Protokół Nr 38 z dnia 21 sierpnia 2018 roku

Protokół Nr 38/2018
z posiedzenia Zarządu Powiatu Skarżyskiego
w dniu 21 sierpnia 2018 r.

W posiedzeniu udział wzięli:
Członkowie Zarządu Powiatu:
1.      Jerzy Żmijewski                                            - Starosta
2.      Artur Berus                                                   - Wicestarosta
3.      Katarzyna Bilska                                           - Członek Zarządu Powiatu
4.      Anna Leżańska                                              - Członek Zarządu Powiatu
5.      Bogusława Krawczyńska                                  - Członek Zarządu Powiatu
Stali uczestnicy posiedzenia:
1.      Małgorzata Łakomiec                                      - Sekretarz Powiatu
2.      Bogusława Wilczyńska                                     - Skarbnik Powiatu
Pozostali uczestnicy posiedzenia:
1.                                                                                                                                                 Małgorzata Nosowicz                            - Naczelnik Wydziału Zdrowia i Polityki   Społecznej
2.                                                                                                                                                        Katarzyna Geller                                  - Kierownik Referatu Gospodarowania Mieniem Powiatu


Lista obecności stanowi załącznik nr 1 do protokołu.
Posiedzeniu przewodniczył Starosta – Pan Jerzy Żmijewski.
Posiedzenie protokołowała: Anna Bugajska – Inspektor w Wydziale OZ.
 
Porządek posiedzenia:
1.    Przyjęcie projektu uchwały Rady Powiatu Skarżyskiego w sprawie:
a)    zmiany uchwały nr 314/XLIV/2018 Rady Powiatu Skarżyskiego z dnia 26 marca 2018 roku w sprawie określenia zadań powiatu z zakresu rehabilitacji zawodowej i społecznej na które przeznacza się środki Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych w roku 2018,
b)   wyrażenie zgody na odstąpienie od obowiązku przetargowego trybu zawarcia umowy najmu i zawarcie kolejnej umowy najmu z dotychczasowymi najemcami lokali użytkowych znajdujących się w budynku przy Pl. Floriański 1 w Skarżysku-Kamiennej.
2.    Podjęcie uchwały Zarządu Powiatu Skarżyskiego w sprawie: wprowadzenia zmian w budżecie powiatu na 2018 rok.
3.    Przyjęcie informacji o przebiegu wykonania planu finansowego za pierwsze półrocze 2018 roku samodzielnych publicznych zakładów opieki zdrowotnej, dla których podmiotem tworzącym jest powiat skarżyski.
4.    Rozpatrzenie pism skierowanych do Zarządu Powiatu.
5.    Sprawy różne.
 
Starosta – Pan Jerzy Żmijewski przedstawił zebranym proponowany porządek posiedzenia oraz zwrócił się z wnioskiem o rozszerzenie porządku o przyjęcie informacji o przebiegu wykonania budżetu Powiatu Skarżyskiego za I półrocze 2018 roku oraz przyjęcie informacji o kształtowaniu się wieloletniej prognozy finansowej za I półrocze 2018 r.
Zarząd Powiatu przyjął porządek posiedzenia jednogłośnie, uwzględniając zgłoszony wniosek.
 
Porządek posiedzenia po zmianie:
1.    Przyjęcie projektu uchwały Rady Powiatu Skarżyskiego w sprawie:
a)    zmiany uchwały nr 314/XLIV/2018 Rady Powiatu Skarżyskiego z dnia 26 marca 2018 roku w sprawie określenia zadań powiatu z zakresu rehabilitacji zawodowej i społecznej na które przeznacza się środki Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych w roku 2018,
b)   wyrażenie zgody na odstąpienie od obowiązku przetargowego trybu zawarcia umowy najmu i zawarcie kolejnej umowy najmu z dotychczasowymi najemcami lokali użytkowych znajdujących się w budynku przy Pl. Floriański 1 w Skarżysku-Kamiennej.
2.    Podjęcie uchwały Zarządu Powiatu Skarżyskiego w sprawie: wprowadzenia zmian w budżecie powiatu na 2018 rok.
3.    Przyjęcie informacji o przebiegu wykonania planu finansowego za pierwsze półrocze 2018 roku samodzielnych publicznych zakładów opieki zdrowotnej, dla których podmiotem tworzącym jest powiat skarżyski.
4.    Przyjęcie informacji o przebiegu wykonania budżetu Powiatu Skarżyskiego za I półrocze 2018 roku oraz przyjęcie informacji o kształtowaniu się wieloletniej prognozy finansowej za I półrocze 2018 r.
5.    Rozpatrzenie pism skierowanych do Zarządu Powiatu.
6.    Sprawy różne.
 
Streszczenie posiedzenia:
Ad. pkt 1. Przyjęcie projektu uchwały Rady Powiatu Skarżyskiego w sprawie:
a)   zmiany uchwały nr 314/XLIV/2018 Rady Powiatu Skarżyskiego z dnia 26 marca 2018 roku w sprawie określenia zadań powiatu z zakresu rehabilitacji zawodowej i społecznej na które przeznacza się środki Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych w roku 2018, (załącznik nr 2)
Wicestarosta – Pan Artur Berus przedstawił zebranym projekt powyższej uchwały.
Zarząd Powiatu przyjął projekt uchwały jednogłośnie.
 
b)   wyrażenie zgody na odstąpienie od obowiązku przetargowego trybu zawarcia umowy najmu i zawarcie kolejnej umowy najmu z dotychczasowymi najemcami lokali użytkowych znajdujących się w budynku przy Pl. Floriański 1 w Skarżysku-Kamiennej (załącznik nr 3)
Z treścią przedmiotowej uchwały zapoznał zebranych Starosta – Pan Jerzy Żmijewski. Następnie powitał na posiedzeniu Kierownika Referatu Gospodarowania Mieniem Powiatu i poprosił o przedstawienie informacji nt. warunków najmu lokali.
Kierownik poinformowała, że wszyscy obecni najemcy zostali wyłonieni w procedurze przetargowej z zachowaniem wymogów wynikających z ustawy o gospodarce nieruchomościami. Ze wszystkimi dotychczasowymi najemcami została zawarta umowa na czas określony do 3 lat (październik 2015r. – wrzesień 2018r.) Następnie dodała, że obecni najemcy zwrócili się z prośbą o przedłużenie obowiązujących umów na czas nieokreślony, a jedyną różnicą w zapisach umowy będzie określenie okresu jej wypowiedzenia. Ponadto dodała, że warunki płacowe zostały określone na tym samym poziomie.
Po zapoznaniu się z przedstawioną informacją, Zarząd Powiatu przyjął projekt uchwały jednogłośnie.
Ad. pkt 2. Podjęcie uchwały Zarządu Powiatu Skarżyskiego w sprawie: wprowadzenia zmian w budżecie powiatu na 2018 rok (załącznik nr 4)
Referująca: Skarbnik Powiatu – Pani Bogusława Wilczyńska wyjaśniła, że zmiany wprowadzone w uchwale wynikają z:
1. Decyzji Wojewody Świętokrzyskiego znak FN.I.3111.416.2018 z dnia 25 lipca 2018r w sprawie zwiększenia planu dotacji celowych o kwotę 78.347,08zł na finansowanie zespołów do spraw orzekania o niepełnosprawności
2. Pisma Krajowego Biura Wyborczego Delegatura w Kielcach z dnia 3 sierpnia 2018r informującego o przyznaniu dotacji celowej z budżetu państwa w wysokości 49.544zł na zadania związane z przygotowaniem i przeprowadzeniem wyborów samorządowych w 2018 roku
3. Decyzji Wojewody Świętokrzyskiego znak FN.I.3111.444.2018 z dnia 3 sierpnia 2018r
w sprawie zmniejszenia planu dotacji celowej o kwotę 32.000zł przeznaczonej na opłacanie składek zdrowotnych za osoby nieobjęte ubezpieczeniem.
4. Pisma Zarządu Dróg Powiatowych z dnia 9 sierpnia 2018r w sprawie przeniesienia planu wydatków pomiędzy paragrafami w wysokości 1.500zł na zakup wody oraz ubrań ochronnych dla pracowników.
5. Pisma Zespołu Szkół Technicznych z dnia 31 lipca 2018r w sprawie przeniesienia planu wydatków pomiędzy rozdziałami w wysokości 550zł na szkolenia i podróże służbowe pracowników.
6. Pisma Zespołu Placówek Resocjalizacyjno-Wychowawczych z dnia 3 sierpnia 2018r w sprawie przeniesienia planu wynagrodzeń i pochodnych od wynagrodzeń pomiędzy rozdziałami
w wysokości 199.000zł
7. Wyciągu z posiedzenia Zarządu Powiatu Skarżyskiego z dnia 8 sierpnia 2018r w sprawie przekazania kwoty 6.000zł z rezerwy celowej na oświatę i wychowanie na wykonanie niezbędnego odwodnienia.
8. Pisma II Liceum Ogólnokształcącego im.A.Mickiewicza z dnia 10 sierpnia 2018r w sprawie przeniesienia planu wydatków pomiędzy paragrafami w wysokości 59.247zł na odprawy dla odchodzących nauczycieli – 56.747zł i na zakup farby i innych materiałów do remontu sal lekcyjnych – 2.500zł.
9. Pisma Zespołu Szkół Technicznych z dnia 20 sierpnia 2018r w sprawie przeniesienia planu wydatków pomiędzy rozdziałami w wysokości 7.100zł w zakresie planu wydatków na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń
10. Pisma Wydziału Geodezji, Kartografii, Katastru i Gospodarki Nieruchomościami z dnia
17 sierpnia 2018r w sprawie przeniesienia planu wydatków pomiędzy paragrafami w wysokości 10.000zł w ramach dotacji z budżetu państwa na gospodarkę nieruchomościami Skarbu Państwa.
11. Przeniesienia pomiędzy paragrafami kwoty 300zł na ewentualną zapłatę podatku VAT
w przypadku nieuregulowania należności przez dłużnika.
12. Pisma Wydziału Edukacji z dnia 20 sierpnia 2018r w sprawie zabezpieczenia opłaty za czynności kontrolne wykonane przez SANEPID w Zespole Placówek Edukacyjno-Wychowawczych. Opłata wynosi 509,03zł i zabezpieczona zostaje z rezerwy celowej na oświatę i wychowanie.
W związku z brakiem uwag, Zarząd Powiatu podjął uchwałę jednogłośnie.
 
Ad. pkt 3. Przyjęcie informacji o przebiegu wykonania planu finansowego za pierwsze półrocze 2018 roku samodzielnych publicznych zakładów opieki zdrowotnej, dla których podmiotem tworzącym jest powiat skarżyski (załącznik nr 5)
 Starosta – Pan Jerzy Żmijewski powitał na posiedzeniu Naczelnika Wydziału Zdrowia i Polityki Społecznej i poprosił o przedstawienie informacji.
Naczelnik poinformowała, że podmioty lecznicze zgodnie z ustawą o finansach publicznych przedstawiają Zarządowi Powiatu do 31 lipca informację o przebiegu wykonania planu finansowego za pierwsze półrocze 2018 roku, natomiast Zarząd do 31 sierpnia przedstawia informację Radzie Powiatu. Naczelnik wyjaśniła, że sp zoz sporządziły plan finansowy na 2018 rok, który został zaopiniowany przez rady społeczne działające w podmiotach. Następnie zreferowała zebranym wykonanie planu oraz stan zobowiązań i należności sp zoz za pierwsze półrocze 2018 r. Naczelnik dodała że wynik finansowy netto trzech podmiotów leczniczych za I półrocze 2018 r. jest ujemny
i wynosi:
  • ZOZ – 4 462 111,63 zł.
  • OLK – 138 281,98 zł., 
  • MOMP – 191 252,00 zł.
Natomiast zobowiązania i należności kształtują się następująco:
Wyszczególnienie ZOZ OLK MOMP Zobowiązania 55 520 216,62 zł. 697 778,96 zł. 181 729,00 zł. w tym wymagalne 2 634 053,52 zł. nie występują 93 817,00 zł. Należności 2 827 834,47 zł. 582 153,13 zł. 160 173,00 zł. w tym wymagalne 79 925,34 zł. 29 102,23 zł. 5 032,00 zł.
 
Starosta – Pan Jerzy Żmijewski zaproponował, aby Dyrektor ZOZ przygotował plan działań, mających na celu zmniejszenie straty finansowej w bieżącym roku.
Zarząd Powiatu przyjął powyższą informację. Z uwagi na pogarszająca się sytuację finansową Szpitala, Zarząd zobowiązał Naczelnika Wydziału Zdrowia i Polityki Społecznej do przygotowania stanowiska Rady Powiatu w sprawie finansowania usług medycznych przez NFZ.
 
Ad. pkt 4. Przyjęcie informacji o przebiegu wykonania budżetu Powiatu Skarżyskiego za I półrocze 2018 roku oraz przyjęcie informacji o kształtowaniu się wieloletniej prognozy finansowej za I półrocze 2018 r (załącznik nr 6 i załącznik nr 7)
Starosta – Pan Jerzy Żmijewski przedstawił zebranym informację o przebiegu wykonania budżetu Powiatu Skarżyskiego za I półrocze 2018 roku oraz informację o kształtowaniu się wieloletniej prognozy finansowej za I półrocze 2018 r.
Po zapoznaniu się z powyższymi dokumentami, Zarząd Powiatu przyjął je jednogłośnie.
 
Ad. pkt 5. Rozpatrzenie pism skierowanych do Zarządu Powiatu.
Starosta – Pan Jerzy Żmijewski przedstawił pismo dyrektora Zespołu Szkół Technicznych (załącznik nr 8) zawierające prośbę o wyrażenie zgody na wystąpienie do stosownych instytucji o pozwolenie na wycinkę dwóch wierzb rosnących na skwerze przed budynkiem Centrum Kształcenia Praktycznego.
Zarząd Powiatu odłożył podjęcie decyzji w tej sprawie do czasu uzupełnienia pisma m.in. o mapkę oraz informację dotyczącą stanu drzew.
 
Starosta – Pan Jerzy Żmijewski przedstawił zebranym pismo Naczelnika Wydziału Zdrowia i Polityki Społecznej (załącznik nr 9) zawierające informację o dodatkowym asortymencie do Domu Pomocy Społecznej „Centrum Seniora” (nieujętym w zamówieniu w trybie przetargu nieograniczonego z dnia 03.08.2018 r.) wraz z przybliżonymi cenami w oparciu o ofertę sklepów internetowych.
Po zapoznaniu się z przygotowanym zestawieniem, Zarząd Powiatu zobowiązał Naczelników Wydziału Zdrowia i Polityki Społecznej oraz Inwestycji i Administrowania Mieniem do rozpoznania rynku w drodze zapytania ofertowego.

Starosta – Pan Jerzy Żmijewski przedstawił pismo mieszkańca Pińczowa (załącznik nr 10), który zwrócił się z wnioskiem o umorzenie kosztów związanych z usuwaniem, przechowywaniem i oszacowaniem pojazdu.
Zarząd Powiatu odłożył podjęcie decyzji w przedmiotowej sprawie do czasu uzyskania opinii Naczelnika Wydziału Komunikacji i Transportu.
 
Starosta – Pan Jerzy Żmijewski przedstawił zebranym pismo Naczelnika Wydziału Inwestycji i Administrowania Mieniem (załącznik nr 11) informujące, że dyrektor Świętokrzyskiego Ośrodka Doradztwa Rolniczego w Modliszewicach zwrócił się z prośbą o wyrażenie zgody na wykonanie robót remontowych w wynajmowanych pomieszczeniach nr 244 oraz 245 w budynku przy ul. Sikorskiego 20.
Zarząd Powiatu wyraził zgodę na powyższe.
 
Starosta – Pan Jerzy Żmijewski przedstawił zebranym pismo Naczelnika Wydziału Inwestycji i Administrowania Mieniem (załącznik nr 12) zawierające informację,że dyrektor Sądu Rejonowego w Skarżysku-Kamiennej zwrócił się z prośbą o wyrażenie zgody na dokonanie modernizacji wynajmowanych pomieszczeń w budynku przy ul. Sikorskiego 20 poprzez zamontowanie wzmocnionych drzwi w lokalach nr 233 i 248.
Zarząd Powiatu wyraził zgodę na powyższe.
 
Starosta – Pan Jerzy Żmijewski przedstawił pismo pracownika Wydziału Geodezji, Kartografii, Katastru i Gospodarki Nieruchomościami (załącznik nr 13) zawierające prośbę o wyrażenie zgody na udział w seminarium szkoleniowym połączonym z XXXV Mistrzostwami Polski Geodetów w Tenisie Ziemnym. Koszt udziału wynosi 1284,84 zł. 
Zarząd Powiatu wskazał, że warunkiem wyrażenia zgody na udział pracownika w szkoleniu i Mistrzostwach jest przeznaczenie na ten cel środków finansowych zabezpieczonych w planie Wydziału GG.

Starosta – Pan Jerzy Żmijewski przedstawił zebranym Ogłoszenie Zarządu Powiatu Skarżyskiego z dnia 21 sierpnia 2018 r. w sprawie sporządzenia lokali użytkowych przeznaczonych do oddania w najem w trybie bezprzetargowym (załącznik nr 14).
Zarząd Powiatu zatwierdził przedmiotowe ogłoszenie.
 
Starosta – Pan Jerzy Żmijewski przypomniał zebranym, że na posiedzeniu w dniu 27 czerwca br. rozpatrywana była sprawa Wykonawcy modernizacji boiska przy I Liceum Ogólnokształcącym, który zwrócił się z wnioskiem o wyrażenie zgody na zawarcie umowy cesji  z podwykonawcą, firmą ARBUD. Zarząd wstrzymał się z podjęciem decyzji do czasu większego zaawansowania prac. Z uwagi na fakt, że roboty budowlane są w stopniu zaawansowanym, Wykonawca zadania ponownie zwrócił się z przedmiotowym wnioskiem (pismo w tej sprawie stanowi załącznik nr 15).
Zarząd Powiatu wyraził zgodę na wniosek Wykonawcy. Jednocześnie podkreślono, że zadanie musi zostać wykonane zgodnie z umową, do dnia 31 sierpnia br.
 
Starosta – Pan Jerzy Żmijewski odczytał pismo Naczelnika Wydziału Inwestycji i Administrowania Mieniem (załącznik nr 16) informujące, że do Starostwa Powiatowego wpłynęło pisma z Urzędu Marszałkowskiego w sprawie wyposażenia w projekcie „Poprawa dostępu w Powiecie Skarżyskim do usług świadczonych w lokalnej społeczności poprzez utworzenie placówki opieki całodobowej oferującej stały pobyt dla osób w podeszłym wieku oraz przewlekle somatycznie chorych wraz z mieszkaniami chronionymi”. Naczelnik wyjaśnił, że Urząd Marszałkowski wyraził zgodę na przesunięcie oszczędności wynikłych po przetargach na kategorię kosztów dotyczącą wyposażenia, jednak jedynie na to wyposażenie, które zostało przewidziane na etapie wyboru projektu. Dodał, że Urząd Marszałkowski nie wyraża zgody na dodatkowe elementy wyposażenia, które nie były ujęte w pierwotnym kosztorysie, natomiast decyzja, co do innych zmian w wyposażeniu (w ilości i pozycjach) zostanie podjęta po przesłaniu uzasadnienia wprowadzanych zmian. W związku z powyższym zwiększą się koszty niekwalifikowane projektu. Ostateczne kwoty będą znane po otrzymaniu decyzji z Urzędu Marszałkowskiego, które z elementów wyposażenia zostaną uznane za kwalifikowane. Ponadto Naczelnik poinformował, że niezbędne do poniesienia będą jeszcze następujące wydatki związane z powyższą inwestycją, a dotyczące: odbioru budynku przez Sanepid, montażu systemu do otwierania okien z poziomu podłogi w 12 oknach (warunek sanepidu do odebrania budynku), aktualizacji studium wykonalności. Szacunkowe koszty to ok. 8000 zł (które nie są zabezpieczone w budżecie). Do kwoty tej należy doliczyć wydatki związane z wyposażeniem budynku niezbędne do rozpoczęcia funkcjonowania jednostki.
Starosta – Pan Jerzy Żmijewski zaproponował, aby Wydział Finansowy wygospodarował w budżecie środki finansowe w wysokości ok. 8 tys. zł. na cel wskazany przez Naczelnika. Ponadto Starosta zaproponował, aby Wydział Inwestycji i Administrowania Mieniem zaciągnął opinii Radcy Prawnego w sprawie odpowiedzialności projektanta, który nie ujmując w projekcie wszystkich elementów wyposażenia naraża Powiat na dodatkowe koszty. Jednocześnie Zarząd zobowiązał Wydział Inwestycji i Administrowania Mieniem, aby przygotował na następne posiedzenie Zarządu, zestawienie wszystkich wydatków, które Powiat musi ponieść w celu odebrania budynku.
Zarząd Powiatu przychylił się do propozycji Starosty – Pana Jerzego Żmijewskiego.
 
W związku z otwarciem ofert w dniu 14.08.2018r. w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego pn. „Dostawa wyposażenia w ramach zadania pn. „Poprawa dostępu w Powiecie Skarżyskim do usług świadczonych w lokalnej społeczności poprzez utworzenie placówki opieki całodobowej oferującej stały pobyt dla osób w podeszłym wieku oraz przewlekle somatycznie chorych wraz z mieszkaniami chronionymi”, Starosta – Pan Jerzy Żmijewski przedstawił pismo Naczelnika Wydziału Inwestycji i Administrowania Mieniem (załącznik nr 17), który zwrócił się z prośbą o zajęcie stanowiska w sprawie rozstrzygnięcia w/w postępowania. Starosta wyjaśnił, że na w/w postępowanie składa się 6 zadań.
Na zadania nr 1 pn. „Wyposażenie pokoi i łazienek – meble oraz akcesoria łazienkowe” wpłynęły dwie oferty. Oferta nr 1 firmy TRONUS Polska z siedzibą w Warszawie zaoferowała cenę w wysokości 366.540,00 zł, natomiast oferta nr 2 firmy KOMA R. Kozakiewicz z siedzibą w Radomiu zaoferowała cenę w wysokości 509.787,56 zł, przy czym kwota, którą Zamawiający zamierza przeznaczyć na to zadanie wynosi: 279.157,23 zł. Ponadto oferta firmy TRONUS Polska z siedzibą w Warszawie nie wniosła wadium, które jest niezbędne dla uznania ważności oferty przetargowej.  Kolejną ofertę złożyła firma KOMA R. Kozakiewicz z siedzibą w Radomiu, która zaproponowała cenę ofertową wyższą od kwoty, którą Zamawiający zamierza przeznaczyć na to zadanie o kwotę 230.630,33 zł.
Na zadanie nr 4 pn. „Sprzęt RTV/AGD” ofertę złożył 1 wykonawca, tj. Meble – Black Red White Sp. z o.o. z siedzibą w Biłgoraju za cenę: 29.859,48 zł, przy czym kwota, którą Zamawiający zamierza przeznaczyć na to zadanie wynosi 51.301,49 zł.
Na zadanie nr 5 pn. „Wyposażenie rehabilitacji” ofertę złożyło 2 wykonawców, tj. MEDEN-INMED Sp. z o.o. z siedzibą w Koszalinie za cenę: 35.215,27 zł oraz PHU „TECHNOMEX” Sp. z o.o. z siedzibą w Gliwicach za cenę 25.867,06 zł, przy czym kwota, którą Zamawiający zamierza przeznaczyć na to zadanie wynosi 28.662,86 zł.
Na zadanie nr 2 pn. „Wyposażenie pralni”, zadanie nr 3 pn. „Wyposażenie kuchni” oraz zadanie nr 6 pn. „Grota solna” nie wpłynęła żadna oferta.
Starosta dodał, że kwota, którą Zamawiający zamierza przeznaczyć na całe zamówienie pn. „Dostawa wyposażenia w ramach zadania pn. Poprawa dostępu w Powiecie Skarżyskim do usług świadczonych w lokalnej społeczności poprzez utworzenie placówki opieki całodobowej oferującej stały pobyt dla osób w podeszłym wieku oraz przewlekle somatycznie chorych wraz z mieszkaniami chronionymi” wynosi łącznie dla sześciu zadań 585.613,80 zł.
            Zarząd Powiatu postanowił rozstrzygnąć przetarg na zadnie nr 4 na rzecz Black Red White Sp. zo.o. z siedzibą w Biłgoraju na kwotę 29.859,48 zł. oraz na zadanie nr 5 na rzecz PHU „TECHNOMEX” Sp.z.o.o z siedzibą w Gliwicach na kwotę 25.867,06 zł. Ponadto Zarząd postanowił ponownie ogłosić przetarg na zadanie nr 1, nr 2, nr 3 i nr 6.
 
Starosta – Pan Jerzy Żmijewski przedstawił pismo Naczelnika Wydziału Inwestycji i Administrowania Mieniem (załącznik nr 18) dotyczące podjęcia decyzji odnośnie realizacji projektu pn. „Rozbudowa infrastruktury II Liceum Ogólnokształcącego o halę sportową łączącą zaplecze sportowe II Liceum Ogólnokształcącego i Zespołu Szkół Technicznych w Skarżysku - Kamiennej”. Naczelnik wyjaśnił, że w świetle maila otrzymanego z Ministerstwa Sportu i Turystyki dofinansowaniem z Ministerstwa objęte są tylko te elementy budowy hali, które wskazane zostały we wniosku o dofinansowanie tzn. dofinansowanie obejmuje tylko budowę budynku, nie obejmuje natomiast zagospodarowania wokół budynku i wszystkich elementów poza budynkiem. W związku z powyższym wszystkie prace związane z zagospodarowaniem terenu, które pozostały w projekcie po wyłączeniu części zakresu oraz przyłącza sanitarne i kanalizację deszczową trzeba będzie wykonać bez dofinansowania z MSiT. Ponadto Naczelnik wyjaśnił, że ostateczne wartości robót elementów zagospodarowania terenu, które pozostały w projekcie oraz kosztów przyłączy sanitarnych i kanalizacji deszczowej będą znane po otrzymaniu od wykonawcy robót kosztorysu ofertowego. Kosztorys ofertowy jest załącznikiem do umowy z wykonawcą. Dodał, że wartość z kosztorysu inwestorskiego zagospodarowania terenu w zakresie pozostałym w projekcie oraz przyłączy sanitarnych i kanalizacji deszczowej to kwota 283 254,50 zł. Następnie Starosta wyjaśnił, że część robót zewnętrznych będzie realizowana w ramach praktyk przez uczniów ZST. W związku z powyższym zachodzi konieczność zabezpieczenia w budżecie szkoły środków finansowych na zakup materiałów. Ponadto Starosta zaproponował, aby Naczelnik Wydziału Inwestycji i Administrowania Mieniem przekazał do Wydziału Edukacji i Wydziału Finansowego informację nt. kosztów robót niezbędnych do wykonania na zewnątrz budynku.
Wicestarosta – Pan Artur Berus zwrócił się do Skarbnika Powiatu o zajęcie stanowiska w powyższej sprawie.
Skarbnik Powiatu – Pani Bogusława Wilczyńska wyjaśniła, że po dokonanych zmianach należy w 2018 roku zabezpieczyć kwotę 75 393,61 zł. w celu podpisania umowy z wykonawcą. Natomiast w 2019 roku kwotę 96 043,70 zł. W związku ze zmniejszeniem zakresu prac oraz zmniejszonym dofinansowaniem z Urzędu Marszałkowskiego należy zabezpieczyć w budżecie ZST w 2019 roku środki na zakup materiałów. Dodała,  że konieczne jest również zabezpieczenie środków na zagospodarowanie terenu, wykonanie przyłącza sanitarnego oraz kanalizację deszczową. Przypomniała, że brakuje środków finansowych na pokrycie kosztów związanych z oświatą. Ponadto dodała, że konieczne będzie zabezpieczenie środków na DPS.
Przewodniczący Zarządu – Pan Jerzy Żmijewski poddał pod głosowanie rozstrzygnięcie przetargu na realizację zadania pn. „Rozbudowa infrastruktury II Liceum Ogólnokształcącego o halę sportową łączącą zaplecze sportowe II Liceum Ogólnokształcącego i Zespołu Szkół Technicznych w Skarżysku – Kamiennej”
  • za głosowały 4 osoby (Starosta – Pan Jerzy Żmijewski, Wicestarosta – Pan Artur Berus oraz Członkowie Zarządu – Pani Katarzyna Bilska i Pani Bogusława Krawczyńska)
  • wstrzymała się od głosu 1 osoba – (Członek Zarządu – Pani Anna Leżańska)
Po analizie budżetu i przeprowadzonej rozmowie Zarząd Powiatu postanowił przeznaczyć ze środków pochodzących z odszkodowania za przejęcie drogi powiatowej przez Wojewódzki Zarząd Dróg.
  • 40 tys. zł. na wykonanie dokumentacji technicznej na budowę drogi w Występie –II etap oraz z wolnych środków: 
  • 120 tys. zł. – na wykonanie chodnika w Sorbinie, 
  • 50 tys. zł - na wykonanie projektu „Budowa zintegrowanego systemu komunikacyjnego obejmującego wykonanie przebudowy istniejącego układu komunikacyjnego wraz z budową obiektu w celu przekroczenia linii kolejowej nr 8 Warszawa – Kraków i skomunikowania Osiedla Dolna Kamienna z Osiedlem Przydworcowym w Skarżysku-Kamiennej”, 
  • 76 tys. zł. – na wykonanie zadania pn. „Rozbudowa infrastruktury II Liceum Ogólnokształcącego o halę sportową łączącą zaplecze sportowe II Liceum Ogólnokształcącego i Zespołu Szkół Technicznych w Skarżysku - Kamiennej”
Ponadto Starosta dodał, że w przypadku możliwości zawieszenia spłaty kredytu jednego z banków środki zostaną przeznaczone na realizację zadania dot. budowy lądowiska.

Członek Zarządu – Pani Katarzyna Bilska zapoznała zebranych z pismem Dyrektora Zespołu Placówek Resocjalizacyjno-Wychowawczych (załącznik nr 19), który zwrócił się z prośbą o ponowne rozważenie uwzględnienia w organizacji pracy Młodzieżowego Ośrodka Socjoterapii wychowawczych grup weekendowych. Następnie Pani Katarzyna Bilska przedstawiła informację na temat liczby wychowanków MOS, uwzględniającą odległość od placówki. Po zapoznaniu się z powyższą informacją Pani Katarzyna Bilska zaproponowała cztery grupy weekendowe w internacie.
Zarząd Powiatu przychylił się do propozycji Członka Zarządu – Pani Katarzyny Bilskiej.
 
Ad. pkt 6. Sprawy różne.
W związku z nierozstrzygnięciem przetargu ustnego nieograniczonego na sprzedaż prawa własności lokalu użytkowego zlokalizowanego w budynku położonym w Skarżysku-Kamiennej ul. Sikorskiego 20, Starosta – Pan Jerzy Żmijewski zwrócił się z wnioskiem o wyrażenie zgody na ponowne ogłoszenie przetargu z niezmienioną ceną wywoławczą, zgodnie z ustawą o gospodarce nieruchomościami.
Zarząd Powiatu wyraził zgodę na ponowne ogłoszenie przetargu.
Na tym zakończono posiedzenie.
 
          Protokołowała                                                           Przewodniczący Zarządu

          Anna Bugajska                                                                 Jerzy Żmijewski
 
Podpisy Członków Zarządu Powiatu:
1.      A. Berus………………………
2.      K. Bilska………………………
3.      A. Leżańska…………………
4.      B. Krawczyńska………………
 
 
Załączników: 19
 
Załącznik nr 1 – lista obecności na posiedzeniu Zarządu Powiatu,
Załącznik nr 2 – uchwała Rady Powiatu Skarżyskiego w sprawie: zmiany uchwały
nr 314/XLIV/2018 Rady Powiatu Skarżyskiego z dnia 26 marca 2018 roku w sprawie określenia zadań powiatu z zakresu rehabilitacji zawodowej i społecznej na które przeznacza się środki Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych w roku 2018,
Załącznik nr 3 – uchwała Rady Powiatu Skarżyskiego w sprawie: wyrażenia zgody na odstąpienie od obowiązku przetargowego trybu zawarcia umowy najmu i zawarcie kolejnej umowy najmu z dotychczasowymi najemcami lokali użytkowych znajdujących się w budynku przy Pl. Floriański 1 w Skarżysku-Kamiennej,
Załącznik nr 4 – uchwała Zarządu Powiatu Skarżyskiego w sprawie: wprowadzenia zmian w budżecie powiatu na 2018 rok,
Załącznik nr 5 - informacja o przebiegu wykonania planu finansowego za pierwsze półrocze 2018 roku samodzielnych publicznych zakładów opieki zdrowotnej,
Załącznik nr 6 – informacja o przebiegu wykonania budżetu Powiatu Skarżyskiego za I półrocze 2018,
Załącznik nr 7 – informacja o kształtowaniu się wieloletniej prognozy finansowej za I półrocze 2018 r.,
Załącznik nr 8 – pismo Dyrektora Zespołu Szkół Technicznych z dnia 16.07.2018 r.,
Załącznik nr 9 – pismo Naczelnika Wydziału Zdrowia i Polityki Społecznej z dnia 13.08.2018r.,
Załącznik nr 10 - pismo mieszkańca Pińczowa z dnia 02.08.2018 r.,
Załącznik nr 11 – pismo naczelnika Wydziału Inwestycji i Administrowania Mieniem z dnia 21.08.2018 r.,
Załącznik nr 12 – pismo Naczelnika Wydziału Inwestycji i Administrowania Mieniem z dnia 21.08.2018 r.,
Załącznik nr 13 – pismo pracownika Wydziału Geodezji, kartografii, Katastru i Gospodarki Nieruchomościami z dnia 14.08.2018 r.,
Załącznik nr 14 – ogłoszenie Zarządu Powiatu Skarżyskiego,
Załącznik nr 15 – pismo Naczelnika Wydziału Inwestycji i Administrowania Mieniem z dnia 20.08.2018 r.,
Załącznik nr 16 – pismo Naczelnika Wydziału Inwestycji i administrowania Mieniem z dnia 20.08.2018 r.,
Załącznik nr 17 – pismo Naczelnika Wydziału Inwestycji i Administrowania Mieniem z dnia 17.08.2018 r.,
Załącznik nr 18 – pismo Naczelnika Wydziału Inwestycji i Administrowania Mieniem z dnia 20.08.2018 r.,
Załącznik nr 19 – pismo Dyrektora Zespołu Placówek Resocjalizacyjno-Wychowawczych z dnia 20.08.2018 r.
 
 
  Protokol (626kB) pdf
 
 
 
 

metryczka


Wytworzył: Zarząd Powiatu (21 sierpnia 2018)
Opublikował: Anna Bugajska (13 września 2018, 08:47:38)

Ostatnia zmiana: brak zmian
Liczba odsłon: 1202