Protokół Nr 42/2018 z dnia 19 września 2018 roku


Protokół Nr 42/2018
z posiedzenia Zarządu Powiatu Skarżyskiego
w dniu 19 września 2018 r.

W posiedzeniu udział wzięli:
Członkowie Zarządu Powiatu:
1.      Jerzy Żmijewski                                            - Starosta
2.      Katarzyna Bilska                                           - Członek Zarządu Powiatu
3.      Anna Leżańska                                             - Członek Zarządu Powiatu
4.      Bogusława Krawczyńska                                  - Członek Zarządu Powiatu
Stali uczestnicy posiedzenia:  
1.      Małgorzata Łakomiec                                     - Sekretarz Powiatu
2.      Bogumiła Wilczyńska                                      - Skarbnik Powiatu

Lista obecności stanowi załącznik nr 1 do protokołu.
Posiedzeniu przewodniczył Starosta – Pan Jerzy Żmijewski.
Posiedzenie protokołowała: Agnieszka Góralczyk – Inspektor w Wydziale OZ.
 
Porządek posiedzenia:
1.    Przyjęcie projektu uchwały Rady Powiatu Skarżyskiego w sprawie: uchwalenia Statutu Powiatu Skarżyskiego.
2.    Podjęcie uchwały Zarządu Powiatu Skarżyskiego w sprawie: zatrudnienia Dyrektora Domu Pomocy Społecznej „Centrum Seniora” w Skarżysku-Kamiennej”.
3.    Rozpatrzenie pism skierowanych do Zarządu Powiatu.
4.    Sprawy różne.
 
Starosta – Pan Jerzy Żmijewski przedstawił zebranym proponowany porządek posiedzenia oraz zapytał o uwagi lub wnioski.
Zarząd Powiatu jednogłośnie przyjął proponowany porządek posiedzenia.
 
 
Streszczenie posiedzenia:

Ad. pkt 1. Przyjęcie projektu uchwały Rady Powiatu Skarżyskiego w sprawie: uchwalenia Statutu Powiatu Skarżyskiego (załącznik nr 2)
     Przedmiotową uchwałę omówił Starosta – Pan Jerzy Żmijewski. Poinformował, że w związku z koniecznością dostosowania zapisów Statutu Powiatu Skarżyskiego do obowiązujących przepisów prawa, rada Powiatu powołała doraźną Komisję Statutową, która dokonała analizy aktualnego statutu, opracowała propozycję zmian i przygotowała projekt nowego statutu.
            Po zapoznaniu się z treścią projektu uchwały, Przewodniczący Zarządu poddał pod głosowanie jego przyjęcie:
  • za głosowały 4 osoby: (Wicestarosta – Pan Artur Berus oraz Członkowie Zarządu: Pani Katarzyna Bilska, Pani Anna Leżańska oraz Pani Bogusława Krawczyńska)
  • przeciw głosowała 1 osoba: (Starosta – Pan Jerzy Żmijewski)
   W drodze przeprowadzonego głosowania, Zarząd Powiatu przyjął powyższy projekt uchwały.
 
Ad. pkt 2. Podjęcie uchwały Zarządu Powiatu Skarżyskiego w sprawie: zatrudnienia Dyrektora Domu Pomocy Społecznej „Centrum Seniora” w Skarżysku-Kamiennej” (załącznik nr 3)
            Uchwałę w powyższej sprawie przedstawił Starosta – Pan Jerzy Żmijewski. Wyjaśnił, że Komisja konkursowa powołana do przeprowadzenia naboru na stanowisko dyrektora Domu Pomocy Społecznej „Centrum Seniora” postanowiła rekomendować na to stanowisko Panią Agnieszkę Herbuś. Zgodnie z opinią Dyrektora Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w/w osoba posiada predyspozycje, wiedzę i doświadczenie zawodowe gwarantujące prawidłowe wykonywanie obowiązków na stanowisku Dyrektora DPS.
Następnie Przewodniczący Zarządu poddał pod głosowanie podjęcie przedmiotowej uchwały:
  • za głosowały 4 osoby: (Wicestarosta – Pan Artur Berus oraz Członkowie Zarządu: Pani Katarzyna Bilska, Pani Anna Leżańska oraz Pani Bogusława Krawczyńska)
  • wstrzymała się od głosu 1 osoba: (Starosta – Pan Jerzy Żmijewski)
      Wobec powyższego, Zarząd Powiatu podjął uchwałę w sprawie zatrudnienia Dyrektora DPS „Centrum Seniora” w Skarżysku-Kamiennej.
 
 
Ad. pkt 3. Rozpatrzenie pism skierowanych do Zarządu Powiatu.
Starosta – Pan Jerzy Żmijewski przedstawił zebranym wnioski kierowane do Sądu Rejonowego w Skarżysku-Kamiennej Wydziału Ksiąg Wieczystych dotyczące:
1.    sprostowania w księdze wieczystej KI1R/00000395/7 oznaczenia nieruchomości przez wykreślenie placu nr 1 o pow. 0,0592 ha położonego w Skarżysku-Kamiennej, a wpisanie działek nr 42/2o pow. 0,0008 ha i nr 42/3 o pow. 0,0583 ha położonych w Skarżysku-Kamiennej (obręb 0004 Kamienna, arkusz mapy 30),
2.    odłączenia z księgi wieczystej KI1R/00000395/7 działki nr 42/2 o pow. 0,0008 ha położonej w Skarżysku-Kamiennej (obręb 0004 Kamienna, arkusz mapy 30) i przyłączenia w/w działki do księgi wieczystej KI1R/00035768/7, w której jako właściciel wpisany zostanie Powiat Skarżyski, Zarząd Dróg Powiatowych w Skarżysku-Kamiennej - trwały zarząd na podstawie ostatecznej decyzji Wojewody Świętokrzyskiego z dnia 19.11.2010 r. znak: IG.X.7729-468/09 oraz na podstawie art. 22 ust. 1 ustawy z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych(załącznik nr 4) oraz wniosek dotyczący wydania przez Wojewodę Świętokrzyskiego decyzji stwierdzającej nieodpłatne nabycie z mocy prawa z dniem 1 stycznia 1999 r. przez Powiat Skarżyski prawa własności mienia Skarbu Państwa, tj. nieruchomości położonej w Skarżysku – Kamiennej, oznaczonej w ewidencji gruntów i budynków miasta Skarżyska – Kamiennej jako działka nr 130/36 o pow. 0,0702 ha (obręb 0011 Górna Kamienna, arkusz mapy 23), stanowiącej pas drogowy drogi powiatowej ul. Tysiąclecia (załącznik nr 5).
            Zarząd Powiatu pozytywnie zaopiniował przedstawione wnioski. Jednocześnie Zarząd upoważnił Starostę – Pana Jerzego Żmijewskiego oraz Wicestarostę – Pana Artura Berusa do ich podpisania.
 
Starosta – Pan Jerzy Żmijewski przedstawił pismo Naczelnika Wydziału Inwestycji i Administrowania Mieniem (załącznik nr 6), który w związku z przeprowadzonym zapytaniem ofertowym na pełnienie nadzoru inwestorskiego nad realizacją inwestycji: „Rozbudowa budynku II Liceum Ogólnokształcącego o halę sportową wraz z łącznikiem pomiędzy halą sportową a budynkiem Zespołu Szkół Technicznych w ramach zadania pn. „Rozbudowa infrastruktury II Liceum Ogólnokształcącego o halę sportową łączącą zaplecze sportowe II Liceum Ogólnokształcącego i Zespołu Szkół Technicznych w Skarżysku-Kamiennej” zwrócił się z prośbą o wyrażenie zgody na zawarcie umowy na świadczenie w/w usługi. Starosta wyjaśnił, że jedyną ofertę na w/w usługę złożyła firma KNK BUDOWNICTWO Zbigniew Gajos z Kielc na kwotę 75 500,00 zł. Kwota jaka została zaplanowana w budżecie wynosi 61 951,35 zł.
Zarządu Powiatu wyraził zgodę na zawarcie umowy z w/w firmą, zwiększając o kwotę 13 548,65 zł. środki finansowe zaplanowane na to zadanie.
 
W związku z otwarciem ofert w dniu 14 września br. w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego pn. „Dostawa wyposażenia w ramach zadania pn. „Poprawa dostępu w Powiecie Skarżyskim do usług świadczonych w lokalnej społeczności poprzez utworzenie placówki opieki całodobowej oferującej stały pobyt dla osób w podeszłym wieku oraz przewlekle somatycznie chorych wraz z mieszkaniami chronionymi” Starosta – Pan Jerzy Żmijewski przedstawił pismo Naczelnika Wydziału Inwestycji i Administrowania Mieniem (załącznik nr 7) zawierające prośbę o zajęcie stanowiska w sprawie rozstrzygnięcia w/w postępowania. Starosta wyjaśnił, że składa się ono z 5 zadań.
Na zadanie nr 1 pn. „Wyposażenie pokoi i łazienek – meble oraz akcesoria łazienkowe” wpłynęły 4 oferty. Najniższą cenę zaoferowała firma Meblodex z Kielc, jednak przewyższa ona kwotę zaplanowaną na realizację zadania o 263 164,53 zł.
Na zadanie nr 2 pn. „wyposażenia pralni” wpłynęła jedna oferta, której cena przewyższa zaplanowaną kwotę o 31 147,05 zł.
Na zadanie nr 3 pn. „Wyposażenie kuchni” również wpłynęła 1 oferta firmy ze Skarżyska-Kamiennej. Starosta wyjaśnił, że przedmiotowa oferta podlega odrzuceniu ponieważ do wyznaczonego terminu składania ofert wykonawca nie wniósł niezbędnego wadium.
Na zadanie nr 4 pn. „Sprzęt RTV/AGD” złożone zostały dwie oferty. Oferta firmy, która została najwyżej oceniona przewyższa kwotę zaplanowaną na realizację tego zadaniao 34 141,69 zł.
Na zadanie nr 5 pn. „Grota solna” ofertę złożyło dwóch wykonawców. Cena oferty najwyżej ocenionej przewyższa kwotę zaplanowaną o 17 475,00 zł.
Z uwagi na brak możliwości zwiększenia środków finansowych na realizację zadań, decyzją Zarządu Powiatu postanowiono unieważnić postępowanie dotyczące zadań nr 1, nr 3, nr 4 oraz nr 5. Ponadto, podjęto decyzję o rozstrzygnięciu postępowania w zakresie zadania nr 2 na korzyść firmy Fabryka Maszyn Pralniczych Pramazut Sp. z o.o. zwiększając na ten cel środki zaplanowane w budżecie do kwoty wynikającej z oferty.
 
Wicestarosta – Pan Artur Berus przypomniał, że na jednym z poprzednich posiedzeń Zarząd zobowiązał Dyrektora ZOZ do przygotowania planu działań mających na celu zmniejszenie straty finansowej Szpitala za 2018 rok. Następnie zapoznał zebranych z pismem Dyrektora w powyższej sprawie. Wyjaśnił, że według Dyrektora jedynym możliwym rozwiązaniem w zakresie zmniejszenia straty finansowej Zespołu jest umorzenie przez Powiat pozostałej części pożyczki udzielonej w 2013 roku. Pismo Dyrektora ZOZ stanowi załącznik nr 8 do protokołu.
W związku z powyższym Zarząd Powiatu wskazał, że konieczne będzie dokonanie kompensaty oraz umorzenie pozostałej części pożyczki, po uprzedniej analizie budżetu powiatu mającej na celu utrzymanie wskaźnika na należytym poziomie.
 
Wicestarosta – Pan Artur Berus poinformował zebranych, że Dyrektor Domu Pomocy Społecznej zwrócił się z prośbą o wyrażenie zgody na remont przęseł metalowych ogrodzenia działki DPS, które od początku istnienia nigdy nie były remontowane, przez co są w złym stanie technicznym (załącznik nr 9). Ponadto, w kwietniu br. ogrodzenie zostało zniszczone przez nieustalonego sprawcę. Wicestarosta wyjaśnił, że środki na wykonanie odnowy będą pochodziły z odszkodowania wypłaconego przez ubezpieczyciela za zniszczenie ogrodzenia oraz środków własnych na remonty bieżące w jednostce.
Zarządu Powiatu wyraził zgodę na prośbę Dyrektora Domu Pomocy Społecznej.
 
Wicestarosta – Pan Artur Berus odczytał zebranym treść projektu apelu Rady Powiatu Skarżyskiego w sprawie: zmiany zasad ryczałtowego finansowania szpitali powiatowych w związku z trudną sytuacją finansową Zespołu Opieki Zdrowotnej w Skarżysku-Kamiennej Szpital Powiatowy im. Marii Skłodowskiej-Curie (załącznik nr 10). Wicestarosta wyjaśnił, że apel skierowany zostanie do Ministra Zdrowia, Wojewody Świętokrzyskiego, Prezesa NFZ oraz Dyrektora Świętokrzyskiego OW NFZ.
Zarządu Powiatu przyjął projekt apelu oraz postanowił skierować go pod obrady Rady Powiatu Skarżyskiego na najbliższej Sesji.
 
Wicestarosta – Pan Artur Berus przedstawił sytuację finansową Zespołu Opieki Zdrowotnej za siedem miesięcy br. (załącznik nr 11). Poinformował, że na chwilę obecną wynik finansowy wynosi -5 111 893,52 zł. Podkreślił, że taka sytuacja jest m.in. następstwem zmian wprowadzonych ustawą z dnia 23 marca 2017 r. o zmianie ustawy o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych, polegających na uruchomieniu systemu zwanego siecią szpitali, które nie zagwarantowały zapowiadanej przez Ministerstwo Zdrowia ciągłości i stabilności finansowania szpitali. Wicestarosta wyjaśnił, że w związku
z gwałtownie pogarszającą się sytuacją przygotowany został projekt apelu Rady Powiatu Skarżyskiego.
Zarządu Powiatu przyjął do wiadomości informacje w powyższym zakresie.
 
Wicestarosta – Pan Artur Berus poinformował, że Wydział Zdrowia i Polityki Społecznej przeprowadził rozpoznanie rynku w drodze zapytania ofertowego na zakup drobnego sprzętu gastronomicznego i akcesoriów kuchennych oraz tekstyliów na potrzeby nowo powstającego Domu Pomocy Społecznej „Centrum Seniora” (załącznik nr 12). Wyjaśnił, że na zakup w/w sprzętu niezbędne jest zabezpieczenie w budżecie powiatu ok. 50 tys. zł.
Zarządu Powiatu przyjął do wiadomości przedstawioną informację.
 
Wicestarosta – Pan Artur Berus poinformował zebranych, że wpłynęło pismo Dyrektora Wydziału Polityki Społecznej i Zdrowia ŚUW w sprawie zgłaszania przez samorządy powiatowe potrzeb finansowych na rok 2019 w zakresie tworzenia sieci domów dla matek z małoletnimi dziećmi i kobiet w ciąży w oparciu o Program kompleksowego wsparcia dla rodzin „Za życiem” (załącznik nr 13). Poinformował, że inwestycje, które obecnie realizuje Zarząd nie pozwalają na podjęcie tego zamierzenia ze względu na brak wolnych środków w budżecie powiatu.
Zarządu Powiatu jednogłośnie przychylił się do przedstawionego stanowiska.
 
Członek Zarządu – Pani Katarzyna Bilska przedstawiła pismo Dyrektora Zespołu Szkół Technicznych (załącznik nr 14) zawierające prośbę o wyrażenie zgody na utworzenie z dniem 24 września br.:
1.      Oddziału Liceum dla Dorosłych – obecna liczba kandydatów – 33
2.      Kwalifikacyjnego kursu zawodowego w kwalifikacji B-18 (wykonywanie robót murarskich i tynkarskich) – obecna liczba kandydatów 27.
Pani Katarzyna Bilska poinformowała, że Naczelnik Wydziału Edukacji poparł wniosek Dyrektora.
Zarządu Powiatu wyraził zgodę na utworzenie Oddziału Liceum dla Dorosłych oraz kursu, zgodnie z pismem Dyrektora ZST.
 
Ad. pkt 4. Sprawy różne.
          W tym punkcie nie wniesiono żadnych spraw.
          Na tym zakończono posiedzenie.
 
              Protokołowała                                                     Przewodniczący Zarządu

          Agnieszka Góralczyk                                                      Jerzy Żmijewski

Podpisy Członków Zarządu Powiatu:
1.      A. Berus ……………………
2.      K. Bilska……………………
3.      A. Leżańska………………
4.      B. Krawczyńska……………
 
 
Załączników 14:
 
Załącznik nr 1 – lista obecności na posiedzeniu Zarządu Powiatu,
Załącznik nr 2 – projekt uchwały Rady Powiatu Skarżyskiego w sprawie: uchwalenia Statutu Powiatu Skarżyskiego,
Załącznik nr 3 – uchwała Zarządu Powiatu Skarżyskiego w sprawie: zatrudnienia Dyrektora Domu Pomocy Społecznej „Centrum Seniora” w Skarżysku-Kamiennej”,
Załącznik nr 4 – wniosek GG,
Załącznik nr 5 – wniosek GG,
Załącznik nr 6 – pismo Naczelnika Wydziału Inwestycji i Administrowania Mieniem, z dnia 18.09.2018 r.,
Załącznik nr 7 – pismo Naczelnika Wydziału Inwestycji i Administrowania Mieniem, 18.09.2018 r.,
Załącznik nr 8 – pismo dyrektora Zespołu Opieki Zdrowotnej, z dnia 03.09.2018 r.,
Załącznik nr 9 – pismo dyrektora Domu Pomocy Społecznej, z dnia 17.09.2018 r.,
Załącznik nr 10 – projekt apelu Rady Powiatu Skarżyskiego w sprawie: zmiany zasad ryczałtowego finansowania szpitali powiatowych w związku z trudną sytuacją finansową Zespołu Opieki Zdrowotnej w Skarżysku-Kamiennej Szpital Powiatowy im. Marii Skłodowskiej-Curie,
Załącznik nr 11 – pismo dyrektora ZOZ, z dnia 13.09.2018 r.,
Załącznik nr 12 – pismo Naczelnika Wydziału Zdrowia i Polityki Społecznej, z dnia 18.09.2018 r.,
Załącznik nr 13 – pismo Naczelnika Wydziału Zdrowia i Polityki Społecznej, z dnia 18.09.2018 r.,
Załącznik nr 14 – pismo Dyrektora Zespołu Szkół Technicznych, z dnia 18.09.2018 r.

Protokol nr 42 (745kB) pdf

metryczka


Wytworzył: Zarząd Powiatu (19 września 2018)
Opublikował: Agnieszka Góralczyk (1 października 2018, 11:49:35)

Ostatnia zmiana: brak zmian
Liczba odsłon: 849