Protokół Nr 43 z dnia 26 września 2018 roku


Protokół Nr 43/2018
z posiedzenia Zarządu Powiatu Skarżyskiego
w dniu 26 września 2018 r.
W posiedzeniu udział wzięli:
Członkowie Zarządu Powiatu:
1.      Jerzy Żmijewski                                              - Starosta
2.      Artur Berus                                                     - Wicestarosta
3.      Katarzyna Bilska                                             - Członek Zarządu Powiatu
4.      Anna Leżańska                                               - Członek Zarządu Powiatu
5.      Bogusława Krawczyńska                                    - Członek Zarządu Powiatu
Stali uczestnicy posiedzenia:
1.      Małgorzata Łakomiec                                       - Sekretarz Powiatu
2.      Bogumiła Wilczyńska                                       - Skarbnik Powiatu

Lista obecności stanowi załącznik nr 1 do protokołu.
Posiedzeniu przewodniczył Starosta – Pan Jerzy Żmijewski.
Posiedzenie protokołowała: Agnieszka Góralczyk – Inspektor w Wydziale OZ.
 
Porządek posiedzenia:
1.    Podjęcie uchwał Zarządu Powiatu Skarżyskiego w sprawie:
a)      wprowadzenia zmian w budżecie powiatu na 2018 rok,
b)      zatwierdzenia specyfikacji istotnych warunków zamówienia, powierzenia powołania komisji przetargowej oraz zatwierdzenia wyboru najkorzystniejszej oferty w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego pn. „Zakup dziewięciomiejscowego mikrobusu do przewozu niepełnosprawnych umysłowo uczniów Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego Nr 2 w Skarżysku-Kamiennej”.
2.    Rozpatrzenie pism skierowanych do Zarządu Powiatu.
3.    Sprawy różne.
 
Starosta – Pan Jerzy Żmijewski przedstawił zebranym proponowany porządek posiedzenia oraz zapytał o uwagi lub wnioski.
Zarząd Powiatu jednogłośnie przyjął proponowany porządek posiedzenia.
 
Streszczenie posiedzenia:

Ad. pkt 1. Podjęcie uchwał Zarządu Powiatu Skarżyskiego w sprawie:
a)      wprowadzenia zmian w budżecie powiatu na 2018 rok (załącznik nr 2),
Uchwałę w powyższej sprawie omówiła Kierownik – Pani Urszula Wrona. Wyjaśniła, że zmiany wprowadzone w uchwale wynikają z:
1.      Decyzji Wojewody Świętokrzyskiego z dnia 12 września 2018r w sprawie zwiększenia dotacji celowej z budżetu państwa o kwotę 5.076zł na realizację zadań wynikających z ustawy o przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie
2.      Decyzji Wojewody Świętokrzyskiego z dnia 5 września 2018r w sprawie zwiększenia dotacji celowej z budżetu państwa o kwotę 1.797zł na wypłatę rekompensat za przedłużony czas pracy dla funkcjonariuszy Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej.
3.      Pism Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej z dnia 4, 11 i 24 września 2018r w sprawie przeniesienia planu wydatków pomiędzy paragrafami w łącznej wysokości 16.078zł na wypłatę nagród uznaniowych za wykonywanie zadań służbowych w zastępstwie strażaków przebywających na zwolnieniach (8.851zł), na wypłatę ekwiwalentu za niewykorzystany czas wolny od służby (5.227zł) oraz na zakup środków żywności (2.000zł).
4.      Pisma Zarządu Dróg Powiatowych z dnia 13 września 2018r w sprawie przeniesienia kwoty 1.900zł pomiędzy paragrafami w celu zabezpieczenia odpisu na ZFŚS
5.      Pisma Wydziału Promocji, Kultury Sportu i Turystki z dnia 21 września 2018rw sprawie przeniesienia kwoty 90zł pomiędzy paragrafami w ramach realizacji zadań z zakresu turystyki.
6.      Pisma Zespołu Szkół Ekonomicznych z dnia 5 września 2018r w sprawie zabezpieczenia środków na zapłatę ubezpieczenia zdrowotnego za ucznia, który nie jest objęty ubezpieczeniem. Środki w wysokości 187,20zł zostają przeniesione w tej samej klasyfikacji budżetowej z jednostki Powiatowy Urząd Pracy.
7.      Pisma Powiatowego Środowiskowego Domu Samopomocy z dnia 18 września 2018r w sprawie przeniesienia planu wydatków w kwocie 240zł na zabezpieczenie brakującej kwoty na ubezpieczenie podopiecznych.
8.      Pism szkół i placówek oświatowych w sprawie przeniesienia planu wydatków pomiędzy paragrafami w celu zabezpieczenia wydatków w 2018r:
-   Zespół Szkół Samochodowo-Usługowych – kwota przeniesień 14.700zł
-   I Liceum Ogólnokształcące – kwota przeniesień 15.652zł
-   Zespół Szkół Technicznych – kwota przeniesień 33.780,73zł
-   Zespół Placówek Edukacyjno-Wychowawczych – kwota przeniesień 22.670zł
-   Zespół Szkół im.H.Sienkiewicza w Suchedniowie – kwota przeniesień 27.919zł
-   Zespół Placówek Resocjalizacyjno-Wychowawczych – kwota przeniesień 157.934zł
-   Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy Nr 2 – kwota przeniesień 25.400zł
-   Zespół Szkół Transportowo -Mechatronicznych – kwota przeniesień 13.880zł
9.      Zabezpieczenia kwoty 100zł  na zakup znaków sądowych niezbędnych do zapytania o niekaralność pracowników.
10.  Przeniesienia planu wydatków w wysokości 4.579,50zł w tej samej klasyfikacji budżetowej pomiędzy jednostkami i tak:
-        z Zespołu Placówek Resocjalizacyjno-Wychowawczych
-        do Zespołu Placówek Edukacyjno-Wychowawczych.
Zmiana wynika z rozliczenia dotacji z budżetu państwa przeznaczonej na wyposażenie szkół w podręczniki, materiały edukacyjne lub materiały ćwiczeniowe, sporządzonego przez Wydział Edukacji.
11.  Pisma Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie z dnia 21 września 2018r – w sprawie przeniesienia planu wydatków pomiędzy rozdziałami paragrafami w wysokości 27.155zł w celu zabezpieczenia wydatków w 2018r.
12.  Pisma Zespołu Placówek Opieki, Wychowania i Interwencji Kryzysowej Przystań z dnia 20 września 2018r w sprawie przeniesienia planu wydatków pomiędzy paragrafami w kwocie 1.176,00 zł  na niedobór w planie na odpis na ZFŚS, na wydatki wynikające z ustawy o BHP oraz na zakup leków dla wychowanków.
13.  Przeniesienie pomiędzy paragrafami kwoty 21.000zł na wyłożenie kostki brukowej na działce w pobliżu szpitala i OLK, zgodnie z decyzją podjętą przez Zarząd Powiatu Skarżyskiego (pismo Kierownika referatu gospodarki mieniem stanowi załącznik nr 3)
Zarząd Powiatu jednogłośnie podjął uchwałę w powyższej sprawie.
 
 
b)     zatwierdzenia specyfikacji istotnych warunków zamówienia, powierzenia powołania komisji przetargowej oraz zatwierdzenia wyboru najkorzystniejszej oferty w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego pn. „Zakup dziewięciomiejscowego mikrobusu do przewozu niepełnosprawnych umysłowo uczniów Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego Nr 2 w Skarżysku-Kamiennej” (załącznik nr 4)

            Z treścią przedmiotowej uchwały zapoznał zebranych Wicestarosta – Pan Artur Berus.
            Zarząd Powiatu nie zgłosił uwag oraz podjął uchwałę jednogłośnie.
 
Ad. pkt 2. Rozpatrzenie pism skierowanych do Zarządu Powiatu.
W związku z upływem okresu powierzenia funkcji dyrektora oraz koniecznością przeprowadzenia konkursu na kandydata na dyrektora w Powiatowym Centrum Rozwoju Edukacji w Skarżysku-Kamiennej, Członek Zarządu – Pani Katarzyna Bilska przedstawiła pismo Naczelnika Wydziału Edukacji (załącznik nr 5), który zwrócił się z prośbą o wytypowanie trzech przedstawicieli organu prowadzącego do pracy w komisji zgodnie z art. 63 ust. 14 pkt 1 lit. a) ustawy z dnia 14 grudnia 2016 roku – Prawo oświatowe (Dz. U. z 2018 roku poz. 996 z późniejszymi zmianami) z jednoczesnym określeniem przewodniczącego komisji. Ponadto Naczelnik poprosił o podjęcie decyzji w sprawie dotyczącej miejsc zamieszczenia ogłoszenia oraz sposobu składania ofert.
Zarząd Powiatu do pracy w komisji wytypował Naczelnika Wydziału Edukacji – Pana Jerzego Krawczyka, jako Przewodniczącego Komisji, jednego pracownika Wydziału Edukacji oraz jednego pracownika Zespołu ds. Obsługi Zarządu Powiatu i Kadr. Ponadto Zarząd postanowił zamieścić ogłoszenia w miejscach dotychczas praktykowanych oraz podjął decyzję o składaniu ofert wyłącznie w wersji papierowej.

Członek Zarządu – Pani Katarzyna Bilska przedstawiła pismo Naczelnika Wydziału Edukacji (załącznik nr 6), który zwrócił się z prośbą o wytypowanie przedstawiciela Zarządu Powiatu do prac w Komisji do spraw kwalifikowania wniosków o dopłatę do dofinansowania doskonalenia zawodowego nauczycieli szkół i placówek oświatowych, dla których organem prowadzącym jest Powiat Skarżyski.
Zarząd Powiatu do prac w w/w Komisji wytypował Członka Zarządu – Panią Katarzynę Bilską.

Starosta – Pan Jerzy Żmijewski przedstawił zebranym wniosek przygotowany przez Wydział Geodezji, Kartografii, Katastru i Gospodarki Nieruchomościami (załącznik nr 7), dotyczący nieodpłatnego przekazania przez Wojewodę Świętokrzyskiego mienia Skarbu Państwa na rzecz Powiatu Skarżyskiego w drodze decyzji administracyjnej, tj. nieruchomości gruntowej położonej w obrębie 0003 Michałów, gmina Skarżysko Kościelne, oznaczonej w ewidencji gruntów i budynków jako działki:
-        nr 99/18 o pow. 0,0155 ha,
-        nr 99/19 o pow. 0,0040 ha,
-        nr 99/20 o pow. 0,0028 ha,
-        nr 99/21 o pow. 0,0032 ha,
-        nr 99/22 o pow. 0,0313 ha,
-        nr 99/23 o pow. 0,0064 ha,
-        nr 99/24 o pow. 0,0068 ha,
stanowiącej pas drogowy drogi powiatowej Nr 0573T (stary numer 15870) „Majków – Wąchock”.
Zarząd Powiatu pozytywnie zaopiniował przedmiotowy wniosek oraz upoważnił Starostę – Pana Jerzego Żmijewskiego oraz Pana Wicestarostę – Pana Artura Berusa do jego podpisania.
 
Starosta – Pan Jerzy Żmijewski poinformował zebranych, że wpłynęło pismo HELITECH Sp. z o.o. (załącznik nr 8) z prośbą o wyrażenie zgody na wykorzystanie terenu na cele lądowiska dla śmigłowców ratunkowych. Starosta wyjaśnił, że wyrażenie zgody jest niezbędne do uzyskania wpisu lądowiska do Ewidencji Lądowisk Cywilnych prowadzonych przez Prezesa Urzędu Lotnictwa Cywilnego. Ponadto dodał, że w dniu 2 września 2015 r., przy opracowywaniu dokumentacji projektowej Zarząd wyraził już zgodę na dysponowanie działkami 87/4 i 88/52. Pozostałe działki są w użytkowaniu ZOZ.
Zarząd Powiatu wyraził zgodę na prośbę wnioskodawcy w odniesieniu do działek nr 87/4 oraz 88/52. Ponadto, Zarząd wskazał, że na działce nr 88/52 znajduje się zatoka autobusowa, a uzyskanie od Ewidencji Lądowisk Cywilnych wpisu nie może spowodować ewentualnej likwidacji zarówno zatoki autobusowej jak i przystanku.
 
W związku z koniecznością ogłoszenia kolejnego postępowania o udzielenie zamówienia publicznego pn. „Dostawa wyposażenia w ramach zadania pn. „Poprawa dostępu w Powiecie Skarżyskim do usług świadczonych w lokalnej społeczności poprzez utworzenie placówki opieki całodobowej…”, Starosta – Pan Jerzy Żmijewski przedstawił pismo Kierownika Referatu Gospodarki Mieniem (załącznik nr 9) zawierające prośbę o wyrażenie zgody na dokonanie zmian w treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia, zatwierdzonej uchwałą Nr 35/79/2018 Zarządu Powiatu Skarżyskiego. Starosta wyjaśnił, że w treści specyfikacji zmieniono treść pkt IV SIWZ– „Termin wykonania zamówienia”. Dla zadania nr 1 pn. „Wyposażenie pokoi i łazienek – meble oraz akcesoria łazienkowe”, zadania nr 2 pn. „Wyposażenie kuchni” oraz zadania nr 4 pn. „Grota solna” założono termin realizacji do dnia 14.12.2018r., natomiast dla zadania nr 3 pn. „Sprzęt RTV/AGD” – do dnia 15.11.2018r. Ponadto, w pkt XII SIWZ – „Opis sposobu przygotowania oferty” zmieniono treść pkt 5 w następujący sposób: „Oferta musi być sporządzona na wzorze, stanowiącym załącznik nr 3a – 3d do SIWZ. Do oferty należy dołączyć formularz cenowy, stanowiący załącznik nr 2a – 2d do SIWZ, w którym Wykonawca winien wypełnić wszystkie rubryki, podając dla każdego asortymentu cenę jednostkową netto i brutto, wartość netto, wartość brutto oraz nazwę producenta lub modelu oferowanego wyposażenia”. Dodatkowo zmieniono treść pkt XV SIWZ – „Opis kryteriów, którymi zamawiający będzie się kierował przy wyborze oferty,wraz z podaniem znaczenia wag tych kryteriów i sposobu oceny ofert”. Dodano trzecie kryterium oceny ofert, tj. „zwiększenie poziomu kar umownych”. Tym samym naniesiono odpowiednie zmiany w sposobie oceny oferty na podstawie kryteriów oceny ofert.
Zarząd Powiatu jednogłośnie wyraził zgodę na wprowadzenie zmian do treści specyfikacji, zgodnie z przedstawionym pismem.
 
Starosta – Pan Jerzy Żmijewski odczytał pismo Naczelnika Wydziału Organizacyjnego i Spraw Obywatelskich (załącznik nr 10) zawierające prośbę o podjęcie decyzji w sprawie wyrażenia zgody na wykonanie instalacji oświetlenia awaryjnego w budynku Starostwa Powiatowego przy ul. Konarskiego 20. Naczelnik wyjaśnił w piśmie, że w/w zalecenie wykazano po przeprowadzeniu kontroli przeciwpożarowej. Koszt nowej instalacji wynosi około 25 000 zł.
Zarząd Powiatu przyjął do wiadomości powyższą informację. Jednocześnie wskazano, że decyzja odnośnie realizacji w/w zalecenia zostanie podjęta w późniejszym terminie, kiedy w budżecie powiatu pojawią się środki możliwe do wygospodarowania na realizację tego zadania. Ponadto, Zarząd zobowiązał Naczelnika Wydziału Organizacyjnego i Spraw Obywatelskich do wystosowania pismo do Państwowej Powiatowej Straży Pożarnej o wydłużenie terminu wykonania zaleceń pokontrolnych.

Członek Zarządu – Pani Anna Leżańska zapoznała zebranych z pismem Dyrektora Zarządu Dróg Powiatowych (załącznik nr 11) w sprawie wyrażenia zgody na wszczęcie postępowania przetargowego dla zadania pn: „Opracowanie projektu budowlanego – budowa zintegrowanego systemu komunikacyjnego obejmującego wykonanie przebudowy istniejącego układu komunikacyjnego wraz z budową obiektu w celu przekroczenia linii kolejowej nr 8 Warszawa – Kraków i skomunikowania Osiedla Dolna Kamienna z Osiedlem Przydworcowym w Skarżysku-Kamiennej”. Dyrektor wyjaśnił w piśmie, że kwota zabezpieczona w budżecie Powiatu w 2018 r. w wysokości 50 tys. zł. nie zostanie wydatkowana w bieżącym roku, natomiast brak ujęcia zadania w WPF powoduje brak zabezpieczenia finansowego i brak możliwości zawarcia umowy na wykonanie usługi projektowej.
W związku z powyższym, Zarząd Powiatu zobowiązał Skarbnika do wprowadzenia do WPF na 2019 rok kwoty 150 tys. zł.

Członek Zarządu – Pani Anna Leżańska przedstawiła pismo Dyrektora Zarządu Dróg Powiatowych (załącznik nr 12), który zwrócił się z prośbą o wprowadzenie zmian w planie finansowym na 2018 rok.
Zwiększenie:
§ 4010 „Wynagrodzenia osobowe pracowników”                              96.060,00
§ 4110 „Składki na ubezpieczenia społeczne”                                  4.600,00
§ 4120 „Składki na Fundusz Pracy”                                                 1.300,00
Dyrektor w piśmie wyjaśnił, że środki ujęte w planie finansowym już na początku roku były niewystarczające. Ponadto w trakcie roku wypłacono dwie odprawy emerytalne dla pracowników jednostki, a po przeprowadzonej kontroli PIP istnieje konieczność wypłaty dodatkowego wynagrodzenia dla pracowników Służby Liniowej.
W związku z powyższym Zarząd Powiatu zobowiązał Skarbnika Powiatu oraz Główną Księgową ZDP do dokonania analizy §4010 „Wynagrodzenia osobowe pracowników”. Ponadto Zarząd zobowiązał Skarbnika, aby po dokonanej analizie przedstawił propozycję pokrycia niedoboru.

Członek Zarządu – Pani Anna Leżańska przedstawiła pismo Dyrektora Zarządu Dróg Powiatowych (załącznik nr 13), który zwrócił się z prośbą o wprowadzenie zmian w planie finansowym na 2018 rok:
 
Zwiększenie:
§ 4210 „Zakup materiałów – materiały do zimowego utrzymania dróg (sól, piach)”                                                                                                                                                        125.000,00
§ 4300 „Zakup usług pozostałych”
  •   świadczenie usług samochodami przy zimowym utrzymaniu dróg             44.000,00
  •   świadczenie usług przy zimowym utrzymaniu chodników                          30.000,00
Dyrektor wyjaśnił, że złożone oferty cenowe bez zabezpieczenia finansowego uniemożliwiają podpisanie umów. Ponadto wg. Wykonawców w październiku oferty mogą być nieaktualne ze względu na rosnące ceny, co wymusi rozpoczęcie procedur przetargowych od początku.
Zarząd Powiatu przyjął do wiadomości przedstawioną informację. Jednocześnie zaznaczył, że decyzja z powyższej sprawie zostanie podjęta po 15 października br.
 
Członek Zarządu – Pani Anna Leżańska przedstawiła kolejne pismo Dyrektora Zarządu Dróg Powiatowych (załącznik nr 14), który zwrócił się z prośbą o wyrażenie zgody na wszczęcie postępowania przetargowego na opracowanie dokumentacji projektowej, dla zadania inwestycyjnego pn: „Rozbudowa drogi powiatowej nr 0593T w miejscowości Występa w Gminie Łączna – etap II”, z terminem zakończenia 15.12.2019 r. i terminem płatności w 2019 r. Dyrektor poinformował, że środki zabezpieczone w budżecie Powiatu w 2018 r. w wysokości 40 tys. zł. pozwalają na zawarcie umowy wyłącznie w bieżącym roku, lecz nie zabezpieczają płatności za jego wykonanie w 2019 r.
W związku z powyższym Zarząd Powiatu wyraził zgodę na rozpoczęcie procedury przetargowej. Jednocześnie zobowiązał Skarbnika Powiatu do zabezpieczenia w WPF na 2019 rok kwoty 10 tys. zł.
 
Członek Zarządu – Pani Anna Leżańska odczytała pismo Dyrektora Zarządu Dróg Powiatowych (załącznik nr 15), który zwrócił się do Zarządu z prośbą o zajęcie stanowiska w sprawie wykonania nawierzchni zjazdów z kostki brukowej – strona prawa – na zadaniu „Przebudowa drogi powiatowej nr 0557T relacji Skarżysko-kamienna – Mirzec – Etap I”. Pani Anna Leżańska wyjaśniła, że na wykonanie tego zadania niezbędne jest zabezpieczenie dodatkowych środków w wysokości 14 tys. zł. Do dnia dzisiejszego Gmina Skarżysko Kościelne nie zajęła ostatecznego stanowiska w sprawie dofinansowania tego zamierzenia.
Biorąc pod uwagę brak zabezpieczenia środków w budżecie Gminy Skarżysko Kościelne na realizację tego zamierzenia, Zarząd Powiatu nie widzi możliwości przeznaczenia dodatkowych środków z budżetu powiatu w wysokości 140 tys. zł.  Wobec powyższego, zjazdy po stronie prawej należy wykonać jako tłuczniowe.
 
Członek Zarządu – Pani Katarzyna Bilska poinformowała zebranych, że Dyrektor Zespołu Placówek Edukacyjno-Wychowawczych zwrócił się z prośbą o zmianę z grupy weekendowej Grup Wychowawczych na grupę integracyjną weekendową dla wychowanków Grup Wychowawczych i Bursy Szkolnej z zachowaniem dodatków: za uciążliwość pracy art. 19 KN oraz za warunki pracy art. 34 KN (załącznik nr 16). Następnie Pani Katarzyna Bilska wyraziła swoją obawę co do połączenia w jedną grupę na okres weekendu dzieci nieletnich niepełnosprawnych oraz młodzież pełnoletnią z Bursy Szkolnej.
W świetle powyższego, Zarząd Powiatu zobowiązał Dyrektora Zespołu Placówek Edukacyjno-Wychowawczych do rozważenia i przedstawienia Zarządowi innego rozwiązania.

Członek Zarządu – Pani Katarzyna Bilska odczytała pismo Dyrektora Zespołu Placówek Resocjalizacyjno-Wychowawczych (załącznik nr 17), który zwrócił się z prośbą o wyrażenie zgody na uczęszczanie 4 podopiecznych MOS i MOW do Zasadniczej Szkoły Zawodowej w Zespole Szkół Samochodowo-Usługowych i Zespole Placówek Edukacyjno-Wychowawczych. Dyrektor wyjaśnił, że powyższe wynika z faktu, że podopieczni w roku szkolnym 2017/2018 uczęszczali do klasy 2 Zasadniczej Szkoły Zawodowej w ZPRW o kierunku kucharz i otrzymali promocję do klasy 3. W roku szkolnym 2018/2019 w ZPRW nie została utworzona klasa 3 Zasadniczej Szkoły Zawodowej.
W związku z powyższym, Zarząd Powiatu wyraził zgodę na wniosek Dyrektora.   
 
Ad pkt 3. Sprawy różne.
          W tym punkcie nie wniesiono żadnych spraw.
          Na tym zakończono posiedzenie.
              Protokołowała                                                         Przewodniczący Zarządu

          Agnieszka Góralczyk                                                         Jerzy Żmijewski

Podpisy Członków Zarządu Powiatu:
1.      A. Berus ……………………
2.      K. Bilska……………………
3.      A. Leżańska……………
4.      B. Krawczyńska…………
 
Załączników 17:       
 
Załącznik nr 1 – lista obecności na posiedzeniu Zarządu Powiatu,
Załącznik nr 2 – uchwała Zarządu Powiatu Skarżyskiego w sprawie: wprowadzenia zmian w budżecie powiatu na 2018 rok,
Załącznik nr 3 – pismo Kierownika referatu gospodarki mieniem, z dnia 25.09.2018 r.,
Załącznik nr 4 – uchwała Zarządu Powiatu Skarżyskiego w sprawie: zatwierdzenia specyfikacji istotnych warunków zamówienia, powierzenia powołania komisji przetargowej oraz zatwierdzenia wyboru najkorzystniejszej oferty w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego pn. „Zakup dziewięciomiejscowego mikrobusu do przewozu niepełnosprawnych umysłowo uczniów Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego Nr 2 w Skarżysku-Kamiennej”,
Załącznik nr 5 – pismo Naczelnika Wydziału Edukacji, z dnia 20.09.2018 r.,
Załącznik nr 6 – pismo Naczelnika Wydziału Edukacji, z dnia 20.09.2018 r.,
Załącznik nr 7 – wniosek Wydziału Geodezji, kartografii, Katastru i Gospodarki Nieruchomościami,
Załącznik nr 8 – pismo HELITECH Sp. z o.o., z dnia 17.09.2018 r.,
Załącznik nr 9 – pismo Kierownika Referatu Gospodarki Mieniem, z dnia 24.09.2018 r.,
Załącznik nr 10 – pismo Naczelnika Wydziału Organizacyjnego i Spraw Obywatelskich,
z dnia 21.09.2018 r.,
Załącznik nr 11 – pismo Dyrektora Zarządu Dróg Powiatowych, z dnia 25.09.2018 r.,
Załącznik nr 12 – pismo Dyrektora Zarządu Dróg Powiatowych, z dnia 24.09.2018 r.,
Załącznik nr 13 – pismo Dyrektora Zarządu Dróg Powiatowych, z dnia 24.09.2018 r.,
Załącznik nr 14 – pismo Dyrektora Zarządu Dróg Powiatowych, z dnia 25.09.2018 r.,
Załącznik nr 15 – pismo Dyrektora Zarządu Dróg Powiatowych, z dnia 25.09.2018 r.,
Załącznik nr 16 – pismo Dyrektora Zespołu Placówek Edukacyjno-Wychowawczych, z dnia 19.09.2018 r.,
Załącznik Nr 17 - pismo Dyrektora Zespołu Placówek Resocjalizacyjno-Wychowawczych,
z dnia 12.09.2018 r. 


Protokol (776kB) pdf
 

metryczka


Wytworzył: Zarząd Powiatu (26 września 2018)
Opublikował: Agnieszka Góralczyk (10 października 2018, 10:15:14)

Ostatnia zmiana: brak zmian
Liczba odsłon: 1187