Protokół Nr 40/2018


  Protokół Nr 40/2018
z posiedzenia Zarządu Powiatu Skarżyskiego
w dniu 5 września 2018 r.
W posiedzeniu udział wzięli:
Członkowie Zarządu Powiatu:
1.  Jerzy Żmijewski                                         - Starosta
2.  Katarzyna Bilska                                        - Członek Zarządu Powiatu
3.  Bogusława Krawczyńska                              - Członek Zarządu Powiatu
Stali uczestnicy posiedzenia:
1.  Małgorzata Łakomiec                                  - Sekretarz Powiatu
2.  Bogusława Wilczyńska                                - Skarbnik Powiatu
Lista obecności stanowi załącznik nr 1 do protokołu.
Posiedzeniu przewodniczył Starosta – Pan Jerzy Żmijewski.
Posiedzenie protokołowała: Anna Bugajska – Inspektor w Wydziale OZ.
Porządek posiedzenia:
1. Podjęcie uchwał Zarządu Powiatu Skarżyskiego w sprawie:
a) wprowadzenia zmian w budżecie powiatu na 2018 rok,
b) upoważnienia Pani Joanny Romanowskiej – Dyrektora Zespołu Szkół Ekonomicznych im. Mikołaja Kopernika w Skarżysku-Kamiennej.
2. Rozpatrzenie pism skierowanych do Zarządu Powiatu.
3. Sprawy różne.
 
Starosta – Pan Jerzy Żmijewski przedstawił zebranym proponowany porządek posiedzenia oraz zapytał o uwagi i wnioski.
W związku z brakiem uwag, Zarząd Powiatu przyjął porządek posiedzenia jednogłośnie.
Streszczenie posiedzenia:
Ad. pkt 1. Podjęcie uchwał Zarządu Powiatu Skarżyskiego w sprawie:
a) wprowadzenia zmian w budżecie powiatu na 2018 rok, (załącznik nr 2)
Starosta – Pan Jerzy Żmijewski poinformował, że zmiany wprowadzone w uchwale wynikają z:
1. Decyzji Wojewody Świętokrzyskiego znak FN.I.3111.466.2018 z dnia 13 sierpnia 2018r w sprawie zwiększenia dotacji celowej z budżetu państwa o 2.060zł na dofinansowanie zakupu, kalibracji i wykonania badań okresowych sprzętu dla specjalistycznych grup ratowniczych
2. Decyzji Wojewody Świętokrzyskiego znak FN.I.3111.460.2018 i FN.I.3111.464.2018 z dnia 13 sierpnia 2018r w sprawie zwiększenia dotacji celowej z budżetu państwa o łączną kwotę 13.871zł z przeznaczeniem na bieżące funkcjonowanie domu pomocy społecznej
3. Decyzji Wojewody Świętokrzyskiego znak FN.I.3111.481 z dnia 21 sierpnia 2018r w sprawie zwiększenia dotacji celowej z budżetu państwa o kwotę 22.800zł na realizację przez Powiatowy Środowiskowy Dom Samopomocy programu wsparcia rodzin „Za życiem”
4. Pisma Powiatowego Inspektoratu Nadzoru Budowlanego z dnia 22 sierpnia 2018r w sprawie przeniesienia planu wydatków pomiędzy paragrafami w kwocie 50zł na badania lekarskie pracowników.
5. Pisma Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego nr 2 z dnia 31 sierpnia 2018r w sprawie przeniesienia kwoty 19.900zł na odprawy dla odchodzących pracowników.
6. Pisma Zespołu Szkół Transportowo-Mechatronicznych z dnia 23 sierpnia 2018r w sprawie przeniesienia kwoty 200zł pomiędzy paragrafami na szkolenia pracowników
7. Pisma Zespołu Szkół im.H.Sienkiewicza w Suchedniowie z dnia 20 sierpnia 2018r w sprawie przeniesienia planu wydatków pomiędzy paragrafami w kwocie 1.500zł na zawarcie umowy zlecenia na ułożenie chodnika z kostki brukowej.
8. Pisma I Liceum Ogólnokształcącego z dnia 27 sierpnia 2018r w sprawie przeniesienia kwoty 10.000zł na przedłużenie licencji, przeglądy, wywóz nieczystości i odprowadzenie ścieków.
Zarząd Powiatu podjął przedmiotową uchwałę jednogłośnie.
 
b) upoważnienia Pani Joanny Romanowskiej – Dyrektora Zespołu Szkół Ekonomicznych im. Mikołaja Kopernika w Skarżysku-Kamiennej, (załącznik nr 3)
Przedmiotową uchwałę omówiła Członek Zarządu – Pani Katarzyna Bilska.
Zarząd Powiatu podjął jednogłośnie uchwałę w sprawie upoważnienia Pani Joanny Romanowskiej – Dyrektora Zespołu Szkół Ekonomicznych im. Mikołaja Kopernika w Skarżysku-Kamiennej.

Ad. pkt 2. Rozpatrzenie pism skierowanych do Zarządu Powiatu.
Starosta – Pan Jerzy Żmijewski przedstawił zebranym wniosek (załącznik nr 4) dotyczący nieodpłatnego przekazania przez Wojewodę Świętokrzyskiego mienia Skarbu Państwa na rzecz Powiatu Skarżyskiego w drodze decyzji administracyjnej tj. nieruchomości gruntowej położonej w obrębie 0003 Michałów, gmina Skarżysko Kościelne, oznaczonej w ewidencji gruntów i budynków jako działki:
- nr 89/1 o pow. 0,0021 ha,
- nr 99/7 o pow. 0,0155 ha,
- nr 99/8 o pow. 0,0021 ha,
- nr 99/9 o pow. 0,0202 ha,
- nr 99/10 o pow. 0,0041 ha,
- nr 99/11 o pow. 0,0826 ha,
- nr 99/12 o pow. 0,0248 ha,
- nr 99/13 o pow. 0,0329 ha,
- nr 99/14 o pow. 0,0098 ha,
- nr 99/15 o pow. 0,1046 ha,
- nr 99/16 o pow. 0,0008 ha,
- nr 139/1 o pow. 0,0064 ha,
stanowiącej pas drogowy drogi powiatowej Nr 0573T (stary numer 15870) „Majków – Wąchock”.
            Zarząd Powiatu pozytywnie zaopiniował przedmiotowy wniosek. Jednocześnie Zarząd upoważnił Starostę – Pana Jerzego Żmijewskiego oraz Członka Zarządu – Panią Katarzynę Bilską do jego podpisania.

Członek Zarządu – Pani Katarzyna Bilska przedstawiła dwa pisma Dyrektora I Liceum Ogólnokształcącego (załącznik nr 5 i załącznik nr 6) informujące o zawarciu umowy najmu pomieszczenia o powierzchni 14 m2 z przeznaczeniem na sklepik szkolny oraz o zawarciu umowy najmu hali sportowej.
Zarząd Powiatu przyjął do wiadomości informację w powyższym zakresie.

Członek Zarządu – Pani Katarzyna Bilska przedstawiła pismo Dyrektora I Liceum Ogólnokształcącego (załącznik nr 7) zawierające prośbę o wyrażenie zgody na zatrudnienie emerytowanego nauczyciela chemii w okresie od 10.09.2018 r. do 30.04.2018 r. na 5 godzin rozszerzenia z chemii dla klasy maturalnej – średniorocznie 3,82 etatu. Dyrektor wyjaśniła w piśmie, że osoba, która zdecydowała się podjąć pracę nauczyciela chemii, dwa dni przed rozpoczęciem roku szkolnego zrezygnowała z przyczyn osobistych.
Zarząd Powiatu wyraził zgodę na wniosek Dyrektora I LO.

Członek Zarządu – Pani Katarzyna Bilska przedstawiła pismo Dyrektora II Liceum Ogólnokształcącego (załącznik nr 8), który zwrócił się z prośbą o obniżenie minimalnej stawki czynszu dzierżawnego z kwoty 7,50 za m2 na kwotę 4,20 za m2 +VAT. Pani Katarzyna Bilska wyjaśniła, że Stowarzyszenie „Świętokrzyski Ośrodek JU-JITSU im. Stanisława Makucha” w Skarżysku-Kamiennej zwrócił się z prośbą o najem sali gimnastycznej o powierzchni 40 m2 na okres od 01.09.2018 r. do 31.06.2019 r. trzy razy
w tygodniu.
Zarząd Powiatu wskazał, że podjęcie decyzji w powyższej sprawie należy do kompetencji Dyrektora.

Członek Zarządu – Pani Katarzyna Bilska poinformowała zebranych, że Dyrektor II Liceum Ogólnokształcącego (załącznik nr 9) w okresie od dnia 01.09.2018 r. do 31.06.2019 r., trzy razy w tygodniu będzie wynajmował salę gimnastyczną  dla Stowarzyszenia „Świętokrzyski Ośrodek JU-JITSU im. Stanisława Makucha”.
Zarząd Powiatu przyjął do wiadomości przedstawioną informację.

Starosta – Pan Jerzy Żmijewski poinformował, że Firma Regranulaty Polska Sp. z.o.o ze Skarżyska-Kamiennej jest zainteresowana wynajęciem nieruchomości byłej kotłowni i spalarni odpadów medycznych przy ul. Sokolej w Skarżysku-Kamiennej. Starosta dodał, że w/w firma prowadzi działalność w zakresie odzyskiwania surowców z materiałów segregowanych oraz wywozem śmieci. Następnie Starosta zaproponował, aby wnioskodawca uzupełnił informację nt. przetwarzanych odpadów. Ponadto zasugerował, aby w powyższej sprawie zostały przeprowadzone konsultacje społeczne (pismo w tej sprawie stanowi załącznik nr 10).
Zarząd Powiatu zobowiązał Wydział Inwestycji i Administrowania Mieniem, aby wystąpił do wnioskodawcy o uzupełnienie informacji nt. przetwarzanych odpadów. Jednocześnie, Zarząd postanowił, że decyzja w przedmiotowej sprawie zostanie podjęta po przeprowadzeniu konsultacji społecznych.

Członek Zarządu – Pani Katarzyna Bilska odczytała pismo Dyrektora Zespołu Szkół Samochodowo-Usługowych (załącznik nr 11) zawierające prośbę o wyrażenie zgody na utworzenie drugiej klasy II Liceum Ogólnokształcącego dla Dorosłych o liczebności 29 osób. Wyjaśniła, że nabór do w/w szkoły trwa nadal.
Zarząd Powiatu wyraził zgodę na wniosek Dyrektora Zespołu Szkół Samochodowo-Usługowych.

W związku z odejściem na emeryturę Międzyszkolnego Inspektor BHP, Członek Zarządu – Pani Katarzyna Bilska przedstawiła pismo Dyrektora Zespołu Szkół Technicznych (załącznik nr 12) informujące, że od dnia 28 sierpnia br. szkoła nie jest objęta nadzorem Inspektora BHP.
W związku z faktem, że w ZPEW zatrudnionych jest ponad 100 nauczycieli, Zarząd Powiatu wyraził zgodę na przeniesienie stanowiska Inspektora BHP z ZST do ZPEW.

Członek Zarządu – Pani Katarzyna Bilska odczytała pismo Dyrektora Zespołu Placówek Edukacyjno-Wychowawczych (załącznik nr 13), który zwrócił się z prośbą o wyrażenie zgody na zakup i przekazanie przez Zarząd Dróg Powiatowych masy służącej do wypełniania ubytków w nawierzchni asfaltowej drogi wewnętrznej placówki. Dyrektor w piśmie wyjaśnił, że masa jest niezbędna do wykonania zaleceń pokontrolnych Świętokrzyskiego Państwowego Wojewódzkiego Inspektora Sanitarnego w Kielcach.
Zarząd Powiatu wyraził zgodę na powyższe.
 
Ad. pkt 3. Sprawy różne.
W tym punkcie nie wniesiono żadnych spraw.
Na tym zakończono posiedzenie.
          Protokołowała                                                                         Przewodniczący Zarządu
          Anna Bugajska                                                                              Jerzy Żmijewski
Podpisy Członków Zarządu Powiatu:
1.      K. Bilska………………………
2.      B. Krawczyńska………………
 
 
Załączników: 13
 
Załącznik nr 1 – lista obecności na posiedzeniu Zarządu Powiatu,
Załącznik nr 2 – uchwała Zarządu Powiatu Skarżyskiego w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie powiatu na 2018 rok,
Załącznik nr 3 – uchwała Zarządu Powiatu Skarżyskiego w sprawie: upoważnienia Pani Joanny Romanowskiej – Dyrektora Zespołu Szkół Ekonomicznych im. Mikołaja Kopernika w Skarżysku-Kamiennej,
Załącznik nr 4 – wniosek Wydziału Geodezji, Kartografii, Katastru i Gospodarki Nieruchomościami,
Załącznik nr 5 – pismo Dyrektora I Liceum Ogólnokształcącego z dnia 03.09.2018 r.,
Załącznik nr 6 – pismo Dyrektora I Liceum Ogólnokształcącego z dnia 04.09.2018 r.,
Załącznik nr 7 – pismo Dyrektora I Liceum Ogólnokształcącego z dnia 03.09.2018 r.,
Załącznik nr 8 – pismo Dyrektora II Liceum Ogólnokształcącego z dnia 28.08.2018 r.,
Załącznik nr 9 – pismo Dyrektora II Liceum Ogólnokształcącego z dnia 28.08.2018 r.,
Załącznik nr 10 – pismo Naczelnika Wydziału Inwestycji i Administrowania Mieniem z dnia 03.09.2018 r.,
Załącznik nr 11 – pismo Dyrektora Zespołu Szkół Samochodowo-Usługowych z dnia 03.09.2018 r.,
Załącznik nr 12 – pismo Dyrektora Zespołu Szkół Technicznych z dnia 04.09.2018 r.,
Załącznik nr 13 – pismo Dyrektora Zespołu Placówek Edukacyjno-Wychowawczych z dnia 03.09.2018 r.
 
 
  Protokół (570kB) pdf
 
 

metryczka


Wytworzył: Zarząd Powiatu Skarżyskiego (5 września 2018)
Opublikował: Anna Bugajska (26 września 2018, 09:56:40)

Ostatnia zmiana: brak zmian
Liczba odsłon: 497