 
Ad. pkt 1. Podjęcie uchwał Zarządu Powiatu Skarżyskiego w sprawie:
a)   wprowadzenia zmian w budżecie powiatu na 2018 rok, (załącznik nr 2)
Referująca: Skarbnik Powiatu – Pani Bogusława Wilczyńska poinformowała, że zmiany wprowadzone w uchwale wynikają z:
1. Decyzji Wojewody Świętokrzyskiego znak FN.I.3111.600.2018 z dnia 28 września 2018r w sprawie zmniejszenia dotacji celowej z budżetu państwa o kwotę 25.899zł przeznaczonej na zapłatę składek na ubezpieczenie zdrowotne za bezrobotnych.
2. Decyzji Wojewody Świętokrzyskiego znak FN.I.3111.586.2018 z dnia 27 września 2018r w sprawie zmniejszenia dotacji celowej z budżetu państwa o kwotę 2.484zł przeznaczonej na wyposażenie szkół w podręczniki, materiały edukacyjne lub materiały ćwiczeniowe.
3. Pisma Wydziału Promocji, Kultury, Sportu i Turystyki z dnia 4 października 2018r w sprawie przeniesienia planu wydatków pomiędzy paragrafami w zakresie realizacji zadań z promocji i kultury w łącznej kwocie 5.350zł.
4. Pisma Biura Rady Powiatu z dnia 4 października 2018r w sprawie przeniesienia planu wydatków pomiędzy paragrafami w wysokości 1.000zł na organizację uroczystej sesji powiatu oraz na oprawę tablo.
5. Przenalizowania dotychczasowego wykonania na podstawie sprawozdań budżetowych i przedłożonych przez jednostki analiz przewidywanych do końca roku wydatków.
Zarząd Powiatu podjął przedmiotową uchwałę jednogłośnie.
 
b)   zmiany Uchwały Nr 42/91/2018 Zarządu Powiatu Skarżyskiego z dnia 19 września 2018 r. w sprawie: zatrudnienia Dyrektora Domu Pomocy Społecznej „Centrum Seniora” w Skarżysku-Kamiennej, (załącznik nr 3)
Z treścią przedmiotowej uchwały zapoznał zebranych Starosta – Pan Jerzy Żmijewski.
Zarząd Powiatu podjął uchwałę jednogłośnie.

Ad. pkt 2. Przyjęcie programu naprawczego Zespołu Opieki Zdrowotnej w Skarżysku-Kamiennej Szpitala Powiatowego im. Marii Skłodowskiej-Curie, (załącznik nr 4)
Starosta – Pan Jerzy Żmijewski powitał na posiedzeniu Dyrektora Zespołu Opieki Zdrowotnej – Pana Leszka Lepiarza oraz Główną Księgową ZOZ – Panią Magdalenę Grzmil. Następnie poprosił o przedstawienie programu.
Dyrektor poinformował, że głównym kierunkiem działań naprawczych ZOZ jest zapewnienie ciągłości, wysokiej jakości i kompleksowości świadczeń medycznych wszystkim pacjentom zgłaszającym się do jednostki poprzez:
·zapewnienie odpowiednich warunków infrastrukturalnych i technicznych do udzielania świadczeń medycznych (Dyrektor poinformował, że w bieżącym roku został przeprowadzony remont Oddziału Chirurgii oraz remont Oddziału Otolaryngologii),
·wyposażenie w nowoczesny sprzęt medyczny, stabilną sytuację kadrową połączoną z rozwojem zawodowym i podnoszeniem kwalifikacji (Dyrektor wyjaśnił, że w bieżącym roku został zakupiony sprzęt medyczny na kwotę ponad 0,5 mln. zł., którym doposażono Oddział Otolaryngologii, Chirurgii, Położniczo-Ginekologiczny, oraz Oddział Urazowo-Ortopedyczny. Dodał, że realizowany jest projekt „Budowa lądowiska dla śmigłowców ratunkowych dla potrzeb ZOZ w Skarżysku-Kamiennej oraz doposażenie SOR w sprzęt medyczny”, sprzęt o całkowitej wartości 1.261.253,16 zł. Ponadto Szpital otrzymał dofinansowanie z programu „Wspieramy Szpitalne Oddziały Ratunkowe” w kwocie 478 tys. zł na doposażenie Szpitalnego Oddziału Ratunkowego).
·optymalizację kosztów działalności ZOZ (Dyrektor wyjaśnił, że stale wzrastają koszty bieżącego utrzymania np. leki, energia. Udało się natomiast obniżyć koszty dostawy gazu).
Następnie Dyrektor zreferował zebranym program naprawczy Zespołu. Ponadto omówił kwestie zwiększenia wynagrodzeń dla grup zawodowych pracowników zatrudnionych w Szpitalu oraz kontrole przeprowadzone w Szpitalu przez Stację Sanitarno-Epidemiologiczną, Komendę Powiatową Państwowej Straży Pożarnej i Państwową Inspekcję Pracy, których zalecenia powodują wydatkowanie kolejnych środków finansowych z budżetu Szpitala. 
Zarząd Powiatu zapoznał się z przedstawionym programem naprawczym. Jednocześnie Zarząd zobowiązał Wydział Zdrowia i Polityki Społecznej do przygotowania stosownych dokumentów.
 
Ad. pkt 3. Rozpatrzenie pism skierowanych do Zarządu Powiatu.
Starosta – Pan Jerzy Żmijewski przedstawił zebranym wniosek Wydziału Geodezji, Kartografii, Katastru i Gospodarki Nieruchomościami (załącznik nr 5) dotyczący wydania przez Wojewodę Świętokrzyskiego decyzji stwierdzającej nieodpłatne nabycie z mocy prawa z dniem 1 stycznia 1999 r. przez Powiat Skarżyski prawa własności mienia Skarbu Państwa, tj. nieruchomości położonej w Skarżysku – Kamiennej, oznaczonej w ewidencji gruntów i budynków miasta Skarżyska – Kamiennej jako działka nr 1/1 o pow. 0,0310 ha (obręb 0004 Kamienna, arkusz mapy 38), stanowiącej pas drogowy drogi powiatowej ul. 11 Listopada.
Zarząd Powiatu pozytywnie zaopiniował przedmiotowy wniosek. Jednocześnie upoważnił Starostę – Pana Jerzego Żmijewskiego oraz Wicestarostę – Pana Artura Berusa do jego podpisania.
 
Członek Zarządu – Pani Katarzyna Bilska przedstawiła pismo Dyrektora Zespołu Placówek Edukacyjno-Wychowawczych (załącznik nr 6), który zwrócił się z prośbą o utworzenie grupy weekendowej Bursy Szkolnej w wymiarze 30 godzin:
piątek – 6 godz.
sobota – 14 godz.
niedziela – 10 godz.
Pani Katarzyna Bilska wyjaśniła, że prośba dyrektora wynika z faktu, że odległość szkoły od miejsca zamieszkania dla wychowanków Bursy Szkolnej jest zbyt duża, co wiąże się z większymi kosztami.
Zarząd Powiatu wyraził zgodę na wniosek Dyrektora.
 
Członek Zarządu – Pani Katarzyna Bilska przedstawiła pismo Dyrektora Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego Nr 2 (załącznik nr 7) zawierające prośbę o zwiększenie etatu w administracji placówki oraz zatrudnienie informatyka na 1/4  etatu. Dyrektor wyjaśnił, że nagromadzenie dodatkowych prac powoduje, że pracownicy nie są w stanie rzetelnie wykonywać swoich obowiązków w terminie, aby zapewnić ciągłość funkcjonowania placówki. Ponadto w placówce nie ma zatrudnionego informatyka, który jest niezbędny do wykonywania prac informatycznych.
Przewodniczący Zarządu poddał pod głosowanie wniosek Dyrektora SOSW Nr 2.
-  4 osoby głosowały przeciw (Starosta – pan Jerzy Żmijewski, Wicestarosta – Pan Artur Berus oraz Członkowie Zarządu – Pani Katarzyna Bilska i Pani Anna Leżańska)
-  1 osoba wstrzymała się od głosu (Członek Zarządu – Pani Bogusława Krawczyńska)
W toku przeprowadzonego głosowania Zarząd Powiatu nie wyraził zgody na wniosek Dyrektora.
 
Wicestarosta – Pan Artur Berus przedstawił pismo Dyrektora Domu Pomocy Społecznej (załącznik nr 8), który zwrócił się z prośbą o wyrażenie zgody na usunięcie drzewa znajdującego się pomiędzy budynkiem jednostki, a drogą pożarową, którą stanowi ul. Sporna. Ponadto Dyrektor poprosił o wyrażenie zgody na instalację hydrantów do celów przeciwpożarowych oraz wymianę wewnętrznej instalacji hydrantowej z płaskoskładanej na półsztywną. Wicestarosta dodał, że wszystkie prace zostaną wykonane na koszt jednostki.
Zarząd Powiatu wyraził zgodę na wniosek Dyrektora.
 
Ad. pkt 4. Sprawy różne.
W tym punkcie nie wniesiono żadnych spraw.
Na tym zakończono posiedzenie.
          Protokołowała                                                                        Przewodniczący Zarządu
          Anna Bugajska                                                                              Jerzy Żmijewski
Podpisy Członków Zarządu Powiatu:
1.      A. Berus………………………
2.      K. Bilska………………………
3.      A. Leżańska…………………...
4.      B. Krawczyńska………………
Załączników: 8
 
Załącznik nr 1 – lista obecności na posiedzeniu Zarządu Powiatu,
Załącznik nr 2 – uchwała Zarządu Powiatu Skarżyskiego w sprawie: wprowadzenia zmian w budżecie powiatu na 2018 rok,
Załącznik nr 3 – uchwała Zarządu Powiatu Skarżyskiego w sprawie: zmiany Uchwały Nr 42/91/2018 Zarząd Powiatu Skarżyskiego z dnia 19 września 2018 r. w sprawie: zatrudnienia Dyrektora Domu Pomocy Społecznej „Centrum Seniora” w Skarżysku-Kamiennej,
Załącznik nr 4 – program naprawczy Zespołu Opieki Zdrowotnej w Skarzysku-Kamiennej Szpitala Powiatowego im. Marii Skłodowskiej-Curie,
Załącznik nr 5 – wniosek Wydziału Geodezji, Kartografii, Katastru i Gospodarki Nieruchomościami,
Załącznik nr 6 – pismo Dyrektora Zespołu Placówek Edukacyjno-Wychowawczych z dnia 09.10.2018 r.,
Załącznik nr 7 – pismo Dyrektora Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego Nr 2,
Załącznik nr 8 – pismo Dyrektora Domu Pomocy Społecznej z dnia 05.10.2018 r.
 
 
  Protokół (564kB) pdf
 
 
 

metryczka


Wytworzył: Zarząd Powiatu Skarżyskiego (10 października 2018)
Opublikował: Anna Bugajska (30 października 2018, 11:55:58)

Ostatnia zmiana: brak zmian
Liczba odsłon: 586