Protokół Nr 39 z dnia 29 sierpnia 2018 roku


Protokół Nr 39/2018
z posiedzenia Zarządu Powiatu Skarżyskiego
w dniu 29 sierpnia 2018 r.

W posiedzeniu udział wzięli:
Członkowie Zarządu Powiatu:
1.      Jerzy Żmijewski                                            - Starosta
2.      Katarzyna Bilska                                           - Członek Zarządu Powiatu
3.      Anna Leżańska                                              - Członek Zarządu Powiatu
4.      Bogusława Krawczyńska                                  - Członek Zarządu Powiatu
Stali uczestnicy posiedzenia:
1.      Urszula Wrona                                              - Kierownik referatu FN
Pozostali uczestnicy posiedzenia:
1.      Roman Białek                                                - Dyrektor Powiatowego Urzędu Pracy
2.      Mariusz Bodo                                                - Naczelnik Wydziału OR

Lista obecności stanowi załącznik nr 1 do protokołu.
Posiedzeniu przewodniczył Starosta – Pan Jerzy Żmijewski.
Posiedzenie protokołowała: Agnieszka Góralczyk – Inspektor w Wydziale OZ.

Porządek posiedzenia:
1.    Przyjęcie projektu uchwały Rady Powiatu Skarżyskiego w sprawie: udzielenia pomocy finansowej dla Gminy Bliżyn.
2.    Podjęcie uchwał Zarządu Powiatu Skarżyskiego w sprawie:
a)      wprowadzenia zmian w budżecie powiatu na 2018 rok,
b)      uchylenia Uchwały Nr 30/74/2016 Zarządu Powiatu Skarżyskiego z dnia 20 lipca 2016 r. w sprawie powołania i określenia trybu działania Komisji Likwidacyjnej w Starostwie Powiatowym w Skarżysku-Kamiennej
3.    Rozpatrzenie pism skierowanych do Zarządu Powiatu.
4.    Sprawy różne.
 
Starosta – Pan Jerzy Żmijewski przedstawił zebranym proponowany porządek posiedzenia oraz zawnioskował o rozszerzenie porządku posiedzenia o przyjęcie projektu uchwały Rady Powiatu Skarżyskiego w sprawie powołania doraźnej Komisji Statutowej Rady Powiatu Skarżyskiego.
Kierownik referatu finansów i planowania budżetu – Pani Urszula Wrona   zwróciła się z wnioskiem o rozszerzenie porządku posiedzenia o przyjęcie dwóch projektów uchwał Rady Powiatu w sprawie:
a)      zmiany wieloletniej prognozy finansowej Powiatu Skarżyskiego na lata 2018-2035,
b)      wprowadzenia zmian w budżecie powiatu na 2018 rok
Zarząd Powiatu przyjął porządek posiedzenia, uwzględniając zgłoszone wnioski.
 
Porządek posiedzenia, po zmianie:
1.      Przyjęcie projektów uchwał Rady Powiatu Skarżyskiego w sprawie:
a)      udzielenia pomocy finansowej dla Gminy Bliżyn,
b)      powołania doraźnej Komisji Statutowej Rady Powiatu Skarżyskiego,
c)      zmiany wieloletniej prognozy finansowej Powiatu Skarżyskiego na lata 2018-2035,
d)     wprowadzenia zmian w budżecie powiatu na 2018 rok.
2.      Podjęcie uchwał Zarządu Powiatu Skarżyskiego w sprawie:
a)    wprowadzenia zmian w budżecie powiatu na 2018 rok,
b)   uchylenia Uchwały Nr 30/74/2016 Zarządu Powiatu Skarżyskiego z dnia 20 lipca 2016 r. w sprawie powołania i określenia trybu działania Komisji Likwidacyjnej w Starostwie Powiatowym w Skarżysku-Kamiennej.
3.      Rozpatrzenie pism skierowanych do Zarządu Powiatu.
4.      Sprawy różne.
 
 
Streszczenie posiedzenia:

Ad. pkt 1. Przyjęcie projektów uchwał Rady Powiatu Skarżyskiego w sprawie:
a)      udzielenia pomocy finansowej dla Gminy Bliżyn (załącznik nr 2)
     Uchwałę w powyższej sprawie omówiła Członek Zarządu Powiatu – Pani Anna Leżańska. Wyjaśniła, że na mocy przedmiotowej uchwały udziela się pomocy finansowej w wysokości 10 000 zł. dla Gminy Bliżyn na zadanie pn. „Odbiór, transport i utylizacja płyt azbestocementowych zdemontowanych z budynków stanowiących własność osób fizycznych z terenu gminy Bliżyn”.
    W drodze przeprowadzonego głosowania, Zarząd Powiatu przyjął projekt uchwały jednogłośnie.
 
b)     powołania doraźnej Komisji Statutowej Rady Powiatu Skarżyskiego (załącznik nr 3)
Z treścią projektu uchwały zapoznał zebranych Starosta – Pan Jerzy Żmijewski. Poinformował, że z uwagi na konieczność dostosowania zapisów Statutu Powiatu Skarżyskiego do obowiązujących przepisów prawa zachodzi potrzeba powołania doraźnej komisji statutowej, która dokona analizy aktualnego statutu, a następnie opracuje i przedłoży radzie propozycje zmian.
W świetle powyższego, Zarząd Powiatu przyjął projekt uchwały jednogłośnie.
 
c)      zmiany wieloletniej prognozy finansowej Powiatu Skarżyskiego na lata 2018-2035 (załącznik nr 4)

Uchwałę w powyższej sprawie omówiła Kierownik referatu finansów i planowania budżetu – Pani Urszula Wrona. Wyjaśniła, że zmiany w Wieloletniej Prognozie Finansowej na lata 2018-2035 wynikają z:
1.      Ze zmniejszenia łącznych nakładów, limitu wydatków w 2018r oraz limitu zobowiązań na przedsięwzięciu „Przebudowa drogi powiatowej nr 0594T wraz z budową chodnika ul.Zagórska w Suchedniowie” o kwotę 14.972zł wskutek zmniejszenia dofinansowania z Programu Rozwoju Gminnej i Powiatowej Infrastruktury Drogowej. Zmniejszenie wynika z dostosowania do rozstrzygnięć przetargowych.
2.       Z wprowadzenia nowego przedsięwzięcia pn „Praktyki zagraniczne uczniów skarżyskiego ekonomika drogą do zawodowego sukcesu” realizowanego przez Zespół Szkół Ekonomicznych w ramach programu ERASMUS+. Łączna kwota dofinansowania to 595.626,53zł, w 2018 roku będzie wykorzystane 80% tej kwoty
 tj. 476.501,22zł.
3.      Z wprowadzenia nowego przedsięwzięcia pn „Nowoczesny nauczyciel - nowoczesna szkoła”, które będzie realizowane przez Zespół Szkół Technicznych w ramach programu ERASMUS+. Łączna kwota dofinansowania to 163.814,91zł, w bieżącym roku będzie wykorzystana kwota 46.492zł. Jednocześnie jednostka zabezpiecza wkład własny na ewentualne różnice kursowe w wysokości 2.000zł, przenosząc tą kwotę  z wkładu własnego innego projektu pn „Rozwój kwalifikacji zawodowych i wiedzy o europejskim rynku pracy kluczem do sukcesu zawodowego”, co powoduje zmniejszenie łącznych nakładów, limitu wydatków w 2018 roku oraz limitu zobowiązań o powyższą kwotę.
4.      Ze zwiększenia łącznych nakładów, limitu wydatków w 2018r o kwotę 12.000zł na przedsięwzięciu „Wykonanie oraz dostarczenie tablic rejestracyjnych” przy jednoczesnym zmniejszeniu o tą samą kwotę łącznych nakładów i limitu wydatków w 2018r na usuwaniu i parkowaniu pojazdów. Limit zobowiązań pozostaje bez zmian w związku z tym, że zmiany mieszczą się w kwotach umów podpisanych w latach poprzednich.
5.      Ze zwiększenia łącznych nakładów oraz limitu zobowiązań na przedsięwzięciu „Rozbudowa infrastruktury II Liceum Ogólnokształcącego o halę sportową łączącą zaplecze sportowe II Liceum Ogólnokształcącego i Zespołu Szkół Technicznych w Skarżysku-Kamiennej” o kwotę 172.044zł, a limitu wydatków na 2018r o 76.000zł  i w 2019r o 96.044zł w związku tym, ze wskutek zmniejszenia zakresu prac zmniejszy się dofinansowanie z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego i konieczne jest zwiększenie wkładu własnego powiatu.
6.      Ze zwiększenia łącznych nakładów, limitu wydatków w 2018r oraz limitu zobowiązań na przedsięwzięciu „Poprawa dostępu w Powiecie Skarżyskim do usług świadczonych w lokalnej społeczności poprzez utworzenie placówki opieki całodobowej oferującej stały pobyt dla osób w podeszłym wieku oraz przewlekle somatycznie chorych wraz z mieszkaniami chronionymi” o kwotę 20.000zł w związku z koniecznością wykonania dodatkowych prac w celu zakończenia inwestycji
7.      Z wprowadzenia nowego przedsięwzięcia pn „Przebudowa drogi powiatowej Nr 0446T wraz z budową chodnika oraz odwodnienia w miejscowości Sorbin w Gm.Bliżyn” o łącznych nakładach 140.234,96zł i limicie wydatków w 2018r oraz limicie zobowiązań w wysokości 120.000zł
8.      Z wprowadzenia nowego przedsięwzięcia pn „Budowa zintegrowanego systemu komunikacyjnego obejmującego wykonanie przebudowy istniejącego układu komunikacyjnego wraz z budową obiektu w celu przekroczenia linii kolejowej nr 8 Warszawa-Kraków i skomunikowania Osiedla Dolna Kamienna z Osiedlem Przydworcowym w Skarżysku-Kamiennej” o łącznych nakładach 132.471,50zł i limicie wydatków w 2018r oraz limicie zobowiązań w wysokości 50.000zł. Są to środki na wykonanie dokumentacji projektowej.
9.      Ze zwiększenia łącznych nakładów o kwotę 1.116.321,35zł na zadaniu „Rewitalizacja Osiedli Zachodnie i Dolna Kamienna w Skarżysku – Kamiennej”. Jest to wymóg instytucji pośredniczącej przy składaniu wniosku by w uchwale organu stanowiącego pokazać w łącznych nakładach całość projektu, a w wydatkach wkład własny powiatu.
10.  Ze zwiększenia dochodów bieżących o kwotę 773.784,33zł poprzez zmiany dokonane przez Zarząd Powiatu:
-        w dniu 18 lipca 2018r – zwiększenie dotacji celowych z budżetu państwa na  wyposażenie szkół w podręczniki, materiały edukacyjne lub materiały ćwiczeniowe o kwotę 40.637zł, na realizację rządowego programu – „Aktywna tablica” – 14.000zł, na  finansowanie ośrodków wsparcia dla osób z zaburzeniami psychicznymi – 3.800zł, na realizację rządowego programu „Dobry start” – 52.700zł
-        w dniu 1 sierpnia 2018r – zwiększenie dotacji z budżetu państwa na funkcjonowanie zespołu ds. orzekania o niepełnosprawności – 56.255,34zł oraz zmniejszenie dotacji na wojskową kwalifikacje o 16.559zł
-        w dniu 21 sierpnia 2018r – zwiększenie dotacji z budżetu państwa na funkcjonowanie zespołu ds. orzekania o niepełnosprawności – 78.347,08zł, na organizację wyborów samorządowych – 49.544zł oraz zmniejszenie dotacji na składkę zdrowotną za osoby bezrobotne o 32.000zł
oraz projektem uchwały Rady Powiatu – wprowadzenie otrzymanych kosztów zastępstwa procesowego – 3.600zł, środków z programu Erasmus – 522.993,22zł oraz zwiększenie dotacji z powiatów na utrzymanie ich mieszkańców w WTZ – 466,69zł
11.  Ze zwiększenia wydatków bieżących o kwotę 778.784,33zł poprzez zmiany opisane   w powyższym punkcie oraz przeniesienia kwoty 5.000zł z wydatków inwestycyjnych (dotacja na renowacje zabytków) na obchody 20-lecia Powiatu Skarżyskiego
12.  Ze zwiększenia dochodów majątkowych o kwotę 85.221zł poprzez wprowadzenie do budżetu odszkodowania z zajęcia nieruchomości pod inwestycje drogową   w wysokości 100.193zł i zmniejszenia dofinansowania z Programu Rozwoju Gminnej i Powiatowej Infrastruktury Drogowej o 14.972zł na przebudowę ul.Zagórskiej  w Suchedniowie
13.  Ze zwiększenia wydatków majątkowych o kwotę 346.221zł:
-        budowa hali sportowej  +76.000zł
-        budowa chodnika w Sorbinie +120.000zł
-        budowa nowego DPS i mieszkań chronionych + 20.000zł
-        budowa wiaduktu + 50.000zł (dokumentacja projektowa)
-        przebudowa drogi w m.Występa + 40.000zł (dokumentacja projektowa)
-        zakup mikrobusu dla SOSW nr 2 + 60.193zł
-        przebudowa ul. Zagórskiej – 14.972zł
-        dotacja na renowacje zabytków -5.000zł
14.  Ze zwiększenia przychodów o 266.000zł z tzw „wolnych środków” i przeznaczenie ich na inwestycje wymienione w pierwszych czterech odnośnikach punktu powyżej.
Starosta przypomniał zebranym, że na posiedzeniu w dniu 8 sierpnia br. Zarząd poprosił o przygotowanie analizy budżetu powiatu w przypadku zawieszenia spłat kredytu i przesunięcia ich na następne lata. Następnie przedstawił pismo przygotowane przez Panią Urszulę Wronę (załącznik nr 5), która po dokonaniu analizy budżetu wskazała, że zwiększenie obciążeń kredytowych w następnych latach spowoduje, że wskaźnik z art. 243 będzie ujemny.
Wobec powyższego, Zarząd Powiatu jednogłośnie przyjął przedstawiony projekt uchwały oraz szczegółowo zapoznał się z analizą budżetu.
 
d)     wprowadzenia zmian w budżecie powiatu na 2018 rok (załącznik nr 6)
Referująca: Pani Urszula Wrona poinformowała, że proponowane zmiany wynikają  z:
1. Umowy dotacji nr 50/PRGiPID/2018 z 20 lipca 2018r w sprawie dofinansowania do zadania   „Przebudowa drogi powiatowej nr 0594T wraz z budową chodnika ul. Zagórska w Suchedniowie”. Po wyłonieniu Wykonawcy inwestycji kwota dofinansowania z Programu Rozwoju Gminnej i Powiatowej Infrastruktury Drogowej zmniejszyła się o 14.972zł i będzie wynosić 985.028zł.
2. Umowy z Fundacją Rozwoju Systemu Edukacji w sprawie dofinansowania projektu „Praktyki zagraniczne uczniów skarżyskiego ekonomika drogą do zawodowego sukcesu”, który będzie realizowany przez Zespół Szkół Ekonomicznych w ramach programu ERASMUS+. Łączna kwota dofinansowania to 595.626,53zł, w bieżącym roku będzie wykorzystane 80% tej kwoty tj 476.501,22zł.
3. Umowy z Fundacją Rozwoju Systemu Edukacji w sprawie dofinansowania projektu „Nowoczesny nauczyciel - nowoczesna szkoła”, który będzie realizowany przez Zespół Szkół Technicznych w ramach programu ERASMUS+. Łączna kwota dofinansowania to 163.814,91zł, w bieżącym roku będzie wykorzystana kwota 46.492zł. Jednocześnie jednostka zabezpiecza wkład własny na ewentualne różnice kursowe w wysokości 2.000zł, przenosząc tą kwotę z wkładu własnego innego projektu pn „Rozwój kwalifikacji zawodowych i wiedzy o europejskim rynku pracy kluczem do sukcesu zawodowego”
4. Pisma Powiatowego Urzędu Pracy z dnia 5 lipca 2018r w sprawie wprowadzenia po stronie dochodowej kwoty 3.600zł otrzymanej jako zwrot kosztów zastępstwa procesowego i przeznaczenie jej na wynagrodzenie z tytułu zastępstwa procesowego dla Kancelarii Adwokackiej zgodnie z podpisaną umową.
5. Wprowadzenia do budżetu odszkodowania za zajęcie nieruchomości położonej w Suchedniowie pod inwestycje drogową realizowaną przez Województwo Świętokrzyskie - 100.193zł i przeznaczenie kwoty 60.193zł na wkład własny do zakupu mikrobusu do przewozu niepełnosprawnych umysłowo uczniów Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego Nr 2, a kwoty 40.000zł na dokumentację projektową II etapu budowy drogi powiatowe w miejscowości Występa.
6. Wyciągu z posiedzenia Zarządu Powiatu Skarżyskiego z dnia 8 sierpnia 2018r w sprawie zwiększenia środków na udział powiatu w dofinansowaniu kosztów utrzymania warsztatów terapii zajęciowej w związku ze zwiększeniem udziału środków PFRON. Zgodnie z ustawą powiat pokrywa 10% kosztów utrzymania, a PFRON 90%. Zwiększenie o kwotę 6.000zł dotyczy WTZ z naszego powiatu, a kwota 533zł to zwiększenie dotacji dla Powiatu Kieleckiego na utrzymanie mieszkańców naszego powiatu w WTZ w Belnie. Zwiększenia częściowo pokryte są ze wzrostu dotacji z Powiatu Starachowickiego, Szydłowieckiego i Koneckiego na utrzymanie ich mieszkańców w WTZ na naszym terenie w łącznej wysokości 466,69zł, a pozostała kwota 6.066,31zł pochodzi ze środków na utrzymanie powiatowego zespołu ds. orzekania.
7. Przeniesienia kwoty 25.000zł na obchody 20-lecia Powiatu Skarżyskiego z nadwyżki środków na zadania wynikające z ustawy Prawo Ochrony Środowiska – 20.000zł i z dotacji na renowacje zabytków – 5.000zł
8. Pisma Wydziału Komunikacji i Transportu z dnia 4 lipca 2018r zwracającego się z prośba
o zmiany kwot na przedsięwzięciach w ramach tej samej klasyfikacji budżetowej i tak:
Wykonanie oraz dostarczenie tablic rejestracyjnych – zwiększenie o 12.000złusuwanie i parkowanie pojazdów – zmniejszenie o 12.000zł
9. Z wyciągu z posiedzenia Zarządu Powiatu Skarżyskiego z dnia 21 sierpnia 2018r w sprawie przeznaczenia kwoty 266.000zł z tzw „wolnych środków” na poniższe inwestycje:
 budowa hali przy II Liceum Ogólnokształcącym – 76.000złbudowa chodnika w Sorbinie – 120.000zł dokumentację projektową na budowę wiaduktu – 50.000zł adaptację budynku po III Liceum Ogólnokształcącym na nowy DPS i mieszkania chronione – 20.000zł
10. Pisma Wydziału Inwestycji i Administrowania Mieniem z dnia 24 sierpnia 2018r w sprawie przedstawienia w łącznych nakładach zadania „Rewitalizacja Osiedli Zachodnie i Dolna Kamienna w Skarżysku – Kamiennej” całkowitej wartości projektu w wysokości 1.559.904,47zł.
11. Z zabezpieczenia w ramach wydatków wynikających z Prawa Ochrony Środowiska kwoty 10.000zł na dotację dla Gminy Bliżyn na odbiór, transport i utylizację płyt azbestocementowych zdemontowanych z budynków stanowiących własność osób fizycznych z terenu tej gminy.
Po zapoznaniu się z proponowanymi zmianami, Zarząd Powiatu przyjął projekt uchwały jednogłośnie.
 
Ad. pkt 2. Podjęcie uchwał Zarządu Powiatu Skarżyskiego w sprawie:
a)    wprowadzenia zmian w budżecie powiatu na 2018 rok (załącznik nr 7)
   Referująca: Pani Urszula Wrona poinformowała, że zmiany wprowadzone do przedmiotowej uchwały wynikają z:
1.      Pisma Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie z dnia 24 sierpnia 2018 r. w sprawie przeniesienia planu wydatków pomiędzy paragrafami w wysokości 6 704 zł. przede wszystkim w celu uregulowania wpłat na PFRON,
2.      Pisma Wydziału Edukacji z dnia 2 sierpnia br. w sprawie przeniesienia planu wydatków pomiędzy Starostwem Powiatowym a Specjalnym Ośrodkiem Szkolno-Wychowawczym Nr 2 i II Liceum Ogólnokształcącym w tej samej klasyfikacji budżetowej na wypłatę stypendiów dla uczniów.
            W drodze przeprowadzonego głosowania, Zarząd Powiatu podjął uchwałę jednogłośnie.
 
b)   uchylenia Uchwały Nr 30/74/2016 Zarządu Powiatu Skarżyskiego z dnia 20 lipca 2016 r. w sprawie powołania i określenia trybu działania Komisji Likwidacyjnej w Starostwie Powiatowym w Skarżysku-Kamiennej (załącznik nr 8)
            Obecny na posiedzeniu Naczelnik Wydziału Organizacyjnego i Spraw Obywatelskich  - Pan Mariusz Bodo wyjaśnił, że Rozporządzenie, które stanowiło podstawę prawną do uchwalenia uchwały Nr 30/74/2016 zostało uchylone, w związku z powyższym brak jest podstawy prawnej do funkcjonowania Komisji Likwidacyjnej. Konsekwencją tego jest konieczność uchylenia uchwały Nr 30/74/2016 Zarządu Powiatu Skarżyskiego z dnia 20 lipca 2016 r. w sprawie powołania i określenia trybu działania Komisji Likwidacyjnej w Starostwie Powiatowym w Skarżysku-Kamiennej.
            W świetle powyższego, Zarząd Powiatu podjął uchwałę jednogłośnie.
 
Ad. pkt 3. Rozpatrzenie pism skierowanych do Zarządu Powiatu.
Starosta – Pan Jerzy Żmijewski przedstawił zebranym wniosek (załącznik nr 9) dotyczący nieodpłatnego przekazania przez Wojewodę Świętokrzyskiego mienia Skarbu Państwa na rzecz Powiatu Skarżyskiego w drodze decyzji administracyjnej tj. nieruchomości gruntowej położonej w Skarżysku – Kamiennej, oznaczonej w ewidencji gruntów i budynków miasta Skarżyska – Kamiennej, jako działki: nr 80/2 o pow. 0,1626 ha i nr 81/2 o pow. 0,1938 ha (obręb 0002 Borki, arkusz mapy 12), stanowiącej pas drogowy drogi powiatowej ul. Wiejskiej.
            Zarząd Powiatu pozytywnie zaakceptował przedmiotowy wniosek. Jednocześnie Zarząd upoważnił Starostę – Pana Jerzego Żmijewskiego i Członka Zarządu – Panią Annę Leżańską do jego podpisania.
 
Starosta – Pan Jerzy Żmijewski przedstawił pismo Naczelnika Wydziału Inwestycji i Administrowania Mieniem (załącznik nr 10) zawierające informację, że wykonawca boiska przy I Liceum Ogólnokształcącym drogą mailową wystąpił z pismem w sprawie przedłużenia terminu realizacji inwestycji do dnia 10.09.2018 r. Starosta wyjaśnił, że wykonawca prośbę swą motywuje niesprzyjającymi warunkami atmosferycznymi w lipcu i sierpniu. Zgodnie z pismem wykonawcy, nawierzchnia poliuretanowa boiska wymaga w trakcie montażu stabilnych warunków pogodowych.
Zarząd Powiatu wyraził zgodę na prośbę wnioskodawcy, przedłużając termin realizacji inwestycji do dnia 10 września br.
 
Starosta – Pan Jerzy Żmijewski zapoznał zebranych z przygotowanym przez Naczelnika Wydziału Inwestycji i Administrowania Mieniem, wykazem zaleceń pokontrolnych z przeprowadzonych rocznych przeglądów stanu technicznego budynków, instalacji kominowych oraz przeglądu sprzętu ppoż (załącznik nr 11). Po dokonaniu analizy Starosta zaproponował, aby zgodnie z zaleceniem środki finansowe na  remont instalacji odgromowych w budynku starostwa oraz budynku przy ul. Sikorskiego 20 zaplanować w budżecie powiatu na 2019 rok. Ponadto wskazał, że część pozostałych zaleceń należy wykonać we własnym zakresie (do uzgodnienia przez Naczelnika Wydziału Inwestycji i Administracji Mieniem oraz Naczelnika Wydziału Organizacyjnego i Spraw Obywatelskich).
Zarząd Powiatu przychylił się do stanowiska przedstawionego przez Starostę.
 
Członek Zarządu – Pani Katarzyna Bilska przedstawiła pismo Naczelnika Wydziału Promocji, Kultury, Sportu i Turystyki (załącznik nr 12) dotyczące zlecenia wykonania nagrań filmowych miejsc i obiektów na terenie Powiatu Skarżyskiego, za pomocą drona. Pani Katarzyna Bilska wyjaśniła, że nagrania zostałyby wykorzystane przy tworzeniu materiału filmowego z okazji 20-lecia Powiatu Skarżyskiego, jak również przy innych formach promocji. Dodała, że firma posiadająca niezbędne kwalifikacje i sprzęt wyceniła wykonanie w/w usługi na 2 tys. zł. brutto.
Z uwagi na brak środków możliwych do wygospodarowania na powyższy cel, Zarząd Powiatu nie wyraził zgody.
 
Członek Zarządu – Pani Anna Leżańska poinformowała, że Dyrektor Sądu Rejonowego w Skarżysku-Kamiennej zwrócił się z prośbą o wyrażenie zgody na zmianę oznakowania miejsc parkingowych (10 stanowisk), przy ul. Krasińskiego 11 (załącznik nr 13). Dodała, że zmiana polegałaby na wyznaczeniu miejsc postojowych wyłącznie dla obsługi sądu. Następnie Pani Anna Leżańska przedstawiła pismo Dyrektora Zarządu Dróg Powiatowych zawierające uwagi do w/w wniosku: wnioskodawca opracuje projekt uzupełniający do Projektu Stałej Organizacji Ruchu ul. Krasińskiego w Skarżysku-Kamiennej. zmiana do projektu organizacji ruchu zostanie wprowadzona w roku 2019.
Zarząd Powiatu wyraził zgodę na powyższe, uwzględniając uwagi Dyrektora ZDP.
 
W związku z otrzymaniem projektu porozumienia przygotowanego przez Gminę Suchedniów, określającego zasady wspólnej realizacji zadania pn. „Budowa bezkolizyjnego skrzyżowania – wiaduktu kolejowego w ciągu linii kolejowej nr 8 Warszawa Zachodnia – Kraków Główny na odcinku Skarżysko-Kamienna – Kielce – Kozłów z drogą powiatową nr 0578T na terenie Gminy Suchedniów, Członek Zarządu – Pani Anna Leżańska przedstawiła pismo Dyrektora Zarządu Dróg Powiatowych (załącznik nr 14) z prośbą o zajęcie stanowiska w przedmiotowej sprawie. Ponadto, dyrektor podał w piśmie, że po dokonaniu analizy projektu porozumienia, jego treść nie zabezpiecza interesów Powiatu Skarżyskiego.
Starosta – Pan Jerzy Żmijewski wyjaśnił, że aby porozumienie zostało zaakceptowane, Gmina Suchedniów musi stać się właścicielem terenu pod inwestycję, w części dot. gminy Suchedniów. Starosta podkreślił, że zadanie powinno być realizowane zgodnie z wcześniej przyjętym porozumieniem.
            W świetle powyższego, Zarząd Powiatu nie zaakceptował treści przedstawionego porozumienia.
 
Członek Zarządu – Pani Katarzyna Bilska odczytała pismo Dyrektora Zespołu Szkół Technicznych (załącznik nr 15) dotyczące wyrażenia zgody na kontynuację najmu pomieszczenia w budynku szkoły, z przeznaczeniem na sklepik szkolny na okres kolejnych
3 lat. Pani Katarzyna Bilska wyjaśniła, że zgodnie z uchwałą Zarządu Powiatu zawarcie umowy najmu musi zostać poprzedzone procedurą przetargową.
Zarząd Powiatu wskazał, aby Dyrektor przeprowadził procedurę przetargową na najem powyższego lokalu.
 
Członek Zarządu – Pani Katarzyna Bilska przedstawiła pismo Dyrektora Zespołu Szkół Transportowo-Mechatronicznych (załącznik nr 16), który zwrócił się z prośbą o wyrażenie zgody na udostępnienie busa należącego do Zespołu Placówek Edukacyjno-Wychowawczych, w celu przejazdu uczniów w dniu 5 września br. na Wojewódzkie Zawody Sportowo-Obronne Klas Mundurowych. Pani Katarzyna Bilska dodała, szczegóły udostępnienia busa zostały ustalone pomiędzy dyrektorami.
W związku z powyższym Zarząd Powiatu przychylił się do prośby Dyrektora.
 
W związku ze złożeniem do Sądu pozwu przez byłego pracownika II LO, Członek Zarządu – Pani Katarzyna Bilska przedstawiła pismo Dyrektora II Liceum Ogólnokształcącego (załącznik nr 17) zawierające prośbę o pomoc radców prawnych w niniejszej sprawie.  
Zarząd Powiatu wskazał do przedmiotowej sprawy radcę prawnego – Panią Karolinę Oleksiak.
 
 
Ad. pkt 4. Sprawy różne.
          W tym punkcie nie wniesiono żadnych spraw.
          Na tym zakończono posiedzenie.
 
              Protokołowała                                                        Przewodniczący Zarządu

          Agnieszka Góralczyk                                                          Jerzy Żmijewski

 
Podpisy Członków Zarządu Powiatu:
1.      K. Bilska………………………
2.      A. Leżańska…………………
3.      B. Krawczyńska………………
 
 
Załączników 17:
 
Załącznik nr 1 – lista obecności na posiedzeniu Zarządu Powiatu,
Załącznik nr 2 – projekt uchwały Rady Powiatu Skarżyskiego w sprawie: udzielenia pomocy finansowej dla Gminy Bliżyn,
Załącznik nr 3 – projekt uchwały Rady Powiatu Skarżyskiego w sprawie: powołania doraźnej Komisji Statutowej Rady Powiatu Skarżyskiego,
Załącznik nr 4 – projekt uchwały Rady Powiatu Skarżyskiego w sprawie: zmiany wieloletniej prognozy finansowej Powiatu Skarżyskiego na lata 2018-2035,
Załącznik nr 5 – pismo Kierownika referatu finansów i planowania budżetu
Załącznik nr 6 – projekt uchwały Rady Powiatu Skarżyskiego w sprawie: wprowadzenia zmian w budżecie powiatu na 2018 rok,
Załącznik nr 7 – uchwała Zarządu Powiatu Skarżyskiego w sprawie: wprowadzenia zmian w budżecie powiatu na 2018 rok,
Załącznik nr 8 – uchwała Zarządu Powiatu Skarżyskiego w sprawie: uchylenia Uchwały Nr 30/74/2016 Zarządu Powiatu Skarżyskiego z dnia 20 lipca 2016 r. w sprawie powołania i określenia trybu działania Komisji Likwidacyjnej w Starostwie Powiatowym w Skarżysku-Kamiennej,
Załącznik nr 9 – wniosek W-łu GG,
Załącznik nr 10 – pismo Naczelnika Wydziału Inwestycji i Administrowania Mieniem,
Załącznik nr 11 – pismo Naczelnika Wydziału Inwestycji i Administrowania Mieniem,
Załącznik nr 12 – pismo Naczelnika Wydziału Promocji, Kultury, Sportu i Turystyki,
Załącznik nr 13 – pismo Dyrektora Zarządu Dróg Powiatowych,
Załącznik nr 14 – pismo Dyrektora Zarządu Dróg Powiatowych
Załącznik nr 15 – pismo Dyrektora Zespołu Szkół Technicznych
Załącznik nr 16 – pismo Dyrektora Zespołu Szkół Transportowo-Mechatronicznych
Załącznik nr 17 – pismo Dyrektora II Liceum Ogólnokształcącego

Protokol nr 39 (781kB) pdf  

metryczka


Wytworzył: Zarząd Powiatu (29 sierpnia 2018)
Opublikował: Agnieszka Góralczyk (1 października 2018, 10:34:36)

Ostatnia zmiana: brak zmian
Liczba odsłon: 592