Protokół Nr 37 z dnia 14 sierpnia 2018 roku

Protokół Nr 37/2018
z posiedzenia Zarządu Powiatu Skarżyskiego
w dniu 14 sierpnia 2018 r.

W posiedzeniu udział wzięli:
Członkowie Zarządu Powiatu:
1.      Jerzy Żmijewski                                              - Starosta
2.      Katarzyna Bilska                                             - Członek Zarządu Powiatu
3.      Anna Leżańska                                               - Członek Zarządu Powiatu
4.      Bogusława Krawczyńska                                  - Członek Zarządu Powiatu
Stali uczestnicy posiedzenia:
1.      Małgorzata Łakomiec                                     - Sekretarz Powiatu
2.      Bogusława Wilczyńska                                    - Skarbnik Powiatu
Pozostali uczestnicy posiedzenia:
1.      Roman Białek                                                 - Dyrektor Powiatowego Urzędu Pracy

Lista obecności stanowi załącznik nr 1 do protokołu.
Posiedzeniu przewodniczył Starosta – Pan Jerzy Żmijewski.
Posiedzenie protokołowała: Agnieszka Góralczyk – Inspektor w Wydziale OZ.

Porządek posiedzenia:
1.    Podjęcie uchwały Zarządu Powiatu Skarżyskiego w sprawie: zatwierdzenia Regulaminu Organizacyjnego Powiatowego Urzędu Pracy w Skarżysku-Kamiennej.
2.    Rozpatrzenie pism skierowanych do Zarządu Powiatu.
3.    Sprawy różne.
 
Starosta – Pan Jerzy Żmijewski przedstawił zebranym proponowany porządek posiedzenia oraz zapytał o uwagi lub wnioski.
Członek Zarządu – Pani Anna Leżańska zwróciła się z wnioskiem o rozszerzenie porządku posiedzenia o podjęcie trzech uchwał Zarządu Powiatu w sprawie:
a)      wydania opinii odnośnie pozbawienia kategorii drogi powiatowej nr 0310T Dąbrowa – Stara Góra na terenie Gminy Masłów,
b)      wydania opinii odnośnie pozbawienia kategorii drogi powiatowej nr 0317T droga do Ośrodka Wypoczynkowego „Ameliówka” na terenie Gminy Masłów,
c)      wydania opinii odnośnie zaliczenia drogi gminnej tzw. „Starodroże drogi krajowej nr 74” na terenie Gminy Masłów do kategorii drogi powiatowej.
Zarząd Powiatu przyjął porządek posiedzenia, uwzględniając wniosek zgłoszony przez Panią Annę Leżańską.
 
Porządek posiedzenia, po zmianie:
1. Podjęcie uchwał Zarządu Powiatu Skarżyskiego w sprawie:
a)      zatwierdzenia Regulaminu Organizacyjnego Powiatowego Urzędu Pracy w Skarżysku-Kamiennej,
b)      wydania opinii odnośnie pozbawienia kategorii drogi powiatowej nr 0310T Dąbrowa – Stara Góra na terenie Gminy Masłów,
c)      wydania opinii odnośnie pozbawienia kategorii drogi powiatowej nr 0317T droga do Ośrodka Wypoczynkowego „Ameliówka” na terenie Gminy Masłów,
d)      wydania opinii odnośnie zaliczenia drogi gminnej tzw. „Starodroże drogi krajowej nr 74” na terenie Gminy Masłów do kategorii drogi powiatowej.
2. Rozpatrzenie pism skierowanych do Zarządu Powiatu.
3. Sprawy różne.
 
 
Streszczenie posiedzenia:
Ad. pkt 1. Podjęcie uchwał Zarządu Powiatu Skarżyskiego w sprawie:
a)      zatwierdzenia Regulaminu Organizacyjnego Powiatowego Urzędu Pracy w Skarżysku-Kamiennej (załączniki nr 2)
            Starosta – Pan Jerzy Żmijewski powitał na posiedzeniu Zarządu dyrektora Powiatowego Urzędu Pracy – Pana Romana Białka oraz poprosił o zreferowanie przedmiotowej uchwały.
            Dyrektor – Pan Roman Białek poinformował zebranych, że konieczność wprowadzenia nowego regulaminu wynika z potrzeby dostosowania regulaminu do RODO, w szczególności poprzez wyodrębnienie stanowiska Inspektora Danych Osobowych (IOD) bezpośrednio podległego dyrektorowi jednostki. Brak dodatkowego etatu na stanowisko IOD przekłada się na złączenie Zespołu ds. Poradnictwa Zawodowego z Zespołem ds. Rozwoju Zawodowego, w wyniku czego powstanie Zespół ds. Promocji Zatrudnienia, a osoba pełniąca dotychczas funkcje koordynatora jednego z zespołów zostanie przeniesiona na nowoutworzone stanowisko IOD. Dodatkowo wyodrębnia się Zespół ds. Informatycznych, którego głównym zadaniem będzie stała współpraca z IOD w zakresie systemów informatycznych. Dyrektor dodał, że nowy regulamin uwzględnia również likwidację od dnia 1 stycznia 2019 roku Lokalnych Punktów Informacyjno-Konsultacyjnych działających
w Suchedniowie, Bliżynie i Skarżysku Kościelnym.
            W świetle powyższego, Zarząd podjął uchwałę jednogłośnie.
 
b)      wydania opinii odnośnie pozbawienia kategorii drogi powiatowej nr 0310T Dąbrowa – Stara Góra na terenie Gminy Masłów (załączniki nr 3)
c)      wydania opinii odnośnie pozbawienia kategorii drogi powiatowej nr 0317T droga do Ośrodka Wypoczynkowego „Ameliówka” na terenie Gminy Masłów (załączniki nr 4)
d)      wydania opinii odnośnie zaliczenia drogi gminnej tzw. „Starodroże drogi krajowej nr 74” na terenie Gminy Masłów do kategorii drogi powiatowej (załączniki nr 5)
            Z treścią powyższych uchwał zapoznała zebranych Członek Zarządu – Pani Anna Leżańska. Poinformowała, że o wydanie opinii w przedmiotowych sprawach zwrócił się dyrektor Powiatowego Zarządu Dróg w Kielcach. Dodała, że na mocy w/w uchwał pozytywnie opiniuje się wszystkie trzy wnioski.
            W drodze przeprowadzonego głosowania, Zarząd Powiatu podjął w/w uchwały jednogłośnie, głosując nad każdą z nich oddzielnie.
 
Ad. pkt 2. Rozpatrzenie pism skierowanych do Zarządu Powiatu.
Starosta – Pan Jerzy Żmijewski przedstawił wnioski (załącznik nr 6) kierowane do Sądu Rejonowego w Skarżysku-Kamiennej Wydziału Ksiąg Wieczystych dotyczące:
1.      sprostowania w księdze wieczystej KI1R/00020196/8 oznaczenia nieruchomości przez ujawnienie podziału działki nr 266 o powierzchni 0,5500 ha położonej w gminie Skarżysko Kościelne, obręb 0001 Majków na działki: nr 266/1 o powierzchni 0,0018 ha i nr 266/2 o powierzchni 0,5482 ha oraz sprostowania w księdze wieczystej KI1R/00020196/8 oznaczenia nieruchomości przez ujawnienie podziału działki nr 267 o powierzchni 0,2500 ha położonej w gminie Skarżysko Kościelne, obręb 0001 Majków na działki: nr 267/1 o powierzchni 0,0011 ha i nr 267/2 o powierzchni 0,2489 ha,
2.      sprostowania w księdze wieczystej KI1R/00019958/8 oznaczenia nieruchomości przez ujawnienie podziału działki nr 270 o powierzchni 0,0200 ha położonej w gminie Skarżysko Kościelne, obręb 0001 Majków na działki: nr 270/1 o powierzchni 0,0022 ha i nr 270/2 o powierzchni 0,0178 ha,
3.      sprostowania w księdze wieczystej KI1R/00032509/3 oznaczenia nieruchomości przez ujawnienie podziału działki nr 271 o powierzchni 0,0800 ha położonej w gminie Skarżysko Kościelne, obręb 0001 Majków na działki: nr 271/1 o powierzchni 0,0029 ha i nr 271/2 o powierzchni 0,0771 ha,
4.      sprostowania w księdze wieczystej KI1R/00019898/9 oznaczenia nieruchomości przez wykreślenie działek nr 467 i nr 468 o łącznej powierzchni 0,5200 ha położonych w gminie Skarżysko Kościelne, obręb 0001 Majków, a wpisanie działek: nr 388/1 o powierzchni 0,0033 ha i nr 388/2 o powierzchni 0,5767 ha położonych w gminie Skarżysko Kościelne, obręb 0001 Majków,
5.      sprostowania w księdze wieczystej KI1R/00021674/0 oznaczenia nieruchomości przez ujawnienie podziału działki nr 394 o powierzchni 0,5800 ha położonej w gminie Skarżysko Kościelne, obręb 0001 Majków na działki: nr 394/1 o powierzchni 0,0035 ha i nr 394/2 o powierzchni 0,5765 ha,
6.      odłączenia z księgi wieczystej KI1R/00020196/8 działek nr 266/1 o powierzchni 0,0018 ha i nr 267/1 o powierzchni 0,0011 ha, z księgi wieczystej KI1R/00019958/8 działki nr 270/1o powierzchni 0,0022 ha, z księgi wieczystej KI1R/00032509/3 działki nr 271/1 o powierzchni 0,0029 ha, z księgi wieczystej KI1R/00019898/9 działki nr 388/1 o powierzchni 0,0033 ha oraz z księgi wieczystej KI1R/00021674/0 działki nr 394/1 o powierzchni 0,0035 ha, położonych w gminie Skarżysko Kościelne (obręb 0001 Majków) i wpisanie w dziale II księgi wieczystej KI1R/00035340/1 jako właściciela: Powiat Skarżyski – własność, Zarząd Dróg Powiatowych w Skarżysku-Kamiennej - trwały zarząd, zgodnie z decyzją Starosty Skarżyskiego Nr 4/2014 z dnia 26.09.2014 r. znak: AB.6740.2.4.2014.EP o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej dla przedsięwzięcia budowlanego polegającego na „rozbudowie ciągu dróg powiatowych nr 0575T od km 0+000,00 do km 1+596,00 (ul. Staffa w miejscowości Majków, gmina Skarżysko Kościelne, powiat skarżyski) i nr 0575T od km 1+596,00 do km 2+094,07 i od km 2+209,52 do km 2+370,65 (ul. Młyńska w miejscowości Parszów, gmina Wąchock, powiat starachowicki)”.
Zarząd Powiatu pozytywnie zaopiniował przedmiotowe wnioski. Jednocześnie Zarząd upoważnił Starostę – Pana Jerzego Żmijewskiego oraz Członka Zarządu – Panią Annę Leżańską do ich podpisania.
 
Starosta – Pan Jerzy Żmijewski przypomniał zebranym, że na poprzednim posiedzeniu Zarządu rozpatrywane było pismo Wykonawcy zadania pn. „Budowa lądowiska dla śmigłowców ratunkowych dla potrzeb ZOZ w Skarżysku-Kamiennej” (załączniki nr 7), który zwrócił się z prośbą o możliwość korzystania z pomieszczenia w budynku kotłowni wraz z przyłączem elektrycznym. Następnie wyjaśnił, że Naczelnik Wydziału Inwestycji i Administrowania Mieniem, po uzgodnieniu z Wykonawcą w/w zadania proponuje ustalić jednorazową kwotę w wysokości 1000 zł. z tytułu kosztów eksploatacji.
Zarząd Powiatu wyraził zgodę na zaproponowane rozwiązanie.
 
Starosta – Pan Jerzy Żmijewski przedstawił zebranym pismo Naczelnika Wydziału Zdrowia i Polityki Społecznej (załączniki nr 8) zawierające informację o dodatkowym asortymencie do Domu Pomocy Społecznej „Centrum Seniora” (nie ujętym w zamówieniu w trybie przetargu nieograniczonego z dnia 03.08.2018 r.) wraz z przybliżonymi8 cenami w oparciu o ofertę sklepów internetowych.
Zarząd Powiatu postanowił odłożyć przedmiotową sprawę do czasu szczegółowego zapoznania się z listą dodatkowego, niezbędnego wyposażenia DPS.
 
Członek Zarządu – Pani Katarzyna Bilska przedstawiła pismo Dyrektora Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego Nr 2 (załączniki nr 9), który mając na względzie bezpieczeństwo dzieci zwrócił się z prośbą o wyrażenie zgody na dodatkowe zatrudnienie pomocy nauczyciela w wymiarze pięciu etatów. Po przeprowadzeniu dyskusji, Pani Katarzyna Bilska poinformowała, że ze względów finansowych nie możliwe jest zwiększenie zatrudnienia o 5 etatów. W związku z powyższym zaproponowała, aby wyrazić zgodę na dodatkowe 2 etaty pomocy nauczyciela do rozdysponowania na 5 oddziałów w drugim etapie kształcenia, co spowoduje wzrost kosztów około 60 tys. zł. na rok szkolny.
Zarząd Powiatu przychylił się do stanowiska Członka Zarządu – Pani Katarzyny Bilskiej.
 
W związku ze zbliżającym się terminem naboru wniosków do realizacji w 2019 roku, zadań w ramach programu wieloletniego pn. „Program rozwoju gminnej i powiatowej infrastruktury drogowej na lata 2016-2019”, Członek Zarządu – Pani Anna Leżańska zreferowała pismo Dyrektora Zarządu Dróg Powiatowych (załączniki nr 10), który zwrócił się z prośbą o wskazanie zadań do dofinansowania w ramach w/w programu.
Decyzją Zarządu Powiatu postanowiono złożyć wnioski o dofinansowanie realizacji n/w zadań:
1.      Przebudowa drogi powiatowej nr 0588T w m. Podzagnańszcze, gmina Łączna
2.      Przebudowa drogi powiatowej nr 0441T w m. Mroczków, gmina Bliżyn.
 
Członek Zarządu – Pani Anna Leżańska zreferowała pismo Dyrektora Zarządu Dróg Powiatowych (załączniki nr 11) zawierające prośbę o wprowadzenie zmian w planie finansowym  jednostki poprzez przeniesienie środków finansowych w wysokości 1 500 zł. pomiędzy paragrafami  z przeznaczeniem na zakup wody dla pracowników ZDP oraz ubrań ochronnych dla pracowników Służby Liniowej.
Zarząd Powiatu wyraził zgodę na prośbę Dyrektora oraz zobowiązał Skarbnika Powiatu do wprowadzenia stosownych zmian.
 
Ad. pkt 3. Sprawy różne.
          Członek Zarządu – Pani Anna Leżańska poinformowała zebranych, że zakończyła się kontrola Zarządu Dróg Powiatowych przeprowadzona przez Państwową Inspekcję Pracy.
Z protokołem pokontrolnym  można się zapoznać w jednostce.
          Zarząd Powiatu przyjął do wiadomości powyższą informację.
          Na tym zakończono posiedzenie.
 
              Protokołowała                                                           Przewodniczący Zarządu

          Agnieszka Góralczyk                                                           Jerzy Żmijewski

Podpisy Członków Zarządu Powiatu:
1.      K. Bilska………………………
2.      A. Leżańska…………………
3.      B. Krawczyńska………………
 
 
Załączników 11:
 
Załącznik nr 1 – lista obecności na posiedzeniu Zarządu Powiatu,
Załącznik nr 2 – uchwała Zarządu Powiatu Skarżyskiego w sprawie: zatwierdzenia Regulaminu Organizacyjnego Powiatowego Urzędu Pracy w Skarżysku-Kamiennej,
Załącznik nr 3 – uchwała Zarządu Powiatu Skarżyskiego w sprawie: wydania opinii odnośnie pozbawienia kategorii drogi powiatowej nr 0310T Dąbrowa – Stara Góra na terenie Gminy Masłów,
Załącznik nr 4 – uchwała Zarządu Powiatu Skarżyskiego w sprawie: wydania opinii odnośnie pozbawienia kategorii drogi powiatowej nr 0317T droga do Ośrodka Wypoczynkowego „Ameliówka” na terenie Gminy Masłów,
Załącznik nr 5 – uchwała Zarządu Powiatu Skarżyskiego w sprawie: wydania opinii odnośnie zaliczenia drogi gminnej tzw. „Starodroże drogi krajowej nr 74” na terenie Gminy Masłów do kategorii drogi powiatowej,
Załącznik nr 6 – wnioski GG,
Załącznik nr 7 – pismo firmy HELIFACTOR Sp. z o.o., z dnia 01.08.2018 r.,
Załącznik nr 8 – pismo Naczelnika Wydziału Zdrowia i Polityki Społecznej, z dnia 13.08.2018 r.,
Załącznik nr 9 – pismo Dyrektora Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego Nr 2,
z dnia 19.07.2018 r.,
Załącznik nr 10 – pismo Dyrektora Zarządu Dróg Powiatowych, z dnia 14.08.2018 r.,
Załącznik nr 11 – pismo Dyrektora Zarządu Dróg Powiatowych, z dnia 09.08.2018 r.

Protokol (724kB) pdf  

metryczka


Wytworzył: Zarząd Powiatu (14 sierpnia 2018)
Opublikował: Agnieszka Góralczyk (10 września 2018, 14:18:48)

Ostatnia zmiana: brak zmian
Liczba odsłon: 555