Protokół Nr 41/2018 z dnia 12 września 2018 r.

Protokół Nr 41/2018
z posiedzenia Zarządu Powiatu Skarżyskiego
w dniu 12 września 2018 r.
W posiedzeniu udział wzięli:
Członkowie Zarządu Powiatu:
1. Jerzy Żmijewski                                         - Starosta
2. Artur Berus                                               - Wicestarosta
3. Katarzyna Bilska                                        - Członek Zarządu Powiatu
4. Bogusława Krawczyńska                              - Członek Zarządu Powiatu
Stali uczestnicy posiedzenia:
1. Małgorzata Łakomiec                                   - Sekretarz Powiatu
2. Bogusława Wilczyńska                                 - Skarbnik Powiatu

Pozostali uczestnicy posiedzenia:                                                                                                                             1. Stanisław Zięba                                         - Kierownik Sekcji Inwestycji
                                                                    w Zarządzie Dróg Powiatowych
Lista obecności stanowi załącznik nr 1 do protokołu.
Posiedzeniu przewodniczył Starosta – Pan Jerzy Żmijewski.
Posiedzenie protokołowała: Anna Bugajska – Inspektor w Wydziale OZ.

Porządek posiedzenia:
1.Podjęcie uchwały Zarządu Powiatu Skarżyskiego w sprawie: ogłoszenia rokowań na sprzedaż nieruchomości stanowiącej własność Powiatu Skarżyskiego.
2.Rozpatrzenie pism skierowanych do Zarządu Powiatu.
3.Sprawy różne.
 
 
Starosta – Pan Jerzy Żmijewski przedstawił zebranym proponowany porządek posiedzenia oraz zapytał o uwagi i wnioski.
W związku z brakiem uwag, Zarząd Powiatu przyjął porządek posiedzenia jednogłośnie.
 
 
 
Streszczenie posiedzenia:
 
Ad. pkt 1. Podjęcie uchwały Zarządu Powiatu Skarżyskiego w sprawie: ogłoszenia rokowań na sprzedaż nieruchomości stanowiącej własność Powiatu Skarżyskiego (załącznik nr 2)
Starosta – Pan Jerzy Żmijewski zapoznał zebranych z treścią powyższej uchwały oraz ogłoszeniem stanowiącym jej załącznik.
W związku z brakiem uwag, Zarząd Powiatu podjął uchwałę jednogłośnie.
 
Ad. pkt 2. Rozpatrzenie pism skierowanych do Zarządu Powiatu.
Członek Zarządu – Pani Katarzyna Bilska przedstawiła pismo Dyrektora I Liceum Ogólnokształcącego (załącznik nr 3) dotyczące wyrażenie zgody na zorganizowanie 6-cio miesięcznego stażu osobie bezrobotnej, a następnie zatrudnienie jej na 1 miesiąc na stanowisku pracownika biurowo-gospodarczego.
Zarząd Powiatu wyraził zgodę na wniosek Dyrektora.

Członek Zarządu – Pani Bogusława Krawczyńska poinformowała, że w dniu 7 września br. wpłynęła oferta Koła Polskiego Związku Niewidomych w Skarżysku-Kamiennej na realizację zadania publicznego w formie tzw. „małych grantów”. Wyjaśniła, że zadanie publiczne pn: „65-lecie Polskiego Związku Niewidomych w Skarżysku-Kamiennej” dotyczy zorganizowania jubileuszowego spotkania dla członków związku, mającego na celu integrację. Dodała, że kwota dotacji w wysokości 500 zł. zostałaby przeznaczona na usługę cateringową. Następnie Pani Bogusława Krawczyńska przedstawiła pismo Naczelnika Wydziału Promocji, Kultury, Sportu i Turystyki (załącznik nr 4) informujące, że złożona oferta wpisuje się w założenia „Programu Współpracy Powiatu Skarżyskiego z organizacjami pożytku publicznego na 2018 rok”, wzór i treść wniosku są zgodne z obowiązującymi przepisami. Ponadto Wydział posiada środki finansowe na realizację zadania.
W związku z powyższym Zarząd Powiatu postanowił dofinansować realizację powyższego zadania kwotą 500 zł.
 
Starosta – Pan Jerzy Żmijewski przedstawił zebranym wniosek Wydziału Geodezji, Kartografii, Katastru i Gospodarki Nieruchomościami (załącznik nr 5) dotyczący wydania przez Wojewodę Świętokrzyskiego decyzji stwierdzającej nieodpłatne nabycie z mocy prawa z dniem 1 stycznia 1999 r. przez Powiat Skarżyski prawa własności mienia Skarbu Państwa, tj. nieruchomości położonej w Skarżysku – Kamiennej, oznaczonej w ewidencji gruntów i budynków miasta Skarżyska – Kamiennej, jako działka nr 130/24 o pow. 0,0677 ha (obręb 0011 Górna Kamienna, arkusz mapy 23), stanowiącej pas drogowy drogi powiatowej ul. Tysiąclecia.
Zarząd Powiatu pozytywnie zaopiniował przedmiotowy wniosek. Jednocześnie upoważnił Starostę – Pana Jerzego Żmijewskiego oraz Wicestarostę – Pana Artura Berusa do jego podpisania.

W związku z wystąpieniem Wykonawcy robót PRD Starachowice, Adrian Cieśla ul. Benedyktyńska 11, 27-200 Starachowice z wnioskiem o przedłużenie terminu realizacji zadania:
1.    Przebudowa drogi powiatowej nr 0594T wraz z budową chodnika – ul. Zagórska w Suchedniowie
2.    Przebudowa drogi powiatowej nr 0557T relacji Skarżysko-Kamienna – Mirzec – Etap I
Członek Zarządu – Pani Katarzyna Bilska zapoznała zebranych z pismem Dyrektora Zarządu Dróg Powiatowych (załącznik nr 6), który zwrócił się z prośbą o przedłużenie terminu realizacji zadań do dnia 31.10.2018 r. Następnie Pani Katarzyna Bilska poprosiła o stanowisko ZDP.
Kierownik Sekcji Inwestycji – Pan Stanisław Zięba poinformował, że ZDP pozytywnie opiniuje wniosek Wykonawcy. Wyjaśnił, że zmiana terminu realizacji zadań spowodowana jest czynnikami niezależnymi od Wykonawcy. Następnie wyjaśnił przyczyny przedłużenia terminu realizacji zadań. W przypadku pierwszego zadania zawarcie umowy nastąpiło z ponadmiesięcznym opóźnieniem wynikającym z braku zabezpieczenia finansowego. Natomiast w trakcie realizacji drugiego zadania wynikła konieczność dokonania korekty zakresu rzeczowego zadania.
Starosta – Pan Jerzy Żmijewski poprosił o stanowisko ZDP odnośnie dochodzenia roszczeń w stosunku do projektanta z tytułu niedopracowania dokumentacji projektowej.
Zarząd Powiatu wyraził zgodę na przedłużenie terminu realizacji zadań do dnia 31.10.2018 r. Jednocześnie Zarząd zobowiązał Dyrektora Zarządu Dróg Powiatowych do przedstawienia stanowiska w sprawie odpowiedzialności projektanta.

Członek Zarządu – Pani Katarzyna Bilska przedstawił pismo Dyrektora Zarządu Dróg Powiatowych (załącznik nr 7), który zwrócił się z prośbą o wyrażenie zgody na zapłatę za godziny nadliczbowe i nocne pracowników ZDP pełniących dyżury przy zimowym utrzymaniu dróg. Ponadto Dyrektor poprosił o zwiększenie środków finansowych w § 4010 oraz w § 4110 o kwotę 23.770,00 zł.
Zarząd Powiatu wskazał, że zapłata za godziny nadliczbowe pracowników jednostek organizacyjnych jest kompetencją Dyrektora jednostki, w tym przypadku Dyrektora ZDP.

Członek Zarządu – Pani Katarzyna Bilska przedstawiła pismo Dyrektora Zespołu Placówek Edukacyjno-Wychowawczych (załącznik nr 8), który zwrócił się z prośbą o wyrażenie zgody na zatrudnienie jednej osoby na pełny etat na stanowisko pomoc nauczyciela. Dyrektor wyjaśnił, że w bieżącym roku szkolnym powstała klasa 3 Gl, 3 Gn licząca dwunastu uczniów, w tym 2 porusza się na wózkach inwalidzkich, 2 posiada orzeczenie lekarskie z rozpoznaniem – autyzm i 1 z rozpoznaniem zespołu aspergera.
Zarząd Powiatu wyraził zgodę na prośbę Dyrektora.

Członek Zarządu – Pani Katarzyna Bilska przedstawiła kolejne pismo Dyrektora Zespołu Placówek Edukacyjno-Wychowawczych (załącznik nr 9) dotyczące wyrażenia zgody na zatrudnienie osoby na stanowisko sprzątaczki na okres 1 miesiąca w okresie od 15 lutego do 15 marca. Dyrektor wyjaśnił, że w chwili obecnej w budynku szkoły pracuje jedna sprzątaczka, co powoduje znaczne utrudnia w utrzymaniu porządku.
W związku z powyższym Zarząd Powiatu wyraził zgodę na prośbę Dyrektora.

Członek Zarządu – Pani Katarzyna Bilska przedstawiła pismo Dyrektora Zespołu Szkół Transportowo-Mechatronicznych (załącznik nr 10) informujące o podjęciu kroków mających na celu pozyskanie środków finansowych na zakup jednolitego wyposażenia i umundurowania dla 30 osobowej grupy z klasy innowacji wojskowej, która bierze udział w zawodach. Wyposażenie posłuży przez kolejne lata obecnym i przyszłym uczniom szkoły. Pani Katarzyna Bilska wyjaśniła, że Dyrektor zwróciła się z prośbą o wsparcie finansowe również do Zarządu Powiatu.
Z uwagi na brak środków finansowych możliwych do przeznaczenia na ten cel oraz nieznaną wysokość ewentualnego dofinansowania, Zarząd Powiatu wskazał, aby Dyrektor wygospodarowała niezbędne środki w ramach budżetu szkoły.

W związku z budową lądowiska dla śmigłowców ratunkowych dla potrzeb ZOZ w Skarżysku-Kamiennej, Wicestarosta – Pan Artur Berus poinformował, że istnieje konieczność wykonania dodatkowej powierzchni parkingu wraz z likwidacją części pasa zieleni na terenie Obwodu Lecznictwa Kolejowego. Następnie dodał, że wykonawca powyższej inwestycji przedstawił szacunkowy koszt wykonania prac i opiewa on na kwotę 22 tys. zł. (pismo w tej sprawie stanowi załącznik nr 11).
Zarząd Powiatu postanowił zwrócić się do wykonawcy o przedstawienie szczegółowego kosztorysu, bez uwzględnienie kosztów kostki brukowej, która zostanie dostarczona przez Powiat.

Wicestarosta – Pan Artur Berus poinformował zebranych, że Ogólnopolski Związek Zawodowy Techników Medycznych Elektroradiologii – Międzyzakładowej Organizacji Związkowej w Skarżysku-Kamiennej przy ul. Szpitalnej 1 wystosował pismo (załącznik nr 12) do Starosty Skarżyskiego zawierające prośbę o poparcie w sprawie podwyżek płac grupy zawodowej techników elektroradiologii, zatrudnionych w Zespole Opieki Zdrowotnej. Następnie Wicestarosta odczytał przygotowany projekt odpowiedzi.
Zarząd Powiatu zaakceptował treść odpowiedzi na wystąpienie Związku.

Wicestarosta – Pan Artur Berus przedstawił pismo Dyrektora Zespołu Opieki Zdrowotnej (załącznik nr 13) informujące o zaciągnięciu pożyczki na kwotę 2,5 mln. zł. w związku z dużymi zaległościami w spłacie bieżących zobowiązań Szpitala.
Zarząd Powiatu przyjął do wiadomości informację w powyższym zakresie.
 
Ad. pkt 3. Sprawy różne.
Starosta – Pan Jerzy Żmijewski poinformował, że na skrzyżowaniu ulic Wiejskiej i Szydłowieckiej w kierunku torów kolejowych powstało nielegalne wysypisko śmieci. W związku z powyższym poprosił, aby Zarząd Dróg Powiatowych podjął działania mające na celu przywrócenie terenu do stanu pierwotnego. 
Zarząd Powiatu poparł prośbę Starosty.
Na tym zakończono posiedzenie.
          Protokołowała                                                                        Przewodniczący Zarządu
          Anna Bugajska                                                                              Jerzy Żmijewski
Podpisy Członków Zarządu Powiatu:
1.      A. Berus………………………
2.      K. Bilska………………………
3.      B. Krawczyńska………………
 
 
Załączników: 13
 
Załącznik nr 1 – lista obecności na posiedzeniu Zarządu Powiatu,
Załącznik nr 2 – uchwała Zarządu Powiatu Skarżyskiego w sprawie: ogłoszenia rokowań na sprzedaż nieruchomości stanowiącej własność Powiatu Skarżyskiego,
Załącznik nr 3 – pismo Dyrektora I Liceum Ogólnokształcącego z dnia 11.09.2018 r.,
Załącznik nr 4 – pismo Naczelnika Wydziału Promocji, Kultury, Sportu i Turystyki z dnia 10.09.2018 r.,
Załącznik nr 5 – wniosek Wydziału Geodezji, Kartografii, Katastru i Gospodarki Nieruchomościami,
Załącznik nr 6 – pismo Dyrektora Zarządu Dróg Powiatowych z dnia 04.09.2018 r.,
Załącznik nr 7 – pismo Dyrektora Zarządu Dróg Powiatowych z dnia 29.08.2018 r.,
Załącznik nr 8 – pismo Dyrektora Zespołu Placówek Edukacyjno-Wychowawczych z dnia 03.09.2018 r.,
Załącznik nr 9 – pismo Dyrektora Zespołu Placówek Edukacyjno-Wychowawczych z dnia 10.09.2018 r.,
Załącznik nr 10 – pismo Dyrektora Zespołu Szkół Transportowo-Mechatronicznych z dnia 11.09.2018 r.,
Załącznik nr 11 – pismo Heli Factor Sp.z.o.o z dnia 12.09.2018 r.,
Załącznik nr 12 – pismo Naczelnika Wydziału Zdrowia i Polityki Społecznej z dnia 10.09.2018 r.,
Załącznik nr 13 – pismo Naczelnika Wydziału Zdrowia i Polityki Społecznej z dnia 07.09.2018 r.
 

  Protokół (555kB) pdf
 
 
 
 

metryczka


Wytworzył: Zarząd Powiatu Skarżyskiego (12 września 2018)
Opublikował: Anna Bugajska (9 października 2018, 09:52:07)

Ostatnia zmiana: brak zmian
Liczba odsłon: 606