Protokół Nr 44/2018


Protokół Nr 44/2018
z posiedzenia Zarządu Powiatu Skarżyskiego
w dniu 3 października 2018 r.
W posiedzeniu udział wzięli:
Członkowie Zarządu Powiatu:
1.      Artur Berus                                                   - Wicestarosta
2.      Katarzyna Bilska                                           - Członek Zarządu Powiatu
3.      Anna Leżańska                                             - Członek Zarządu Powiatu
4.      Bogusława Krawczyńska                                  - Członek Zarządu Powiatu
Stali uczestnicy posiedzenia:
1.      Małgorzata Łakomiec                                      - Sekretarz Powiatu
2.      Bogumiła Wilczyńska                                      - Skarbnik Powiatu
Pozostali uczestnicy posiedzenia:
1.    Elżbieta Azarowicz                                             - Dyrektor ZPOWiIK „Przystań”
2.    Małgorzata Nosowicz                                   - Naczelnik Wydziału Zdrowia i Polityki   Społecznej
3.    Katarzyna Geller                                           - Kierownik Referatu w W-le IM

Lista obecności stanowi załącznik nr 1 do protokołu.
Posiedzeniu przewodniczył Wicestarosta – Pan Artur Berus.
Posiedzenie protokołowała: Agnieszka Góralczyk – Inspektor w Wydziale OZ.

Porządek posiedzenia:
1.    Przyjęcie projektów uchwał Rady Powiatu Skarżyskiego w sprawie:
a)      zmiany wieloletniej prognozy finansowej Powiatu Skarżyskiego na lata 2018-2035,
b)      wprowadzenia zmian w budżecie powiatu na 2018 rok,
c)      przekształcenia Zespołu Placówek Opieki, Wychowania i Interwencji Kryzysowej „Przystań” w Skarżysku-Kamiennej w Placówkę Opiekuńczo-Wychowawczą nr 1 „Przystań 1” w Skarżysku-Kamiennej, Placówkę Opiekuńczo-Wychowawczą nr 2 „Przystań 2”  w Skarżysku-Kamiennej oraz Centrum Obsługi Placówek w Skarżysku-Kamiennej do zapewnienia wspólnej obsługi.
2.    Podjęcie uchwał Zarządu Powiatu Skarżyskiego w sprawie:
a)      zatwierdzenia specyfikacji istotnych warunków zamówienia, powierzenia powołania komisji przetargowej oraz zatwierdzenia wyboru najkorzystniejszej oferty w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego pn. „Wykonanie prac geodezyjno-kartograficznych wynikających z zadań realizowanych przez Starostwo Powiatowe w Skarżysku-Kamiennej”,
b)      upoważnienia Pani Joanny Żurawki – Dyrektora Zespołu Szkół Transportowo-Mechatronicznych w Skarżysku-Kamiennej.
3.    Rozpatrzenie pism skierowanych do Zarządu Powiatu.
4.    Sprawy różne.
 
Wicestarosta – Pan Artur Berus przedstawił zebranym proponowany porządek posiedzenia oraz zapytał o uwagi lub wnioski.
Zarząd Powiatu jednogłośnie przyjął proponowany porządek posiedzenia.
 
Streszczenie posiedzenia:
 
Ad. pkt 1. Przyjęcie projektów uchwał Rady Powiatu Skarżyskiego w sprawie:
a)      zmiany wieloletniej prognozy finansowej Powiatu Skarżyskiego na lata 2018-2035 (załącznik nr 2)
Projekt uchwały w powyższej sprawie przedstawiła Skarbnik – Pani Bogusława Wilczyńska. Wyjaśniła, że zmiany w Wieloletniej Prognozie Finansowej na lata 2018-2035 wynikają:
1.      Z wprowadzenia nowego przedsięwzięcia pn „Zagraniczna praktyka drogą do kariery”, który będzie realizowany przez Zespół Szkół Samochodowo-Usługowych w ramach Programu Operacyjnego Wiedza, Edukacja, Rozwój. Łączna kwota dofinansowania to 422.276,50zł, w bieżącym roku będzie wykorzystane z tej kwoty tj 140.758,83zł.
2.      Ze zwiększenia łącznych nakładów i limitu zobowiązań o kwotę 137.902,25zł, limitu wydatków w 2018r o 118.227,26zł, a w 2019r o 19.674,99zł w projekcie „Przeciwdziałanie wypaleniu – wsparcie rodzin zastępczych ze Skarżyska-Kamiennej” realizowanym przez Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego. Zwiększenie wynika z podpisanego aneksu do umowy o dofinansowanie projektu.
3.      Ze zwiększenia łącznych nakładów i limitu zobowiązań o kwotę 300.000zł, limitu wydatków w 2019 roku o 150.000zł, a w 2020r o 150.000zł na przedsięwzięciu „Budowa zintegrowanego systemu komunikacyjnego obejmującego wykonanie przebudowy istniejącego układu komunikacyjnego wraz z budową obiektu w celu przekroczenia linii kolejowej nr 8 Warszawa-Kraków i skomunikowania Osiedla Dolna Kamienna z Osiedlem Przydworcowym w Skarżysku-Kamiennej”. Zwiększenie dotyczy wykonania dokumentacji projektowej. Ogłoszenie przetargu i podpisanie umowy nastąpi w 2018r, zaś realizacja i płatności rozłożone będą na lata 2019-2020.
4.      Z wprowadzeniu nowego zadania „Rozbudowa drogi powiatowej nr 0593T w miejscowości Występa w Gminie Łączna - etap II” o łącznych nakładach i limicie zobowiązań w wysokości 50.000zł, limicie wydatków w 2018r – 40.000zł i w 2019r – 10.000zł. Zaplanowane kwoty dotyczą wykonania dokumentacji projektowej. Zadanie zostało przeniesione z wydatków inwestycyjnych rocznych.
5.      Ze zmiany kwot limitów wydatków na przedsięwzięciu „e-geodezja - cyfrowy zasób geodezyjny województwa świętokrzyskiego’. Kwotę zaplanowaną w 2018 roku w wysokości 110.000zł przenosi się po połowie na lata 2019-2020, zgodnie ze zmienionym wnioskiem o dofinansowanie projektu. Jednocześnie zwiększa się łączne nakłady o 1.611.894,10zł, co stanowi ewentualne dofinansowanie projektu, które musi być pokazane przy składaniu wniosku o dofinansowaniu. Jest to wymóg instytucji pośredniczącej przy składaniu wniosku by w uchwale organu stanowiącego pokazać w łącznych nakładach całość projektu, a w wydatkach wkład własny powiatu
6.      Ze zwiększenia dochodów bieżących o kwotę 669.141,29zł poprzez zmiany dokonane przez Zarząd Powiatu:
-        w dniu 5 września 2018r – zwiększenie dotacji celowych z budżetu państwa na utrzymanie Straży Pożarnej – 2.060zł, Domu Pomocy Społecznej – 13.871zł i na Powiatowego Środowiskowego Domu Samopomocy 22.800zł
-        w dniu 26 września 2018r – zwiększenie dotacji z budżetu państwa na funkcjonowanie Straży Pożarnej – 1.797zł i na przeciwdziałanie przemocy w rodzinie – 5.076zł
oraz projektem uchwały Rady Powiatu  - 623.537,29zł – wprowadzenie środków  z programu POWER, z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego, darowizn – 4.250zł oraz zmiany w dochodach po analizie wykonania planów jednostek na koniec sierpnia 2018r i przeznaczenie ich na bieżące niedobory w jednostkach budżetowych Powiatu Skarżyskiego.
7.      Ze zwiększenia wydatków bieżących o kwotę 1.201.038,56zł poprzez zmiany opisane   w powyższym punkcie oraz przeznaczenie kwoty 535.999,27zł z tzw „wolnych środków” na wydatki bieżące, przy jednoczesnych zmniejszeniu dochodów majątkowych powodujących zmniejszenie wydatków bieżących o 4.102zł
8.      Ze zmniejszenia dochodów majątkowych o kwotę 114.102zł z tytułu sprzedaży majątku.
9.      Ze zmniejszenia wydatków majątkowych o kwotę 110.000zł w związku z przeniesieniem planu e-geodezji z roku 2018 na lata 2019 i 2020
10.  Ze zwiększenia przychodów o 535.999,27zł z tzw „wolnych środków” i przeznaczenie ich na bieżące potrzeby jednostek.
W drodze przeprowadzonego głosowania, Zarząd Powiatu jednogłośnie przyjął powyższy projekt uchwały.
 
b)     wprowadzenia zmian w budżecie powiatu na 2018 rok (załącznik nr 3)
Referująca: Skarbnik – Pani Bogusława Wilczyńska. Poinformowała zebranych, że proponowane zmiany w budżecie Powiatu Skarżyskiego wynikają z:
1.      Umowy z Fundacją Rozwoju Systemu Edukacji w sprawie dofinansowania projektu „Zagraniczna praktyka drogą do kariery”, który będzie realizowany przez Zespół Szkół Samochodowo-Usługowych w ramach Programu Operacyjnego Wiedza, Edukacja, Rozwój. Łączna kwota dofinansowania to 422.276,50zł, w bieżącym roku będzie wykorzystane z tej kwoty tj 140.758,83zł.
2.      Aneksu do umowy o dofinansowanie projektu „Przeciwdziałanie wypaleniu – wsparcie rodzin zastępczych ze Skarżyska-Kamiennej” realizowanego przez Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego. Wartość projektu zwiększa się 137.902,25zł.
3.      Pism Zespołu Placówek Opieki, Wychowania i Interwencji Kryzysowej Przystań z dnia 24, 27 i 28 września 2018r w sprawie wprowadzenia do budżetu otrzymanych darowizn w łącznej wysokości 4.250zł na wypoczynek wychowanków oraz środków z programu Dobry Start  - 7.800zł na zakup podręczników dla wychowanków.
4.      Przenalizowania dochodów i wydatków wszystkich jednostek budżetowych, wskutek czego zwiększa się dochody jednostek o 234.571zł oraz wprowadza tzw „wolne środki” w wysokości 535.999,27zł i przeznacza się je na niedobory w wydatkach do końca 2018r. Część wydatków przenoszona jest pomiędzy działami, rozdziałami i paragrafami.
5.      Wyciągu z posiedzenia Zarządu Powiatu Skarżyskiego odbytego w dniu 26 września 2018r w sprawie zabezpieczenia kwoty 300.000zł na wykonanie dokumentacji projektowej „Budowy zintegrowanego systemu komunikacyjnego obejmującego wykonanie przebudowy istniejącego układu komunikacyjnego wraz z budową obiektu w celu przekroczenia linii kolejowej nr 8 Warszawa-Kraków i skomunikowania Osiedla Dolna Kamienna z Osiedlem Przydworcowym w Skarżysku-Kamiennej”. Ogłoszenie przetargu i podpisanie umowy nastąpi 2018r, zaś realizacja i płatności rozłożone będą na lata 2019-2020. W związku z tym plan 2018 roku pozostaje bez zmian, zwiększają się jedynie łączne nakłady w załączniku dotyczącym limitów na przedsięwzięcia wieloletnie.
6.      Wyciągu z posiedzenia Zarządu Powiatu Skarżyskiego odbytego w dniu 26 września 2018r w sprawie zabezpieczenia kwoty 10.000zł w 2019 roku na wykonanie dokumentacji projektowej „Rozbudowa drogi powiatowej nr 0593T w miejscowości Występa w Gminie Łączna - etap II”. W związku z powyższym przenosi się zadanie z wydatków inwestycyjnych rocznych na przedsięwzięcia wieloletnie.
7.      Pisma Wydziału Geodezji, Kartografii, Katastru i Gospodarki Nieruchomościami z dnia 20 września 2018r w sprawie zmian na zadaniu e-geodezja. Wkład własny  w zaplanowany w 2018r w wysokości 110.000zł zostaje przeniesiony po połowie na lata 2019-2020, zgodnie ze zmienionym wnioskiem o dofinansowanie projektu. Jednocześnie zwiększa się łączne nakłady o 1.611.894,10zł, co stanowi ewentualne dofinansowanie projektu, które musi być pokazane przy składaniu wniosku o dofinansowaniu. Zgodnie z wytycznymi Instytucji Pośredniczącej trzeba mieć zabezpieczenie wkładu własnego oraz pokazane całkowite łączne nakłady projektu.
8.      Pisma Powiatowego Urzędu Pracy z dnia 10 września 2018r w sprawie wprowadzenia po stronie dochodowej i wydatkowej kwoty 8.310zł wpływów z tytułu za opłat za wydawanie oświadczeń o powierzeniu pracy cudzoziemców i przeznaczenie ich na koszty obsługi tego zadania.
Zarząd Powiatu jednogłośnie przyjął przedstawiony projekt uchwały.
 
 
 
c)      przekształcenia Zespołu Placówek Opieki, Wychowania i Interwencji Kryzysowej „Przystań” w Skarżysku-Kamiennej w Placówkę Opiekuńczo-Wychowawczą nr 1 „Przystań 1” w Skarżysku-Kamiennej, Placówkę Opiekuńczo-Wychowawczą nr 2 „Przystań 2”  w Skarżysku-Kamiennej oraz Centrum Obsługi Placówek w Skarżysku-Kamiennej do zapewnienia wspólnej obsługi (załącznik nr 4)
            Wicestarosta – Pan Artur Berus powitał na posiedzeniu Dyrektora Zespołu Palcówek Opieki, Wychowania i Interwencji Kryzysowej „Przystań” – Panią Elżbietę Azarowicz oraz Naczelnika Wydziału Zdrowia i Polityki Społecznej – Panią Małgorzatę Nosowicz i poprosił o przedstawienie informacji na jakim etapie jest proces przekształcenia ZPOWiIK „Przystań”.   
            Dyrektor – Pani Elżbieta Azarowicz wyjaśniła, że dzięki dużej mobilizacji Zespołu, prace dotyczące przekształcenia przebiegają bez większych problemów. Wszelkie podejmowane działania konsultowane są na bieżąco ze Świętokrzyskim Urzędem Wojewódzkim. Niebawem, przeprowadzona zostanie inwentaryzacja „Przystani”. Dyrektor poinformowała, że w Placówce zatrudniona została osoba na stanowisku Informatyk do obsługi programu Procomp. Jedyne trudności w chwili obecnej związane są z powierzeniem zadań dotyczących ochrony danych osobowych.
            Członek Zarządu – Pani Katarzyna Bilska zapytała kiedy zostanie wydana zgoda Wojewody na funkcjonowanie przekształconej Placówki.
            Dyrektor wyjaśniła, że taka zgoda może zostać wydana po 1 stycznia 2019 r., kiedy zostanie przeprowadzona w tym zakresie kontrola Placówki przez pracowników ŚUW.
            Zarząd Powiatu przyjął do wiadomości powyższe informacje, oraz postanowił przekazać przedmiotowy projekt uchwały pod obrady Rady Powiatu Skarżyskiego.
 
Ad. pkt 2. Podjęcie uchwał Zarządu Powiatu Skarżyskiego w sprawie:
a)      zatwierdzenia specyfikacji istotnych warunków zamówienia, powierzenia powołania komisji przetargowej oraz zatwierdzenia wyboru najkorzystniejszej oferty w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego pn. „Wykonanie prac geodezyjno-kartograficznych wynikających z zadań realizowanych przez Starostwo Powiatowe w Skarżysku-Kamiennej” (załącznik nr 5)
            Z treścią przedmiotowej uchwały zapoznał zebranych Wicestarosta – Pan Artur Berus.
            Zarząd Powiatu nie zgłosił uwag, oraz podjął uchwałę jednogłośnie.
 
b)     upoważnienia Pani Joanny Żurawki – Dyrektora Zespołu Szkół Transportowo-Mechatronicznych w Skarżysku-Kamiennej (załącznik nr 6)
            Członek Zarządu – Pani Katarzyna Bilska poinformowała zebranych, że na mocy przedmiotowej uchwały upoważnia się Panią Joannę Żurawkę – Dyrektora ZST-M do podpisania i realizacji umowy na realizację innowacyjnego modelu kształcenia praktycznego w ramach grantu „Uczeń zawodowiec”.
            W świetle powyższego, Zarząd Podjął uchwałę jednogłośnie.
 
Ad. pkt 3. Rozpatrzenie pism skierowanych do Zarządu Powiatu.
            Członek Zarządu – Pani Katarzyna Bilska przedstawiła pismo Dyrektora II Liceum Ogólnokształcącego (załącznik nr 7) informujące o zawarciu umowy na czas określony od dnia 12.09.2018 r. do dnia 30.06.2019 r. ze Stowarzyszeniem „Świętokrzyski Ośrodek JU-JITSU im. Stanisława Makucha” na wynajem sali gimnastycznej.
Zarząd Powiatu przyjął do wiadomości informację w powyższym zakresie.

Członek Zarządu – Pani Katarzyna Bilska przedstawiła kolejne pismo Dyrektora II Liceum Ogólnokształcącego (załącznik nr 8) zawierające prośbę o wyrażenie zgody na usunięcie drzewa (topoli) znajdującego się na działce szkolnej.
Zarząd Powiatu wyraził zgodę na prośbę Dyrektora. Ponadto, Zarząd zobowiązał Dyrektora II LO do uzupełnienia pisma o mapkę sytuacyjną.

Członek Zarządu – Pani Katarzyna Bilska poinformowała zebranych, że wpłynęło pismo Wicedyrektora Zespołu Szkół Technicznych (załącznik nr 9), który w związku z opinią Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej zwrócił się z prośbą o wyrażenie zgody na przydzielenie uczniowi szkoły 5 godzin lekcyjnych tygodniowo, służących realizacji wskazanej przez Poradnię zindywidualizowanej ścieżki kształcenia.
Zarząd Powiatu wyraził zgodę na prośbę Dyrektora przedstawioną w piśmie.

Członek Zarządu – Pani Katarzyna Bilska przedstawiła przygotowane przez Wydział Edukacji sprawozdanie z wysokości średnich wynagrodzeń nauczycieli na poszczególnych stopniach awansu zawodowego w szkołach prowadzonych przez Powiat Skarżyski za okres styczeń – sierpień 2018 r. (załącznik nr 10). Pani Katarzyna Bilska wyjaśniła, że w związku z faktem, iż od miesiąca kwietnia 2018 r. minimalne wynagrodzenia nauczycieli wzrosły, zmienił się również poziom średnich wynagrodzeń. Dodała, że w sprawozdaniu wykazano uśrednioną wysokość średnich wynagrodzeń.
Zarząd Powiatu przyjął przedstawione sprawozdanie.

Członek Zarządu – Pani Katarzyna Bilska poinformowała zebranych, że Dyrektor Powiatowego Centrum Rozwoju Edukacji (załącznik nr 11) zwróciła się z prośbą o rozpatrzenie sprawy i wsparcie w przedmiocie zakupu lub dzierżawy kserokopiarki. Następnie Pani Katarzyna Bilska przedstawiła zebranym analizę Dyrektora dot. zakupu oraz dzierżawy drukarki.
Zarząd Powiatu zobowiązał Wydział Organizacyjny i Spraw Obywatelskich oraz Zespół Informatyczny do przeprowadzenia analizy dzierżawy oraz zakupu drukarki dla PCRE oraz przedstawienia propozycji rozwiązania sprawy na kolejne posiedzenie Zarządu.

Członek Zarządu – Pani Katarzyna Bilska poinformowała zebranych, że wpłynęło kolejne pismo Dyrektora Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego Nr 2 (załącznik nr 12) w sprawie wyrażenia zgody na prowadzenie działalności statutowej Stowarzyszenia „PRAXIS” na terenie Ośrodka. Z informacji przedstawionych przez Dyrektora wynika, że z dniem 1 września br. nastąpiła zmiana kierownika Warsztatu Terapii Zajęciowej.
Zarząd Powiatu przyjął do wiadomości informacje przedstawione przez Dyrektora. Jednocześnie wskazano, że kwestia ustalenia odpłatności za udostępnienie pomieszczeń Ośrodka należy do kompetencji Dyrektora.

Członek Zarządu – Pani Katarzyna Bilska zreferowała pismo Dyrektora II Liceum Ogólnokształcącego (załącznik nr 13) zawierające informację o planowanym przez Dyrektora uruchomieniu monitoringu w dniu 1 października br. Pani Katarzyna Bilska wyjaśniła, że w związku z wejściem w życie Rozporządzenia dot. RODO, praca monitoringu zostaje w szkole wznowiona. Dodała, że na początku września br. Inspektor Danych Osobowych  - Pani Izabela Kowalską dokonała kontroli monitoringu we wszystkich placówkach. Kontrola nie wykazała nieprawidłowości.
Zarząd Powiatu przyjął do wiadomości informację w powyższym zakresie.

Skarbnik – Pani Bogusława Wilczyńska zreferowała pismo Dyrektora Zarządu Dróg Powiatowych (załącznik nr 14), który zwrócił się z prośbą o wprowadzenie zmian w planie finansowym jednostki na 2018 rok poprzez przeniesienie środków finansowych pomiędzy paragrafami na łączną kwotę 82 550,00 zł.
Zarząd Powiatu wyraził zgodę na dokonanie zmian w planie finansowym ZDP, zgodnie z pismem Dyrektora. Jednocześnie Zarząd zobowiązał Skarbnika do przygotowania stosownej uchwały Zarządu Powiatu.

Wicestarosta – Pan Artur Berus przedstawił pismo Dyrektora Zespołu Opieki Zdrowotnej (załącznik nr 15), który w związku z budową lądowiska dla śmigłowców ratunkowych dla potrzeb ZOZ zwrócił się z prośbą o wyrażenie zgody na wycinkę drzew na działce nr ewid. 87/3 obręb 2 Borki (usunięcie przeszkód lotniczych).
Zarząd Powiatu wyraził zgodę na skierowanie wniosku do Urzędu Miasta w Skarżysku-Kamiennej o wycinkę drzewa.

Wicestarosta – Pan Artur Berus przypomniał zebranym, że na poprzednim posiedzeniu, Zarząd zabezpieczył w budżecie środki finansowe w wysokości 21 tys. zł. na wykonanie prac polegających na przebudowie parkingu obok budowanego lądowiska helikopterów ratunkowych przy ulicy Sokolej, tak aby autobus komunikacji miejskiej mógł swobodnie zawracać. Wyjaśnił, że po dokonaniu analizy, istnieje możliwość bezkosztowego rozwiązania problemu. Następnie poprosił obecną na posiedzeniu, Kierownik referatu gospodarki mieniem o przedstawienie propozycji nowego rozwiązania. Pani Katarzyna Geller przedstawiła zebranym koncepcję nowej lokalizacji przystanku dla autobusów, która uzgodniona została z przedstawicielem MKS.
Po zapoznaniu się z koncepcją przedstawioną przez Kierownika – Panią Katarzynę Geller, Zarząd Powiatu zobowiązał Dyrektora Zarządu Dróg Powiatowych oraz Naczelnika Wydziału Komunikacji i Transportu do dopracowania organizacji ruchu na tym terenie,
w zgodnie z przyjętą w dniu dzisiejszym koncepcją.
 
Ad. pkt 4. Sprawy różne.
            Zarząd Powiatu postanowił wystąpić do Przewodniczącego Rady Powiatu Skarżyskiego z wnioskiem o zwołanie Sesji Rady Powiatu, celem podjęcia przez Radę uchwał przyjętych przez Zarząd na dzisiejszym posiedzeniu.
          Na tym zakończono posiedzenie.
 
              Protokołowała                                                          Przewodniczący Zarządu

          Agnieszka Góralczyk                                                            wz. Artur Berus


Podpisy Członków Zarządu Powiatu:
1.      K. Bilska……………………
2.      A. Leżańska……………
3.      B. Krawczyńska………

Załączników 15:       
 
Załącznik nr 1 – lista obecności na posiedzeniu Zarządu Powiatu,
Załącznik nr 2 – projekt uchwały Rady Powiatu Skarżyskiego w sprawie: zmiany wieloletniej prognozy finansowej Powiatu Skarżyskiego na lata 2018-2035,
Załącznik nr 3 – projekt uchwały Rady Powiatu Skarżyskiego w sprawie: wprowadzenia zmian w budżecie powiatu na 2018 rok,
Załącznik nr 4 – projekt uchwały Rady Powiatu Skarżyskiego w sprawie: przekształcenia Zespołu Placówek Opieki, Wychowania i Interwencji Kryzysowej „Przystań” w Skarżysku-Kamiennej w Placówkę Opiekuńczo-Wychowawczą nr 1 „Przystań 1” w Skarżysku-Kamiennej, Placówkę Opiekuńczo-Wychowawczą nr 2 „Przystań 2”  w Skarżysku-Kamiennej oraz Centrum Obsługi Placówek w Skarżysku-Kamiennej do zapewnienia wspólnej obsługi,
Załącznik nr 5 – uchwała Zarządu Powiatu Skarżyskiego w sprawie: zatwierdzenia specyfikacji istotnych warunków zamówienia, powierzenia powołania komisji przetargowej oraz zatwierdzenia wyboru najkorzystniejszej oferty w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego pn. „Wykonanie prac geodezyjno-kartograficznych wynikających z zadań realizowanych przez Starostwo Powiatowe w Skarżysku-Kamiennej”,
Załącznik nr 6 – uchwała Zarządu Powiatu Skarżyskiego w sprawie: upoważnienia Pani Joanny Żurawki – Dyrektora Zespołu Szkół Transportowo-Mechatronicznych w Skarżysku-Kamiennej,
Załącznik nr 7 – pismo Dyrektora II Liceum Ogólnokształcącego, z dnia 27.09.2018 r.,
Załącznik nr 8 – pismo Dyrektora II Liceum Ogólnokształcącego, z dnia 27.09.2018 r.,
Załącznik nr 9 – pismo Wicedyrektora Zespołu Szkół Technicznych, z dnia 01.10.2018 r.,
Załącznik nr 10 – sprawozdanie z wysokości średnich wynagrodzeń nauczycieli na poszczególnych stopniach awansu zawodowego w szkołach prowadzonych przez Powiat Skarżyski za okres styczeń – sierpień 2018 r.,
Załącznik nr 11 – pismo Dyrektora Powiatowego Centrum Rozwoju Edukacji, z dnia 01.10.2018 r.,
Załącznik nr 12 – pismo Dyrektora Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego Nr 2,
z dnia 20.09.2018 r.,
Załącznik nr 13 – pismo Dyrektora II Liceum Ogólnokształcącego, z dnia 24.09.2018 r.,
Załącznik nr 14 – pismo Dyrektora Zarządu Dróg Powiatowych, z dnia 02.10.2018 r.,
Załącznik nr 15 – pismo Dyrektora Zespołu Opieki Zdrowotnej, z dnia 02.10.2018 r.

Protokol (768kB) pdf  

metryczka


Wytworzył: Zarząd Powiatu (3 października 2018)
Opublikował: Agnieszka Góralczyk (19 października 2018, 09:58:52)

Ostatnia zmiana: brak zmian
Liczba odsłon: 505